REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1990 nr 39 poz. 222

USTAWA

z dnia 10 maja 1990 r.

o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska i ustawy – Prawo wodne.

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 30 dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:

„3. Decyzja ostateczna, o której mowa w ust. 1, może być uchylona lub zmieniona przez organ administracji państwowej, który ją wydał, w razie:

1) zmiany ilości, rodzaju lub warunków odprowadzania substancji zanieczyszczających,

2) zmiany norm i przepisów dotyczących ochrony powietrza,

3) powstania nowych źródeł zanieczyszczeń powietrza.

4. Uchylenie lub zmiana decyzji z przyczyn określonych w ust. 3 pkt 3 może nastąpić za odszkodowaniem.

5. Zakład, który uzyskuje korzyści w związku z uchyleniem lub zmianą decyzji z przyczyn określonych w ust. 3 pkt 3, uczestniczy w kosztach odszkodowania stosownie do uzyskanych korzyści.”;

2) w art. 51 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu:

„2a. Decyzja ostateczna, o której mowa w ust. 2, może być uchylona lub zmieniona przez organ administracji państwowej, który ją wydał, w razie:

1) zmiany rodzaju terenu powodującej podwyższenie lub obniżenie dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku lub wibracji,

2) zmiany norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami,

3) powstania nowych źródeł hałasu lub wibracji przenikających do środowiska.

2b. Uchylenie lub zmiana decyzji z przyczyn określonych w ust. 2a pkt 3 może nastąpić za odszkodowaniem.

2c. Zakład, który uzyskuje korzyści w związku z uchyleniem lub zmianą decyzji z przyczyn określonych w ust. 2a pkt 3, uczestniczy w kosztach odszkodowania stosownie do uzyskanych korzyści.”;

3) w art. 58 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) zasady kwalifikacji odpadów według ich realnej szkodliwości.”;

4) w art. 71:

a) ust. 2 skreśla się,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Decyzja ostateczna, o której mowa w ust. 3, może być uchylona lub zmieniona przez organ administracji państwowej, który ją wydał, w razie:

1) zmiany rodzaju lub zasięgu szkodliwego oddziaływania na środowisko,

2) ustania przyczyn ustanowienia strefy ochronnej.”;

5) w art. 86 ust. 4a i w art. 110 ust. 3 skreśla się;

6) po art. 113 dodaje się art. 113a w brzmieniu:

„Art. 113a. 1. Decyzje określające rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza, wydane przed dniem 1 września 1980 r., zachowują moc do dnia 30 czerwca 1991 r.

2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne, którym wydano decyzje, o których mowa w ust. 1, są obowiązane, w terminie do końca 1990 r., przedstawić właściwym terenowym organom administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, w trybie art. 30 ustawy, dane i materiały niezbędne do wydania decyzji ustalającej rodzaje i ilości substancji dopuszczalnych do wprowadzenia do powietrza.”

Art. 2.
W ustawie z dnia 24 października 1974 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1 989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 w ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) przesyłach wody – rozumie się przez to przemieszczenie zasobów wodnych między rzekami.”,

2) w art. 19 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dla realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnej może tworzyć jednostki organizacyjne oraz ustalać obszary ich działania, dostosowane do podziału hydrograficznego.

5. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa może powierzyć kierownikom jednostek, o których mowa w ust. 4, prowadzenie niektórych spraw należących do jego właściwości, w tym wydawanie decyzji administracyjnych.”;

3) w art. 53 w ust. 2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) przesyły wody.”;

4) art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. 1. Szczególne korzystanie z zasobów wód dorzecza lub jego części, obejmujące wszystkie zakłady zainteresowanie w eksploatacji tych wód, następuje w trybie i na warunkach ustalonych przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w oparciu o bilanse wodne oraz programy gospodarowania zasobami wodnymi, ochrony wód i ochrony przeciwpowodziowej.

2. Pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w dorzeczu nie mogą naruszać warunków, o których mowa w ust. 1.”;

5) w art. 55:

a) w ust. 2 pkt 8 skreśla się,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa należy wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na przesyły wody.”;

6) w art. 56 ust. 2a skreśla się;

7) w art. 82 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wydaje pozwolenia wodnoprawne na wykonywanie urządzeń zabezpieczających przed powodzią.”;

8) w art. 130 ust. 7 skreśla się.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1990-06-21
  • Data wejścia w życie: 1990-06-21
  • Data obowiązywania: 1990-06-21
  • Z mocą od: 1990-06-21
  • Dokument traci ważność: 2001-10-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA