REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1953 nr 23 poz. 93

DEKRET

z dnia 23 kwietnia 1953 r.

o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.

Tekst pierwotny

Art. 1. [Definicja klęski żywiołowej]

Klęskami żywiołowymi w rozumieniu niniejszego dekretu są wszelkiego rodzaju zdarzenia żywiołowe:

1) zagrażające bezpieczeństwu życia lub mienia większej ilości osób albo też

2) mogące wywołać poważne zakłócenia gospodarki narodowej,

dla których zwalczania konieczna jest zorganizowana akcja społeczna.

Art. 2. [Kierownictwo zorganizowaną akcją społeczną]

1. Kierownictwo zorganizowaną akcją społeczną sprawują prezydia rad narodowych (gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich) właściwe ze względu na obszar zagrożony lub dotknięty klęską żywiołową.

2. Organizacje społeczne współdziałają w tej akcji z prezydiami rad narodowych.

Art. 3. [Obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych dla celów zorganizowanej akcji społecznej]

1. Jeżeli środki, którymi dysponuje prezydium właściwej rady narodowej, są nie wystarczające, może ono w drodze uchwały wprowadzić na terenie województwa, powiatu, miasta lub gminy obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych dla celów zorganizowanej akcji społecznej. Obowiązkowi temu podlegają osoby fizyczne i prawne na terenie danej gminy, miasta, powiatu lub województwa.

2. O powzięciu uchwały, o której mowa w ust. 1, prezydium rady narodowej bezzwłocznie zawiadamia prezydium rady narodowej bezpośrednio wyższego stopnia.

3. Uchwała o wprowadzeniu obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych wchodzi w życie z chwilą jej obwieszczenia w siedzibie prezydium właściwej rady narodowej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

4. Prezydium rady narodowej powinno niezwłocznie odwołać wprowadzony obowiązek, gdy ustaną przyczyny, które uzasadniały jego wprowadzenie. Odwołanie obowiązku następuje w tym samym trybie jak wprowadzenie (ust. 3).

Art. 4. [Świadczenia osobiste i rzeczowe dla celów zorganizowanej akcji społecznej]

1. Świadczenia osobiste i rzeczowe dla celów zorganizowanej akcji społecznej polegają na:

1) udzielaniu pierwszej pomocy osobom, które uległy nieszczęśliwym wypadkom,

2) udostępnieniu pomieszczenia poszkodowanym na czas niezbędny dla udzielenia pierwszej pomocy i schronienia,

3) przyjęciu na przechowanie i pilnowaniu mienia poszkodowanych,

4) zabezpieczeniu zagrożonego inwentarza żywego (dostarczenie paszy i pomieszczenia),

5) pełnieniu warty w celu zapobieżenia rozszerzaniu się klęski,

6) wykonywaniu określonych robót,

7) dostarczeniu narzędzi potrzebnych przy prowadzeniu akcji,

8) dostarczeniu środków przewozowych wraz z niezbędnym inwentarzem pociągowym.

2. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia określić także inne świadczenia osobiste i rzeczowe, które uchwałą prezydium właściwej rady narodowej mogą być wprowadzone dla celów zorganizowanej akcji społecznej.

Art. 5. [Powołanie do wykonania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych]

1. Do wykonania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych powołuje prezydium właściwej miejskiej, dzielnicowej lub gminnej rady narodowej.

2. Rada Ministrów w drodze rozporządzania określi tryb powoływania do wykonania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych, zasady wykonywania świadczeń oraz kategorie osób zwolnionych od tych świadczeń.

Art. 6. [Odszkodowanie]

1. Kto w czasie zorganizowanej akcji społecznej i w związku z udziałem w tej akcji bez własnej winy doznał uszkodzenia zdrowia powodującego utratę zdolności do pracy zarobkowej, ma prawo do odszkodowania. Jeżeli wskutek takiego uszkodzenia nastąpiła śmierć, prawo do odszkodowania przysługuje osobom, do utrzymania których zmarły był zobowiązany, oraz osobom, które zmarły rzeczywiście utrzymywał.

2. Poszkodowanemu przysługuje prawo do odszkodowania za zniszczenie, uszkodzenie, zużycie lub utratę mienia w czasie i w związku z udziałem w akcji, o ile nastąpiły one bez jego winy.

3. Kto w związku z wykonywaniem świadczeń opuścił pracę zawodową w swoim zakładzie pracy, ma prawo do pełnego wynagrodzenia z tego zakładu pracy za cały czas wykonywania świadczeń.

4. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi zasady oraz tryb ustalenia i wypłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 i 2.

Art. 7. [Niewykonywanie obowiązku świadczeń przewidzianych w dekrecie]

1. Kto nie wykonuje ciążącego na nim obowiązku świadczeń przewidzianych w niniejszym dekrecie – podlega karze pracy poprawczej do jednego miesiąca lub grzywny do 1.500 zł.

2. Orzekanie następuje w trybie postępowania karno-administracyjnego.

Art. 8. [Złośliwe uchylanie się od wykonania obowiązku świadczeń przewidzianych dekrecie]

Kto złośliwie uchyla się od wykonania obowiązku świadczeń przewidzianych w niniejszym dekrecie – podlega karze aresztu do trzech miesięcy.

Art. 9. [Delegacja]

1. Sposób przeprowadzania zorganizowanej akcji społecznej w stosunku do obiektów wojskowych jak również zakres i warunki wykonywania świadczeń wynikających z art. 4 i 5 przez organy wojskowe oraz żołnierzy w czynnej służbie wojskowej określi Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Komunalnej i za zgodą Prezesa Rady Ministrów.

2. Sposób przeprowadzania zorganizowanej akcji społecznej w stosunku do obiektów bezpieczeństwa publicznego, zasady współdziałania prezydiów rad narodowych z organami bezpieczeństwa publicznego w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych oraz zakres i warunki wykonywania świadczeń wynikających z art. 4 i 5 przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego określi Minister Bezpieczeństwa Publicznego w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Komunalnej i za zgodą Prezesa Rady Ministrów.

Art. 10. [Wyłączenie stosowania przepisów]

Przepisy dekretu nie mają zastosowania do ochrony przeciwpożarowej.

Art. 11. [Wykonanie dekretu]

Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów i zainteresowanym ministrom.

Art. 12. [Wejście w życie]

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki

Sekretarz Rady Państwa: M. Rybicki

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA