| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/447/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2013

1. Dokonuje się zmian wTabeli Auchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów budżetu miasta na rok 2013"jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi41.719.762,00PLN,w tym dochody bieżące w wysokości35.954.718,00PLN.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian wTabeli Buchwały budżetowej na rok 2013"Plan wydatków budżetu miasta na rok 2013" jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi45.133.220,00 PLN,w tym wydatki bieżące w wysokości33.943.434,00PLN.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian planowanych przychodów budżetu poprzez:

1) zmniejszenie planowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie deficytu budżetu w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III" o kwotę 450.000,00 PLN,

2) zmniejszenie planowanego kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetu w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III" o kwotę 100.000,00 PLN,

3) zwiększenie planowanego kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.068.000,00 PLN,

4) zmniejszenie planowanego kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiśle Malince" oraz "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiśle Malince" o kwotę 202.063,00 PLN,

5) zwiększenie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 276.880,00 PLN.

2. Dokonuje się zmian planowanych rozchodów budżetu poprzez zmniejszenie pozostałej do spłaty kwoty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaworniku ” o kwotę 75.702,00 PLN.

3. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa powyżej:

1) aktualizacji ulegaTabela Cuchwały budżetowej na rok 2013 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2013”, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) planowane zadłużenie na koniec roku 2013 ulegnie zwiększeniu o 1.315.936,58 PLN i wyniesie9.195.701,58 PLN.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt budżetowy ulegnie zwiększeniu o kwotę 1.668.519,00 PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości3.413.458,00PLNbędą:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 550.884,00 PLN,

2) kredyty bankowe w kwocie 2.690.000,00 PLN,

3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 172.574,00 PLN.

§ 5.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają:

1) TabelaDuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

2) TabelaEuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

3) TabelaHuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

4) TabelaIuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

5) TabelaJuchwały budżetowej na rok 2013"Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji ulegają:

1) załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanychz budżetu miasta na 2013 r.", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

2) załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XXX/447/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Komplet załączników do uchwały


[1]) Brak późniejszych zmian ustawy.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456 i 1530 i 1548.

[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »