| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 445/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr 166/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz 594 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz 595 z późn. zm.), art. 19 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr 166/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich, w ten sposób, iż nadać nowe brzmienie załącznikowi nr 1 do uchwały - w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 436/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 166/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


Załącznik do Uchwały Nr 445/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Statut Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich, zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz 594 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.),

- Niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Ośrodek jest jednostką budżetową Miasta Siemianowice Śląskie.

2. Ośrodek prowadzi działalność na terenie Miasta Siemianowice Śląskie całodobowo, przez cały rok kalendarzowy.

3. Siedziba Ośrodka mieści się w Siemianowicach Śląskich przy ul. Pszczelniczej 10.

4. Obszar działania Ośrodka obejmuje miasto Siemianowice Śląskie.

5. Ośrodek może przyjmować osoby spoza obszaru określonego w § 2 ust. 4 niniejszego statutu.

§ 3.

W ramach Ośrodka i pod adresem, o którym mowa w § 2 ust. 3, funkcjonuje:

- Hostel zapewniający całodobowe schronienie,

- Świetlica środowiskowa dla dzieci.

Rozdział II. Cele i zadania.

§ 4.

1. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest świadczenie poradnictwa specjalistycznego, podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej oraz zapewnienie schronienia osobom pełnoletnim oraz rodzinom mającym trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, doznającym przemocy w rodzinie i zagrożonym uzależnieniem.

2. Do zadań Ośrodka należy:

- interwencja kryzysowa stanowiąca zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu,

- poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego,

- poradnictwo psychologiczne realizowane przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii indywidualnej oraz rodzinnej,

- inne poradnictwo rodzinne obejmujące szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym profilaktykę uzależnień.

3. Formy pomocy proponowane przez Ośrodek:

- doradztwo i poradnictwo - konsultacje bezpośrednie lub telefoniczne,

- diagnoza problemu,

- pomoc specjalistyczna,

- różne inne formy pomocy dostępne w ośrodku świadczone w formie ambulatoryjnej,

- udzielanie schronienia poprzez przyjęcie do Hostelu osób potrzebujących,

- prowadzenie placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży w formie świetlicy środowiskowej.

§ 5.

Świadczenia określone w § 1 Ośrodek udziela poprzez specjalistów - psychologów, prawników, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów oraz innych specjalistów w zależności od potrzeb świadczeniobiorcy.

§ 6.

1. Wszystkie świadczenia udzielane są przez Ośrodek nieodpłatnie.

2. Korzystanie z usług Ośrodka nie wymaga skierowania.

3. Okres pobytu w Hostelu nie może trwać dłużej niż trzy miesiące. W indywidualnych przypadkach pobyt może być przedłużony maksymalnie do 9 miesięcy.

4. Każdorazowo o przedłużeniu pobytu świadczeniobiorcy w Hostelu, kierownik Ośrodka informuje pisemnie Referat Spraw Społecznych i Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

§ 7.

Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.

§ 8.

W celu realizacji zadań z zakresu interwencji kryzysowej Ośrodek współpracuje z instytucjami, służbami, stowarzyszeniami i organizacjami, które działają na rzecz bezpieczeństwa i polityki społecznej.

Rozdział III. Struktura Organizacyjna.

§ 9.

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, z którym stosunek pracy nawiązuje Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich na podstawie umowy o pracę.

2. Kierownik Ośrodka jest zobowiązany do opracowania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka, Regulaminu Porządkowego dla świadczeniobiorców oraz Regulaminu świetlicy środowiskowej.

3. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

§ 10.

Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

Rozdział IV. Gospodarka finansowa.

§ 11.

1. Ośrodek jest jednostką budżetową gminy i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tejże ustawy.

2. Kierownik jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli zarządczej oraz tworzy warunki prawidłowej realizacji zadań określonych ustawami oraz innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta lub osób działających z jego upoważnienia.

3. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy.

4. Kierownik gospodaruje mieniem pozostającym w jego posiadaniu, w szczególności:

- prowadzi właściwą ewidencję księgową,

- przeprowadza okresowe inwentaryzacje zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- planuje nakłady na remonty i uzupełnienie majątku w oparciu o posiadane i planowane środki budżetowe.

Rozdział V. Postanowienia końcowe.

§ 12.

Zmiana statutu następuje w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.

§ 13.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa regulujące działalność jednostki budżetowej lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Góralski&Goss Legal

Góralski&Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »