Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 1989 nr 46 poz. 250

USTAWA

z dnia 18 grudnia 1976 r.

o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

[1] (skreślony).
Art. 2.
(skreślony).
Art. 3.
(skreślony).
Art. 4.
(skreślony).

Rozdział 2

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia

Art. 5. [Uprawnieni do świadczeń]

Świadczenia z ubezpieczenia przysługujące ubezpieczonym oraz członkom ich rodzin obejmują:

1) [2] świadczenia lecznicze i położnicze, zaopatrzenie w leki, przedmioty ortopedyczne, protezy, środki opatrunkowe i pomocnicze,

2) (skreślony),

3) (skreślony),

4) (skreślony),

5) świadczenia pieniężne z tytułu wypadku przy prowadzeniu działalności określonej w art. 1 oraz w razie choroby zawodowej: rentę szkoleniową, rentę inwalidzką oraz rentę rodzinną,

6) dodatki do emerytury i renty,

7) (skreślony),

8) (skreślony).

Art. 6. [Świadczenia lecznicze i położnicze]
[3] Świadczenia lecznicze i położnicze oraz zaopatrzenie w leki, przedmioty ortopedyczne, protezy, środki opatrunkowe i pomocnicze, o których mowa w art. 5 pkt 1, przysługują ubezpieczonemu oraz członkom jego rodziny w zakresie i na warunkach przewidzianych dla pracowników i ich rodzin.
Art. 7.
(skreślony).
Art. 8.
(skreślony).
Art. 9.
(skreślony).
Art. 10. [Renta z tytułu wypadku]
1. Renta szkoleniowa, renta inwalidzka i renta rodzinna z tytułu wypadku przy prowadzeniu działalności określonej w art. 1 oraz w razie choroby zawodowej przysługują na zasadach i w wysokości określonych przepisami o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, z uwzględnieniem ust. 2—4.

2. Za wypadek, o którym mowa w ust. 1, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło:

1) podczas wykonywania zwykłych czynności wynikających z prowadzenia działalności lub w związku z wykonywaniem takich czynności,

2) w drodze do miejsca prowadzenia działalności lub z tego miejsca,

3) podczas wykonywania zadań zleconych przez organizacje polityczne lub organizacje społeczno—zawodowe zrzeszające osoby prowadzące działalność albo w związku z wykonywaniem takich zadań lub w związku z uczestnictwem w organizowanych przez te organizacje czynach społecznych.

3. Za choroby zawodowe uważa się choroby określone przepisami wydanymi na podstawie art. 231 pkt 2 Kodeksu pracy.

4. (skreślony).

Art. 11. [Prawo do dodatku]
1. Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przysługuje prawo do dodatków:

1) (skreślony),

2) pielęgnacyjnego,

3) (skreślony),

4) dla sierot zupełnych

na warunkach i w wysokości określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

2. (skreślony).

Art. 12.
(skreślony).

Art. 13.

(skreślony).
Art. 14.
(skreślony).
Art. 15.
1. (skreślony).

2. (skreślony).

3. (skreślony).

Art. 16.
(skreślony).
Art. 17.
(skreślony).
Art. 18. [Postępowanie w sprawach świadczeń]
W zakresie postępowania w sprawach świadczeń, zasad wypłaty tych świadczeń oraz obowiązków osób pobierających świadczenia stosuje się zasady określone przepisami ustalającymi odpowiednie świadczenia, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
Art. 19.
(skreślony).
Art. 20. [Delegacja ustawowa]
Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe zasady i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy prowadzeniu działalności określonej w art. 1, prawa do świadczeń z tego tytułu oraz wypłaty tych świadczeń.
Art. 21.
(skreślony).

Rozdział 3

Zgłoszenie do ubezpieczenia. Składki na ubezpieczenie

Art. 22.

(skreślony).
Art. 23.
(skreślony).
Art. 24.
(skreślony).
Art. 25.
(skreślony).

Rozdział 4

Ubezpieczenie osób współpracujących

Art. 26.

(skreślony).
Art. 27. [Stosowania przepisów ustawy]
Przepisy ustawy dotyczące ubezpieczonych stosuje się odpowiednio do osób współpracujących.
Art. 28.
(skreślony).
Art. 29.
(skreślony).
Art. 30.
(skreślony).
Art. 31.
(skreślony).
Art. 32.
(skreślony).

Rozdział 5

Przepisy przejściowe

Art. 33. [Prawo do świadczeń]

1. Świadczenia określone w ustawie przysługują:

1) z tytułu wypadków przy prowadzeniu działalności określonej w art. 1 — gdy wypadek nastąpił począwszy od dnia wejścia w życie tej ustawy,

2) z tytułu chorób zawodowych — gdy inwalidztwo spowodowane taką chorobą zostało stwierdzone począwszy od dnia wejścia w życie tej ustawy, chyba że działalność określona w art. 1, która narażała na powstanie choroby zawodowej, ustała przed wejściem w życie ustawy.

2. Prawo do świadczeń objętych ustawą za okres przed wejściem jej w życie ustala się i świadczenia wymierza według przepisów dotychczasowych.

Art. 34. [Zasiłek chorobowy]
Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do prowadzenia działalności lub współpracy powstałej przed dniem wejścia w życie ustawy przysługuje od dnia jej wejścia w życie, jednak okres zasiłkowy liczy się od dnia powstania tej niezdolności.
Art. 35. [Zasiłek macierzyński]
1. Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przed dniem wejścia w życie ustawy przysługuje od dnia jej wejścia w życie, jednak tylko do upływu okresu równego okresowi urlopu macierzyńskiego, liczonego od dnia porodu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie przyjęcia dziecka na wychowanie przed dniem wejścia w życie ustawy.

Art. 35a. [Prawo doświadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa]
Prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa na zasadach określonych w ustawie mają również twórcy, artyści i osoby wykonujące wolny zawód, podlegający ubezpieczeniu chorobowemu jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

Art. 36. [Przepisy uchylone]

Traci moc ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz. U. Nr 23, poz. 165, z 1974 r. Nr 21, poz. 117 i Nr 47 poz. 280 oraz z 1975 r. Nr 5, poz. 31 i Nr 45, poz. 232).

[1] Ustawa traci moc 1 stycznia 2003 r. na podstawie art. 61 pkt 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673).

[2] Na podstawie ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153), która weszła w życie 1 stycznia 1999 r., art. 5 pkt 1 utracił moc w zakresie uregulowanym przepisami tej ustawy.

[3] Na podstawie ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153), która weszła w życie 1 stycznia 1999 r., art. 6 utracił moc w zakresie uregulowanym przepisami tej ustawy.

Dziennik Ustaw