| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/7/329/2014 Rady Gminy Suszec

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Suszec a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) i art. 90 ust. 4 w związku z ust. 1 a, 2b i 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t.   Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm. ), na wniosek Wójta Gminy Suszec.

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji, tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji  przekazywanych z budżetu Gminy Suszec dla prowadzonych na terenie Gminy Suszec podmiotów:

1) niepublicznych przedszkoli,

2) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Suszec,

2) Wójcie-należy przez to rozumieć Wójta Gminy Suszec,

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

4) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia w rozumieniu ustawy.

§ 2. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 uchwały otrzymuje z budżetu Gminy  dotację w wysokości na jednego ucznia równej 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że  kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego stanowić będzie 100%  kwoty przewidzianej na   niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji  ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

§ 3. Podmiot prowadzący inne niepubliczne formy  wychowania przedszkolnego , o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust 7 ustawy, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

§ 4. Niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego,  które zgodnie z art. 71 b ust. 2 a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,  otrzymują    na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, dotację z budżetu Gminy w wysokości  kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, w części oświatowej subwencji ogólnej  dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 5. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole,  inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych  na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymania dotacji składa do Urzędu Gminy Suszec wniosek zawierający informację o planowanej liczbie uczniów, z wyszczególnieniem uczniów niepełnosprawnych,  uczniów objętych  wczesnym wspomaganiem  rozwoju, uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Suszec.

§ 6. 1. W przypadku zmiany  wysokości ustalonych lub przewidzianych w budżecie  Gminy wydatków bieżących na utrzymanie ucznia w gminnych przedszkolach zmianie ulegają kwoty dotacji udzielanych podmiotom, którym dotacje ustala się według tych wydatków poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian  budżetowych.

2. Dotacje obliczone w oparciu o cześć oświatową subwencji ogólnej , do czasu otrzymania metryczki subwencji oświatowej przez Gminę na dany rok budżetowy, nalicza się na podstawie danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po  otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy wysokość dotacji podlega aktualizacji po uwzględnieniu wielkości wynikających z tej  metryczki  począwszy od transzy za styczeń tego samego roku budżetowego.

§ 7. 1. Dotacji udziela się na wniosek, który powinien zawierać:

1) pełną nazwę niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy.

2) nazwę/imię i nazwisko oraz adres podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy ,

3) numer w ewidencji, prowadzonej przez Gminę Suszec, pod którym wpisany jest podmiot ubiegający się o dotacje,

4) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja,

5) planowaną liczbę uczniów, mających uczęszczać do niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy w następnym roku budżetowym, z wyszczególnieniem liczby uczniów niepełnosprawnych i liczby objętych wczesnym wspomaganiem,

6) planowaną liczbę uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Suszec a mających uczęszczać do  niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy w następnym roku budżetowym, w tym liczbę uczniów  niepełnosprawnych,

7) wykaz uczniów zgodnie z pkt 4 załącznika nr 1 do uchwały.

2. W przypadku przyjęcia do niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy  po dniu 30 września ucznia zamieszkałego na terenie innej  gminy oraz w przypadku każdorazowej zmiany miejsca zamieszkania któregoś z uczniów, podmiot prowadzący  zobowiązany jest powiadomić o tym Gminę w terminie do 14 dni.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały będący jej integralną częścią.

§ 8. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach na rachunek bankowy wskazany we wniosku do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że cześć dotacji za grudzień  jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

2. Podmiot  otrzymujący dotację ma obowiązek przedstawić w terminie do 10- tego dnia każdego miesiąca następujące informacje:

1) liczbę uczniów rzeczywiście uczęszczających do niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy,  według stanu na dzień 1-go danego miesiąca z wyszczególnieniem liczby uczniów niepełnosprawnych i liczby objętych wczesnym wspomaganiem,

2) wykaz uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, niebędących mieszkańcami Gminy Suszec.

3) faktyczną liczbę uczniów z miesiąca poprzedniego w szczegółowości jak w pkt 1 i 2.

3. W przypadku, gdy wskazana w informacji, o której mowa w ust. 2,  liczba  uczniów  jest różna od liczby  uczniów  rzeczywiście uczęszczających w danym miesiącu, dotacja na miesiąc następny podlega odpowiednio zwiększeniu lub pomniejszeniu.

4. Wzór informacji zwanej dalej  informacją o rzeczywistej liczbie uczniów w danym miesiącu, stanowi załącznik nr 2 do uchwały będący jej integralną częścią.

§ 9. 1. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy  zobowiązany jest do sporządzenia i złożenia w Urzędzie Gminy Suszec rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji za dany rok budżetowy w terminie  do 15 stycznia następnego roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały będący jej integralną częścią.

2. Zwrot dotacji następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.

3. Wójt ma prawo wezwać do uzupełnienia, wyjaśnienia lub złożenia korekty rozliczenia rocznego otrzymanej dotacji.

§ 10. 1. Wójt może przeprowadzić kontrolę w podmiocie otrzymującym dotację pod względem prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji. Kontroli podlega w szczególności zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez podmiot otrzymujący dotację, w tym przede wszystkim liczby uczniów  oraz fakt wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji, informacji o rzeczywistej  liczbie uczniów w danym miesiącu  oraz w rocznym rozliczeniu dotacji  –  na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 4,

2) prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem dotacji – na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 4,

3. O zamiarze i terminie planowanej kontroli Wójt  jest zobowiązany do poinformowania  podmiotu kontrolowanego w terminie 7 dni.

4. Kontroli dokonują osoby upoważnione przez Wójta.  Osoby takie mają prawo wstępu do podmiotu dotowanego oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej
i dokumentacji przebiegu nauczania, a w szczególności dowodów wpłat  oraz umów zawartych z opiekunami prawnymi uczniów.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach protokół kontroli,  po jednym dla osoby prowadzącej podmiot dotowany oraz Wójta.

6. Protokół kontroli powinien zawierać :

1) nazwę kontrolowanego podmiotu w pełnym brzmieniu i jego adres,

2) wskazanie podmiotu prowadzącego,

3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę,

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowany podmiot,

7) opis dokonanych ustaleń faktycznych,

8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,

9) opis dokumentów będących przedmiotem kontroli,

10) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli,

11) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotu o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy,

12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowany podmiot,

13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela podmiotu kontrolowanego.

7. Protokół kontroli podpisuje osoba prowadząca podmiot kontrolowany  lub osoba upoważniona przez tą osobę.

8. Osoba prowadząca podmiot kontrolowany lub osoba przez nią upoważniona może po podpisaniu protokołu w terminie 7 dni od otrzymania podpisanego protokołu zgłosić kontrolującemu umotywowane pisemne zastrzeżenia odnośnie ustaleń ujętych w protokole. W przypadku nie złożenia zastrzeżeń, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje zapisów w protokole.

9. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji wniosków pokontrolnych.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na wysokość dotacji Wójt wzywa do zwrotu części lub całości dotacji.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/7/329/2014
Rady Gminy Suszec
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Pełna nazwa podmiotu             

ubiegającego się o dotację

WÓJT GMINY SUSZEC

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok * …………… dlaniepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego **

..........................................................................................................................................................................

nazwa i adres podmiotu

prowadzonego przez

.......................................................................................................................................................................             

Nazwa / Imię i nazwisko oraz adres podmiotu prowadzącego

1. Numer w ewidencji prowadzonej przez Gminę Suszec, pod którym wpisany jest podmiot ubiegający się o dotacje ……………………………..................................

2. Planowana liczba uczniów w roku ……………..wyniesie ………………..w tym:

a) liczba uczniów niepełnosprawnych……………………………………………………………

b) liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem………………………………………..

c) liczba uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Suszec……………………………………………

3. Dotację proszę przekazać na rachunek bankowy

...........................................................................................................................................

              nazwa banku

...................................................................................................................................................................

              numer rachunku bankowego

4. Wykaz uczniów:

Lp.

Nazwa gminy

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia ucznia

Adres zamieszkania ucznia

Uwagi

              …………………………………………

Data i podpis wnioskodawcy             

/podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę

*wniosek składa się na rok budżetowy,

**niepotrzebne skreslić,


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/7/329/2014.
Rady Gminy Suszec z dnia 30 stycznia 2014 r.

Pełna nazwa podmiotuubiegającego się o dotację

INFORMACJA O RZECZYWISTEJ LICZBIE UCZNIÓW W DANYM MIESIĄCU

1. Liczba uczniów w niepublicznym przedszkolu/ niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego:

..............................................................................................................................................................             

nazwa i adres podmiotu

a) według stanu na dzień 1 danego   miesiąca………………                  ………………………

(miesiąc i rok)                                   (liczba uczniów)

b) w poprzednim miesiącu ……………………………………                  ……………………….

(miesiąc i rok)                                          ( liczba uczniów)

w tym :

c) niepełnosprawnych:
...............................................................................................………………………………………

(liczba uczniów w miesiącu bieżącym)

..................................................………………………………………………………………………

(liczba uczniów w miesiącu poprzednim)

d) objetych wczesnym wspomaganiem:

              ......………………………………………………………………..……………………………………..

(liczba uczniów w miesiącu bieżącym)

....………………………………………………………………………………………………………..
(liczba uczniów w miesiącu poprzednim)

e) niebędących mieszkańcami Gminy Suszec             
…………………………………………………………..……………………………………..

(liczba uczniów w miesiącu bieżącym)
………………………………………………………………………………………………………..
(liczba uczniów w miesiącu poprzednim)

2. Liczba uczniów niebędących mieszkańcami gminy dotującej w miesiącu bieżącym i miesiącu poprzednim :
……………………………………………………………………………………………………………

Lp.

Nazwa Gminy zamieszkania ucznia niebędącego mieszkańcem Gminy Suszec

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia ucznia

Adres zamieszkania ucznia


Uwagi

1

2

3

tabela dotyczy miesiąca bieżącego

             

…………………………………………

Data, podpis dotowanego
/podpis osoby reprezentującej dotowanego


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/7/329/2014
Rady Gminy Suszec
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Pełna nazwa podmiotu

ubiegającego się o dotację

ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ
w …………………   roku.

1. Pełna nazwa (imię i nazwisko) oraz adresprzedszkola niepublicznego / innej formy wychowania przedszkolnego,który otrzymał dotację:...............................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................             

2. Rozliczenie za rok …………….

Miesiąc

Rzeczywista liczba uczniów

Stawka dotacji na 1 ucznia (zł)

Kwota dotacji należnej (zł)
(kol.2 x kol.3)

Kwota otrzymanej dotacji (zł)

Kwota dotacji do dopłaty (zł)

Kwota dotacji do zwrotu (zł)

1

2

3

4

5

6

7


Styczeń


Luty


Marzec


Kwiecień


Maj


Czerwiec


Lipiec


Sierpień


Wrzesień


Październik


Listopad


Grudzień


Razem

X

3. Wydatki  razem  rozliczone w dotacji  za rok ……,  zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy ………………………………..…………………  zł, jak w tabeli zawartej w pkt 6.

4. Wysokość otrzymanej dotacji za okres rozliczeniowy ………………………..  zł

5. Różnica pomiędzy wysokością otrzymanej dotacji a zrealizowanymi z dotacji wydatkami

poniesionymi zgodnie z art. 90 ust.3 d ustawy w okresie rozliczeniowym, kwota :

- przypadająca do zwrotu………………..zł  / przypadająca do nadpłaty*    …………………………zł

6. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji:

Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku
w zł

1.

Wynagrodzenia nauczycieli

2.

Wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej podmiot dotowany spełniającej warunek art. 90 ust. 3 d ustawy

3.

Wynagrodzenia pozostałych pracowników

4.

Pochodne od wynagrodzeń

5.

Zakup materiałów i wyposażenia

6.

Opłaty za media

7.

Zakup środków dydaktycznych nie będących środkami trwałymi

8.

Zakup usług

9.

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy

10.

Pozostałe wydatki bieżące ( wymienić)

*niepotrzebne skreslić,

…………………………………………………………………………….

Data, podpis dotowanego
/podpis osoby reprezentującej dotowanego/

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Szlachcic

Analityk Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »