| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/189/2013 Rady Gminy Pawonków

z dnia 19 września 2013r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej należących do zadań własnych gminy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 oraz 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz.  594 ze zm.) oraz  art.96 ust 2 i 4 , art. 104 ustawy z dnia                  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zm.)Rada Gminy Pawonków, uchwala co następuje:

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/189/2013
Rady Gminy Pawonków
z dnia 19 września 2013 r.

Zasady zwrotu
wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

1. Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza, jeżeli posiadane środki własne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, może być przyznane świadczenie pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków na udzielone świadczenie.

2. W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, przekracza  kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wydatki na świadczenia wymienione w ust. 1 podlegają zwrotowi zgodnie z kryteriami określonymi w tabeli:

% dochodu określony w art. 8 ust. 1 ustawy o
pomocy społecznej

Wysokość zwrotu świadczeń w % w zależności od dochodu

Osoba samotnie
gospodarująca

Osoba
w rodzinie

101 – 200

30

30

201 – 300

50

60

301  – i więcej

100

100

3. Zwrot wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej, może mieć charakter spłaty jednorazowej lub ratalnej.

4. Warunki spłaty określa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie w drodze decyzji administracyjnej uwzględniając możliwości finansowe osoby lub rodziny.

5. Warunki spłaty winny być tak ustalone, aby ich realizacja nie spowodowała spadku dochodu rodziny poniżej kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

6. Przy spłacie ratalnej okres spłaty nie może przekroczyć 36 miesięcy, licząc od terminu

spłaty pierwszej  raty.

7. Niespłacenie dwóch kolejnych rat albo przeznaczenie świadczenia, na inny cel niż określony w decyzji przyznającej pomoc spowoduje, że pozostała do zwrotu kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami.

8. Na wniosek strony zobowiązanej do zwrotu wydatków na udzielone świadczenie lub na wniosek  pracownika socjalnego, jeżeli ustalone warunki spłaty lub zwrotu wydatków niweczyłyby skutki udzielonej  pomocy i stanowiłyby dla zobowiązanych nadmierne obciążenie, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie na podstawie wywiadu środowiskowego określającego sytuację korzystających z pomocy społecznej, może ustalić nowe warunki spłaty lub odstąpić od żądania zwrotu całości lub części  świadczenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »