| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 kwietnia 1995 r.

w sprawie zasad wynagradzania urzędników Urzędu Rady Ministrów.

Na podstawie art. 71 ust. 2 i art. 21 ust. 3a ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451 oraz z 1994 r. Nr 136, poz. 704) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Rozporządzenie określa zasady wynagradzania i awansowania oraz wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej urzędników Urzędu Rady Ministrów, zwanych dalej „urzędnikami”.

2. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym rozporządzeniu stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych, wydane na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

§ 2.

1. Ustala się:

1) tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej urzędników, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) tabelę stawek dodatku funkcyjnego określonych w relacji procentowej do najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4) tabelę stawek dodatku legislacyjnego określonych w relacji procentowej do najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Minister–Szef Urzędu Rady Ministrów może podwyższać miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w stopniu proporcjonalnym do wzrostu środków na wynagrodzenia.

§ 3.

1. Minister–Szef Urzędu Rady Ministrów może, w ramach posiadanych środków, przyznać urzędnikowi dodatek służbowy w wysokości do 40% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego lub legislacyjnego. Wysokość dodatku służbowego uzależnia się od charakteru, złożoności i efektów pracy.

2. Dodatek służbowy może być podwyższany w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

§ 4.

1. Minister–Szef Urzędu Rady Ministrów dokonuje przeszeregowania urzędnika w ramach kategorii zaszeregowania i stawki dodatku funkcyjnego oraz legislacyjnego przewidzianego dla danego stanowiska, a także awansuje urzędnika na stanowisko wyższe od zajmowanego.

2. Minister–Szef Urzędu Rady Ministrów może, w uzasadnionych wypadkach, skrócić urzędnikowi wymagany okres pracy zawodowej na danym stanowisku.

§ 5.

1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi komórki prawnej zajmującej się prowadzeniem i kierowaniem pracami legislacyjnymi w Urzędzie Rady Ministrów przysługuje, niezależnie od dodatku funkcyjnego, dodatek legislacyjny w wysokości przewidzianej dla głównego legislatora w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Minister–Szef Urzędu Rady Ministrów może przyznać, na czas określony, innym urzędnikom na stanowiskach równorzędnych pod względem wynagrodzenia ze stanowiskami wymienionymi w ust. 1, do których obowiązków należy opracowywanie projektów aktów prawnych, dodatek legislacyjny w wysokości przewidzianej dla starszego legislatora.

§ 6.

Stanowisko głównego legislatora, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zastępuje z dniem ogłoszenia rozporządzenia dotychczasowe stanowisko głównego specjalisty do spraw legislacji, z tym że urzędnikom zatrudnionym na tym stanowisku przysługuje od dnia 1 kwietnia 1995 r. wynagrodzenie przewidziane dla głównego legislatora.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1995 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Załącznik 1. [TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I PRAKTYKI ZAWODOWEJ URZĘDNIKÓW URZĘDU RADY MINISTRÓW]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 25 kwietnia 1995 r. (poz. 229)

Załącznik nr 1

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I PRAKTYKI ZAWODOWEJ URZĘDNIKÓW URZĘDU RADY MINISTRÓW

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa-nia

Stawka dodatku

Wykształcenie

Liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

dyrektor: departamentu, biura, gabinetu, sekretariatu Rady Ministrów (komórki równorzędnej), sekretarz Rady Legislacyjnej

XVIII-XXI

funkcyjnego do 10

wyższe

7

 

doradca Prezesa Rady Ministrów, doradca wiceprezesa Rady Ministrów

funkcyjnego do 9

2

wicedyrektor: departamentu, biura, zespołu, gabinetu, sekretariatu Rady Ministrów (komórki równorzędnej), doradca ministra, główny księgowy

XVIII–XX

funkcyjnego do 8

wyższe

7

 

główny legislator, kierownik redakcji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

legislacyjnego do 8

wyższe prawnicze

3

naczelnik wydziału

XVI–XVIII

funkcyjnego do 6

wyższe

6

4

starszy legislator

XV–XVII

legislacyjnego do 5

wyższe prawnicze

6

 

główny specjalista

funkcyjnego do 5

wyższe

 

radca prawny

według odrębnych przepisów

5

starszy specjalista

XIII–XV

wyższe

5

6

legislator

XII–XIV

legislacyjnego do 2

wyższe prawnicze, aplikacja legislacyjna

2

 

specjalista

wyższe

4

7

starszy inspektor, starszy statystyk, starszy radca

XI–XIII

wyższe

3

8

asystent głównego legislatora

IX–XII

legislacyjnego 1

wyższe prawnicze

1

 

referent prawny

9

inspektor, statystyk, radca

IX–XII

średnie

2

10

sekretarz wiceprezesa Rady Ministrów, sekretarz ministra, sekretarz sekretarza stanu, sekretarz podsekretarza stanu

IX–XII

średnie

1

11

maszynistka klasy mistrzowskiej

IX–X

średnie

12

kierownik kancelarii głównej, kierownik kancelarii tajnej, kierownik archiwum, kierownik hali maszyn

VIII–XI

funkcyjnego do 3

średnie

13

sekretarz dyrektora generalnego, sekretarz dyrektora: biura, departamentu, zespołu, gabinetu

VIII–XI

średnie

14

starsza maszynistka

VIII–IX

średnie

15

starszy referent, księgowy

VII–IX

średnie

16

maszynistka

VII–VIII

średnie

17

referent

VI–VIII

średnie

 

Załącznik 2. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik nr 2

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

300 420

II

310 450

III

320 480

IV

330 520

V

340 560

VI

350 600

VII

360 640

VIII

370 690

IX

380 740

X

390 790

XI

410 840

XII

430 890

XIII

450 950

XIV

470 1010

XV

490 1070

XVI

520 1130

XVII

550 1200

XVIII

590 1270

XIX

630 1340

XX

700 1420

XXI

770 1500

 

Załącznik 3. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 3

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

1

do 35

2

do 50

3

do 65

4

do 80

5

do 95

6

do 110

7

do 125

8

do 150

9

do 175

10

do 200

 

Załącznik 4. [TABELA STAWEK DODATKU LEGISLACYJNEGO]

Załącznik nr 4

TABELA STAWEK DODATKU LEGISLACYJNEGO

Stawka dodatku legislacyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

1

do 50

2

do 70

3

do 90

4

do110

5

do 140

6

do 165

7

do 200

8

do 220

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »