reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2 kwietnia 1971 r.

w sprawie dozoru i nadzoru ochronnego

Na podstawie art. 76, 81 i 212 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego zarządza się, co następuje:

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne.

§ 1. [Sprawowanie dozoru lub nadzoru ochronnego]

Sprawowanie dozoru lub nadzoru ochronnego powierza się:

1) kuratorowi sądowemu,

2) zakładowi pracy, w którym skazany jest albo ma być zatrudniony,

3) organizacji związkowej, kobiecej, młodzieżowej lub innej, zwłaszcza takiej, w której działalności skazany uczestniczy albo ma uczestniczyć lub dla której sprawowanie opieki nad osobami skazanymi stanowi wykonanie zadań statutowych albo innej instytucji godnej zaufania, a w szczególności sprawującej opiekę społeczną.

§ 2.
Powierzenie dozoru lub nadzoru ochronnego powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia albo od dnia zwrotu akt sądowi pierwszej instancji lub otrzymania orzeczenia do wykonania.
§ 3.
Jeżeli sąd penitencjarny, w którego okręgu nadzór ochronny ma być wykonywany, uzna to za konieczne, zwraca się do właściwego organu o nadesłanie do wglądu teczki informacyjnej, a w razie potrzeby - zwraca się do właściwego sądu o nadesłanie odpisów innych dokumentów lub akt sprawy do wglądu.
§ 4.
Jeżeli skazany przebywa poza siedzibą sądu penitencjarnego, sąd ten może zwrócić się do prezesa sądu powiatowego, w którego okręgu skazany przebywa, o wykonywanie czynności w zakresie kontroli dozoru orzeczonego w związku z warunkowym zwolnieniem lub nadzoru ochronnego.
§ 5.
Powierzając sprawowanie dozoru lub nadzoru ochronnego sąd przekazuje dane o osobie skazanego i jego poprzedniej karalności, o miejscu zamieszkania i miejscu pracy, a ponadto wskazuje rodzaj przestępstwa, wymierzoną karę, nałożone przez sąd obowiązki oraz datę zakończenia okresu próby. W miarę potrzeby należy również podać dane co do właściwości charakteru skazanego, jego warunków osobistych, zachowania się po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary oraz wstępne wskazówki co do dalszej jego resocjalizacji.
§ 6.
Skazany obowiązany jest stawić się na wezwanie sądu albo sprawującego dozór lub nadzór ochronny i udzielić wyjaśnień związanych z dozorem lub nadzorem ochronnym.
§ 7.
Sprawującego dozór lub nadzór ochronny należy zawiadomić o zmianie orzeczenia w sprawie dozoru lub nadzoru ochronnego oraz o wydanych w tym zakresie zarządzeniach.
§ 8.
O powierzeniu dozoru nad warunkowo zwolnionym lub nadzoru ochronnego, o zwolnieniu od dozoru skazanego warunkowo przedterminowo zwolnionego, o odwołaniu warunkowego zwolnienia lub o umieszczeniu skazanego pozostającego pod nadzorem ochronnym w ośrodku przystosowania społecznego sąd zawiadamia komendę powiatową (miejską, dzielnicową) Milicji Obywatelskiej, w której okręgu skazany przebywa.
§ 9.
Koordynowanie i kontrolowanie działalności sprawujących dozór lub nadzór ochronny oraz udzielanie im potrzebnej informacji i pomocy w sprawach związanych z powierzoną im funkcją należy w sądzie powiatowym do prezesa sądu lub wyznaczonego przez niego sędziego, a w sądzie wojewódzkim - do przewodniczącego wydziału penitencjarnego lub wyznaczonego przez niego sędziego.
§ 10.
Sprawujący dozór lub nadzór ochronny obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystkie okoliczności, o których powziął wiadomość w związku ze sprawowaniem powierzonej mu funkcji.

ROZDZIAŁ 2

Kuratorzy sądowi.

§ 11. [Kuratorzy sądowi]

1. Do sprawowania dozoru lub nadzoru ochronnego powołuje się kuratorów sądowych.

2. Kuratorami sądowymi są kuratorzy zawodowi i kuratorzy społeczni.

§ 12.
Kuratorzy zawodowi są pracownikami sądów powszechnych. Przyjmuje ich do pracy, zawiesza w czynnościach i zwalnia prezes sądu wojewódzkiego. Kuratorzy zawodowi działają przy sądach wojewódzkich i powiatowych i podlegają prezesom tych sądów.
§ 13.
1. Kuratorów społecznych powołuje się przy sądzie wojewódzkim i sądzie powiatowym.

2. Kuratorów społecznych przy sądzie wojewódzkim powołuje, zawiesza w czynnościach i odwołuje prezes sądu wojewódzkiego, a kuratorów społecznych przy sądzie powiatowym - prezes sądu powiatowego. Kuratorzy społeczni pełnią powierzone im czynności w ramach funkcji społecznej.

§ 14.
1. Kuratorów sądowych wpisuje się na listę kuratorów powołanych przy danym sądzie.

2. Kurator sądowy składa przed prezesem sądu następujące przyrzeczenie: "Przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki kuratora sądowego wykonam z całą sumiennością, mając zawsze na względzie dobro Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i osoby podlegającej mojemu dozorowi (nadzorowi ochronnemu)".

3. Z odebrania przyrzeczenia sporządza się protokół, który podpisują odbierający i składający przyrzeczenie.

4. Po odebraniu przyrzeczenia prezes sądu, przy którym kurator został powołany, wydaje mu legitymację według ustalonego wzoru.

§ 15.
1. Do sprawowania obowiązków kuratora społecznego może być powołana na jej prośbę lub za jej zgodą osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) posiada w kraju stałe miejsce zamieszkania,

3) nie była skazana za przestępstwo,

4) ukończyła lat 26,

5) zasługuje na zaufanie i daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych jej obowiązków.

2. W wyjątkowych wypadkach można powołać do sprawowania obowiązków kuratora społecznego osobę, która nie ukończyła lat 26, jeżeli jej kwalifikacje, wyrobienie społeczne i doświadczenie życiowe wskazują na przydatność w resocjalizacji skazanych.

§ 16.
Poza obowiązkami wynikającymi ze sprawowania powierzonego dozoru lub nadzoru ochronnego kurator społeczny obowiązany jest w szczególności do:

1) brania udziału w organizowanym przez sąd szkoleniu i w naradach kuratorów,

2) stawiania się na każde wezwanie sądu i udzielania wyjaśnień związanych z pełnioną funkcją,

3) współdziałania w zapobieganiu przestępczości z terenowymi organami władzy i administracji państwowej oraz z właściwymi organizacjami społecznymi,

4) wykonywania zleconych przez sąd czynności zmierzających do resocjalizacji osób, w stosunku do których warunkowo umorzono postępowanie, oraz w stosunku do skazanych nie pozostających w okresie próby pod dozorem lub korzystających z odroczenia albo z przerwy w wykonaniu orzeczonej kary, a także w stosunku do skazanych, którym zezwolono na czasowe opuszczenie ośrodka przystosowania społecznego lub odbywających karę ograniczenia wolności.

§ 17.
Prezes sądu zawiesza w czynnościach kuratora społecznego, jeżeli przeciwko kuratorowi wszczęto postępowanie karne z oskarżenia publicznego.
§ 18.
1. Prezes sądu odwołuje kuratora społecznego, jeżeli kurator:

1) nie wykonuje lub nie jest w stanie wykonywać powierzonych mu obowiązków albo nie daje rękojmi należytego ich wykonywania,

2) utracił obywatelstwo polskie albo nie korzysta już z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

3) został skazany za przestępstwo,

4) złożył prośbę o zwolnienie go z powierzonej mu funkcji, albo jeżeli wymagają tego względy organizacyjne.

2. Jeżeli kurator społeczny sprawuje dozór lub nadzór ochronny, odwołanie go na własną prośbę może nastąpić dopiero po złożeniu wymaganych sprawozdań i po objęciu dozoru lub nadzoru ochronnego przez innego wyznaczonego kuratora albo zakład pracy, instytucję lub organizację społeczną.

3. Odwołanego kuratora społecznego skreśla się z listy kuratorów sądowych.

§ 19.
1. Prezes sądu ustala i przyznaje kuratorowi społecznemu ryczałt miesięczny tytułem zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanymi przez niego czynnościami. Wysokość tego ryczałtu ustala się w zależności od ilości i rodzaju czynności wykonywanych na zlecenie sądu. Ryczałt nie może przekroczyć kwoty 500 złotych miesięcznie.

2. Ryczałt za jeden dozór lub nadzór ochronny nie może przekroczyć kwoty 50 zł miesięcznie. W szczególnie uzasadnionych wypadkach prezes sądu może przyznać kuratorowi społecznemu ryczałt w kwocie wyższej, nie większej jednak niż 70 zł za jeden dozór lub nadzór ochronny.

3. Kuratorowi społecznemu, który za czas nieobecności w pracy w związku z wykonywaniem obowiązków kuratora nie zachowuje prawa do wynagrodzenia z zakładu pracy, prezes sądu przyznaje ponadto zwrot utraconego za ten czas zarobku, jeżeli wykonanie obowiązków kuratora w godzinach pracy zawodowej było konieczne.

§ 20.
Zwolnienie kuratora społecznego od zajęć służbowych do wykonania czynności związanych ze sprawowaniem dozoru lub nadzoru ochronnego, których nie może on załatwić poza godzinami swojej pracy zawodowej, odbywa się w trybie przepisów w sprawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników w uspołecznionych zakładach pracy do pełnienia czasowych funkcji społecznych.
§ 21.
Kuratorem zawodowym może być osoba, która odpowiada warunkom określonym w § 15 i posiada wyższe wykształcenie, a w wyjątkowych wypadkach wykształcenie co najmniej średnie.
§ 22.
1. Do obowiązków kuratora zawodowego należy w szczególności:

1) organizowanie i kontrola pracy kuratorów społecznych, jak również przedstawicieli zakładów pracy, instytucji i organizacji społecznych sprawujących dozór lub nadzór ochronny, udzielanie im pomocy i wskazówek oraz organizowanie szkolenia,

2) bezpośrednie sprawowanie dozoru lub nadzoru ochronnego w wypadkach szczególnie trudnych,

3) współdziałanie z organizacjami realizującymi zadania w zakresie pomocy postpenitencjarnej.

2. Obsługę biurową związaną z pracą kuratorów zawodowych pełni sekretariat sądowy wyznaczony przez prezesa sądu.

§ 23.
Kuratorowi zawodowemu za pełnienie dozoru lub nadzoru ochronnego, poza obowiązkami wymienionymi w § 22, przysługuje ryczałt według zasad określonych w § 19 ust. 1 i 2.
§ 24.
Do kuratorów zawodowych stosuje się odpowiednio przepisy § 16-18.

ROZDZIAŁ 3

Zadania zakładów pracy, instytucji i organizacji społecznych w zakresie sprawowania dozoru lub nadzoru ochronnego.

§ 25. [Obowiązki Zakładów pracy, instytucji i organizacji społecznych]

Zakłady pracy, instytucje i organizacje społeczne, którym powierzono sprawowanie dozoru lub nadzoru ochronnego, obowiązane są w szczególności do:

1) wyznaczenia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, swego przedstawiciela do bezpośredniego wykonywania obowiązków związanych z dozorem lub nadzorem ochronnym oraz do udzielania pomocy i wskazówek niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonej mu funkcji;

2) czuwania nad prawidłowym przebiegiem resocjalizacji skazanego;

3) dopilnowania, aby wyznaczony przedstawiciel wykonywał prawidłowo powierzone mu obowiązki, a w razie ich niewykonania lub nienależytego wykonywania - do wyznaczenia niezwłocznie nowego przedstawiciela;

4) kontrolowania składanych przez przedstawiciela okresowych sprawozdań i przedstawiania ich sądowi, w miarę potrzeby z własnymi uwagami i wnioskami;

5) umożliwienia wyznaczonemu przedstawicielowi utrzymywania niezbędnych kontaktów z sądem, kuratorami sądowymi oraz uczestnictwa w organizowanych przez sąd szkoleniu i naradach kuratorów;

6) wydania wyznaczonemu przedstawicielowi zaświadczenia stwierdzającego wykonywanie w ich imieniu powierzonego przez sąd dozoru lub nadzoru ochronnego;

7) zawiadamiania niezwłocznie sądu o rozwiązaniu ze skazanym stosunku pracy lub o wystąpieniu przez niego z organizacji.

§ 26.
Przedstawiciel, o którym mowa w § 25, powinien odpowiadać warunkom określonym dla kuratorów społecznych; wyznaczenie go należy stwierdzić dokumentem podpisanym przez kierownika lub statutowego przedstawiciela organu sprawującego dozór lub nadzór ochronny. Jeden egzemplarz dokumentu z oświadczeniem wyznaczonej osoby o wyrażeniu zgody na sprawowanie powierzonej jej funkcji przekazuje się sądowi.
§ 27.
1. W razie odmowy podjęcia dozoru lub nadzoru ochronnego, jak również w razie stwierdzenia zaniedbania w wykonywaniu przez zakład pracy, instytucję lub organizację społeczną dozoru lub nadzoru ochronnego, sąd może zawiadomić o tym ich organ nadrzędny.

2. O zaniedbaniu w wykonywaniu przez wyznaczonego przedstawiciela powierzonych mu obowiązków, sąd może zawiadomić organ, który wyznaczył przedstawiciela.

3. Przed wysłaniem zawiadomień, o których mowa w ust. 1 i 2, należy zażądać złożenia wyjaśnień.

4. Jeżeli zakład pracy, instytucja lub organizacja społeczna z przyczyn od niej niezależnych nie może sprawować powierzonego dozoru lub nadzoru ochronnego, obowiązana jest zawiadomić o tym niezwłocznie sąd.

5. W wypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, w razie potrzeby powierza się sprawowanie dozoru lub nadzoru ochronnego innemu zakładowi pracy, instytucji lub organizacji społecznej albo kuratorowi sądowemu.

ROZDZIAŁ 4

Dozór.

§ 28. [Obowiązki z chwilą powierzenia dozoru]

1. Kurator sądowy (przedstawiciel zakładu pracy, instytucji lub organizacji społecznej) z chwilą powierzenia dozoru powinien:

1) zaznajomić się z wyrokiem skazującym i innymi orzeczeniami wydanymi na jego podstawie oraz w miarę potrzeby z aktami sprawy skazanego;

2) nawiązać niezwłocznie kontakt ze skazanym oraz w miarę potrzeby z jego rodziną i środowiskiem, jak również z zakładem pracy, w którym skazany pracuje, i organizacjami, w których działalności uczestniczy;

3) zawiadomić sąd w terminie 14 dni o objęciu powierzonych obowiązków;

4) poczynić niezbędne starania, aby skazany przestrzegał porządku prawnego, a zwłaszcza nie popełnił przestępstwa, oraz aby wykonywał społecznie pożyteczną pracę i nałożone przez sąd obowiązki;

5) udzielać skazanemu niezbędnej pomocy w trudnościach życiowych, w uzyskaniu pracy, poddaniu się leczeniu, kontynuowaniu nauki lub w przygotowaniu się do zawodu;

6) pouczać skazanego o obowiązku powiadomienia sądu oraz sprawującego dozór o zmianie miejsca pobytu oraz ostrzegać przed skutkami uchylania się od wykonania nałożonych przez sąd obowiązków lub uchylania się od dozoru;

7) składać sądowi nie rzadziej niż co trzy miesiące pisemne sprawozdanie o zachowaniu się skazanego w okresie próby, z tym że pierwsze sprawozdanie należy złożyć w ciągu jednego miesiąca od daty objęcia dozoru, a niezwłocznie - w razie stwierdzenia, że skazany popełnił przestępstwo, uchyla się od wykonania obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przez zagarnięcie mienia społecznego lub w inny sposób rażąco narusza porządek prawny;

8) zawiadomić niezwłocznie sąd o powołaniu skazanego do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz w miarę możliwości wskazać jednostkę wojskową i czas trwania tej służby;

9) podejmować inne niezbędne czynności związane ze sprawowanym dozorem.

2. Okresowe sprawozdania o zachowaniu się skazanego powinny zawierać w szczególności informacje o wykonywaniu lub przyczynach niewykonania nałożonych przez sąd obowiązków, o naprawieniu wyrządzonej przestępstwem szkody, o uiszczeniu grzywny i kosztów sądowych, o wywiązywaniu się z pracy zawodowej i o łożeniu na utrzymanie rodziny, a w miarę potrzeby także o wynikach leczenia i postępach w nauce. Sprawozdania te powinny zawierać również dane o podjętych i planowanych czynnościach zmierzających do dalszej resocjalizacji skazanego.

§ 29.
Sprawujący dozór może składać umotywowane wnioski o nałożenie na skazanego obowiązków albo o rozszerzenie lub zmianę nałożonych przez sąd obowiązków lub o zwolnienie od ich wykonania, a także o zwolnienie od dozoru albo o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności lub o odwołanie warunkowego zwolnienia.
§ 30.
Sprawozdania i wnioski, o których mowa w § 28 ust. 2 i w § 29, przedstawiciel zakładu pracy, instytucji lub organizacji społecznej przesyła sądowi za pośrednictwem kierownictwa tych jednostek, chyba że sąd zarządzi inaczej.

ROZDZIAŁ 5

Nadzór ochronny.

§ 31. [Sprawowanie bezpośredniego nadzoru ochronnego]

Sprawowanie bezpośredniego nadzoru ochronnego powierza się kuratorom sądowym wyróżniającym się dużym doświadczeniem życiowym i społecznym oraz pozytywnymi wynikami w pracy kuratora sądowego.
§ 32.
Jeżeli sędzia penitencjarny wyznaczając kuratora sądowego powierzył jednocześnie sprawowanie bezpośredniego nadzoru zakładowi pracy, organizacji społecznej lub instytucji godnej zaufania, kurator obowiązany jest nawiązać ścisły kontakt z kierownictwem danej jednostki oraz z wyznaczonym przedstawicielem i ustalić wspólny program resocjalizacji skazanego.
§ 33.
Do sprawowania nadzoru ochronnego stosuje się odpowiednio przepisy § 28-30.

ROZDZIAŁ 6

Poręczenie.

§ 34. [Wniosek o przyjęcie poręczenia]

Wniosek o przyjęcie poręczenia należy złożyć do sądu właściwego do wydania orzeczenia w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności lub warunkowego przedterminowego zwolnienia.
§ 35.
Sąd może zlecić kuratorowi sądowemu, a w razie potrzeby także Milicji Obywatelskiej zebranie wiadomości o osobie zgłaszającej wniosek o przyjęcie poręczenia, a w szczególności czy zasługuje ona na zaufanie i daje rękojmię prawidłowego wywiązywania się z obowiązków poręczającego. W ten sam sposób można zbierać wiadomości o wykonywaniu przez poręczającego powierzonej mu funkcji.
§ 36.
O przyjęciu poręczenia należy niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia albo po zwrocie akt sądowi pierwszej instancji lub po otrzymaniu orzeczenia do wykonania zawiadomić poręczającego, zaznajamiając go równocześnie z treścią orzeczenia i pouczając o ciążących na nim obowiązkach wynikających z poręczenia i o skutkach ich niewypełnienia.
§ 37.
Na żądanie sądu w każdym czasie oraz na 3 miesiące przed upływem okresu próby poręczający obowiązany jest do złożenia sprawozdania o zachowaniu się i wynikach resocjalizacji skazanego. Poręczający powinien również zawiadomić niezwłocznie sąd w razie stwierdzenia, że skazany popełnił przestępstwo lub w inny sposób rażąco narusza porządek prawny albo uchyla się od wykonywania nałożonych przez sąd obowiązków.
§ 38.
Jeżeli poręczenie pozostaje w związku z warunkowym umorzeniem postępowania w postępowaniu przygotowawczym, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału, z tym że zebranie informacji, o których mowa w § 35, można zlecić tylko komendzie powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) Milicji Obywatelskiej, właściwej według miejsca zamieszkania poręczającego.

ROZDZIAŁ 7

Przepisy końcowe.

§ 39. [Uzasadniona potrzeba sprawdzania zachowania się skazanego w toku postępowania wykonawczego]

Jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba sprawdzania zachowania się skazanego w toku postępowania wykonawczego, zwłaszcza w okresie próby, odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary albo w okresie zawieszenia postępowania wykonawczego, zarządza się zbieranie nie rzadziej niż co 6 miesięcy wiadomości o skazanym, w szczególności w drodze przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
§ 40.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do skazanych przez sądy wojskowe osób cywilnych oraz żołnierzy, którzy po skazaniu zostali zwolnieni z czynnej służby wojskowej.

2. W wypadkach, o których mowa w ust. 1, sąd wojskowy może zwrócić się do właściwego sądu powszechnego o wyznaczenie kuratora sądowego.

§ 41.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1965 r. w sprawie dozoru ochronnego nad osobami, którym wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono, oraz w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi (Dz. U. Nr 12, poz. 80).
§ 42.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: w z. F. Rusek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama