| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 445/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr 166/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz 594 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz 595 z późn. zm.), art. 19 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr 166/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich, w ten sposób, iż nadać nowe brzmienie załącznikowi nr 1 do uchwały - w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 436/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 166/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


Załącznik do Uchwały Nr 445/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Statut Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich, zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz 594 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.),

- Niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Ośrodek jest jednostką budżetową Miasta Siemianowice Śląskie.

2. Ośrodek prowadzi działalność na terenie Miasta Siemianowice Śląskie całodobowo, przez cały rok kalendarzowy.

3. Siedziba Ośrodka mieści się w Siemianowicach Śląskich przy ul. Pszczelniczej 10.

4. Obszar działania Ośrodka obejmuje miasto Siemianowice Śląskie.

5. Ośrodek może przyjmować osoby spoza obszaru określonego w § 2 ust. 4 niniejszego statutu.

§ 3.

W ramach Ośrodka i pod adresem, o którym mowa w § 2 ust. 3, funkcjonuje:

- Hostel zapewniający całodobowe schronienie,

- Świetlica środowiskowa dla dzieci.

Rozdział II. Cele i zadania.

§ 4.

1. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest świadczenie poradnictwa specjalistycznego, podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej oraz zapewnienie schronienia osobom pełnoletnim oraz rodzinom mającym trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, doznającym przemocy w rodzinie i zagrożonym uzależnieniem.

2. Do zadań Ośrodka należy:

- interwencja kryzysowa stanowiąca zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu,

- poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego,

- poradnictwo psychologiczne realizowane przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii indywidualnej oraz rodzinnej,

- inne poradnictwo rodzinne obejmujące szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym profilaktykę uzależnień.

3. Formy pomocy proponowane przez Ośrodek:

- doradztwo i poradnictwo - konsultacje bezpośrednie lub telefoniczne,

- diagnoza problemu,

- pomoc specjalistyczna,

- różne inne formy pomocy dostępne w ośrodku świadczone w formie ambulatoryjnej,

- udzielanie schronienia poprzez przyjęcie do Hostelu osób potrzebujących,

- prowadzenie placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży w formie świetlicy środowiskowej.

§ 5.

Świadczenia określone w § 1 Ośrodek udziela poprzez specjalistów - psychologów, prawników, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów oraz innych specjalistów w zależności od potrzeb świadczeniobiorcy.

§ 6.

1. Wszystkie świadczenia udzielane są przez Ośrodek nieodpłatnie.

2. Korzystanie z usług Ośrodka nie wymaga skierowania.

3. Okres pobytu w Hostelu nie może trwać dłużej niż trzy miesiące. W indywidualnych przypadkach pobyt może być przedłużony maksymalnie do 9 miesięcy.

4. Każdorazowo o przedłużeniu pobytu świadczeniobiorcy w Hostelu, kierownik Ośrodka informuje pisemnie Referat Spraw Społecznych i Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

§ 7.

Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.

§ 8.

W celu realizacji zadań z zakresu interwencji kryzysowej Ośrodek współpracuje z instytucjami, służbami, stowarzyszeniami i organizacjami, które działają na rzecz bezpieczeństwa i polityki społecznej.

Rozdział III. Struktura Organizacyjna.

§ 9.

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, z którym stosunek pracy nawiązuje Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich na podstawie umowy o pracę.

2. Kierownik Ośrodka jest zobowiązany do opracowania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka, Regulaminu Porządkowego dla świadczeniobiorców oraz Regulaminu świetlicy środowiskowej.

3. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

§ 10.

Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

Rozdział IV. Gospodarka finansowa.

§ 11.

1. Ośrodek jest jednostką budżetową gminy i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tejże ustawy.

2. Kierownik jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli zarządczej oraz tworzy warunki prawidłowej realizacji zadań określonych ustawami oraz innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta lub osób działających z jego upoważnienia.

3. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy.

4. Kierownik gospodaruje mieniem pozostającym w jego posiadaniu, w szczególności:

- prowadzi właściwą ewidencję księgową,

- przeprowadza okresowe inwentaryzacje zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- planuje nakłady na remonty i uzupełnienie majątku w oparciu o posiadane i planowane środki budżetowe.

Rozdział V. Postanowienia końcowe.

§ 12.

Zmiana statutu następuje w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.

§ 13.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa regulujące działalność jednostki budżetowej lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »