| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 13 maja 1995 r.

w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415) oraz art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje inwestycji:

a) szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi,

b) mogących pogorszyć stan środowiska,

2) wymagania, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko:

a) inwestycji, o których mowa w pkt 1,

b) obiektu budowlanego lub zespołu obiektów, zwanych dalej „obiektami”, i inwestycji nie wymienionych w pkt 1,

c) rozwiązań projektowych inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.

§ 2.
Do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi zalicza się:

1) rafinerie ropy naftowej (z wyjątkiem instalacji do wytwarzania tylko smarów z ropy naftowej) i instalacje do podziemnej gazyfikacji i upłynniania węgla o wydajności 500 ton lub więcej na dobę,

2) elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie i inne instalacje do spalania, w których ilość energii cieplnej wprowadzanej w paliwie w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu obiektu odpowiada mocy 300 MWt lub większej,

3) elektrownie jądrowe i inne reaktory jądrowe (z wyjątkiem instalacji badawczych do produkcji i konwersji materiałów rozszczepialnych i wzbogaconych, których maksymalna moc cieplna nie przekracza 1 KWt),

4) inwestycje do produkcji lub wzbogacania paliw jądrowych, dla przerobu paliw jądrowych lub dla magazynowania, unieszkodliwiania i przerobu odpadów radioaktywnych,

5) inwestycje pierwotnego wytopu surówki żelaza i stali oraz produkcji metali nieżelaznych do:

a) prażenia i spiekania rud żelaza w instalacjach o przerobie 1 miliona ton lub więcej rudy na rok,

b) produkcji 1 miliona ton lub więcej surówki i stali surowej na rok,

c) produkcji ze złomu 500.000 ton lub więcej stali na rok,

d) przerobu 100.000 ton lub więcej rud metali ciężkich na rok,

e) produkcji, odzyskiwania lub przerobu metali nieżelaznych, ich związków lub innych stopów, w ilości 100.000 ton lub więcej na rok, procesami termicznymi, chemicznymi lub elektrolitycznymi,

6) zakłady wydobywania azbestu oraz przerobu azbestu i produktów zawierających azbest,

7) kombinaty chemiczne lub grupy powiązanych ze sobą funkcjonalnie zakładów położonych w sąsiedztwie, wytwarzających:

a) produkty chemii organicznej powyżej 100.000 ton na rok,

b) produkty chemii nieorganicznej powyżej 200.000 ton na rok,

c) nawozy sztuczne powyżej 300.000 ton na rok,

d) produkty chemicznej przeróbki węgla powyżej 1000 ton na rok,

8) linie dalekobieżnego ruchu kolejowego,

9) porty lotnicze o długości podstawowego pasa startowego 2100 metrów lub większej,

10) porty handlowe morskie i instalacje portowe, w tym położone poza linią brzegową na wodach terytorialnych i morskich wodach wewnętrznych, dla obsługi ładunków luzem, takich jak: nawozy sztuczne, siarka i inne ładunki chemiczne, oraz porty śródlądowe i drogi wodne – pozwalające na żeglugę jednostek pływających o wyporności ponad 1350 ton,

11) rurociągi do przesyłu ropy, produktów naftowych oraz gazu o przekrojach 600 mm lub większych,

12) inwestycje związane z gospodarczym wykorzystaniem, składowaniem lub unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych oraz przekształcaniem pozostałych odpadów poprzez poddanie ich procesom termicznym,

13) nadpoziomowe stawy osadowe o powierzchni powyżej 1 ha,

14) zbiorniki wodne o powierzchni zalewu większej niż 2 km2 lub pojemności całkowitej większej niż 1 mln m3 oraz zapory wodne o wysokości piętrzenia powyżej 8 m,

15) ujęcia wód podziemnych o wydajności powyżej 5 mln m3 na rok,

16) zakłady wytwarzające masy celulozowe, papier lub karton, w ilości powyżej 200 ton na dobę masy powietrznie suchej pulpy, papieru lub kartonu,

17) zakłady górnicze i zakłady przerobu surowców:

a) podziemne zakłady górnicze i zakłady przeróbcze o wydobyciu lub przerobie ponad 100.000 m3 na rok, a dla węgla i rud metali nieżelaznych – wszystkie,

b) odkrywkowe zakłady górnicze o powierzchni odkrywki ponad 10 ha,

c) inwestycje związane z bezzbiornikowym magazynowaniem substancji w górotworze oraz składowaniem odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych, a także z wtłaczaniem wód do górotworu,

d) instalacje wzbogacania węgla o wydajności powyżej 250.000 ton na rok,

18) inwestycje lub urządzenia do poszukiwania lub wydobywania węglowodorów spod dna morskiego, łącznie z urządzeniami do przeładunku i transportu na ląd,

19) zbiorniki do magazynowania wraz z urządzeniami do przeładunku: 30.000 m3 lub więcej produktów naftowych, 50.000 m3 lub więcej ropy naftowej lub produktów chemicznych, lub 100.000 m3 i więcej gazu,

20) koksownie,

21) cementownie i zakłady przemysłu wapienniczego o produkcji większej niż 300.000 ton na rok,

22) urządzenia emitujące elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące w zakresie częstotliwości 0,1 – 300.000 MHz:

a) radiolokacyjne,

b) radionadawcze i telewizyjne o maksymalnej mocy wypromieniowanej równej 10 kW lub wyższej,

23) linie i urządzenia elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym od 220 kV,

24) oczyszczalnie ścieków obsługujące powyżej 200.000 RLM (równoważna liczba mieszkańców),

25) instalacje odsiarczania o wydajności powyżej 25.000 m3na godzinę gazów odlotowych,

26) inwestycje związane z produkcją lub wykorzystaniem rtęci.

§ 3.
Do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska zalicza się:

1) inwestycje w dziale rolnictwo, związane z:

a) hodowlą zwierząt, w liczbie ponad 50 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza, a w przypadku chowu ściółkowego – 100 dużych jednostek przeliczeniowych,

b) hodowlą egzotycznych zwierząt,

c) hodowlą ryb łososiowatych – wszystkie, a z hodowlą innych ryb niż łososiowate i skorupiaków – o powierzchni stawów większej niż 10 ha,

2) inwestycje w dziale przemysł wydobywczy:

a) odkrywkowe zakłady górnicze do wydobywania kopalin o powierzchni odkrywki do 10 ha, z wyłączeniem wydobywania piasku, żwiru i gliny w ilości mniejszej niż 10.000 m3 na rok,

b) podziemne zakłady górnicze i przeróbcze, nie wymienione w § 2 pkt 17 lit. a),

c) powierzchniowe urządzenia w kopalniach: węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego i rud,

d) ujęcia solanek, wód leczniczych i termalnych,

e) urządzenia do poszukiwania lub wydobywania węglowodorów, nie wymienione w § 2 pkt 18,

f) urządzenia do poszukiwania lub wydobywania kopalin pospolitych z dna morskiego, łącznie z urządzeniami do przeładunku i transportu na ląd,

g) instalacje wzbogacania węgla, nie wymienione w § 2 pkt 17 lit. d),

3) inwestycje w dziale przemysł energetyczny:

a) elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie i inne instalacje do spalania, nie wymienione w § 2 pkt 2, w których ilość energii cieplnej wprowadzanej w paliwie w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu obiektu odpowiada mocy większej niż 50 MWt,

b) rurociągi do przesyłu gazu, ropy i produktów naftowych, nie wymienione w § 2 pkt 11, oraz rurociągi do przesyłu pary i gorącej wody, z wyjątkiem przyłączy do budynków,

c) zbiorniki do magazynowania mniej niż 100.000 m3gazu,

d) przemysłowe urządzenia do brykietowania węgla kamiennego i brunatnego,

e) reaktory jądrowe do produkcji i konwersji materiałów rozszczepialnych i wzbogaconych, służące do celów badawczych, o mocy cieplnej nie przekraczającej 1 KWt,

f) elektrownie wodne o wysokości piętrzenia 5 m i większej,

g) systemowe stacje transformatorowe i główne punkty zasilania (gpz),

4) inwestycje w dziale hutnictwo, przemysł metalurgiczny i maszynowy:

a) inwestycje pierwotnego wytopu surówki żelaza i stali oraz produkcji metali nieżelaznych, nie wymienione w § 2 pkt 5,

b) odlewnie, kuźnie, walcownie i ciągarnie,

c) urządzenia do wyciskania, wyciągania i wytłaczania odlewów,

d) urządzenia do powierzchniowej obróbki i powlekania metali,

e) zakłady produkcji kotłów, zbiorników, kadzi i innych pojemników z blach,

f) zakłady produkcji i montowania pojazdów lub urządzeń mechanicznych oraz produkcji silników,

g) stocznie,

h) zakłady budowy i naprawy statków powietrznych,

i) zakłady produkcji i naprawy sprzętu kolejowego,

j) urządzenia do wytłaczania eksplozyjnego,

k) zakłady przerobu złomu, w tym złomowania statków,

5) inwestycje w dziale przemysł chemiczny:

a) zakłady produkujące chemikalia lub produkty chemiczne, nie wymienione w § 2 pkt 7,

b) rafinerie ropy naftowej i instalacje do podziemnej gazyfikacji i upłynniania węgla, nie wymienione w § 2 pkt 1, i instalacje wytwarzania smarów z ropy naftowej,

c) zbiorniki do magazynowania wraz z urządzeniami do przeładunku: mniej niż 30.000 m3 produktów naftowych, mniej niż 50.000 m3 ropy naftowej lub produktów chemicznych,

6) inwestycje w dziale przemysł spożywczy:

a) zakłady produkcji tłuszczów roślinnych i zwierzęcych,

b) zakłady wytwarzające wyroby mleczarskie,

c) browary i słodownie,

d) zakłady utylizacyjne,

e) ubojnie zwierząt o produkcji powyżej 300 ton na rok,

f) krochmalnie przemysłowe,

g) zakłady przetwórstwa mięsa, ryb, owoców i warzyw oraz produkcji olejów i mączki rybnej,

h) cukrownie,

i) gorzelnie,

j) zakłady produkcji drożdży,

7) inwestycje w dziale przemysł tekstylny, skórzany, drzewny i papierniczy:

a) urządzenia przemysłowego prania, odtłuszczania oraz wykańczania materiałów włókienniczych,

b) pierwiastkowy przerób drewna, zakłady wytwórcze płyt pilśniowych, wiórowych, sklejek i oklein,

c) wytwarzające masy celulozowe, papier lub karton, nie wymienione w § 2 pkt 16,

d) farbiarnie,

e) garbarnie,

f) roszarnie lnu i konopi,

8) w dziale inwestycje infrastrukturalne:

a) linie kolejowe nie wymienione w § 2 pkt 8 oraz linie, urządzenia i terminale do transportu mieszanego,

b) porty lotnicze nie wymienione w § 2 pkt 9,

c) porty i przystanie, włącznie z portami rybackimi, nie wymienione w § 2 pkt 10,

d) śródlądowe drogi wodne nie wymienione w § 2 pkt 10, kanalizację i regulacje rzek oraz urządzenia przeciwpowodziowe,

e) zbiorniki i zapory wodne, nie wymienione w § 2 pkt 14, i inne obiekty mające na celu piętrzenie wody lub długoterminowe jej magazynowanie – o wysokości piętrzenia powyżej 3 m, a na wodach żeglownych i obszarach lasów również o piętrzeniach niższych,

f) linie tramwajowe, koleje napowietrzne i podziemne (metro), kolejki linowe lub podobne linie szczególnego charakteru, używane wyłącznie lub głównie do transportu pasażerów,

g) rurociągi do dalekiego przesyłu wody o średnicy 1000 mm i większej lub kanały o długości powyżej 10 km,

h) wały ochronne, nadbrzeża, pirsy i inne konstrukcje ochronne lub zmieniające linię wybrzeża morskiego,

i) linie i urządzenia elektroenergetyczne o napięciu znamionowym od 110 do 220 kV,

j) urządzenia emitujące elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące w zakresie częstotliwości 0,1 – 300.000 MHz, powodujące na obszarach nie objętych wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu występowanie pól elektromagnetycznych o wartościach natężeń wyższych od granicznych dla stref ochronnych określonych w przepisach szczególnych,

k) autostrady, drogi ekspresowe oraz inne drogi krajowe i drogi wojewódzkie,

I) stacje paliw płynnych,

ł) centra handlowe,

m) parkingi samochodowe dla więcej niż 500 samochodów osobowych lub ciężarowych,

n) zajezdnie tramwajowe i autobusowe oraz bazy transportowe,

o) drogowe przejścia graniczne i terminale odpraw celnych,

9) inwestycje w dziale turystyka i wypoczynek:

a) trasy narciarskie, bobslejowe, wyciągi narciarskie oraz stałe urządzenia służące do wytwarzania sztucznego śniegu,

b) pola kempingowe i karawaningowe,

c) ośrodki wypoczynkowe,

d) stadiony i sportowe hale widowiskowe,

10) inne inwestycje:

a) cementownie i zakłady przemysłu wapienniczego, nie wymienione w § 2 pkt 21,

b) zakłady produkcji szkła lub wyrobów szklanych,

c) ujęcia wód podziemnych o wydajności od 1,5 do 5 mln m3 na rok i ujęcia wód powierzchniowych o wydajności 50 m3 na godzinę lub większej,

d) oczyszczalnie ścieków obsługujące od 200 do 200.000 RLM (równoważna liczba mieszkańców),

e) inwestycje nie wymienione w § 2 pkt 12, związane z gospodarczym wykorzystaniem, składowaniem lub unieszkodliwianiem odpadów,

f) stałe tory wyścigowe lub próbne dla pojazdów mechanicznych,

g) stacjonarne wytwórnie mas bitumicznych i betonu,

h) stanowiska testowania silników, turbin lub reaktorów,

i) produkujące włókna mineralne,

j) produkujące lub pakujące proch lub naboje i materiały wybuchowe,

k) stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu, nie wymienione w pkt 4 lit. h) oraz i),

I) galwanizernie,

ł) inwestycje na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i ich otulin oraz na obszarach uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej, nie wymienione w § 2,

m) nadpoziomowe stawy osadowe, nie wymienione w § 2 pkt 13,

n) instalacje odsiarczania, nie wymienione w § 2 pkt 25,

o) sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia oraz podmorskie kable i rurociągi na polskich obszarach morskich, nie wymienione w § 2 pkt 11 i 18 oraz 23,

p) lakiernie,

r) inwestycje wykorzystywane na cele bezpieczeństwa państwa,

s) inwestycje związane z unieszkodliwianiem zasolonych wód kopalnianych.

§ 4.
1. Oceny oddziaływania na środowisko, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a) i b), powinny spełniać następujące wymagania:

1) określać wpływ inwestycji lub obiektów na takie elementy środowiska, jak: powietrze, powierzchnia ziemi łącznie z glebą, złoża kopalin, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, ludzie, świat zwierzęcy i roślinny, a także krajobraz, we wzajemnym ich powiązaniu,

2) uwzględniać fazę:

a) budowy, eksploatacji i likwidacji w odniesieniu do inwestycji wraz z towarzyszącymi jej obiektami i urządzeniami budowlanymi,

b) eksploatacji i likwidacji w odniesieniu do obiektów,

3) identyfikować i określać skutki potencjalnych sytuacji awaryjnych,

4) przyjmować za podstawę istniejące dane obserwacyjne i pomiarowe oraz inne informacje dotyczące stanu środowiska i występujących uciążliwości,

5) przedstawiać zagadnienia w formie opisowej i graficznej.

2. Oceny, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać:

1) opis inwestycji lub obiektów,

2) charakterystykę rozwiązań technicznych i technologicznych inwestycji, a w przypadku obiektów – zastosowanych rozwiązań,

3) opis stanu środowiska i sposobu zagospodarowania terenu w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji lub stwierdzonego oddziaływania obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów należących do krajowego systemu obszarów chronionych,

4) opis sposobu korzystania ze środowiska w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji wraz z określeniem zużycia wody, kopalin, materiało- i energochłonności, ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów i ścieków, emitowanych zanieczyszczeń, hałasu i promieniowania oraz powodowanych innych uciążliwości dla środowiska i ludzi,

5) opis i analizę skuteczności proponowanych sposobów zminimalizowania ujemnego wpływu na środowisko oraz niezbędnych do osiągnięcia tego celu urządzeń ochronnych,

6) opis zastosowanych metod oceny i przyjętych założeń, jak również wykorzystanych danych o środowisku, a także stwierdzonych braków i niedoskonałości w tym zakresie,

7) określenie wpływu inwestycji lub obiektów na ludzi i elementy środowiska, w tym na walory krajobrazowe oraz na istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu,

8) ustalenie granic obszaru ponadnormatywnego oddziaływania inwestycji lub obiektów na środowisko,

9) wnioski, w tym dotyczące potrzeby wykonania oceny oddziaływania na środowisko, zrealizowanych inwestycji lub obiektów po określonym czasie eksploatacji,

10) streszczenie w języku niespecjalistycznym.

§ 5.
1. Oceny oddziaływania na środowisko inwestycji, o których mowa w § 2, załączane do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, poza spełnieniem wymagań określonych w § 4, powinny:

1) identyfikować warianty technologiczne bądź lokalizacyjne inwestycji i dla porównania – wariant polegający na niepodejmowaniu inwestycji, z punktu widzenia ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzi,

2) zawierać porównanie proponowanych rozwiązań technologicznych z innymi stosowanymi w praktyce krajowej lub zagranicznej w aspekcie optymalnego ograniczenia oddziaływań na środowisko lub uciążliwości dla ludzi,

3) zawierać oszacowanie przewidywanych oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, krótko- i długotrwałych, odwracalnych i nieodwracalnych wynikających z wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji zanieczyszczeń, wytwarzania i unieszkodliwiania ścieków i odpadów i innych uciążliwości, na poszczególne elementy środowiska i zdrowie ludzi oraz walory krajobrazowe i zabytki kultury, zwłaszcza na istniejących i projektowanych obszarach wymagających szczególnej ochrony, określonych na podstawie przepisów szczególnych,

4) określać zagrożenia i korzyści z realizacji inwestycji dla innych użytkowników środowiska oraz skutki dla zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarze potencjalnego oddziaływania.

2. Oceny oddziaływania na środowisko inwestycji, o których mowa w § 3, załączane do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, powinny spełniać wymogi określone w § 4.

§ 6.
Oceny oddziaływania istniejących obiektów na środowisko powinny odpowiadać wymaganiom określonym w § 4 oraz:

1) przyjmować za podstawę dane o stanie środowiska uzyskane w ramach państwowego monitoringu środowiska z okresu poprzedzającego uruchomienie obiektów, o ile takie istnieją, oraz dane zebrane w czasie eksploatacji,

2) uwzględniać dane ilościowe dotyczące poboru wody, wytwarzania ścieków, emisji zanieczyszczeń oraz innych uciążliwości dla środowiska, zebrane w okresie eksploatacji obiektów, w tym zaistniałe sytuacje awaryjne powodujące wprowadzenie do środowiska substancji niebezpiecznych,

3) zawierać analizę spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych wydanych na podstawie ustaw: o ochronie i kształtowaniu środowiska, Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze,

4) uwzględniać stopień realizacji zaleceń z przeprowadzonych kontroli dotyczących ochrony środowiska i zdrowia ludzi,

5) zawierać porównanie zastosowanych rozwiązań technologicznych z innymi rozwiązaniami stosowanymi w praktyce krajowej lub zagranicznej i proponować rozwiązania ograniczające oddziaływania na środowisko i uciążliwości dla ludzi.

§ 7.
Oceny oddziaływania na środowisko inwestycji, o których mowa w § 3, załączane do wniosku o uzgodnienie rozwiązań projektowych inwestycji zawartych w projekcie budowlanym, powinny:

1) określać oddziaływanie inwestycji na poszczególne elementy środowiska i zdrowie ludzi przy przyjętym przez inwestora rozwiązaniu technologicznym i lokalizacyjnym, ze szczegółowością i dokładnością odpowiednią do posiadanych danych i informacji wynikających z projektu budowlanego i innych, uzyskanych po otrzymaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) określać stopień i sposób uwzględnienia ustaleń dotyczących ochrony środowiska, zawartych w decyzji, o której mowa w pkt 1.

§ 8.
Przepisy § 4 i § 5 nie dotyczą autostrad wymienionych w § 3 pkt 8 lit. k). Wymagania, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania autostrad w postępowaniu lokalizacyjnym, określają przepisy szczególne.
§ 9.
Traci moc zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz warunków, jakim powinna odpowiadać sporządzona przez rzeczoznawcę ocena oddziaływania inwestycji i obiektów budowlanych na środowisko (Monitor Polski Nr 16, poz. 126).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: S. Żelichowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »