| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 219/XXIX/2013 Rady Gminy Popów

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r., Nr 28, poz. 142,  Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art.10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r. ( M.P. 2013, poz. 812,) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2014 r. (M. P. 2013, poz. 724) i art. 4 ust. 1 i art.13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r.,  Nr 197, poz. 1172).

Rada Gminy  Popów
uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok2014:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :             
a) powyżej  3,5 tony i poniżej 12 ton             
I samochody posiadające katalizatory spalin wyprodukowane po roku 2000             
II samochody posiadające katalizator i wyprodukowane w roku 2000 i wcześnie             
III nie posiadające katalizatora spalin i wyprodukowane po roku 2000             
IV nie posiadające katalizatora spalin i wyprodukowane w roku 2000 i wcześnie j             Wyszczególnienie

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej  3,5 t do 5,5 t włącznie

Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

Powyżej 9 t i mniej niż 12 t

Stawka podatku w złotych


I

II

III

IV

2014 r.
542,00

578,00

565,00

648,00

2014 r.
625,00

672,00

640,00

720,00

2014 r.
708,00

766,00

825,00

861,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita
( w tonach )

Liczba osi / system zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

Stawka podatku w złotych


12
15


15
-

2014 r.
943,00
1.297,00

2014 r.
1.062,00
1.451,00

3 osie

Stawka podatku w złotych


12
19
23


19
23
-

2014 r.
708,00
1.179,00
1.651,00

2014 r.
943,00
1.415,00
1.813,00

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych


12
27
29


27
29
-

2014 r.
1.415,00
1.769,00
2.359,00

2014 r.
1.769,00
2,123,00
2.822,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton I ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do 7 ton II ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

Wyszczególnienie

Ciągniki wyprodukowane

w 2000 roku i wcześniej

po 2000 roku


I

II

2014 r.
943,00

1.179,00

2014 r.
825,00

1.062,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa,                                  ciągnik balastowy+ przyczepa ( w tonach )

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych


12
25
31
36


25
31
36
-

2014 r.
943,00
1.179,00
1.624,00
1.874,00

2014 r.
1.179,00
1.415,00
2.229,00
2.229,00

3 osie

Stawka podatku w złotych


12
36
40


36
40
-

2014 r.
1.488,00
1.654,00
1.985,00

2014 r.
1.981,00
1.985,00
2.933,00

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną  przez podatnika podatku rolnego na rok 2014 331 zł.

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Zawieszenie osi pneumatyczne                 lub podobne

Inny system zawieszenia osi

1 oś

Stawka podatku w złotych


12
25


25
-

2014 r.
235,00
471,00

2014 r.
381,00
669,00

2 osie

Stawka podatku w złotych


12
28
33
38


28
33
38
-

2014 r.
357,00
731,00
1.179,00
1.533,00

2014 r.
471,00
1.013,00
1.539,00
2.027,00

3 osie

Stawka podatku w złotych


12
44


44
-

2014 r.
1.533,00
1.682,00

2014 r.
1.682,00
1.769,00

5) od autobusów :

a) wyprodukowanych w roku 2000 i wcześniej w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej                 niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

2014 r.
1.003,00

2014 r.
1.887,00

b) wyprodukowanych po roku 2000 w zależności od liczby miejsc  do siedzenia :

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej                 niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

2014 r.
943,00

2014 r.
1.651,00

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących  wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej i sportu turystyki, kultury, oświaty i wychowania i opieki społecznej z zastrzeżeniem nie wykorzystywania ich do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie.

Przewodniczący Rady Gminy Popów


Jakub Deska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

LexOmni.pl

usługi prawne on line

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »