| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED.0331.57.2013 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 2 października 2013r.

w sprawie dokształcania w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej - Curie, Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach 44 - 100 Gliwice , ul. Okrzei 20 dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice uczniów klas wielozawodowych z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Piekary Śląskie

Zastępcę Prezydenta Miasta – Krystiana Tomalę zwanym dalej Miastem a Miastem Piekary Śląskie reprezentowanym przez Prezydenta Miasta w imieniu którego działają Janusz Pasternak – Zastępca Prezydenta Miasta Marek Kapica – naczelnik Wydziału Edukacji przy kontrasygnacie Skarbnika zwanym dalej Miastem Piekary Śląskie

§ 1. 1. Miasto Piekary Śląskie powierza Miastu Gliwice prowadzenie zadania publicznego – dokształcanie uczniów klas wielozawodowych z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piekarach Śląskich w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15 poz. 142 z późniejszymi zmianami).

2. Dokształcanie będzie odbywało się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej – Curie, Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach 44 – 100 Gliwice , ul. Okrzei 20.

§ 2. 1. Miasto Piekary Śląskie przekaże Miastu Gliwice dotację celową w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym ( I, II i III stopnia) w wysokości 350,00 zł w okresie od 1 września do 31.12.2013r. oraz 400 od 1 stycznia 2014r. za jednego ucznia. Szkoła przekaże, Górnośląskiemu Centrum Edukacyjnemu im. Marii Skłodowskiej – Curie, Ośrodkowi Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia w terminie 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

2. Miasto Piekary Śląskie przekaże dotację celową, o której mowa w ust. 1 z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w kursie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gliwice : ING Bank Śląski S.A.22 1050 1230 1000 0022 7691 4252w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie.Wykaz ten stanowić będzie rozliczenie dotacji (załącznik Nr 1 do porozumienia).

3. Miastu Piekary Śląskie przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia zadania o którym mowa w §1 pkt.1.

4. Za przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Gliwice, Miasto Gliwice nie obciąży Miasta Piekary Śląskie kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym o którym mowa w §2 ust. 1.

5. Za przerwanie kursu przez ucznia w wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Miasto Gliwice obciąży Miasto Piekary Śląskie kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 3. Dotacja celowa ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Miasta Piekary Śląskie wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 01 września 2013r. do dnia 31 sierpnia 2014r.

2. Strony przewidują możliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na następne lata, przy czym podpisanie stosownego aneksu powinno nastąpić najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego.

3. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowanie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 5. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 01 września 2013r.

§ 7. Porozumienie sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla celów ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala

I Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie


Janusz Pasternak


Naczelnik Wydziału Edukacji


Marek Kapica


Skarbnik Miasta Piekary Śląskie


Ireneusz Dzięcioł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

topFX.pl

Portal. Platforma walutowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »