| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/776/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia zasad poboru i rozliczania opłat targowych obowiązujących na terenie miasta Gliwice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zmianami), art.19 pkt.1 lit.a oraz pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 2. Wyznaczyć inkasentów opłaty targowej oraz ustalić ich wynagrodzenie za inkaso w następujący sposób:

1) Mieczysław Pawulski z siedzibą przy ul. Piastowskiej 14/7 w Gliwicach - inkasent na terenie targowiska przy ul. Lipowej 67 - wynagrodzenie prowizyjne stanowiące 30% pobranych opłat,

2) Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,SIKORNIK” z siedzibą przy ul. Perkoza 12 w Gliwicach - inkasent na terenie targowiska przy ul. Czajki - wynagrodzenie prowizyjne stanowiące 30% pobranych opłat,

3) Miejski Zarząd Usług Komunalnych z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 25 c w Gliwicach - inkasent na terenie giełdy samochodowej przy ul. Kujawskiej- bez wynagrodzenia prowizyjnego,

4) Mieczysław Pawulski z siedzibą przy ul. Piastowskiej 14/7 w Gliwicach - inkasent na pozostałym terenie miasta Gliwice - wynagrodzenie prowizyjne stanowiące 15% pobranych opłat.

§ 3. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności, inkasent otrzyma na podstawie złożonego do Urzędu Miejskiego w Gliwicach rozliczenia pobranej opłaty, wystawionego rachunku bądź faktury. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wpływu rozliczenia, rachunku bądź faktury.

§ 4. Opłata targowa jest płatna gotówką do rąk inkasenta, który jest zobowiązany do wydania sprzedającemu potwierdzenia dokonanej zapłaty opłaty targowej w postaci numerowanego kwitu, pobranego wcześniej z Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

§ 5. Pobraną opłatę targową inkasenci wpłacają w całości w kasie Urzędu Miejskiego w Gliwicach bądź na właściwy rachunek bankowy.

§ 6. Inkasenci zobowiązani są do dokonania wpłat pobranych opłat targowych w następujących terminach:

1) w ostatnim dniu każdego tygodnia-podmioty wymienione w § 2 pkt 1 i 2,

2) w następnym dniu po zakończeniu giełdy samochodowej-podmiot wymieniony w § 2 pkt 3,

3) trzy razy w tygodniu- podmiot wymieniony w § 2 pkt 4.

§ 7. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty targowej, inkasent odbiera od sprzedającego oświadczenie o odmowie uiszczenia opłaty stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. W przypadku, gdy sprzedający odmówi podpisu na oświadczeniu, inkasent dokonuje adnotacji o odmowie podpisu i jej przyczynie. Oświadczenie inkasent powinien złożyć w dniu dokonania rozliczenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

§ 8. Traci moc obowiązującą uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXI/946/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad poboru i rozliczania opłat targowych obowiązujących na terenie miasta Gliwice.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gliwicach


Krystyna Sowa


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/776/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Koralewski

Aplikant radcowski, ekspert w dziedzinie prawa handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »