| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku,

podpisana w Colombo dnia 25 kwietnia 1980 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 25 kwietnia 1980 r. została podpisana w Colombo Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

i

Rząd Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki,

pragnąc poparcia i rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy ich państwami, opartych na zasadach równości i wzajemnych korzyści,

postanowiły zawrzeć Umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku i uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Zakres podmiotowy [Zakres podmiotowy]

Niniejsza umowa dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego lub na terytoriach obydwu Umawiających się Państw.

Artykuł 2

Podatki, których dotyczy umowa [Zakres przedmiotowy]

1. Podatki, które są przedmiotem niniejszej umowy, to:

a) w Polsce:

– podatek dochodowy

– podatek od wynagrodzeń

– podatek wyrównawczy

– podatek od nieruchomości,

(zwane dalej polskimi podatkami);

b) w Sri Lance:

– podatek dochodowy

– podatek od bogactw,

(zwane dalej podatkami w Sri Lance).

2. Niniejsza umowa będzie także stosowana do każdych innych podatków o rzeczywiście podobnym charakterze, ustanowionych w Polsce lub w Sri Lance po dacie podpisania niniejszej umowy.

Artykuł 3

Ogólne definicje [Definicje]

1. W rozumieniu niniejszej umowy, jeżeli z jej treści nie wynika inaczej:

a) określenie „Polska” oznacza Polską Rzeczpospolitą Ludową, a określenie „Sri Lanka” oznacza Demokratyczno-Socjalistyczną Republikę Sri Lanki,

b) określenia „Umawiające się Państwo” i „drugie Umawiające się Państwo” oznaczają Polskę i Sri Lankę, w zależności od kontekstu,

c) określenia „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” i „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie” oznaczają osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce albo osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Sri Lance w zależności od kontekstu,

d) określenie „podatek” oznacza polski podatek lub podatek Sri Lanki, w zależności od kontekstu,

e) określenie „osoba” oznacza osobę fizyczną, spółkę i jakiekolwiek stowarzyszenie osób,

f) określenie „spółka” oznacza stowarzyszenie i jednostkę organizacyjną, która jest traktowana jako stowarzyszenie dla celów podatkowych,

g) określenia „polskie przedsiębiorstwo” i „przedsiębiorstwo Sri Lanki” oznaczają odpowiednio przemysłowe lub handlowe przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Sri Lance, a określenia „przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa” i „przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa” oznaczają polskie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo Sri Lanki, w zależności od kontekstu,

h) określenie „zyski przemysłowe lub handlowe” oznacza zyski z działalności rolnej, rybołówstwa, górniczej, bankowej, ubezpieczeniowej, również w zakresie ubezpieczenia na życie bądź realizowania działalności inwestycyjnej, a także zyski z tytułu opłat za wynajem lub z tytułu należności licencyjnych w odniesieniu do filmów fabularnych, ale z wyłączeniem dochodu w postaci dywidend, odsetek, opłat za wynajem, należności licencyjnych (innych niż opłaty za wynajem lub należności licencyjne w odniesieniu do filmów fabularnych), wynagrodzeń kierownictwa lub wynagrodzeń za pracę,

i) określenie „właściwe władze” oznacza w przypadku Polski Ministra Finansów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub jego upoważnionego przedstawiciela, a w przypadku Sri Lanki – Generalnego Komisarza Dochodów Państwa.

2. Przy stosowaniu postanowień niniejszej umowy w Umawiającym się Państwie każde określenie nie zdefiniowane w inny sposób w niniejszej umowie będzie miało, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, znaczenie, jakie ono posiada zgodnie z prawem tego Umawiającego się Państwa w odniesieniu do podatków, które są przedmiotem niniejszej umowy.

Artykuł 4

Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych [Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych]

1. W rozumieniu niniejszej umowy określenia „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce” i „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Sri Lance” oznaczają odpowiednio każdą osobę, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce dla polskich celów podatkowych i nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby w Sri Lance dla celów podatkowych w Sri Lance, oraz każdą osobę, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Sri Lance dla celów podatkowych w Sri Lance i nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce dla polskich celów podatkowych. Uważać się będzie, że spółka posiada siedzibę w Polsce, jeśli ma zarząd lub dyrekcję w Polsce i nie jest zarządzana ani kontrolowana w Sri Lance oraz nie podlega prawom Sri Lanki. Uważać się będzie, że spółka posiada siedzibę w Sri Lance, jeżeli podlega prawom Sri Lanki bądź jej działalność jest kierowana i kontrolowana w Sri Lance i w obydwu przypadkach nie posiada dyrekcji lub zarządu w Polsce.

2. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status będzie określony zgodnie z następującymi zasadami:

a) uważa się, że osoba ma miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania, jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze,

b) jeżeli nie można ustalić, z którym Umawiającym się Państwem osoba ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Umawiających się Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa,

c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu Umawiających się Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to będzie się uważać, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, którego jest obywatelem.

3. Jeżeli zgodnie z postanowieniami ustępu 1 osoba nie będąca osobą fizyczną ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, to będzie się uważać, że posiada ona siedzibę w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się rzeczywista siedziba jej zarządu.

Artykuł 5

Zakład [Zakład]

1. W rozumieniu niniejszej umowy określenie „zakład” w stosunku do przedsiębiorstwa oznacza stałą placówkę, za pomocą której przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w pełni lub częściowo.

2. Określenie „zakład” w każdym przypadku obejmuje:

a) miejsce zarządu,

b) filię,

c) biuro,

d) zakład fabryczny,

e) warsztat,

f) magazyn,

g) kopalnię, źródło ropy naftowej, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych,

h) nieruchomość rolną, farmę lub plantację,

i) instalację lub inne urządzenie służące do wydobywania bogactw naturalnych.

3. Nie stanowią zakładu:

a) placówki, które służą wyłącznie do składowania, przetrzymywania dóbr albo towarów przedsiębiorstwa w magazynie bądź poza magazynem jedynie dla ułatwienia dostarczania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa,

b) zapasy dóbr albo towarów przedsiębiorstwa utrzymywanych wyłącznie dla składowania,

c) stałe placówki utrzymywane wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów dla przedsiębiorstwa albo w celu uzyskiwania informacji dla przedsiębiorstwa,

d) stałe placówki utrzymywane przez przedsiębiorstwo wyłącznie w celach reklamy, włączając wystawy, w celach dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych lub wykonywania podobnej działalności o przygotowawczym lub pomocniczym charakterze dla przedsiębiorstwa.

4. Jeżeli osoba działa w Umawiającym się Państwie w imieniu przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, to uważa się, że przedsiębiorstwo to posiada zakład w pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie, gdy osoba ta posiada i zazwyczaj korzysta w tym Państwie z upoważnienia do zawierania umów w imieniu tego przedsiębiorstwa, chyba że jej zakres działalności jest ograniczony do zakupu dóbr lub towarów dla tego przedsiębiorstwa,

5. Nie będzie się traktować przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa za posiadające zakład w drugim Umawiającym się Państwie tylko z tego powodu, że wykonuje tam czynności przez maklera, komisanta albo innego niezależnego przedstawiciela, jeśli te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności gospodarczej.

6. Sam fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę mającą siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie lub która prowadzi działalność gospodarczą w tym drugim Umawiającym się Państwie (przez posiadany tam zakład lub w inny sposób), nie będzie oznaczał, że to przedsiębiorstwo pomocnicze jest zakładem spółki macierzystej.

Artykuł 6

Zyski przedsiębiorstw [Zyski przedsiębiorstw]

1. Zyski z działalności przemysłowej lub handlowej przedsiębiorstwa polskiego nie podlegają podatkom Sri Lanki, chyba że przedsiębiorstwo to prowadzi działalność handlową lub zarobkową w Sri Lance za pośrednictwem zakładu tam położonego. Jeżeli przedsiębiorstwo to prowadzi działalność handlową lub zarobkową w tym drugim Umawiającym się Państwie za pośrednictwem położonego tam zakładu, to Sri Lanka może nałożyć podatek na te zyski, ale tylko w takim zakresie, w jakim mogą być one przypisane temu zakładowi.

2. Zyski z działalności przemysłowej lub handlowej przedsiębiorstwa Sri Lanki nie podlegają podatkom polskim, chyba że przedsiębiorstwo to prowadzi działalność handlową lub zarobkową w Polsce za pośrednictwem położonego tam zakładu. Jeżeli przedsiębiorstwo to prowadzi działalność handlową lub zarobkową w tym drugim Umawiającym się Państwie za pośrednictwem położonego tam zakładu, to Polska może nałożyć podatek na te zyski, ale tylko w takim zakresie, w jakim mogą one być przypisane temu zakładowi.

3. Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność handlową lub zarobkową w drugim Umawiającym się Państwie za pośrednictwem zakładu, to w każdym z Umawiających się Państw zyski tego zakładu pochodzące z działalności przemysłowej i handlowej będą uznane za zyski, których można byłoby się spodziewać, gdyby zakład taki był niezależnym przedsiębiorstwem prowadzącym takie same lub podobne rodzaje działalności, w takich samych lub podobnych warunkach, i działającym niezależnie od przedsiębiorstwa, którego jest zakładem. Stawia się warunek, że żadne postanowienie niniejszego ustępu nie narusza zasady obliczania zysków osiągniętych przez polskie przedsiębiorstwo w Sri Lance z produkcji herbaty lub innego produktu rolnego, zgodnie z przepisami prawnymi Sri Lanki, obowiązującymi w chwili podpisania niniejszej umowy.

4. Żadna część jakichkolwiek zysków narastających na rzecz przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa nie może być przypisywana zakładowi położonemu w drugim Umawiającym się Państwie jedynie z powodu zakupu dóbr lub towarów na terytorium tego drugiego Umawiającego się Państwa przez to przedsiębiorstwo.

Artykuł 7

Przedsiębiorstwa powiązane [Przedsiębiorstwa powiązane]

Jeżeli:

1) przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu bądź kontroli albo posiada udziały w majątku przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, albo

2) te same osoby bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu bądź kontroli albo posiadają udziały w majątku przedsiębiorstwa położonego w jednym Umawiającym się Państwie i w drugim Umawiającym się Państwie

i gdy w jednym i drugim przypadku w zakresie ich stosunków handlowych lub finansowych zostaną uzgodnione lub narzucone warunki różniące się od warunków, które by ustaliły między sobą przedsiębiorstwa od siebie niezależne, to zyski, które osiągałoby jedno z przedsiębiorstw bez tych warunków, ale których z powodu tych warunków nie osiągnęło, mogą być uznane za zyski tego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane.

Artykuł 8

Transport morski i powietrzny [Transport morski i powietrzny]

1. Zyski z eksploatacji statków i samolotów w komunikacji międzynarodowej będą podlegały opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się rzeczywista siedziba zarządu przedsiębiorstwa.

2. Postanowienia niniejszego artykułu będą dotyczyły również zysków osiągniętych z udziału w umowie poolowej, we wspólnym przedsiębiorstwie lub w międzynarodowym związku eksploatacyjnym.

Artykuł 9

Dywidendy [Dywidendy]

1. Dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Sri Lance spółce mającej siedzibę w Polsce będą zwolnione od wszelkich podatków w Sri Lance, z wyjątkiem podatku dochodowego w Sri Lance nie przekraczającego 33⅓%, pobieranego od spółki wypłacającej dywidendy, oraz z wyjątkiem dodatkowego podatku nie przekraczającego 6%, pobieranego od spółek, których udziały stanowią majątek nieruchomy, znajdujący się w Sri Lance, objęty przepisami prawnymi odnoszącymi się do opłaty od posiadłości ziemskich. Jeżeli spółka mająca siedzibę w Polsce spowoduje zwiększenie kapitału zakładowego spółki mającej siedzibę w Sri Lance po wejściu w życie niniejszej umowy, wysokość podatku pobieranego u źródła, odnośnie do dywidend wypłacanych spółce w Sri Lance w związku z napływem nowego kapitału, nie może przekroczyć 15%.

2. Wysokość podatku od dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę w Polsce spółce mającej siedzibę w Sri Lance nie może przekroczyć 15%.

Artykuł 10

Należności licencyjne [Należności licencyjne]

1. Jakiekolwiek należności licencyjne lub inne kwoty, płatne z tytułu wykorzystywania lub prawa do wykorzystywania jakiegokolwiek prawa autorskiego lub filmów dla kin, a które to należności są uzyskiwane ze źródeł położonych w Umawiającym się Państwie przez osobą mającą miejsce zamieszkania lub siedzibą w drugim Umawiającym się Państwie, będą zwolnione od opodatkowania w tym pierwszym Umawiającym się Państwie.

2. Jakiekolwiek należności licencyjne lub inne kwoty, płatne z tytułu wykorzystywania lub prawa do wykorzystywania jakichkolwiek patentów, projektów lub modeli, planów, tajnych procesów lub wzorów, znaków handlowych lub innych podobnych elementów, jak własność, lub innych praw, a które są uzyskiwane ze źródeł położonych w Umawiającym się Państwie przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie. Jednakże takie należności licencyjne mogą być opodatkowane w pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie i zgodnie z ustawodawstwem tego Umawiającego się Państwa, ale pobrany tak podatek, mający związek z należnościami licencyjnymi płatnymi po raz pierwszy po wejściu w życie niniejszej umowy, nie może przekroczyć kwoty 10% tych należności licencyjnych. Za należności licencyjne uważa się wszelkiego rodzaju opłaty i podobne należności uzyskiwane z tytułu wykorzystywania lub prawa do wykorzystywania urządzeń przemysłowych, handlowych lub naukowych.

3. Postanowień niniejszego artykułu nie stosuje się, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym- się Państwie posiada zakład w drugim Umawiającym się Państwie, a rodzaje dochodu omawiane w niniejszym artykule są przypisywane temu zakładowi; w takim przypadku stosuje się postanowienia artykułu 6 niniejszej umowy.

Artykuł 11

Odsetki [Odsetki]

1. Odsetki uzyskiwane przez jakąkolwiek instytucję bankową mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie są zwolnione od opodatkowania w drugim Umawiającym się Państwie.

2. Odsetki uzyskane od Umawiającego się Państwa przez Rząd drugiego Umawiającego się Państwa bezpośrednio albo za pośrednictwem jakiejkolwiek instytucji tego Rządu będą zwolnione od opodatkowania w pierwszym wymienionym Państwie.

3. Odsetki narastające na rzecz jakiejkolwiek spółki lub innego stowarzyszenia osób, których siedziba znajduje się w Umawiającym się Państwie, a pochodzące z jakichkolwiek pożyczek pieniężnych, towarowych, świadczenia usług lub pożyczek w innej formie, udzielonych przez tę spółkę bądź inne stowarzyszenie osób Rządowi drugiego Umawiającego się Państwa, przedsiębiorstwu państwowemu, jakiejkolwiek innej instytucji państwowej lub jakiejkolwiek innej instytucji, do której majątku drugie Umawiające się Państwo wniosło jakikolwiek wkład, instytucji kredytowej albo przedsięwzięciu w tym drugim Umawiającym się Państwie, dokonanemu za zgodą Rządu tego Państwa, będą zwolnione od podatku w tym ostatnim wymienionym Państwie.

4. Postanowień niniejszego artykułu nie stosuje się, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie posiada zakład w drugim Umawiającym się Państwie, a rodzaje dochodu omawiane w niniejszym artykule są przypisywane temu zakładowi; w takim przypadku stosuje się postanowienia artykułu 6 niniejszej umowy.

5. Jakiekolwiek inne odsetki, uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie od osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się. Państwie, mogą podlegać opodatkowaniu w obu Umawiających się Państwach, jednakże podatek płatny w tym Umawiającym się Państwie, w którym odsetki powstają, nie może przekroczyć 10%, jeżeli chodzi o jakąkolwiek transakcję, która zostają zawarta po wejściu w życie niniejszej umowy.

Artykuł 12

Dochody z nieruchomości [Dochody z nieruchomości]

1. Dochody z majątku nieruchomego (włączając zyski pochodzące ze sprzedaży lub zamiany takiego majątku nieruchomego) będą podlegały opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ten majątek jest położony.

2. Odsetki z tytułu długów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości, wyłączając obligacje oraz należności licencyjne lub inne kwoty, wypłacane w związku z działaniem kopalni lub innego miejsca wydobycia zasobów naturalnych, będą traktowane jako dochód z nieruchomości.

Artykuł 13

Pracownicy państwowi [Pracownicy państwowi]

Świadczenia finansowe, włączając emerytury, wypłacane przez lub z funduszów utworzonych przez Umawiające się Państwo, jego jednostki administracyjne lub władze lokalne jakiejkolwiek osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Państwa, jego jednostki administracyjnej lub władz lokalnych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze rządowym, mogą być opodatkowane w tym Państwie.

Artykuł 14

Wynagrodzenia za pracę [Wynagrodzenia za pracę]

1. Zyski lub wynagrodzenie pochodzące z wykonywania wolnego zawodu lub pracy najemnej, uzyskiwane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowana w drugim Umawiającym się Państwie tylko wtedy, gdy wolny zawód, lub praca są wykonywane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

2. Osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce będzie zwolniona od podatków Sri Lanki w zakresie zysków lub wynagrodzenia, o których mowa w ustępie 1, jeżeli:

a) przebywa ona w Sri Lance przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni w ciągu danego roku wymiarowego oraz

b) praca lub wolny zawód są wykonywane na rzecz lub w imieniu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce.

3. Osoba mająca miejsce zamieszkania w Sri Lance będzie zwolniona od podatków polskich w zakresie zysków lub wynagrodzeń, o których mowa w ustępie 1, jeżeli:

a) przebywa ona w Polsce przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni w ciągu danego roku wymiarowego oraz

b) praca lub wolny zawód są wykonywane na rzecz lub w imieniu osoby mającej miejsce zamieszkania w Sri Lance.

4. Postanowień ustępów 2 i 3 nie stosuje się do zysków lub wynagrodzeń artystów zawodowych, takich jak artyści teatralni i filmowi, radiowi lub telewizyjni, muzycy zawodowi i sportowcy.

Artykuł 15

Renty i emerytury [Renty i emerytury]

1. Jakakolwiek renta lub emerytura (nie będąca rentą lub emeryturą, o których mowa w artykule 13) uzyskiwana ze źródeł w Umawiającym się Państwie przez osobę mającą miejsce zamieszkania w, drugim Umawiającym się Państwie, może podlegać opodatkowaniu tylko w tym drugim Umawiającym się Państwie.

2. Określenie „renta” oznacza określoną sumę płatną okresowo w oznaczonych terminach podczas życia danej osoby albo przez określony lub dający się wymierzyć okres, na zasadzie zobowiązania dokonania płatności w zamian za uprzednio dokonane należyte i pełne zobowiązanie pieniężne lub zobowiązania wyrażone w wartości pieniężnej.

Artykuł 16

Nauczyciele [Nauczyciele]

Profesorowie lub nauczyciele Umawiającego się Państwa, którzy otrzymują wynagrodzenie za nauczanie podczas okresu pobytu nie przekraczającego dwóch lat na uniwersytecie, w szkole pomaturalnej, szkole lub innej instytucji uznanej za oświatową w drugim Umawiającym się Państwie, będą zwolnieni z opodatkowania w tym drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli chodzi o takie wynagrodzenie.

Artykuł 17

Studenci [Studenci]

Osoba mająca lub osoba, która miała miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, przebywająca czasowo w drugim Umawiającym się Państwie wyłącznie:

a) jako student na uniwersytecie, w szkoło pomaturalnej lub szkole w drugim Umawiającym się Państwie,

b) jako praktykant w dziedzinie handlu lub techniki albo

c) jako otrzymująca stypendium, dotację lub nagrodę na cele kształcenia się bądź prowadzenia badań naukowych od organizacji religijnej, charytatywnej, naukowej lub oświatowej

– będzie zwolniona od podatku w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli chodzi o należności finansowe z zagranicy przeznaczone na cele jej utrzymania, studiowania, szkolenia, a także w zakresie otrzymanego stypendium. Dotyczyć to będzie także dochodu z osobiście wykonanej pracy świadczonej w tym drugim Państwie, pod warunkiem że usługi te są świadczone w związku z nauką tej osoby lub dochody z nich są konieczne na jej utrzymanie.

Artykuł 18

Opodatkowanie majątku [Opodatkowanie majątku]

1. Majątek nieruchomy będzie opodatkowany w Umawiającym się Państwie, w którym jest położony.

2. Majątek ruchomy stanowiący część majątku danego zakładu przedsiębiorstwa może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się zakład.

3. Bez względu na postanowienia ustępu 2 statki i samoloty eksploatowane w komunikacji międzynarodowej, jak też majątek ruchomy służący do ich eksploatacji, mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba rzeczywistego zarządu przedsiębiorstwa.

4. Wszelkie inne składniki majątkowe osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane tylko w tym Państwie.

Artykuł 19

Równe traktowanie [Równe traktowanie]

1. Obywatele Umawiającego się Państwa nie mogą być poddani w drugim Umawiającym się Państwie opodatkowaniu ani związanym z nim obowiązkom, które są inne lub bardziej uciążliwe od tych, którym w tych samych okolicznościach są lub mogą być poddani obywatele tego drugiego Państwa.

2. Opodatkowanie zakładu, który posiada przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa w drugim Umawiającym się Państwie, nie może być w drugim Państwie bardziej niekorzystne niż opodatkowanie przedsiębiorstwa drugiego Państwa prowadzącego taką samą działalność.

3. Przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa, których majątek w całości lub częściowo, bezpośrednio albo pośrednio należy do osoby lub osób mających miejsce zamieszkania albo siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie lub podlega ich kontroli, nie mogą być w pierwszym Umawiającym się Państwie poddane opodatkowaniu ani związanym z tym obowiązkom, które są inne lub bardziej uciążliwe aniżeli opodatkowanie i związane z nim obowiązki, którym są lub mogą być poddane inne podobne przedsiębiorstwa pierwszego Umawiającego się Państwa.

4. Żadne postanowienie niniejszego artykułu nie może być rozumiane jako zobowiązujące każde z Umawiających się Państw do udzielania osobom fizycznym, nie mającym miejsca zamieszkania w tym Państwie, osobistych zwolnień, ulg i obniżek dla celów podatkowych. które są udzielane osobom mającym miejsce zamieszkania w tym Państwie.

5. Użyte w tym artykule określenie „opodatkowanie” oznacza podatki każdego rodzaju i typu, inne niż polska opłata skarbowa za zameldowanie i polska opłata skarbowa za zezwolenie na otwarcie przedstawicielstwa lub przedsiębiorstwa.

6. Podatki od dochodu i majątku oraz wpłaty z zysków do budżetu, które na podstawie ustawodawstwa polskiego są pobierane od polskich jednostek gospodarki uspołecznionej, będą pobierane tylko od takich jednostek i nie będą traktowane jako opodatkowanie w rozumieniu niniejszego artykułu.

Artykuł 20

Unikanie podwójnego opodatkowania [Unikanie podwójnego opodatkowania]

1. W Polsce będzie się unikać podwójnego opodatkowania w następujący sposób:

a) Z wyjątkiem przypadków, do których mają zastosowanie postanowienia litery b), wyłącza się z podstawy opodatkowania, od której oblicza się podatek w Polsce, jakiekolwiek części dochodu uzyskiwanego ze Sri Lanki oraz jakiekolwiek części majątku położonego w Sri Lance, które zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy mogą podlegać opodatkowaniu w Sri Lance. Jednakże Polska zachowuje prawo do wliczania, dla określania stawek podatkowych, tak wyłączonych części dochodu i majątku.

b) Z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego w Polsce, odnoszących się do zaliczania podatków zapłaconych za granicą, zalicza się w poczet podatku dochodowego w Polsce podatek od dywidend płatny w Sri Lance, do których odnosi się artykuł 9 podatek od należności licencyjnych, do których odnosi się artykuł 10, i podatek od odsetek, do których odnosi się artykuł 11. Jednakże kwota w ten sposób zaliczana nie może przekroczyć wysokości podatku polskiego od tych rodzajów dochodu, który został wymierzony, przed jego zaliczeniem.

c) W celu stosowania postanowień litery b) ustępu 1 określenie „podatek płatny w Sri Lance” oznacza podatek płatny zgodnie z przepisami prawnymi w Sri Lance, zanim zostanie zredukowany zgodnie z artykułem 9 ustęp 1, artykułem 10 ustęp 2 i artykułem 11 ustęp 5.

2. W Sri Lance będzie się unikać podwójnego opodatkowania w następujący sposób:

a) Z wyjątkiem przypadków, do których mają zastosowanie postanowienia, litery b), wyłącza się z podstawy opodatkowania, od której oblicza się podatek w Sri Lance, jakiekolwiek części dochodu uzyskiwanego z Polski oraz jakiekolwiek części majątku położonego w Polsce, które zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce. Jednakże Sri Lanka zachowuje prawo do wliczania, dla określania stawek podatkowych, tak wyłączonych części dochodu i majątku.

b) Z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego w Sri Lance, odnoszących się do zaliczania podatków zapłaconych za granicą, zalicza się w poczet podatku dochodowego w Sri Lance podatek od dywidend płatny w Polsce, do których odnosi się artykuł 9, podatek od należności licencyjnych, do których od-nosi się artykuł 10, i podatek od odsetek, do których odnosi się artykuł 11. Jednakże kwota w ten sposób zaliczana nie może przekroczyć wysokości podatku Sri Lanki od tych rodzajów dochodów, który został wymierzony przed jego zaliczeniem.

c) W celu stosowania postanowień litery b) ustępu 2 określenie „podatek płatny w Polsce” oznacza podatek płatny zgodnie z polskimi przepisami prawnymi, zanim zostanie zredukowany zgodnie z artykułem 9 ustąp 2, artykułem 10 ustąp 2 i artykułem 11 ustęp 5.

Artykuł 21

Procedura wzajemnego porozumiewania się [Unikanie podwójnego opodatkowania]

1. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zdania, że działania podjęte przez jedno lub oba Umawiające się Państwa pociągają lub pociągną za sobą opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy, to może ona, niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w prawie wewnętrznym tych Państw, przedstawić swoją sprawę właściwej władzy tego Umawiającego się Państwa, na którego terytorium ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę.

2. Jeżeli ta właściwa władza uzna zarzut za uzasadniony, ale nie może sama spowodować zadowalającego rozwiązania, to poczyni ona starania, aby zaistniały przypadek uregulować w drodze porozumienia z właściwą władzą drugiego Umawiającego się Państwa, tak ażeby uniknąć opodatkowania niezgodnego z niniejszą umową.

3. Właściwe władze Umawiających się Państw będą czynić starania, aby w drodze wzajemnego porozumienia usunąć trudności i wątpliwości, które mogą powstać przy interpretacji lub stosowaniu niniejszej umowy. Mogą one również wspólnie uzgadniać sposób zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu w przypadkach, które nie są uregulowane niniejszą umową.

4. Właściwe władze Umawiających się Państw mogą porozumiewać się ze sobą bezpośrednio w celu osiągnięcia porozumienia w rozumieniu poprzednich ustępów.

Artykuł 22

Wymiana informacji [Wymiana informacji]

1. Właściwe władze Umawiających się Państw będą wymieniały informacje konieczne do wykonywania niniejszej umowy lub zapobieżenia uchylaniu się od opodatkowania oraz informacje dotyczące wykonywania prawa wewnętrznego Umawiających się Państw co do podatków wymienionych w umowie w takim zakresie, w jakim opodatkowanie przewidziane przez te prawa jest zgodne z umową. Wymienione informacje będą stanowiły tajemnicę i nie będą udzielane innym osobom lub władzom nie zajmującym się ustalaniem, poborem lub ściąganiem podatków wymienionych w niniejszej umowie.

2. Postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu nie mogą być w żadnym wypadku interpretowane tak, jak gdyby zobowiązywały one jedno z Umawiających się Państw do:

a) stosowania środków administracyjnych, które nie są zgodne z ustawodawstwem lub praktyką administracyjną tego albo drugiego Umawiającego się Państwa,

b) udzielania informacji, których ustalenie nie byłoby możliwe na podstawie własnego ustawodawstwa albo w ramach normalnej praktyki administracyjnej tego lub drugiego Umawiającego się Państwa,

c) przekazywania informacji, które ujawniałyby jakąkolwiek tajemnicę handlową, przemysłową lub zawodową albo tryb działalności przedsiębiorstwa lub których udzielanie sprzeciwiałoby się porządkowi publicznemu (ordre public).

Artykuł 23

Przywileje dyplomatyczne i konsularne [Przywileje dyplomatyczne i konsularne]

Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają przywilejów podatkowych przysługujących pracownikom dyplomatycznym lub konsularnym na podstawie ogólnych zasad prawa międzynarodowego lub postanowień umów szczególnych.

Artykuł 24

Wejście w życie [Wejście w życie]

1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi w Warszawie.

2. Umowa niniejsza wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, a jej postanowienia będą miały zastosowanie w odniesieniu do dochodu w tym roku kalendarzowym lub okresów księgowania zaczynających się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w tym roku kalendarzowym, w którym dokonano wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.

Artykuł 25

Wypowiedzenie umowy [Wypowiedzenie umowy]

Niniejsza umowa zawarta jest na czas nie określony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każde z Umawiających się Państw, nie później jednak niż w dniu 30 czerwca w jakimkolwiek roku kalendarzowym, poczynając od piątego roku od roku, w którym umowa weszła w życie. W takim przypadku postanowienia umowy przestaną obowiązywać w odniesieniu do dochodu w tych latach kalendarzowych lub okresach księgowania zaczynających się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym bezpośrednio po roku, w którym umowa została wypowiedziana.

Na dowód czego Pełnomocnicy Umawiających się Stron podpisali niniejszą umowę.

Umowę niniejszą sporządzono w Colombo dnia 25 kwietnia 1980 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, sinhala i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne; w razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.

Z upoważnienia Rządu
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

 

Z upoważnienia Rządu
Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki

Jan Czapla

 

Chandrapal Chanmugam

 

Wersja angielska

Po zaznajomieniu się z powyższą umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 17 grudnia 1981 r.

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński

L. S.

Minister Spraw Zagranicznych: J. Czyrek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Grymel

Prawnik, specjalista prawa rodzinnego i gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »