REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1952 nr 25 poz. 172

DEKRET

z dnia 24 kwietnia 1952 r.

o zniesieniu fundacji.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 28 marca 1952 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 100) – Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:

Art. 1. [Zakres regulacji]
Znosi się fundacje.
Art. 2. [Przejęcie majątku zniesionych fundacji]
Majątek zniesionych fundacji przejmuje się na własność Państwa.
Art. 3. [Poręczenie użytkowania]
Państwo poręcza użytkowanie przejętych na własność majątków fundacji lub ich części, stanowiących gospodarstwo rolne proboszczów albo przeznaczonych do wykonywania kultu religijnego – na dotychczasowe cele w granicach i na zasadach, określonych w ustawie z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 87).
Art. 4. [Przejście majątku zniesionych fundacji ex lege na własność Państwa]
Majątek zniesionych fundacji przechodzi z mocy prawa na własność Państwa z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu bez odszkodowania, wolny od jakichkolwiek obciążeń z wyjątkiem przewidzianych w niniejszym dekrecie.
Art. 5. [Nieruchomości wyłączone spod dekretu]
1. Pozostają nienaruszone prawa użytkowania nieruchomości ziemskich lub ich części należących do zniesionych fundacji i przejętych na rzecz Państwa, przysługujące bezrolnym, małorolnym i średniorolnym chłopom, wynikające z ważnie zawartych umów dzierżawnych, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego dekretu, oraz służebności gruntowe na rzecz małorolnych i średniorolnych gospodarstw rolnych.

2. Wszelkie inne umowy i tytuły prawne, mające za przedmiot użytkowanie lub używanie przejętego majątku zniesionych fundacji lub jego części, mogą być przez właściwego ministra niezwłocznie rozwiązane lub uznane za wygasłe bez odszkodowania.

Art. 6. [Zobowiązania obciążające majątek]
Obciążające majątek zniesionych fundacji zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym, zobowiązania na rzecz polskich osób prawnych prawa publicznego oraz zobowiązania, mające swe źródło w stosunku najmu pracy – pozostają w mocy.

2. Rada Ministrów może na wniosek właściwego ministra uznać, że pozostają w mocy oprócz mających swe źródło w stosunku najmu pracy inne jeszcze zobowiązania o charakterze prywatno-prawnym, obciążające majątek danej fundacji.

Art. 7. [Objęcie majątków fundacji]
Właściwi ministrowie obejmą majątki fundacji, podlegające przejęciu na własność Państwa.
Art. 8. [Delegacja]
Właściwi ministrowie określą mienie ruchome i nieruchome, należące do poszczególnych fundacji, a podlegające przejęciu na rzecz Państwa,

ustalą, w jakim zakresie zakłady i instytucje dotychczas utrzymywane przez zniesione fundacje będą nadal otrzymywane przez podległe im resorty,

przekażą przejęty majątek fundacji w zarząd i użytkowanie zakładom i instytucjom, których działalność realizuje te same lub podobne cele, jak zniesionych fundacji.

Art. 9. [Przekazanie kompetencji]
Ministrowie mogą swe uprawnienia, określone w niniejszym dekrecie, przekazać podległym organom.
Art. 10. [Wyłączenie stosowania przepisów]
Przepisów niniejszego dekretu nie stosuje się do fundacji, mających siedzibę za granicą.
Art. 11. [Przepisy uchylone]
W zakresie unormowanym niniejszym dekretem tracą moc obowiązującą dotychczasowe przepisy o fundacjach, a w szczególności przepisy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i o zatwierdzaniu darowizn i zapisów (Dz. Pr. P. P. Nr 15, poz. 215, Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 38, poz. 372, z 1947 r. Nr 66, poz. 400 i Nr 73, poz. 468).
Art. 12. [Wykonanie dekretu]
Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz zainteresowanym ministrom.
Art. 13. [Wejście w życie]
Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA