| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/932/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 m ust. 3 oraz art. 6 n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Wprowadza się możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami określonymi w Uchwale Nr XXXV/672/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz w sprawie określenia terminu i miejsca składania deklaracji oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2013, poz. 636 z późn. zm.) za pomocą środków elektronicznych.

§ 2. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji wraz z załącznikami za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

1) określa się format elektroniczny deklaracji wraz z załącznikami wskazanymi w § 1 niniejszej uchwały w formacie danych XML oraz określa się układ informacji i powiązań między nimi:

„Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, Dane o współwłaścicielach, Dane o nieruchomościach, na których powstają odpady komunalne”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) deklaracja wraz z załącznikami, o których mowa w pkt. 1 składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może zostać przesłana za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP;

3) deklaracja wraz z załącznikami, o których mowa w pkt. 1 musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 262 z późn. zm.), profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 235 z późn. zm.) lub podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP;

4) deklaracja wraz z załącznikami, o których mowa w pkt. 1, przesyłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie musi być znakowana czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Miasta Mysłowice w momencie otrzymania deklaracji automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru;

5) przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji
wraz z załącznikami określonymi w pkt. 1, musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Uchwały Nr L/932/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »