REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1990 nr 56 poz. 332

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 14 sierpnia 1990 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 206 § 3 pkt 1 i § 4 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy (Dz. U. Nr 51, poz. 335, z 1982 r. Nr 17, poz. 130 i z 1988 r. Nr 32, poz. 237) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. O konieczności rozwiązania z młodocianym za wypowiedzeniem umowy o pracę w celu nauki zawodu (art. 196 Kodeksu pracy) rzemieślniczy zakład pracy zawiadamia, nie później niż na 45 dni przed terminem dokonania wypowiedzenia, opiekuna młodocianego, cech, rejonowe biuro pracy oraz szkołę, w której młodociany dokształca się, informując o przyczynach uzasadniających zamierzone wypowiedzenie.”,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Rejonowe biuro pracy w porozumieniu z kuratorem oświaty i wychowania podejmie działania mające na celu zapewnienie młodocianym, o których mowa w ust. 4, kontynuowania nauki zawodu w dotychczasowym lub pokrewnym zawodzie, jeżeli możliwość taka nie zostanie zapewniona w trybie przewidzianym w ust. 3.”,

2) w § 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Młodocianym w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, w pięciu podstawowych działach gospodarki uspołecznionej za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej PolskiejMonitor Polski.”,

b) w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„1) w pierwszym roku nauki 9%,

2) w drugim roku nauki 12%,

3) w trzecim roku nauki 15%.”,

c) w ust. 3 wyrazy „nie niższe niż 70%” zastępuje się wyrazami „15%”,

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Młodociani w trzecim i czwartym roku nauki mogą otrzymać wynagrodzenie wyższe niż określone w ust. 2 pkt 3 i w ust. 3.”,

3) po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:

„§ 21a. Młodocianym mogą być przyznawane miesięczne nagrody w wysokości 20% ich wynagrodzenia miesięcznego.”,

4) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Młodocianym odbywającym w rzemieślniczych zakładach pracy przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 9% wynagrodzenia, o którym mowa w § 21 ust. 1.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1990 r.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: w z. J. Szreter

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1990-08-23
  • Data wejścia w życie: 1990-09-01
  • Data obowiązywania: 1990-09-01
  • Z mocą od: 1990-09-01
  • Dokument traci ważność: 1996-06-02

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA