| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 108/XIV/2015 Rady Gminy Mykanów

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie

Na podstawie - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, i art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 roku poz. 1515),

- art. 9 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy zdnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2012 roku, poz. 406 z późn. zm.).

- art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (j.t. Dz.U. z 2012 roku, poz. 642 z późn.zm.),

Rada Gminy Mykanów uchwala:

§ 1. Ulega zmianie nazwa: Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie i otrzymuje następujące brzmienie: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie.

§ 2. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Mykanowie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 19/III/2006 Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie utworzenia instytucji kultury.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


inż Włodzimierz Cichoń


Załącznik do Uchwały Nr 108/XIV/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 27 listopada 2015 r.

STATUT

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie zwany dalej "GOKiS" jest samorządową instytucją kultury Gminy Mykanów i działa w szczególności na podstawie

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz. U. z 2012 r., poz. 406),

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.642 ze zm.),

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 roku. poz. 1515),

5) aktu o utworzeniu,

6) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem GOKiS jest Gmina Mykanów.

2. Organizator (Gmina Mykanów) zapewnia warunki do działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym zadaniom i wymaganiom stawianym GOKiS.

3. Z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych do kompetencji Rady Gminy Mykanów, funkcję organizatora wykonuje Wójt Gminy Mykanów.

§ 3. Siedziba GOKiS mieści się w Mykanowie ul. Samorządowa 1 A, 42-233 Mykanów.

§ 4. GOKiS posiada osobowość prawną i status samodzielnej jednostki organizacyjnej, jest wpisany do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez organizatora ( Nr w rejestrze: 1/2007).

§ 5. 1. GOKiS prowadzi swoją działalność na terenie gminy Mykanów.

2. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami może być prowadzona działalność także na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. W skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie wchodzi:

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie; ul. Samorządowa 1A, 42-233 Mykanów

- Gminna Biblioteka Publiczna w Mykanowie; ul. Samorządowa 1A, 42-233 Mykanów wraz z filią w Starym Cykarzewie ; ul. Częstochowska 23, 42-231 Stary Cykarzew

§ 6. GOKiS używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści nazwę w pełnym brzmieniu, adres siedziby, numer NIP, numer REGON oraz numer telefonu:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie

ul. Samorządowa 1A, 42-233 Mykanów

tel. 034/ 374 00 42

REGON 001063534 NIP 573-24-79-507

Rozdział 2.
CELE l ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 7. Celem działalności GOKiS jest wspieranie, inspirowanie i animowanie kulturowej, artystycznej i sportowej aktywności mieszkańców a także popularyzowanie wiedzy o świecie i człowieku poprzez realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz sportu w ramach zadań własnych, zleconych lub powierzonych na podstawie odrębnych porozumień.

§ 8. Przedmiotem działalności jest prowadzenie działań społeczno-kulturalnych, upowszechnianie sztuki oraz animowanie i wspieranie aktywności społeczności lokalnych, stwarzanie warunków do rozwoju pasji i zainteresowań mieszkańców gminy, pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości; zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa, promocja lokalnych zasobów i potencjałów, uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji; udostępnianie, gromadzenie i opracowywanie materiałów oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw i zbiorów świadczących o przeszłości, ilustrujących tradycję, kulturę i obyczaje dawnych mieszkańców gminy Mykanów i naszego regionu. Przedmiotem działalności w ramach upowszechniania aktywności sportowej jest promowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizowanie zajęć, zawodów i imprez rekreacyjno-sportowych, organizowanie różnych form indywidualnej aktywności sportowej, promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność w dziedzinie sportu.

§ 9. 1. GOKiS prowadzi działalność w zakresie:

1) Upowszechniania i animowania aktywności kulturalnej, artystycznej i społecznej - w ramach działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie,

2) upowszechniania wiedzy, informacji, kultury i czytelnictwa - w ramach działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mykanowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej filia w Starym Cykarzewie

3) uposzechniania aktywności sportowej - w ramach Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie

2. GOKiS wykonuje także zadania z zakresu organizowania innej działalności na zlecenie organizatora.

3. Realizacja zadań, o których mowa w § 9 następuje poprzez wykorzystanie w/w obiektów.

§ 10. GOKiS zadania statutowe realizuje, w szczególności poprzez:

1. W zakresie upowszechniania kultury:

1) Prowadzenie działalności impresaryjnej, wystawienniczej, edukacyjnej, wydawniczej, usługowej i marketingowej.

2) Organizowanie różnych form amatorskiej działalności artystycznej oraz wspieranie ruchu artystycznego (Organizowanie możliwości ekspresji twórczej grupom, zespołom twórczym, samodzielnym artystom ).

3) Organizowanie koncertów, spektakli teatralnych i innych wydarzeń artystycznych.

4) Organizowanie cyklicznych zajęć kulturalnych, artystycznych i aktywizujących oraz prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych dziedzinach.

5) Organizowanie zajęć muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych i innych oraz prowadzenie grup rozwijających zainteresowania mieszkańców.

6) Promowanie i propagowanie wartościowych zjawisk kulturalnych i społecznych gminy.

7) Organizowanie imprez plenerowych.

8) Animacja i aktywizacja mieszkańców i środowisk lokalnych.

9) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi.

10) Wspieranie i promocja mieszkańców w obszarze kulturalno - społecznym.

2. W zakresie upowszechniania czytelnictwa:

1) Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochronę księgozbioru oraz materiałów bibliotecznych.

2) Gromadzenie wydawnictw i zbiorów związanych z historią i z życia gminy Mykanów oraz regionu.

3) Gromadzenie wydawnictw dotyczących organizowania się społeczności lokalnych.

4) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz.

5) Organizowanie i prowadzenie różnych form aktywności wspólnie z mieszkańcami gminy, służących popularyzacji książki, kultury, sztuki i wiedzy oraz upowszechnianie i współtworzenie dorobku kulturalnego gminy i regionu.

6) Współpracę w zakresie działalności kulturalnej oraz upowszechniania czytelnictwa z instytucjami, stowarzyszeniami, innymi organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi.

3. W zakresie upowszechniania aktywności sportowej:

1) prowadzenie sekcji artystycznych i sportowych,

2) organizację imprez sportowych mających na celu popularyzację celów statutowych

3) popularyzację walorów rekreacji ruchowej,

4) rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie zainteresowań sportowych,

5) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w sporcie,

6) współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie zaspakajania potrzeb sportowych wspierających rozwój lokalny,

7) prowadzenie różnorodnych form pracy w zależności od specyfiki środowiska, zmieniających się potrzeb, warunków i okoliczności,

8) organizowanie imprez sportowych,

9) wspieranie i promocja mieszkańców w obszarze sportowym,

4. GOKiS może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska, których celem jest zapewnienie środków na działalność merytoryczną.

5. GOKiS może prowadzić działalność, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności (prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie realizacji zadań statutowych).

6. GOKiS może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi. Dochody własne przeznaczane są na cele statutowe GOKiS.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 11. Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Mykanowie zarządza Dyrektor który ponosi pełną odpowiedzialność za jego działalność oraz reprezentuje go na zewnątrz

§ 12. 1. Nadzór nad działalnością GOKiS sprawuje Wójt Gminy Mykanów.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością bibliotekek sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach.

§ 13. 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Mykanów w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Do zadań Dyrektora należy:

1) Prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie zgodnie ze statutem.

2) Dbałość o mienie i właściwą gospodarkę tym mieniem.

3) Opracowanie i realizacja rocznych planów merytoryczno - finansowych działalności GOKiS.

4) Prowadzenie samodzielnej polityki kadrowej oraz dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

5) Powoływanie i likwidacja poszczególnych oddziałów GOKiS po uzyskaniu opinii organizatora.

§ 14. Organizację wewnętrzną GOKiS określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy Mykanów.

§ 15. W GOKiS może działać Partnerstwo na rzecz kulturalnego i społecznego rozwoju mieszkańców gminy Mykanów, które jest też organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora w sprawach związanych z działalnością statutową.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 16. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w przepisach dotyczących instytucji kultury.

§ 17. 1. GOKiS jest finansowany z dotacji udzielanej corocznie przez organizatora.

2. Ponadto GOKiS może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn oraz opłat uiszczanych przez osoby fizyczne i prawne, a także z innych źródeł.

§ 18. Dochód z prowadzonej działalności służy do realizacji celów statutowych GOKiS, podstawą gospodarki finansowej GOKiS jest roczny plan merytoryczno-finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji udzielanej przez organizatora.

§ 19. Dyrektor corocznie składa organizatorowi plan a później sprawozdanie merytoryczno - finansowe z działalności GOKiS ( za poprzedni rok kalendarzowy).

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy

powszechnie obowiązujące.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »