REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1982 nr 39 poz. 257

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 8 listopada 1982 r.

w sprawie określenia stanowisk urzędniczych oraz zasad nawiązywania z urzędnikami państwowymi stosunku pracy na podstawie mianowania.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Urzędnikami państwowymi są:

1) prezydenci miast stopnia podstawowego, naczelnicy miast, naczelnicy dzielnic, naczelnicy gmin (miast i gmin) oraz ich zastępcy,

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach wymienionych w § 2-4,

3) pracownicy administracyjni sądów, biur notarialnych, Państwowego Arbitrażu Gospodarczego, komornicy i kuratorzy zawodowi.

§ 2.
Stosunek pracy na podstawie mianowania nawiązuje się z urzędnikami państwowymi zatrudnionymi na następujących stanowiskach w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji państwowej:

1) kierownika oraz zastępcy kierownika urzędu podległego naczelnemu lub centralnemu organowi administracji państwowej,

2) dyrektora departamentu (biura, gabinetu, zespołu, działu),

3) doradcy Prezesa Rady Ministrów, doradcy wiceprezesa Rady Ministrów,

4) wicedyrektora departamentu (biura, gabinetu, zespołu, działu),

5) doradcy ministra (kierownika urzędu),

6) radcy prawnego i starszego radcy prawnego,

7) głównego specjalisty,

8) naczelnika wydziału,

9) głównego księgowego,

10) przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego odwoławczej komisji do spraw szkód górniczych w Wyższym Urzędzie Górniczym,

11) specjalisty i starszego specjalisty,

12) kierownika hali maszyn, kierownika kancelarii i kierownika archiwum,

13) radcy (inspektora) i starszego radcy (starszego inspektora),

14) sekretarzy osób zajmujących kierownicze stanowiska w administracji państwowej,

15) księgowego i starszego księgowego,

16) kasjera,

17) referenta i starszego referenta,

18) maszynistki i starszej maszynistki.

§ 3.
Stosunek pracy na podstawie mianowania nawiązuje się z urzędnikami państwowymi zatrudnionymi na następujących stanowiskach w urzędach terenowych organów administracji państwowej:

1) wiceprezydenta miasta stopnia podstawowego,

2) zastępcy naczelnika miasta, dzielnicy, gminy oraz miasta i gminy,

3) dyrektora, kierownika wydziału (komórki równorzędnej),

4) zastępcy dyrektora, kierownika wydziału (komórki równorzędnej),

5) kuratora oświaty i wychowania,

6) zastępcy kuratora oświaty i wychowania,

7) radcy prawnego i starszego radcy prawnego,

8) inspektora oświaty i wychowania,

9) zastępcy inspektora oświaty i wychowania,

10) kierownika oddziału, referatu, ekspozytury,

11) głównego księgowego województwa, miasta i gminy,

12) wojewódzkiego i miejskiego konserwatora przyrody,

13) wojewódzkiego i miejskiego konserwatora zabytków,

14) wojewódzkiego i miejskiego lekarza weterynarii,

15) rzecznika prasowego,

16) inspektora wojewódzkiego (miejskiego),

17) wizytatora i starszego wizytatora,

18) sekretarza urzędu miasta, gminy oraz miasta i gminy,

19) kierownika gminnej służby rolnej,

20) geodety,

21) głównego geologa wojewódzkiego,

22) dyrektora, zastępcy dyrektora, instruktora ośrodka doskonalenia kadr,

23) radcy kolegium do spraw wykroczeń,

24) przewodniczącego podatkowej komisji odwoławczej, starszego rewidenta, komornika skarbowego,

25) rzecznika patentowego,

26) księgowego i starszego księgowego,

27) referenta i starszego referenta,

28) maszynistki i starszej maszynistki.

§ 4.
1. Stosunek pracy na podstawie mianowania nawiązuje się z urzędnikami zatrudnionymi w urzędach organów administracji państwowej innych niż określone w § 2 i 3, jeżeli ze względu na szczególną strukturę organizacyjną urzędów obowiązuje w nich inna nomenklatura stanowisk, oraz urzędnikami zatrudnionymi na stanowiskach równorzędnych ze stanowiskami wymienionymi w § 2 i 3.

2. Wykazy stanowisk równorzędnych określają właściwi ministrowie w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.

§ 5.
Stosunek pracy na podstawie mianowania nawiązuje się z urzędnikami państwowymi zatrudnionymi na następujących stanowiskach w sądach wojewódzkich, okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych, sądach rejonowych oraz biurach notarialnych:

1) kierownika oddziału lub jego zastępcy (równorzędnego),

2) kierownika sekretariatu, sekcji,

3) kuratora zawodowego,

4) komornika sądowego,

5) rewidenta,

6) inspektora i starszego inspektora,

7) radcy i starszego radcy,

8) sekretarza sądowego,

9) referendarza sądowego,

10) księgowego i starszego księgowego,

11) kasjera,

12) referenta i starszego referenta,

13) maszynistki i starszej maszynistki.

§ 6.
Stosunek pracy na podstawie mianowania nawiązuje się z urzędnikami państwowymi na następujących stanowiskach w okręgowych komisjach arbitrażowych:

1) naczelnika wydziału administracyjno-budżetowego,

2) głównego księgowego,

3) radcy i starszego radcy,

4) sekretarza,

5) księgowego i starszego księgowego,

6) referenta i starszego referenta,

7) maszynistki i starszej maszynistki.

§ 7.
W uzasadnionych wypadkach na stanowisku samodzielnym można zatrudnić urzędnika na podstawie umowy o pracę, w szczególności jeżeli pracownik wystąpi z takim wnioskiem, a także w razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 r.

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jaruzelski

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA