| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/926/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 14 i 15, art. 48, art. 89, art. 91 ust. 1, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3, 4, 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. Nr 80 z 2010, poz. 526), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 roku, Nr 197, poz. 1172).

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. 1. Łączną kwotę planowanychdochodówbudżetu Miasta Mysłowice w 2014 roku

w wysokości                                                                                                                278.246.018,-

obejmujących:

a) dochody bieżące                                                                                                  270.139.454,-

b) dochody majątkowe                                                                                                  8.106.564,-

zgodnie z zapisami § 10 Uchwały oraz Tabelami Nr 1, 2, 3, 4, 5.

2. Łączną kwotę planowanychwydatkówbudżetu Miasta Mysłowice w 2014 roku

w wysokości                                                                                                                286.905.312,-

obejmujące:

a) wydatki bieżące                                                                                                  263.786.003,-

b) wydatki majątkowe                                                                                                  23.119.309,-

zgodnie z zapisami § 11 Uchwały oraz Tabelami Nr 6, 7, 8, 9, 10.

3. Kwota planowanego deficytu budżetu Miasta Mysłowice na 2014 rok w wysokości 8.659.294,-zostanie pokryta z planowanych przychodów.

4. Łączną kwotę planowanychprzychodówbudżetu Miasta Mysłowice na 2014 rok
w wysokości10.196.782zł stanowiących wpływy z emisji obligacji w wysokości 9.700.000 zł oraz wpływy z pożyczki w wysokości 496.782 zł.

5. Łączną kwotę planowanychrozchodówbudżetu Miasta Mysłowice na 2014 rok w wysokości1.537.488zł stanowiące środki na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 2. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę15.000.000zł,

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki w kwocie496.782zł z przeznaczeniem na

pokrycie planowanego deficytu,

3. Limit zobowiązań z tytułu udzielanego poręczenia do kwoty2.367.431zł.

§ 3. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku, zgodnie z zawartymi umowami,
z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłowice w wysokości4.085.967zł.

§ 4. 1. Ustala się wydatki w kwocie1.328.268zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie91.732zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi1.420.000zł.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
8.128.080 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8.128.080 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie85.000,-z przeznaczeniem na zadanie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj.: „Dopłaty do taryf za wodę i ścieki”.

§ 7. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych
z zarządzaniem wolnymi środkami budżetowymi. Obejmują one lokowanie i wycofywanie czasowo wolnych środków pieniężnych w obligacje skarbowe, bony skarbowe oraz lokaty bankowe
w innych bankach niż bank dokonujący obsługi kasowej budżetu miasta.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w roku 2014 maksymalnie do kwoty15.000.000zł.

3. Zwrot wydatków roku bieżącego dokonany na podstawie dokumentów korygujących (noty korygujące, faktury lub inne) ujmuje się na zmniejszenie wydatków roku bieżącego z tego tytułu.

4. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągnięcia pożyczki maksymalnie do kwoty496.782zł.

5. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielenia poręczenia maksymalnie do kwoty2.367.431zł.

§ 8. 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu ogółem na kwotę 21.067.840 zł oraz ich zakres zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określić stawki dotacji przedmiotowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa

Zadanie

Jednostka
miary

Ilość

Kwota dotacji

Jednostkowa dotacja

MOSiR

Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców Mysłowic

Mieszkaniec Mysłowic

71 962

2 250 000

31,2665

MZGK

Dotacja dla MZGK na remonty bieżące

m2powierzchni użytkowej

25.000

200 000

8,00 zł/m2

MZGK

Dotacja dla MZGK działalność statutową

m2powierzchni użytkowej

125.000

3 100 000

24,80 zł/m2

MZGK

Dotacja dla MZGK na remont obiektów: ul. Matejki 2, ul. Oświęcimska 4, Rynek 16, ul. Grunwaldzka 9

m2powierzchni użytkowej

3.200

300 000

93,75 zł/m2

MZGK

Dotacja dla MZGK na remonty pustostanów

m2powierzchni użytkowej

750

150 000

200,00 złm2

MZGK

Dotacja dla MZGK na administrowanie wynajętymi lokalami socjalnymi

m2powierzchni użytkowej

9.000

180 000

20,00 złm2

§ 9. R e z e r w yw budżecie Miasta Mysłowice na 2014 rok w wysokości2.700.000,-, w tym:

1. ogólną                                                                                                                              800.000,-

2. celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                            700.000,-

3. celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli                                                                                                                                                                        700.000,-

4. celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                      500.000,-

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2014 rok zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Z planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się:

a) dochody związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 2,

b) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 3,

c) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie
z Tabelą Nr 4,

d) dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2014 rok zgodnie z Tabelą Nr 6.

2. Z planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 7,

b) zadań z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 8,

c) zadań wykonywanych na mocy porozumień umów z organami administracji rządowej oraz innych jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 9,

d) zadań majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 12. Przyjąćp r z y c h o d y i k o s z t yzakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 ustalając:

1. Przychody w łącznej kwocie                                                                                                  22.066.336,-

a) stan środków obrotowych na początek roku                                                                      36.236,-

b) pozostałe przychody                                                                                                                15.850.100,-

c) dotacje przedmiotowe z budżetu                                                                                    6.180.000,-

Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Koszty w łącznej kwocie                                                                                                  22.066.336,-

a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                  6.483.967,-

b) pozostałe koszty bieżące                                                                                                  14.796.133,-

c) stan środków obrotowych na koniec roku                                                                      786.236,-

§ 13. Przyjąćdochody i wydatkidochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 ustalając:

1. Dochody w łącznej kwocie                                                                                                  399.905,-;

2. Wydatki w łącznej kwocie                                                                                                  399.905,-.

§ 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta do przedkładania informacji o dokonywanych przesunięciach
w budżecie miasta w ramach posiadanych kompetencji na sesjach Rady Miasta.

§ 15. Wykonanie uchwały oraz jej ogłoszenie powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2014 ROK wg działów i źródeł powstawania


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2014 rok wg działów i źródeł powstawania


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2014 rok wg działów i źródeł powstawania


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porowumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2014 rok wg działów i źródeł powstawania


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2014 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

w tym GMINA


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

POWIAT


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Plan wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2014 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

w tym GMINA


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

POWIAT


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Plan wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2014 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

w tym GMINA


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf

POWIAT


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik15.pdf

PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik16.pdf

WYDATKI MAJATKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2014 ROK


Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik17.pdf

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2014 ROK


Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik18.pdf

Plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2014 rok


Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik19.pdf

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 20143 ROK


Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik20.pdf

ZESTAWIENIE PORZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014


Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik21.pdf

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »