| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/47/355/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Bielskiemu, jak również jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 59, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 poz.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

Określa  szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Bielskiemu lub jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazuje  organ uprawniony do udzielenia tych ulg.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) wierzycielu – rozumie się przez to Powiat Bielski oraz jego jednostki podległe;
2) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej;
3) uldze – rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności
pieniężnych;
4) należności pieniężnej – rozumie się przez to wymagalną kwotę główną zobowiązań mających
charakter cywilnoprawny wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami dochodzenia tej należności (jako
należności ubocznej) wg stanu na dzień podjęcia decyzji;
5) ważnym interesie dłużnika – rozumie się przez to sytuację finansową, majątkową lub społeczną,  również gospodarczą, w której zapłata całości należności pieniężnej bądź jej części mogłaby zagrozić dalszej egzystencji dłużnika, a w przypadku osób fizycznych również osób pozostających na jego utrzymaniu.

§ 3.

1.W uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, należność pieniężna przypadająca wierzycielowi może zostać w całości lub w części umorzona, a spłata całości lub części należności odroczona lub rozłożona na raty na okres nie dłuższy niż 2 lata, licząc  od dnia złożenia wniosku przez dłużnika.

2. Należność pieniężna może zostać umorzona w całości lub w części wyłącznie w przypadku, gdy :

1) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, ponieważ jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie  kosztów postępowania lub sąd umorzył postępowanie  upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego, jeżeli majątek pozostały  po wyłączeniu z niego  przedmiotów majątkowych dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,

2) dłużnik będący osobą fizyczną  zmarł, nie pozostawiając spadkobierców odpowiadających za jego zobowiązania ani żadnego majątku albo pozostawił majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 6000,00 złotych,

3) dłużnik  będący osobą  prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można  by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

5) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji ,

6) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

§ 4.

1. Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty należności lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty może nastąpić z urzędu z przyczyn wymienionych w § 3 ust.2 pkt 2,3,4 lub na wniosek dłużnika z przyczyn wymienionych w § 3 pkt 1 ,5.

2. Wniosek o umorzenie należności, odroczenie terminu  spłaty należności lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty powinien być uzasadniony.
3. Umorzenie należności może nastąpić tylko wówczas, gdy zastosowanie innej ulgi przewidziane w niniejszej uchwale jest nieuzasadnione.

4. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których  mowa w § 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 5.

1. Umarzanie należności odraczanie terminu spłaty należności albo rozłożenie  płatności  całości lub części należności na raty, o których mowa w niniejszej uchwale, wobec przedsiębiorców, w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj.Dz.U. z 2013 r. poz.672 z późn.zm.) stanowi pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.Dz.U. z 2007r. Nr 59 poz.404 z późn.zm.)

2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy dokumentów, o których mowa w art. 37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.Dz.U. z 2007r. Nr 59 poz.404 z późn.zm.)

§ 6.

Do udzielania ulg, o których mowa w § 1 uprawnieni są:
1) Zarząd Powiatu, jeżeli kwota należności pieniężnych nie przekracza 10.000 zł;
2) Zarząd Powiatu po zaciągnięciu opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, jeżeli kwota należności pieniężnych przekracza 10.000 zł.

§ 7.

1. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, że:
dowody, na podstawie których organ uprawniony udzielił ulgi, okazały się fałszywe;
dłużnik wprowadził organ w błąd, co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi;
dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.

2. W przypadku gdy dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat, niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr II/51/389/2006 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Powiatu Bielskiego i jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2006 r.  Nr 81, poz.2341).

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Migdał

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »