REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1989 nr 54 poz. 320

USTAWA

z dnia 29 września 1989 r.

o zmianach w wykonywaniu budżetu państwa w październiku 1989 r. oraz o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989 i niektórych innych ustaw.

Tekst pierwotny

Art. 1.

1. W okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 1989 r. wydatki budżetu państwa, określone w ustawie budżetowej na rok 1989 z dnia 15 lutego 1989 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 45 i Nr 25, poz. 134) oraz w ustawie z dnia 23 sierpnia 1989 r. o zmianach w wykonywaniu budżetu państwa w 1989 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 286), mogą być ponoszone do wysokości określonej w załączniku do niniejszej ustawy.

2. Kredyt udzielony przez Narodowy Bank Polski na sfinansowanie niedoboru budżetu centralnego w 1989 r. nie może przekroczyć w okresie do dnia 31 października 1989 r. kwoty 4.900 mld zł.

Art. 2.
W 1989 r. zwolnienie od podatku obrotowego banków, określone w art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77 i z 1989 r. Nr 3, poz. 12), nie dotyczy obrotów z prowadzenia punktów kupna i sprzedaży walut obcych.
Art. 3.
W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 3, poz. 12) w art. 19 w ust. 5 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

"Zaliczki miesięczne za okres od stycznia do października uiszcza się w terminie do dnia 28 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, zaliczkę zaś za listopad i grudzień - wstępnie do dnia 20 grudnia; ostatecznie ustaloną zaliczkę za grudzień uiszcza się w terminie ustalonym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym."

Art. 4.
W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 w ust. 1 po wyrazie "bankowego" dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem art. 15a",

2) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

"Art. 15a. 1. Rozliczenia pieniężne z tytułu należności za wyroby spirytusowe przeprowadzane są począwszy od dnia 1 października 1989 r. na podstawie polecenia pobrania.

2. Polecenie pobrania stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela uznania jego rachunku określoną kwotą i obciążenia tą kwotą dłużnika. Bank uznaje rachunek wierzyciela w ciężar rachunku dłużnika najpóźniej w następnym dniu roboczym po przyjęciu polecenia pobrania. Obciążenie przez bank rachunku dłużnika nie wymaga jego zgody.

3. W razie braku środków na rachunku dłużnika bank realizuje polecenie pobrania w ciężar tego rachunku, pobierając maksymalne odsetki ustawowe."

Art. 5.
W ustawie budżetowej na rok 1989 z dnia 15 lutego 1989 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 45 i Nr 25, poz. 134) w art. 22 ust. 7 skreśla się.
Art. 6.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 1989 r.

Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: W. Jaruzelski

Załącznik 1.

Załącznik do ustawy z dnia 29 września 1989 r. (poz. 320)

Lp.

Treść

Kwota wydatków w mld zł

 

Ogółem wydatki budżetu państwa

5.019

1

2

Dopłaty do cen towarów i usług dla ludności

Dotacje dla przedsiębiorstw

2.100

3

Rozliczenia z bankami

184

4

Wydatki jednostek i zadań gospodarczych

237

5

Nauka

10

6

Oświata i wychowanie

547

7

Szkolnictwo wyższe

79

8

Kultura i sztuka

51

9

Ochrona zdrowia i opieka społeczna, kultura fizyczna i sport oraz turystyka i wypoczynek

525

10

Ubezpieczenia społeczne

442

11

Obrona narodowa

240

12

Administracja, wymiar sprawiedliwości, prokuratura i bezpieczeństwo publiczne

w tym:

- administracja państwowa

- wymiar sprawiedliwości

- bezpieczeństwo publiczne

266

105

43

118

13

Dotacja na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego

287

14

Zwrot lokaty Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki

-

15

Pozostałe wydatki bieżące

12

16

Wydatki na inwestycje i remonty kapitalne

39

17

Wydatki celowe nie rozdzielone na działy i województwa

-

18

Rezerwa Rady Ministrów

-

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1989-09-30
  • Data wejścia w życie: 1989-10-01
  • Data obowiązywania: 1989-10-01
  • Z mocą od: 1989-10-01
  • Dokument traci ważność: 1990-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA