| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 maja 1995 r.

w sprawie nadania statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Załącznik 1. [STATUT AGENCJI BUDOWY I EKSPLOATACJI AUTOSTRAD]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 maja 1995 r. (poz. 283)

STATUT AGENCJI BUDOWY I EKSPLOATACJI AUTOSTRAD

Dział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad, zwana dalej Agencją, działa na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Agencja jest państwową osobą prawną.

2. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Agencja przygotowuje i koordynuje budowę i eksploatację autostrad oraz wykonuje w zakresie określonym ustawą prawa majątkowe.

§ 3. 1. Agencja realizuje zadania, określone w art. 7 ustawy, w granicach wyznaczonych rocznymi planami finansowymi, odpowiednio do gromadzonych środków.

2. Do zadań Agencji należy:

1) prowadzenie prac studialnych dotyczących autostrad, obejmujących również ocenę ich oddziaływania na środowisko przyrodnicze,

2) współpraca z organami właściwymi w sprawach zagospodarowania przestrzennego, obrony narodowej, geodezji i gospodarki gruntami, ewidencji gruntów i budynków, scalania i wymiany gruntów, melioracji wodnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków,

3) nabywanie gruntów pod autostrady na rzecz Skarbu Państwa, przejmowanie tych gruntów w użytkowanie, gospodarowanie nimi i udostępnianie ich koncesjonariuszom,

4) opracowywanie projektów kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowym,

5) prowadzenie przetargów, opracowywanie projektów koncesji i negocjowanie umów koncesyjnych,

6) uzgadnianie projektu budowlanego autostrady lub jej odcinka w zakresie zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy,

7) kontrola budowy i eksploatacji autostrady w zakresie zgodności z udzieloną koncesją i przestrzegania warunków umowy koncesyjnej,

8) prowadzenie gospodarki finansowej na zasadach wynikających z ustawy i niniejszego statutu,

9) wykonywanie innych zadań w sprawie autostrad, określonych przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

3. Agencja przygotowuje i koordynuje budowę autostrad lub jej poszczególnych odcinków – do czasu podpisania umowy koncesyjnej i przekazania zgromadzonej dokumentacji i praw koncesjonariuszowi.

4. Do zadań Agencji należy współpraca z Radą do Spraw Autostrad w zakresie jej działania.

§ 4. W realizacji zadań Agencja kieruje się zasadą racjonalnego gospodarowania powierzonymi jej składnikami majątkowymi i środkami finansowymi.

Dział II

STRUKTURA AGENCJI

Rozdział 1

Prezes Agencji

§ 5. 1. Organem Agencji jest Prezes Agencji, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Agencji określonych ustawą.

2. Prezes Agencji jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie, w imieniu Agencji.

§ 6. 1. Prezes Agencji działa przy pomocy zastępców Prezesa, naczelników wydziałów Agencji oraz dyrektorów oddziałów terenowych, którzy są wobec niego odpowiedzialni za całość spraw objętych ich zakresem działania.

2. Podział zadań pomiędzy Prezesa Agencji, jego zastępców, naczelników wydziałów i dyrektorów oddziałów terenowych oraz ich zadania, wykonywane z tytułu nadzoru nad działalnością podporządkowanych im jednostek organizacyjnych, określa Prezes Agencji w regulaminie organizacyjnym Agencji.

§ 7. 1. Zastępcy Prezesa Agencji są powoływani i odwoływani przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej na wniosek Prezesa Agencji.

2. Naczelnicy wydziałów Agencji i dyrektorzy oddziałów terenowych są powoływani i odwoływani przez Prezesa Agencji.

Rozdział 2

Organizacja Agencji

§ 8. W skład Agencji wchodzą wydziały i oddziały terenowe.

§ 9. Szczegółowy tryb pracy oraz strukturę Agencji określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Prezesa Agencji.

§ 10. 1. W związku z realizacją zadań Prezes Agencji może powoływać zespoły problemowe.

2. W skład zespołów problemowych mogą wchodzić pracownicy Agencji, przedstawiciele organów, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, oraz eksperci.

Rozdział 3

Oddziały terenowe Agencji

§ 11. Oddziały terenowe Agencji tworzy, łączy i znosi Prezes Agencji.

§ 12. Pracami oddziału terenowego Agencji kieruje dyrektor oddziału reprezentujący oddział na zewnątrz, odpowiedzialny przed Prezesem Agencji i działający w granicach określonych przez statut i pełnomocnictw udzielanych przez Prezesa Agencji.

§ 13. 1. Dyrektor oddziału terenowego jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy oraz przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w oddziale terenowym.

2. Pracowników oddziału terenowego zatrudnia dyrektor oddziału terenowego.

§ 14. Prezes Agencji koordynuje działalność oddziałów terenowych oraz kontroluje i nadzoruje dyrektorów oddziałów terenowych.

§ 15. 1. Strukturę i zadania oddziału terenowego określa regulamin organizacyjny, ustalony przez dyrektora oddziału terenowego.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Agencji.

Dział III

UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW

§ 16. Prezes Agencji może udzielić dyrektorom oddziałów terenowych pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych związanych z zakresem działania Agencji.

§ 17. Prezes Agencji może w pełnomocnictwie, udzielonym dyrektorowi oddziału, zawrzeć postanowienie zezwalające na ustanowienie przez dyrektora oddziału innych pełnomocników do dokonywania poszczególnych czynności prawnych w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 18. W sprawach nie uregulowanych statutem do udzielania pełnomocnictw mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie.

Dział IV

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ AGENCJI

§ 19. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania oraz wydatki na rozwój i inne potrzeby.

§ 20. Prezes Agencji w uzgodnieniu z Ministrami Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Finansów ustala roczny plan finansowy Agencji.

§ 21. 1. Agencja sporządza sprawozdania finansowe (bilans oraz rachunek zysków i strat) zgodnie z przepisami o rachunkowości.

2. Zakładowy plan kont umożliwiający sporządzanie tych sprawozdań z uwzględnieniem specyfiki działalności Agencji ustala Prezes Agencji.

§ 22. 1. Źródłem przychodów Agencji są:

1) wpływy z działalności,

2) wpływy z opłat za udzielanie koncesji,

3) wpływy z innych tytułów.

2. Agencja uzyskuje również środki finansowe na podjęcie działalności w okresie i trybie określonym w art. 70 ustawy.

§ 23. 1. Dotacje budżetowe wymienione w art. 12 ust. 3 ustawy nie stanowią przychodu Agencji.

2. Agencja prowadzi ewidencję rozrachunków z budżetem (należności i zobowiązań) z tego tytułu.

§ 24. 1. Fundusz statutowy Agencji odzwierciedla wartość majątku Agencji, w szczególności:

1) wartości niematerialnych i prawnych,

2) rzeczowego majątku trwałego,

3) finansowego majątku trwałego,

4) zapasów,

5) należności,

6) środków pieniężnych.

2. Do majątku Agencji nie zalicza się gruntów nabytych lub przejętych na rzecz Skarbu Państwa pod budowę autostrad.

§ 25. Fundusz statutowy Agencji zwiększa się o:

1) odpis z zysku netto,

2) odpisy amortyzacyjne od wartości majątku trwałego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

3) kwotę zwiększenia wartości majątku będącego skutkiem aktualizacji wyceny majątku przeprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów,

4) środki finansowe na wyposażenie Agencji w środki trwałe.

§ 26. Fundusz statutowy Agencji zmniejsza się o:

1) stratę netto,

2) umorzenie majątku trwałego,

3) kwotę zmniejszenia wartości majątku będącą skutkiem aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 27. Agencja amortyzuje majątek trwały na zasadach ogólnych.

§ 28. Agencja tworzy fundusze specjalne wynikające z odrębnych przepisów – fundusz świadczeń socjalnych i inne fundusze o charakterze celowym lub rezerwowym po uzyskaniu zgody Ministra Finansów.

§ 29. Środki finansowe uzyskiwane z przychodów przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji zadań statutowych Agencji.

§ 30. 1. Wynikiem finansowym Agencji jest różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania, po uwzględnieniu strat i zysków nadzwyczajnych. Wynik dodatni stanowi zysk netto, a ujemny stratę netto.

2. Podziału zysku netto dokonuje Prezes Agencji w uzgodnieniu z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej, po zasięgnięciu opinii Ministra Finansów.

3. Zysk netto Agencji przeznacza się na powiększenie funduszu statutowego (lub innych funduszy rezerwowych i celowych, jeśli będą tworzone) oraz fundusz nagród.

4. Prezes Agencji ustala regulamin funduszu nagród.

§ 31. Agencja może zaciągać, na poczet przyszłych przychodów, kredyty krótkoterminowe (wymagalne do roku) samodzielnie, a kredyty długoterminowe – po uzyskaniu zgody Ministra Finansów.

Dział V

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§ 32. 1. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystywanie wyników kontroli, odpowiedzialny jest Prezes Agencji.

2. Czynności kontrolne, w zakresie swojego działania, wykonują z urzędu także zastępcy Prezesa Agencji, naczelnicy wydziałów, główny księgowy oraz dyrektorzy oddziałów terenowych.

§ 33. Kontroli wewnętrznej podlegają jednostki organizacyjne Agencji.

§ 34. Kontrola wewnętrzna jest sprawowana w postaci:

1) kontroli bieżącej, polegającej na badaniu czynności w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia, czy przebiegają one prawidłowo, w szczególności z punktu widzenia legalności i gospodarności; kontrola ta obejmuje również badanie rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowości ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem i innymi szkodami,

2) kontroli wynikowej, obejmującej badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.

§ 35. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego cechy przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Prezesa Agencji lub dyrektora oddziału terenowego, jak również zabezpiecza dokumenty i przedmioty stanowiące dowód przestępstwa oraz zawiadamia organy ścigania.

§ 36. Do przeprowadzenia kontroli uprawnia imienne upoważnienie wystawione przez Prezesa Agencji.

§ 37. 1. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw i obowiązków jego małżonka, krewnych i powinowatych bądź osób związanych z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także innych osób bliskich.

2. Czynności kontrolne nie mogą być podjęte przed rozstrzygnięciem przez Prezesa Agencji sprawy wyłączenia od udziału w kontroli.

§ 38. Pracownicy Agencji oraz inne kontrolowane podmioty są obowiązani do udzielania kontrolującemu niezbędnych wyjaśnień i pomocy oraz udostępniania dokumentów.

§ 39. Wyniki kontroli stanowią podstawę podjęcia przez Prezesa Agencji działań w celu zapobieżenia powstawaniu nieprawidłowości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »