Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 1983 nr 27 poz. 135

DEKRET

z dnia 4 marca 1976 r.

o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin

Tekst pierwotny
Art. 1.
[1] (skreślony).
Art. 2.
(skreślony).
Art. 3. [Zakres świadczeń]
1. Świadczenia określone w dekrecie, przysługujące ubezpieczonym oraz członkom ich rodzin, obejmują:

1) świadczenia lecznicze i położnicze, zaopatrzenie w leki, przedmioty ortopedyczne, protezy, środki opatrunkowe i pomocnicze,

2) (skreślony),

3) (skreślony),

4) (skreślony),

5) (skreślony),

6) świadczenia pieniężne z tytułu wypadku przy pracy w spółdzielni lub z tytułu choroby zawodowej: jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci, świadczenia wyrównawcze, rentę inwalidzką, rentę rodzinną i odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy w spółdzielni,

7) świadczenia pieniężne z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy: jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci, rentę inwalidzką, rentę rodzinną,

8) dodatki do emerytury i renty,

9) (skreślony),

10) (skreślony).

2. Jeżeli dekret nie stanowi inaczej, prawo do świadczeń dla ubezpieczonych oraz członków ich rodzin ustala się na zasadach, w wysokości i w trybie określonych przepisami:

1) (skreślony),

2) (skreślony),

3) (skreślony),

4) o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

5) dotyczącymi urlopów wychowawczych.

3. (skreślony).

Art. 4.
(skreślony).
Art. 5. [Uprawnieni do świadczeń]
Świadczenia lecznicze, położnicze, rehabilitacyjne, zaopatrzenia w leki, przedmioty ortopedyczne, protezy, środki opatrunkowe i pomocnicze przysługują:

1) ubezpieczonemu oraz członkom jego rodziny — w zakresie i na warunkach przewidzianych dla pracowników i ich rodzin,

2) osobie pobierającej emeryturę lub rentę określoną dekretem oraz członkom jej rodziny — w zakresie i na warunkach przewidzianych dla osób pobierających emerytury i renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Art. 6.
(skreślony).
Art. 7.
(skreślony).
Art. 8.
(skreślony).
Art. 9.
(skreślony).
Art. 10.
(skreślony).
Art. 11.
(skreślony).
Art. 12.
(skreślony).

Art. 13.

(skreślony).
Art. 14.
(skreślony).
Art. 15.
(skreślony).
Art. 16.
(skreślony).
Art. 17.
(skreślony).

Art. 18.

(skreślony).
Art. 19.
(skreślony).
Art. 20.
(skreślony).
Art. 21. [Wypadek przy pracy]
1. Za wypadek przy pracy w spółdzielni uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które zaszło:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem pracy w spółdzielni,

2) podczas lub w związku z wykonywaniem czynności w interesie spółdzielni, chociażby czynności te nie były związane z wykonywaniem pracy w spółdzielni,

3) podczas lub w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez organizacje polityczne lub zawodowe działające w spółdzielni albo w związku z uczestnictwem w organizowanych przez te organizacje czynach społecznych.

2. Za choroby zawodowe uprawniające do świadczeń przewidzianych w dekrecie uważa się choroby określone przepisami wydanymi na podstawie art. 231 pkt 2 Kodeksu pracy.

Art. 22.
(skreślony).
Art. 23.
(skreślony).
Art. 24. [Koszty świadczeń]
1. Na pokrycie kosztów świadczeń z ubezpieczenia spółdzielnie opłacają składki.

2. Koszty świadczeń określonych dekretem pokrywane są z funduszy ubezpieczeń społecznych, z tym że koszty świadczeń przysługujących z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej: jednorazowych odszkodowań z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci, świadczeń wyrównawczych i odszkodowań za przedmioty utracone lub uszkodzone — pokrywane są ze środków spółdzielni.

Art. 25.
(skreślony).
Art. 26.
(skreślony).
Art. 27. [Stosowanie przepisów dekretu]
1. Przepisy dekretu stosuje się do spraw, w których zdarzenia lub okoliczności uzasadniające prawo do świadczeń nastąpiły począwszy od dnia jego wejścia w życie.

2. Do spraw, w których zdarzenia lub okoliczności uzasadniające prawo do świadczeń nastąpiły przed dniem wejścia w życie dekretu, stosuje się, z uwzględnieniem ust. 3, przepisy obowiązujące w dniu, w którym te zdarzenia lub okoliczności nastąpiły.

3. Osobom wymienionym w art. 1, które przed dniem wejścia w życie dekretu nie były objęte ubezpieczeniem społecznym z tytułu pracy w spółdzielni:

1) zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej przed dniem wejścia w życie dekretu przysługuje za okres tej niezdolności przypadającej od dnia jego wejścia w życie, z tym że okres zasiłkowy liczy się od dnia powstania niezdolności do pracy,

2) zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie przed dniem wejścia w życie dekretu przysługuje za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu udzielonego na warunkach urlopu macierzyńskiego, przypadający począwszy od dnia wejścia w życie dekretu. Okres urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka liczy się od dnia porodu.

Art. 28.
(skreślony).
Art. 29. [Prawo do świadczeń]
Przy ustalaniu prawa do świadczeń na podstawie przepisów wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz wysokości tych świadczeń:

1) przepisy dotyczące członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych stosuje się do osób wymienionych w art. 1,

2) dochód z tytułu pracy w spółdzielni stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie uważa się za równorzędny z wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia.

Art. 30. [Przepisy uchylone]
Traci moc ustawa z dnia 26 października 1971 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich rodzin (Dz. U. Nr 27, poz. 255).

[1] Dekret traci moc 1 stycznia 2003 r. na podstawie art. 61 pkt 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673).

Dziennik Ustaw