REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1989 nr 34 poz. 181

USTAWA

z dnia 29 maja 1989 r.

zmieniająca ustawy o szkolnictwie wyższym i o kulturze fizycznej.

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 22, poz. 128 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 6, poz. 33, Nr 20, poz. 104 i Nr 29, poz. 154) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 3 wyrazy "Rada Państwa" zastępuje się wyrazami "Rada Ministrów";

2) w art. 10:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Szkoły wyższe, za zgodą i na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej, mogą prowadzić nauczanie także na poziomie podstawowym lub ponadpodstawowym.";

b) w ust. 5 wyrazy "za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego" skreśla się;

3) w art. 37:

a) w ust. 1:

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

"5a) od dwóch do czterech przedstawicieli pracowników szkoły nie będących nauczycielami akademickimi,

5b) od dwóch do czterech studentów,",

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających na terenie szkoły,",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Tryb wyboru i odwoływania przedstawicieli wymienionych w ust. 1 pkt 5-5b określa statut szkoły.",

c) w ust. 3 wyrazy "co najmniej w 70%" zastępuje się wyrazami "w 65-66%",

d) w ust. 4 wyrazy "70% zastępuje się wyrazami "65-66%";

4) w art. 44:

a) w ust. 1:

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

"5a) jeden lub dwaj przedstawiciele zatrudnionych w wydziale pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, wybrani przez nich na ogólnym zebraniu,

5b) dwaj przedstawiciele studentów wydziału,

- w pkt 6 wyrazy "związku zawodowego" zastępuje się wyrazami "związków zawodowych",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Liczbę przedstawicieli pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 5a, oraz tryb wyboru i odwoływania przedstawicieli studentów wymienionych w ust. 1 pkt 5b określa statut szkoły.

1b. W sprawach dotyczących wniosków o nadanie stopni naukowych w skład rady wydziału wchodzą także doktorzy habilitowani zatrudnieni w wydziale.";

5) w art. 58:

a) w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) zatwierdza plany studiów oraz programy nauczania i wychowania,"

b) w ust. 3 i w ust. 4 pkt 3 wyrazy "związku zawodowego" zastępuje się wyrazami "związków zawodowych";

6) art. 109 otrzymuje brzmienie:

"Art. 109. W razie wymierzenia studentowi prawomocnym orzeczeniem kary za określony czyn w postępowaniu karnym lub w postępowaniu przed kolegium do spraw wykroczeń, student ponosi także odpowiedzialność przed komisjami dyscyplinarnymi.";

7) art. 119 skreśla się;

8) w art. 132 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w swojej działalności w pełni przestrzega konstytucyjnych zasad ustrojowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.";

9) w art. 133 w ust. 1 wyrazy "oraz ich postawę obywatelską" skreśla się;

10) w art. 167 w ust. 3 po wyrazach "w innej szkole" dodaje się wyrazy "(także w szkole nie będącej szkołą wyższą)";

11) w art. 170:

a) w ust. 2 wyrazy "starszym asystentem i asystentem" zastępuje się wyrazami "i starszym asystentem",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Pracowników naukowo-dydaktycznych, o których mowa w ust. 2, zawiadamia się pisemnie o zamiarze nieodnowienia stosunku pracy na sześć miesięcy przed upływem okresu mianowania.";

12) w art. 180 powołanie "art. 170 ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7 oraz ust. 2 i 3" zastępuje się powołaniem "art. 170 ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7 oraz ust. 2-3";

13) użyte w przepisach ustawy w różnych przypadkach wyrazy "Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego" zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami "Minister Edukacji Narodowej".

Art. 2.
W uzasadnionych wypadkach stosunek pracy z adiunktem, któremu dziewięcioletni okres zatrudnienia na tym stanowisku, liczony od dnia wejścia w życie ustawy o szkolnictwie wyższym, upływa przed dniem 30 września 1993 r., może być odnowiony na okres do dnia 30 września 1993 r. po uzyskaniu pozytywnej oceny w trybie określonym w art. 133 ustawy o szkolnictwie wyższym.
Art. 3.
1. Senaty szkół wyższych dostosują postanowienia statutów szkół do przepisów niniejszej ustawy.

2. Rektorzy szkół wyższych, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przedstawią właściwym ministrom wnioski o zatwierdzenie zmian statutów szkół.

Art. 4.
Organy kolegialne szkół wyższych działają w dotychczasowych składach do czasu wejścia w życie zmian statutów szkół.
Art. 5.
W art. 6 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i Nr 41, poz. 324 oraz z 1989 r. Nr 6, poz. 33) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wymiar i formy zajęć wychowania fizycznego, prowadzonych w szkołach wyższych w czasie całego toku studiów, określają plany studiów oraz programy nauczania i wychowania, ustalane według zasad określonych w odrębnych przepisach."

Art. 6.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Państwa: wz. K. Barcikowski

Sekretarz Rady Państwa: Z. Surowiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1989-06-06
  • Data wejścia w życie: 1989-06-06
  • Data obowiązywania: 1989-06-06
  • Z mocą od: 1989-06-06
  • Dokument traci ważność: 1996-04-06

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA