REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1990 nr 68 poz. 402

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 25 września 1990 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, z 1 986 r. Nr 1, poz. 1, z 1 989 r. Nr 35, poz. 190 i 192 oraz z 1990 r. Nr 10, poz. 58 i 61, Nr 36, poz. 206 i Nr 66, poz. 390) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. Nr 10, poz. 49 i z 1988 r. Nr 10, poz. 73) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) w ust. 1:

- w pkt 2 wyrazy "ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy" zastępuje się wyrazami "ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy.",

- dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) od osób pozbawionych wolności - zakłady karne lub areszty śledcze.".

b) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy" zastępuje się wyrazami "ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy";

2) w § 9 w ust. 1 wyrazy "przez zakład pracy uprawniony" zastępuje się wyrazami "przez zakład pracy, zakład karny lub areszt śledczy uprawniony";

3) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Osoba, o której mowa w ust. 1, powinna ponadto przedstawić oświadczenie, czy jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.";

4) w § 11 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) czy jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.";

5) w § 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) oświadczenie, czy korzystają z funduszy publicznych i czy są zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.";

6) w § 13 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) oświadczenie na okoliczność, że pracownik, emeryt lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania, a także że nie są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.";

7) w § 19 w ust. 1 pkt 1 skreśla się;

8) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość zarobku lub dochodu stanowiącego podstawę wymiaru emerytury lub renty są:

1) dla pracowników - zaświadczenia zakładów pracy wystawione według wzoru ustalonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości osiąganych zarobków,

2) dla adwokatów członków zespołu adwokackiego - zaświadczenie zespołu adwokackiego,

3) dla osób ubiegających się o przyznanie renty z tytułu wyczynowego uprawiania sportu - zaświadczenie właściwych organizacji sportowych, które przyznały i wypłacały stypendium sportowe,

4) dla osób pozbawionych wolności - zaświadczenie zakładu karnego lub aresztu śledczego według wzoru ustalonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.";

9) w § 23:

a) dotychczasową treść § 23 oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2-5 w brzmieniu:

"2. Zaświadczenie właściwego organu resortu sprawiedliwości, z zastrzeżeniem ust. 3, jest środkiem dowodowym stwierdzającym okresy:

1) pracy wykonywanej - w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego pracownika wdanym zawodzie-w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu wojskowego, kary aresztu za wykroczenie oraz w czasie tymczasowego aresztowania,

2) pobytu w więzieniu z przyczyn politycznych na obszarze Państwa Polskiego lub Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,

3) niesłusznego pozbawienia wolności.

3. Okresy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą być udowodnione zeznaniami świadków, gdy zainteresowany wykaże, że nie może przedstawić zaświadczenia właściwego organu resortu sprawiedliwości z powodu zniszczenia dokumentów w związku z upływem okresu ich przechowywania.

4. Okres pobytu w więzieniu z przyczyn politycznych na obszarze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich może być udowodniony wszelkimi dokumentami na piśmie lub zeznaniami świadków.

5. Środkiem dowodowym stwierdzającym okres internowania na podstawie dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1982 r. Nr 3, poz. 18 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178) jest zaświadczenie właściwego organu wydającego decyzję o internowaniu i o uchyleniu internowania.";

10) w § 24:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, przy czym:

- pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) zaświadczenie organizacji lub organu uprawnionych na podstawie przepisów o szczególnych uprawnieniach kombatantów do wydawania dokumentów o uprawnieniach kombatanckich,

5) wszelkie dokumenty stwierdzające wykonywanie pracy przymusowej w czasie od dnia 1 września 1939 r.",

- dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) zaświadczenie właściwych organów wojskowych stwierdzające zaokrętowanie marynarzy polskich w charakterze członków załogi na statku bandery własnej lub bandery koalicyjnej, przeznaczonym do działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 r.",

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 10, mogą być udowodnione zeznaniami świadków.";

11) w § 28:

a) w ust. 2 po wyrazach "nie podlegają zwrotowi" dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 3",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Dokumenty określone w ust. 2, z wyłączeniem zaświadczeń o zarobkach, podlegają na wniosek zainteresowanego zwrotowi, jeżeli stanowią dla niego wartość pamiątkową, po uprzednim złożeniu kopii (fotokopii), potwierdzonej przez organ rentowy.";

12) w § 35:

a) w ust. 2 wyrazy "współczynnik waloryzacyjny" zastępuje się wyrazami "wskaźnik indywidualnego wymiaru świadczenia",

b) w ust. 4 wyrazy "współczynnika waloryzacyjnego" zastępuje się wyrazami "wskaźnika indywidualnego wymiaru świadczenia";

13) w § 40 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "lub gdy renta jest przekazywana przez instytucję zagraniczną" skreśla się;

14) § 45 otrzymuje brzmienie:

"§ 45. Końcówkę kwot przypadających do wypłaty zaokrągla się w górę do pełnych 100 zł."

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wniosków zgłoszonych od dnia 1 stycznia 1990 r., z tym że § 1 pkt 14 wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1990 r.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: J. Kuroń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1990-10-05
  • Data wejścia w życie: 1990-10-04
  • Data obowiązywania: 1990-10-04
  • Z mocą od: 1990-10-04
  • Dokument traci ważność: 2011-11-23

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA