| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 108/XIV/2015 Rady Gminy Mykanów

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie

Na podstawie - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, i art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 roku poz. 1515),

- art. 9 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy zdnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2012 roku, poz. 406 z późn. zm.).

- art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (j.t. Dz.U. z 2012 roku, poz. 642 z późn.zm.),

Rada Gminy Mykanów uchwala:

§ 1. Ulega zmianie nazwa: Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie i otrzymuje następujące brzmienie: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie.

§ 2. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Mykanowie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 19/III/2006 Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie utworzenia instytucji kultury.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


inż Włodzimierz Cichoń


Załącznik do Uchwały Nr 108/XIV/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 27 listopada 2015 r.

STATUT

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie zwany dalej "GOKiS" jest samorządową instytucją kultury Gminy Mykanów i działa w szczególności na podstawie

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz. U. z 2012 r., poz. 406),

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.642 ze zm.),

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 roku. poz. 1515),

5) aktu o utworzeniu,

6) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem GOKiS jest Gmina Mykanów.

2. Organizator (Gmina Mykanów) zapewnia warunki do działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym zadaniom i wymaganiom stawianym GOKiS.

3. Z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych do kompetencji Rady Gminy Mykanów, funkcję organizatora wykonuje Wójt Gminy Mykanów.

§ 3. Siedziba GOKiS mieści się w Mykanowie ul. Samorządowa 1 A, 42-233 Mykanów.

§ 4. GOKiS posiada osobowość prawną i status samodzielnej jednostki organizacyjnej, jest wpisany do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez organizatora ( Nr w rejestrze: 1/2007).

§ 5. 1. GOKiS prowadzi swoją działalność na terenie gminy Mykanów.

2. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami może być prowadzona działalność także na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. W skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie wchodzi:

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie; ul. Samorządowa 1A, 42-233 Mykanów

- Gminna Biblioteka Publiczna w Mykanowie; ul. Samorządowa 1A, 42-233 Mykanów wraz z filią w Starym Cykarzewie ; ul. Częstochowska 23, 42-231 Stary Cykarzew

§ 6. GOKiS używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści nazwę w pełnym brzmieniu, adres siedziby, numer NIP, numer REGON oraz numer telefonu:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie

ul. Samorządowa 1A, 42-233 Mykanów

tel. 034/ 374 00 42

REGON 001063534 NIP 573-24-79-507

Rozdział 2.
CELE l ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 7. Celem działalności GOKiS jest wspieranie, inspirowanie i animowanie kulturowej, artystycznej i sportowej aktywności mieszkańców a także popularyzowanie wiedzy o świecie i człowieku poprzez realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz sportu w ramach zadań własnych, zleconych lub powierzonych na podstawie odrębnych porozumień.

§ 8. Przedmiotem działalności jest prowadzenie działań społeczno-kulturalnych, upowszechnianie sztuki oraz animowanie i wspieranie aktywności społeczności lokalnych, stwarzanie warunków do rozwoju pasji i zainteresowań mieszkańców gminy, pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości; zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa, promocja lokalnych zasobów i potencjałów, uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji; udostępnianie, gromadzenie i opracowywanie materiałów oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw i zbiorów świadczących o przeszłości, ilustrujących tradycję, kulturę i obyczaje dawnych mieszkańców gminy Mykanów i naszego regionu. Przedmiotem działalności w ramach upowszechniania aktywności sportowej jest promowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizowanie zajęć, zawodów i imprez rekreacyjno-sportowych, organizowanie różnych form indywidualnej aktywności sportowej, promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność w dziedzinie sportu.

§ 9. 1. GOKiS prowadzi działalność w zakresie:

1) Upowszechniania i animowania aktywności kulturalnej, artystycznej i społecznej - w ramach działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie,

2) upowszechniania wiedzy, informacji, kultury i czytelnictwa - w ramach działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mykanowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej filia w Starym Cykarzewie

3) uposzechniania aktywności sportowej - w ramach Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie

2. GOKiS wykonuje także zadania z zakresu organizowania innej działalności na zlecenie organizatora.

3. Realizacja zadań, o których mowa w § 9 następuje poprzez wykorzystanie w/w obiektów.

§ 10. GOKiS zadania statutowe realizuje, w szczególności poprzez:

1. W zakresie upowszechniania kultury:

1) Prowadzenie działalności impresaryjnej, wystawienniczej, edukacyjnej, wydawniczej, usługowej i marketingowej.

2) Organizowanie różnych form amatorskiej działalności artystycznej oraz wspieranie ruchu artystycznego (Organizowanie możliwości ekspresji twórczej grupom, zespołom twórczym, samodzielnym artystom ).

3) Organizowanie koncertów, spektakli teatralnych i innych wydarzeń artystycznych.

4) Organizowanie cyklicznych zajęć kulturalnych, artystycznych i aktywizujących oraz prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych dziedzinach.

5) Organizowanie zajęć muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych i innych oraz prowadzenie grup rozwijających zainteresowania mieszkańców.

6) Promowanie i propagowanie wartościowych zjawisk kulturalnych i społecznych gminy.

7) Organizowanie imprez plenerowych.

8) Animacja i aktywizacja mieszkańców i środowisk lokalnych.

9) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi.

10) Wspieranie i promocja mieszkańców w obszarze kulturalno - społecznym.

2. W zakresie upowszechniania czytelnictwa:

1) Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochronę księgozbioru oraz materiałów bibliotecznych.

2) Gromadzenie wydawnictw i zbiorów związanych z historią i z życia gminy Mykanów oraz regionu.

3) Gromadzenie wydawnictw dotyczących organizowania się społeczności lokalnych.

4) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz.

5) Organizowanie i prowadzenie różnych form aktywności wspólnie z mieszkańcami gminy, służących popularyzacji książki, kultury, sztuki i wiedzy oraz upowszechnianie i współtworzenie dorobku kulturalnego gminy i regionu.

6) Współpracę w zakresie działalności kulturalnej oraz upowszechniania czytelnictwa z instytucjami, stowarzyszeniami, innymi organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi.

3. W zakresie upowszechniania aktywności sportowej:

1) prowadzenie sekcji artystycznych i sportowych,

2) organizację imprez sportowych mających na celu popularyzację celów statutowych

3) popularyzację walorów rekreacji ruchowej,

4) rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie zainteresowań sportowych,

5) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w sporcie,

6) współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie zaspakajania potrzeb sportowych wspierających rozwój lokalny,

7) prowadzenie różnorodnych form pracy w zależności od specyfiki środowiska, zmieniających się potrzeb, warunków i okoliczności,

8) organizowanie imprez sportowych,

9) wspieranie i promocja mieszkańców w obszarze sportowym,

4. GOKiS może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska, których celem jest zapewnienie środków na działalność merytoryczną.

5. GOKiS może prowadzić działalność, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności (prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie realizacji zadań statutowych).

6. GOKiS może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi. Dochody własne przeznaczane są na cele statutowe GOKiS.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 11. Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Mykanowie zarządza Dyrektor który ponosi pełną odpowiedzialność za jego działalność oraz reprezentuje go na zewnątrz

§ 12. 1. Nadzór nad działalnością GOKiS sprawuje Wójt Gminy Mykanów.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością bibliotekek sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach.

§ 13. 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Mykanów w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Do zadań Dyrektora należy:

1) Prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie zgodnie ze statutem.

2) Dbałość o mienie i właściwą gospodarkę tym mieniem.

3) Opracowanie i realizacja rocznych planów merytoryczno - finansowych działalności GOKiS.

4) Prowadzenie samodzielnej polityki kadrowej oraz dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

5) Powoływanie i likwidacja poszczególnych oddziałów GOKiS po uzyskaniu opinii organizatora.

§ 14. Organizację wewnętrzną GOKiS określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy Mykanów.

§ 15. W GOKiS może działać Partnerstwo na rzecz kulturalnego i społecznego rozwoju mieszkańców gminy Mykanów, które jest też organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora w sprawach związanych z działalnością statutową.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 16. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w przepisach dotyczących instytucji kultury.

§ 17. 1. GOKiS jest finansowany z dotacji udzielanej corocznie przez organizatora.

2. Ponadto GOKiS może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn oraz opłat uiszczanych przez osoby fizyczne i prawne, a także z innych źródeł.

§ 18. Dochód z prowadzonej działalności służy do realizacji celów statutowych GOKiS, podstawą gospodarki finansowej GOKiS jest roczny plan merytoryczno-finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji udzielanej przez organizatora.

§ 19. Dyrektor corocznie składa organizatorowi plan a później sprawozdanie merytoryczno - finansowe z działalności GOKiS ( za poprzedni rok kalendarzowy).

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy

powszechnie obowiązujące.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »