REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1995 nr 7 poz. 31

USTAWA

z dnia 17 listopada 1994 r.

o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o obszarach morskich RP i administracji morskiej]

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131 i z 1994 r. Nr 27, poz. 96) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) w pkt 1 wyraz „Niemcami” zastępuje się wyrazami „Republiką Federalną Niemiec”,

b) w pkt 3 wyrazy „Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich” zastępuje się wyrazami „Federacją Rosyjską”;

2) w art. 25 wyrazy „Biura Hydrograficznego Rzeczypospolitej Polskiej i w «Ostrzeżeniach Nawigacyjnych»” zastępuje się wyrazami „Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej”;

3) w art. 29 w ust. 1 wyrazy „sześć miesięcy” zastępuje się wyrazami „trzy miesiące”;

4) w art. 42 w ust. 2:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach,”

b) dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

„12) wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności,

13) oznakowania nawigacyjnego dróg morskich i kotwicowisk w portach i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu.”;

5) w art. 46 po wyrazach „w zakresie wymienionym w art. 42” dodaje się wyrazy „oraz w zakresie hydrografii i kartografii morskiej.”;

6) w art. 48:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W zakresie nie unormowanym w przepisach, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia albo ochrony środowiska morskiego na morzu, w porcie, przystani oraz w pasie technicznym – dyrektor urzędu morskiego może ustanawiać w zakresie określonym w art. 42 ust. 2 przepisy porządkowe zawierające zakazy lub nakazy określonego zachowania się.”,

b) skreśla się ust. 3;

7) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu:

„Art. 48a. 1. Nadzór nad wydawaniem przepisów przez terenowe organy administracji morskiej sprawuje Minister Transportu i Gospodarki Morskiej.

2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Minister Transportu i Gospodarki Morskiej uchyla przepisy wydawane przez dyrektorów urzędów morskich niezgodne z ustawami oraz aktami wydanymi w celu ich wykonania.”;

8) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy sprawują na obszarze swego działania dyrektorzy urzędów morskich.”;

9) w art. 50 w ust. 1 po wyrazach „w art. 42” dodaje się wyrazy „ust. 2 pkt 1–6 i pkt 9”;

10) w art. 56 wyraz „dziesięciokrotnego” zastępuje się wyrazem „dwudziestokrotnego”.

Art. 2. [Przekazanie środków osobowych, rzeczowych i finansowych Biura Hydrograficznego RP]

1. Środki osobowe, rzeczowe i finansowe Biura Hydrograficznego Rzeczypospolitej Polskiej podlegają przekazaniu urzędom morskim w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej określi, w drodze zarządzenia, zakres i tryb przekazania środków, o których mowa w ust. 1.

Art. 3. [Zadania Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej]

Zadania państwowej morskiej służby hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego w zakresie hydrografii i kartografii morskiej wykonuje Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.

Art. 4. [Przepisy uchylone]

Traci moc ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o państwowej morskiej służbie hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego (Dz. U. Nr 32, poz. 132).

Art. 5. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA