| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 grudnia 1992 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, poz. 150, Nr 94, poz. 421, Nr 107, poz. 464 i Nr 110, poz. 475 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85, Nr 33, poz. 143 i Nr 64, poz. 322) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 39, poz. 169, Nr 60, poz. 257, Nr 69, poz. 297 i Nr 81, poz. 356 oraz z 1992 r. Nr 22, poz. 91) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Ustala się dysponentów:

1) części 41. Obsługa zadłużenia zagranicznego,

2) części 98. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

– Ministra Finansów,

3) części 80. Regionalne izby obrachunkowe – Ministra–Szefa Urzędu Rady Ministrów.”

2. W załączniku nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale I Klasyfikacja resortowa (części) dodaje się części 41, 46, 80 i 98 w brzmieniu:

„41. Obsługa zadłużenia zagranicznego,

46. Urząd Pracy,

80. Regionalne izby obrachunkowe,

98. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej”,

2) w rozdziale II Klasyfikacja działów:

a) dział 90 otrzymuje brzmienie:

„90. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”,

b) dział 96 otrzymuje brzmienie:

„96. Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych”,

c) dodaje się dział 99 w brzmieniu:

„99. Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa 911, 912, 914 i 921”,

3) w rozdziale III Klasyfikacja rozdziałów:

a) w dziale 31 – Budownictwo:

– skreśla się rozdział 3741,

– rozdział 3992 otrzymuje brzmienie:

„3992 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”,

b) w dziale 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne:

– w rozdziale 7521 dodaje się wyrazy:

„(z wyjątkiem Państwowej Straży Pożarnej)”,

– rozdziały 7541 i 7551 otrzymują brzmienie:

„7541 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego,

7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne”,

– dodaje się rozdział 7552 w brzmieniu:

„7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami”,

c) w dziale 79 – Oświata i wychowanie:

– skreśla się rozdział 8012,

– dodaje się rozdział 8223 w brzmieniu:

„8223 Domy małego dziecka”,

d) w dziale 83 – Kultura i sztuka dodaje się rozdział 8351 w brzmieniu:

„8351 Ogniska artystyczne”,

e) w dziale 85 – Ochrona zdrowia:

– w rozdziale 8512 skreśla się wyrazy „i kolejowe”,

– skreśla się rozdział 8522,

– dodaje się rozdział 8596 w brzmieniu:

„8596 Kolejowa służba zdrowia”,

f) w dziale 89 – Różna działalność:

– dodaje się rozdział 8982 w brzmieniu:

„8982 Obrona cywilna”,

– rozdział 8983 otrzymuje brzmienie:

„8983 Pozostałe wydatki obronne”,

g) w dziale 90:

– tytuł działu otrzymuje brzmienie:

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”,

– skreśla się rozdział 9011,

– dodaje się rozdziały 9021 i 9022 w brzmieniu:

„9021 Wpływy z podatków od jednostek gospodarki pozabudżetowej”,

9022 Wpływy z podatku od gier”,

h) w dziale 91 – Administracja państwowa i samorządowa – dodaje się rozdziały 9116, 9134 i 9147 w brzmieniu:

„9116 Państwowy inspektorat Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej,

9134 Rejonowe urzędy pracy,

9147 Regionalne izby obrachunkowe”,

i) w dziale 93 – Bezpieczeństwo publiczne rozdział 9316 otrzymuje brzmienie:

„9316 Państwowa Straż Pożarna”,

j) w dziale 94 – Finanse rozdziały 9413 i 9416 otrzymują brzmienie:

„9413 Uzupełnienie funduszy statutowych banków i innych instytucji finansowych,

9416 Opłaty i wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń”,

k) w dziale 95 – Ubezpieczenia społeczne rozdział 9592 otrzymuje brzmienie:

„9592 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego”,

I) tytuł działu 96 otrzymuje brzmienie:

„96 – Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych”,

ł) w dziale 97 – Różne rozliczenia skreśla się rozdział 9719,

m) dodaje się dział 99 z rozdziałami w brzmieniu:

„Dział 99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa:

9911 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli,

9912 Naczelne organy sądownictwa,

9913 Krajowe Biuro Wyborcze,

9914 Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą,

9915 Odznaczenia państwowe,

9995 Pozostała działalność,

9997 Gospodarstwa pomocnicze”,

n) po dziale 99 z rozdziałami dodaje się objaśnienie w brzmieniu:

„W rozdziałach «Pozostała działalność» – występujących w poszczególnych działach – należy ujmować wyłącznie te wydatki, których nie można zaklasyfikować do wyodrębnionych w działach rozdziałów.”,

4) w rozdziale IV Klasyfikacja paragrafów dochodów (z objaśnieniami):

a) podane na wstępie rozdziału objaśnienie otrzymuje brzmienie:

„Dochody należne budżetowi państwa, zaliczane do działu 90, ujmowane są w części 08, z wyjątkiem dywidend od udziału Skarbu Państwa w spółkach, ujmowanych we właściwych częściach.”,

b) skreśla się paragrafy: 18, 29, 54, 57, 62, 71, 79 i 84,

c) dodaje się paragrafy: 21, 31, 32, 33, 73 i 74 w brzmieniu:

„21 Podatek od gier,

31 Dochody ze sprzedaży akcji i udziałów Skarbu Państwa,

32 Dochody ze sprzedaży likwidowanych przedsiębiorstw lub części składników majątkowych,

33 Dochody z dzierżawy i leasingu,

73 Dywidendy od spółek,

74 Oprocentowanie kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa”,

d) w nazwie paragrafu 77 skreśla się wyrazy „od jednostek budżetowych”,

e) paragraf 82 otrzymuje brzmienie:

„82. Odsetki od udzielonych pożyczek zagranicznych”,

f) dodaje się paragraf 91 w brzmieniu:

„91. Wpływy z rozliczeń pozostałości środków publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Paragraf ten występuje w środkach specjalnych i obejmuje wpływy z tytułu rozliczeń środków finansowych nie wykorzystanych w danym roku przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej; art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 i z 1992 r. Nr 63, poz. 315)”,

5) w rozdziale V Klasyfikacja paragrafów wydatków (z objaśnieniami):

a) w objaśnieniach podanych w „Uwadze”:

– w grupie paragrafów „Obsługa zadłużenia zagranicznego” wyrazy „62 do 64” zastępuje się wyrazami „63 i 64”,

– skreśla się grupę paragrafów „Kredyty i pożyczki krajowe 66 do 67”,

b) skreśla się paragrafy: 12, 26 (wraz z objaśnieniami), 62 i 67,

c) w objaśnieniach występujących po paragrafie 21 po wyrazach „21–25” dodaje się wyrazy „i 29”,

d) paragraf 24 otrzymuje brzmienie:

„24. Stypendia różne

Paragraf ten obejmuje w szczególności:

– stypendia doktoranckie i stypendia naukowe,

– stypendia ministra dla studentów za osiągnięcia w nauce,

– stypendia dla osób kierowanych: za granicę w celu prowadzenia badań naukowych, na studia wyższe, studia doktoranckie i podyplomowe staże naukowe, artystyczne, habilitacje oraz inne staże i kursy podnoszące kwalifikacje,

– stypendia dla osób nie będących obywatelami polskimi przyjeżdżających do Polski w celu odbycia studiów, studiów doktoranckich i podyplomowych, stażu naukowego, artystycznego oraz specjalizacyjnego, praktyk zawodowych oraz przewodów kwalifikacyjnych l i II stopnia,

– świadczenia przysługujące nauczycielom studiującym zaocznie w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w czasie kilkudniowych konsultacji”,

e) w objaśnieniach występujących po paragrafie 25 dodaje się wyrazy:

„– odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,

– rekompensaty dla kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych z tytułu rezygnacji z uzyskania mieszkania spółdzielczego,

– świadczenia wypłacane osobom fizycznym za wykonywanie określonych czynności na polecenie właściwych organów, np. biegłym w postępowaniu sądowym i administracyjnym, oraz za udział w komisjach, jury w konkursach, radach naukowych i naukowo-technicznych (określone w uchwale nr 33 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1983 r. w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej – Monitor Polski Nr 15, poz. 85, z 1985 r. Nr 16, poz. 126, z 1986 r. Nr 27, poz. 184, z 1987 r. Nr 9, poz. 78 i z 1990 r. Nr 46, poz. 350 jako wynagrodzenie bezosobowe)”,

f) w objaśnieniach występujących po paragrafie 28, zawartych w nawiasie, wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „poz. 59” dodaje się wyrazy „i Nr 42, poz. 290 oraz z 1992 r. Nr 5, poz. 28, Nr 14, poz. 107 i Nr 35, poz. 253”,

g) paragraf 31 otrzymuje brzmienie:

„31. Materiały i wyposażenie

Paragraf ten obejmuje wydatki bieżące na zakup wszelkiego rodzaju dóbr materialnych przeznaczonych do jednorazowego zużycia oraz wyposażenia (bez wydatków związanych z transportem, wyodrębnionych w rachunku).

Nie zalicza się do tego paragrafu środków trwałych określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr 30, poz. 130 i Nr 103, poz. 524) oraz zakupów dokonywanych z paragrafów 32, 33, 38, a także zakupów dóbr przekazywanych osobom fizycznym w ramach deputatów i innych świadczeń w naturze dokonywanych z wydatków osobowych.”,

h) w objaśnieniach występujących po paragrafie 36 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się od nowego wiersza wyrazy:

„– usługi świadczone odpłatnie przez gospodarstwa pomocnicze na rzecz macierzystej jednostki budżetowej (poza zakresem dotowania określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zakresu i zasad udzielania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności prowadzonej w formie gospodarki pozabudżetowej – Dz. U. Nr 44, poz. 193),

– świadczenia wypłacane osobom fizycznym na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia (określone w uchwale nr 33 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1983 r. w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej – Monitor Polski Nr 15, poz. 85, z 1985 r. Nr 16, poz. 126, z 1986 r. Nr 27, poz. 184, z 1987 r. Nr 9, poz. 78 i z 1990 r. Nr 46, poz. 350 jako wynagrodzenia bezosobowe).”,

i) w objaśnieniach występujących po paragrafie 37 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się od nowego wiersza wyrazy:

„– świadczenia wypłacane osobom fizycznym na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia (określone w uchwale nr 33 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1983 r. w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej – Monitor Polski Nr 15, poz. 85, z 1985 r. Nr 16, poz. 126, z 1986 r. Nr 27, poz. 184, z 1987 r. Nr 9, poz. 78 i z 1990 r. Nr 46, poz. 350 jako wynagrodzenia bezosobowe).”,

j) paragraf 42 otrzymuje brzmienie:

„42. Składki na Fundusz Pracy

Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy uiszczonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz. U. Nr 106, poz. 457 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 84 i Nr 78, poz. 394).”,

k) w objaśnieniach występujących po paragrafie 48 skreśla się:

– w trzecim tiret wyraz „niepaństwowych”,

– w czwartym tiret wyrazy „– dotacje na zadania wyodrębnione”,

I) paragrafy 63 i 64 otrzymują brzmienie:

„63. Odsetki od otrzymanych kredytów zagranicznych

64. Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń spłaty kredytów zagranicznych”,

ł) dodaje się paragraf 91 w brzmieniu:

„91. Rozliczenia pozostałości środków publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Paragraf ten występuje tylko w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i obejmuje rozliczenia środków finansowych nie wykorzystanych w danym roku; art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 i z 1992 r. Nr 63, poz. 315).”

3. Załącznik nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.

Minister Finansów: J. Osiatyński

Załącznik 1. [KLASYFIKACJA POZYCJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WYMIENIONYCH W ART. 9 UST. 4 USTAWY - PRAWO BUDŻETOWE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 30 grudnia 1992 r. (poz. 523)

KLASYFIKACJA POZYCJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
wymienionych w art. 9 ust. 4 ustawy – prawo budżetowe

Dział 00

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

0011

Nadwyżki z lat ubiegłych

0021

Państwowa obligacja jednoroczna (SOJ)

0022

Państwowa obligacja trzyletnia z oprocentowaniem zmiennym (SOT)

0023

Państwowa obligacja trzyletnia indeksowana w walucie (SOW)

0024

Państwowa obligacja trzyletnia kapitałowa (SOK)

0031

Bony skarbowe – 4-tygodniowe

0032

Bony skarbowe – 8-tygodniowe

0033

Bony skarbowe – 13-tygodniowe

0034

Bony skarbowe – 26-tygodniowe

0035

Bony skarbowe – 52-tygodniowe

0041

Inne papiery wartościowe

0043

Lokaty (w bankach)

0051

Kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego (art. 9 ust. 4 pkt 3)

0055

Pożyczki krajowe (art. 9 ust. 4 pkt 4)

0061

Inne cele

0065

Spłata zobowiązań długoterminowych

0071

Kredyty zagraniczne związane z obsługą długu publicznego (art. 9 ust. 4 pkt 3)

0080

Inne rozliczenia zagraniczne z tytułu obsługi długu publicznego

0085

Kredyty zagraniczne udzielone spłacane (art. 9 ust. 4 pkt 4)

Paragrafy:

 

01 Przychody

02 Rozchody.

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »