| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/369/13 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych działających na terenie Gminy Świerklaniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 10.12.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Podstawa obliczenia dotacji

§ 1. 1. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świerklaniec w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Świerklaniec, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Świerklaniec.

2. Organom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świerklaniec w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Świerklaniec, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Świerklaniec.

3. Niepublicznym szkołom podstawowym i przedszkolom, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługuje dotacja na każdego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Świerklaniec.

4. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Świerklaniec.

5. Gmina Świerklaniec informuje organy prowadzące niepubliczne szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego o wysokości miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia.

Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji

§ 2. 1. Organ prowadzący niepubliczną szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego składa w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku określi Wójt Gminy Świerklaniec.

3. Do 10 dnia każdego miesiąca organ prowadzący niepubliczną szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego składa w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej, odpowiedniej dla typu i rodzaju szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc.

4. Wzór informacji określi Wójt Gminy Świerklaniec.

5. Pracownicy Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych mogą dokonać sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji, o której mowa w ust. 3 na podstawie udostępnionej do wglądu przez podmiot dotowany dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia tej informacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

6. Przekazanie dotacji następuje w miesięcznych częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że za miesiąc grudzień przekazanie następuje do 15 dnia grudnia na rachunek wskazany we wniosku o udzielenie dotacji.

7. Wysokość dotacji dla:

a) niepublicznej szkoły i oddziału wychowania przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej w miesiącu lipcu i sierpniu ustalana jest na podstawie liczby uczniów wykazanej w informacji miesięcznej złożonej w miesiącu czerwcu,

b) niepublicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego w okresie przerwy wakacyjnej ustalana jest na podstawie liczby uczniów wykazanej w informacji miesięcznej złożonej w miesiącu poprzedzającym okres przerwy.

8. Wysokość miesięcznych części dotacji ulega weryfikacji w przypadku zmiany podstawy obliczenia dotacji dla szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.

9. Weryfikacja następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana podstawy obliczenia dotacji.

10. Weryfikacja następuje wraz z jednoczesnym wyrównaniem kwoty dotacji przekazanej danej szkole, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego od dnia 1 stycznia danego roku budżetowego.

11. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez Gminę Świerklaniec, do dnia aktualizacji tego wpisu.

Rozdział 3.
Tryb rozliczenia dotacji

§ 3. 1. Ustala się, że podmiot dotowany sporządza roczne rozliczenie z otrzymanej dotacji, z uwzględnieniem celu jej wykorzystania do 15 dnia stycznia po upływie danego roku budżetowego.

2. Wzór rozliczenia dotacji określi Wójt Gminy Świerklaniec.

3. W przypadku zakończenia działalności w trakcie roku, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji.

§ 4. 1. Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, tj. nierozliczone dowodem poniesienia wydatków bieżących podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Świerklaniec w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

2. Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku ze środków przyznanej dotacji z budżetu Gminy Świerklaniec, powinny zawierać wskazanie źródła finansowania.

§ 5. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak od zaległości podatkowych.

Rozdział 4.
Tryb i zakres kontroli udzielonej dotacji

§ 6. 1. Rzetelność wykazywania liczby uczniów w informacjach miesięcznych oraz prawidłowość wykorzystania dotacji podlegają kontroli ze strony Gminy Świerklaniec.

2. Pracownicy Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych mogą przeprowadzić kontrolę w siedzibie podmiotu dotowanego, w zakresie wskazanym w ust. 6.

3. Kontrola przeprowadzana jest na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Wójta Gminy Świerklaniec, w którym wskazuje się kontrolowany podmiot, osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli, szacunkowy czas trwania kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

4. O podjęciu kontroli podmiot dotowany jest zawiadamiany, co najmniej na 5 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

5. Uprawnienia osoby kontrolującej określa art. 90 ust. 3f i 3g ustawy o systemie oświaty.

6. Kontroli podlega:

a) zakres danych zawartych w miesięcznych informacjach,

b) zakres danych zawartych w rozliczeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1,

c) źródłowe dokumenty dotyczące organizacji i przebiegu nauczania oraz źródłowa dokumentacja finansowa,

d) przeznaczenie środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji.

7. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

§ 7. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który zawiera w szczególności:

a) wskazanie podmiotu dotowanego objętego kontrolą i osoby prowadzącej ten podmiot,

b) wskazanie osób kontrolujących,

c) wskazanie czasu trwania kontroli i okresu objętego kontrolą,

d) określenie przedmiotu kontroli,

e) opis ustalonego stanu faktycznego w toku kontroli,

f) informację o składanych wyjaśnieniach,

g) wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości,

h) zestawienie załączników do protokołu.

2. Protokół podpisują kontrolujący i osoba prowadząca podmiot dotowany lub wskazany przez nią przedstawiciel.

3. Podpisanie protokołu następuje w ciągu 5 dni od daty przekazania protokołu osobie prowadzącej podmiot dotowany lub wskazanemu przez nią przedstawicielowi, lub niezwłocznie po rozpatrzeniu zgłoszonych do protokołu zastrzeżeń.

4. Osobie prowadzącej podmiot dotowany lub wskazanemu przez nią przedstawicielowi przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu. Zgłoszenie zastrzeżeń wymaga formy pisemnej.

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący dokonuje ich analizy, a w razie konieczności podejmuje dodatkowe czynności kontrolne. W wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń kontrolujący dokonuje odpowiednich zmian lub uzupełnień w protokole.

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

7. Osoba prowadząca podmiot dotowany lub wskazany przez nią przedstawiciel może odmówić podpisania protokołu kontroli składając w terminie właściwym do jego podpisania wyjaśnienie tej odmowy.

8. Odmowa podpisania protokołu przez osobę prowadzącą podmiot dotowany lub wskazanego przez nią przedstawiciela nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

§ 8. 1. Na podstawie wyników kontroli Wójt Gminy Świerklaniec przekazuje osobie prowadzącej podmiot dotowany wystąpienie pokontrolne, w którym zawiera w szczególności ustalenia w zakresie stanu faktycznego oraz ujawnione nieprawidłowości, formułując jednocześnie wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych naruszeń.

2. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do przekazania Wójtowi Gminy Świerklaniec, w terminie 30 dni od doręczenia wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania.

§ 9. Traci moc uchwała nr XV/97/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych działających na terenie Gminy Świerklaniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Cyl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »