| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 608/XL/2013 Rady Miasta Rybnika

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Or .0007.185.2013

2013/087768

UCHWAŁA NR 608/XL/2013
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianą),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej oraz Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w§ 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Rzecznej 8 lub ul. Bolesława Chrobrego 2, w terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) 14 dni od dnia wystąpienia zmian danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 3. 1. Deklaracja może być złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych (PeUP) dostępnej pod adresem:https://www.sekap.pl .

2. Warunkiem korzystania z PeUP jest akceptacja regulaminu świadczenia usług oraz założenie indywidualnej skrzynki kontaktowej, która będzie służyła do wymiany dokumentów elektronicznych z urzędem.

3. Elektroniczny formularz służący do przygotowania deklaracji w formie elektronicznej jest dostępny na PeUP w ramach karty usługi o nazwie "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi".

4. Przy pomocy elektronicznego formularza, przygotowany jest dokument elektroniczny w formacie XML, którego strukturę opisuje tabela stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Przed wysłaniem dokumentu elektronicznego należy go opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem składanym przy użyciu certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.

6. Podpisany dokument elektroniczny jest przesyłany na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 350/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 3940) zmieniona uchwałą Nr 402/XXVIII/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Rady Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 1211).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z wyjątkiem§3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 608/XL/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór deklaracji


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 608/XL/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zakres informacji deklaracji elektronicznej

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »