| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr E.031.17.2013 Prezydenta Miasta Rybnika; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w Punkcie Katechetycznym w Rybniku w roku szkolnym 2013/2014

2013/105279

Porozumienie Nr E.031.17.2013
z dnia23 grudnia 2013 r.

w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w Punkcie Katechetycznym w Rybniku w roku szkolnym 2013/2014

zawarte pomiędzy:

Miastem Rybnik, reprezentowanym przezJoannę Kryszczyszyn- Zastępcę Prezydenta Miasta, działającą na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00622/11 z dnia 16.12.2011 r.

i

Miastem Żory, reprezentowanym przezWaldemara Sochę- Prezydenta Miasta Żory.

§ 1. 1. Porozumienie dotyczy zasad prowadzenia nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w Punkcie Katechetycznym w Rybnickim Centrum Kultury w Rybniku, w okresie od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

2. Strony ustalają, że Punkt Katechetyczny prowadzony będzie przez Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Kościół dla Miasta" w Rybniku.

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela religii w Punkcie Katechetycznym, o którym mowa w § 1, a które ponosi Miasto Rybnik, obejmują wydatki w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

4110- Składki na ubezpieczenia społeczne,

4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2, w roku szkolnym 2013/2014 wynoszą356 zł(trzysta pięćdziesiąt sześć złotych).

2. Całkowita kwota dotacji na realizację zadania określonego w § 1, zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik do niniejszego porozumienia, za okres od 1.9.2013 r. do 31.8.2014 r. wynosi328,68 zł(trzysta dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy).

3. Miasto Żory zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr74 1140 1179 0000 2224 1800 1001w mBanku S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik w dwóch transzach:

- I transza (za rok 2013) w kwocie109,56 złdo31.12.2013 roku

- II transza (za rok 2014) w kwocie219,12do15.3.2014 roku.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwota wymieniona w § 3 ust. 2 stanowi planowane koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego w Punkcie Katechetycznym w Rybniku.

2. Termin rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2013 ustala się na15.1.2014roku.

3. Termin rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2014 ustala się na15.9.2014roku.

4. W przypadku gdy koszty zatrudnienia nauczyciela religii wynikające z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2
i 3, będą:

a) wyższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Rybnik, to Miasto Żory zobowiązuje się do zapłaty różnicy w terminie 15 dni od daty otrzymania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

b) niższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Rybnik, to zwrot dotacji nastąpi w terminie 15 dni od daty wysłania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Miasta Żory wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do niniejszego porozumienia wyłącznie w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 11. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zastępca Prezydenta


Joanna Kryszczyszyn

Prezydent Miasta Żory


Waldemar Socha


Załącznik do Porozumienia Nr E.031.17.2013
z dnia. 23 grudnia 2013 r.

Zestawienie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego
w grupie międzyszkolnej w Punkcie katechetycznym w Rybniku w roku szkolnym 2013/2014

1. Zestawienie planowanych kosztów zatrudnienia nauczyciela religii wyliczonych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w roku szkolnym 2013/2014

Nazwa jst

Liczba uczniów uczęszczających
na religię

Wysokość planowanych miesięcznych kosztów

Ogółem planowana wysokość kosztów
w roku szkolnym 2013/2014

Ogółem uczniów
w tym
z Miasta Żory

Rok 2013
IX-XII

Rok 2014
I-VIII

Razem

13

356,00 zł

1.424,00 zł

2.848,00 zł

4.272,00 zł

1

27,39 zł

109,56 zł

219,12 zł

328,68 zł

2. Zestawienie planowanych miesięcznych kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w roku szkolnym 2013/2014

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

259,00 zł

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

22,02 zł

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

48,31 zł

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

26,67 zł

Ogółem:

356,00 zł

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »