| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 maja 1995 r.

w sprawie trybu składania wniosków oraz zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na 1995 r. na dofinansowanie inwestycji określonych w regionalnych programach restrukturyzacyjnych.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1995 z dnia 30 grudnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 27, poz. 141 i 142) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Rozporządzenie określa tryb składania wniosków oraz zasady przyznawania, z rezerwy budżetu państwa określonej w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy budżetowej na rok 1995 z dnia 30 grudnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 27, poz. 141 i 142), dotacji na dofinansowanie inwestycji określonych w regionalnych programach restrukturyzacyjnych.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dotacji lub dotacji z rezerwy – rozumie się przez to dotację z rezerwy budżetu państwa, o której mowa w ust. 1,

2) regionalnym programie restrukturyzacyjnym – rozumie się przez to:

a) program restrukturyzacji województwa łódzkiego,

b) program obejmujący inwestycje realizowane w województwach olsztyńskim i suwalskim, które są objęte Programem ochrony środowiska – MASTERPLAN dla regionu Wielkich Jezior Mazurskich i finansowane z udziałem środków Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku,

c) program obejmujący inwestycje restrukturyzacyjne realizowane w mikroregionie mieleckim (rejon Urzędu Pracy w Mielcu w województwie rzeszowskim),

d) program restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego,

3) wojewodach – rozumie się przez to wojewodów województw, w których są realizowane programy wymienione w pkt 2,

4) inwestycjach – rozumie się przez to inwestycje, które są określone w regionalnych programach restrukturyzacyjnych,

5) wnioskodawcach – rozumie się przez to inwestorów ubiegających się o uzyskanie dotacji na dofinansowanie inwestycji, o których mowa w pkt 4, w tym również zarządy gmin, jeżeli inwestycje są zadaniami własnymi gmin,

6) ustawie o finansowaniu gmin – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600 i z 1994 r. Nr 105, poz. 509).

§ 2.
 Rezerwę budżetu państwa na 1995 r., o której mowa w § 1 ust. 1, rozdziela się pomiędzy niżej wymienione województwa, przeznaczając dla:

1) województwa łódzkiego – kwotę 9 800 000 zł,

2) województw olsztyńskiego i suwalskiego – kwotę 9 800 000 zł,

3) województwa rzeszowskiego – kwotę 2 000 000 zł,

4) województwa wałbrzyskiego – kwotę 8 400 000 zł.

§ 3.
 1. Kwoty dotacji na dofinansowanie poszczególnych inwestycji są ustalane przez wojewodów, w granicach kwoty dotacji określonej dla województwa w § 2, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Kwoty dotacji na dofinansowanie inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b), są wstępnie określane przez wojewodę olsztyńskiego i wojewodę suwalskiego w drodze porozumienia, po rozpatrzeniu wniosków, o których mowa w § 4, i zasięgnięciu opinii Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich; po wstępnym określeniu kwot dotacji wymienieni wojewodowie podejmują działania, o których mowa w § 5, w odniesieniu do inwestycji realizowanych w danym województwie.

3. Łączna kwota dotacji z rezerwy i innych dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie w 1995 r.:

1) inwestycji będącej zadaniem własnym gminy, która jest realizowana w okresie dłuższym niż 1 rok – nie może przekroczyć kwoty ustalonej według zasad określonych w art. 21 ust. 3 i 4 ustawy o finansowaniu gmin, a jeżeli inwestycja jest rozpoczynana i kończona w 1995 r. – nie może przekroczyć 100% środków planowanych w budżecie gminy na finansowanie tej inwestycji i 50% jej wartości kosztorysowej,

2) inwestycji nie będącej zadaniem własnym gminy, która jest realizowana w okresie dłuższym niż 1 rok lub jest rozpoczynana i kończona w 1995 r. – nie może przekroczyć 100% środków innych niż dotacje z budżetu państwa, planowanych na finansowanie tej inwestycji w 1995 r., z tym że łączna kwota dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie takich inwestycji nie może przekroczyć 50% ich wartości kosztorysowej.

§ 4.
 1. Wnioski o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji są składane przez wnioskodawców właściwym wojewodom, w terminie określonym przez wojewodów, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Właściwi wojewodowie zawiadomią inwestorów, których inwestycje są określone w regionalnym programie restrukturyzacyjnym, o ustalonym terminie składania wniosków.

3. Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji jest sporządzany według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

4. Część opisowa wniosku powinna zawierać w szczególności uzasadnienie potrzeby realizacji inwestycji objętej wnioskiem oraz informacje o:

1) zakresie rzeczowym inwestycji, wykonanym do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest składany wniosek, jeżeli inwestycja jest w toku realizacji,

2) zakresie rzeczowym inwestycji, planowanym do wykonania do terminu jej zakończenia określonego w części A poz. 4 wniosku (w tym w 1995 r., jeżeli inwestycja jest planowana do zakończenia po 1995 r.),

3) stanie przygotowania inwestycji do realizacji,

4) uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska związanych z realizacją inwestycji,

5) planowanych efektach gospodarczych i społecznych inwestycji, innych niż określone w części A poz. 5 wniosku,

6) przewidywanych kwotach i źródłach środków zagranicznych, które w 1995 r. mają być przeznaczone na finansowanie inwestycji,

7) wnioskach o przyznanie dotacji z państwowych funduszów celowych albo z budżetu wojewody lub z innego źródła, złożonych przez wnioskodawcę, lecz nie rozpatrzonych do dnia, w którym jest składany wniosek.

5. Wnioskodawca do wniosku załącza:

1) pisemne potwierdzenie banku o udzieleniu lub zapewnieniu udzielenia wnioskodawcy kredytu na finansowanie inwestycji oraz o kwocie tego kredytu, jeżeli w części B poz. 1 wniosku jest wykazany kredyt jako źródło finansowania tej inwestycji; w razie wykazania w części B poz. 1 wniosku pożyczki – do takiego wniosku wnioskodawca załącza pisemne potwierdzenie pożyczkodawcy, zawierające odpowiednie informacje,

2) zobowiązanie wnioskodawcy do zwrotu dotacji wraz z odsetkami, w wysokości ustalonej od zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia otrzymania dotacji, w wypadkach, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 1, § 6 ust. 5 i 7, oraz po upływie terminu określonego w § 9 ust. 1.

6. Przy sporządzaniu i rozpatrywaniu wniosków w pierwszej kolejności powinny być uwzględnione inwestycje planowane do zakończenia w 1995 i 1996 r.

§ 5.
 1. Wojewoda, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2, po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji, w terminie 35 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia:

1) ustala kwotę dotacji na dofinansowanie poszczególnych inwestycji oraz planowane terminy ich przekazania wnioskodawcom; jeżeli dotacje mają być przekazane w ratach – wojewoda określa wysokość rat i planowane terminy ich przekazania wnioskodawcom,

2) przekazuje Ministrowi–Kierownikowi Centralnego Urzędu Planowania oraz Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej wykaz inwestycji, które będą dofinansowane dotacją, zawierający również dane o ustalonych kwotach dotacji i planowanych terminach ich przekazania wnioskodawcom,

3) informuje wnioskodawców o ustalonych kwotach dotacji i planowanych terminach ich przekazania,

4) występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o dokonanie odpowiednich zmian w budżecie państwa.

2. Wojewoda przekazuje wnioskodawcy dotację w kwocie i terminie, które ustalił po rozpatrzeniu wniosków, chyba że:

1) w wypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3 – zmieni ustalony termin przekazania dotacji,

2) w wypadku, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 2 – dane raty dotacji nie podlegają przekazaniu wnioskodawcy.

§ 6.
 1. Wojewoda kontroluje:

1) prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanych wnioskodawcom,

2) przestrzeganie przez wnioskodawców obowiązku zwrotu dotacji w wypadkach określonych w ust. 4 pkt 1, w ust. 5 i 7 oraz w § 9 ust. 1.

2. Jeżeli wojewoda stwierdzi nieprawidłowości polegające w szczególności na:

1) wstrzymaniu lub zaniechaniu realizacji kontynuowanej inwestycji, nierozpoczęciu inwestycji w planowanym terminie albo zaawansowaniu realizacji inwestycji w stopniu zagrażającym jej zakończeniu w planowanym terminie,

2) wykorzystaniu dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem,

podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn wystąpienia nieprawidłowości oraz ustala dla wnioskodawcy termin, do którego wnioskodawca jest zobowiązany usunąć nieprawidłowości i zawiadomić o tym wojewodę.

3. Wojewoda w czasie podejmowania działań wobec wnioskodawcy może zmienić ustalone terminy przekazania pozostałych rat dotacji.

4. Jeżeli wnioskodawca nie usunie nieprawidłowości w ustalonym przez wojewodę terminie, o którym mowa w ust. 2:

1) dotacja przekazana na dofinansowanie inwestycji podlega zwrotowi w całości przez wnioskodawcę, w ciągu 14 dni po upływie tego terminu, do budżetu wojewody,

2) wojewoda nie przekazuje wnioskodawcy pozostałych rat dotacji.

5. Dotacja przekazana na dofinansowanie inwestycji podlega zwrotowi w całości do budżetu wojewody, również gdy:

1) inwestycja przewidziana do zakończenia w 1995 r. nie zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 1995 r.,

2) inwestycja przewidziana do zakończenia po 1995 r. nie zostanie zrealizowana w zakresie rzeczowym planowanym, w części C wniosku, do wykonania w 1995 r.

6. W wypadkach, o których mowa w ust. 5, dotacja podlega zwrotowi przez wnioskodawcę, w terminie uzgodnionym z wojewodą, nie później niż do dnia 31 grudnia 1996 r.

7. Wnioskodawca realizujący:

1) inwestycję będącą zadaniem własnym gminy zwraca całą dotację również:

a) w wypadku określonym w art. 21 ust. 6 ustawy o finansowaniu gmin,

b) gdy gmina w 1995 r. nie przeznaczy na finansowanie inwestycji rozpoczętej j zakończonej w 1995 r. środków z budżetu gminy w kwocie wymaganej dla takiej inwestycji na podstawie § 3 ust. 3 pkt 1,

2) inwestycję nie będącą zadaniem własnym gminy zwraca całą dotację, również gdy w 1995 r. nie przeznaczy na finansowanie inwestycji środków innych niż dotacje z budżetu państwa w kwocie wymaganej na podstawie § 3 ust. 3 pkt 2.

8. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do dotacji, o których mowa w ust. 7.

§ 7.
 1. Dotacje, które w 1995 r. będą ustalone dla wnioskodawców, lecz nie zostaną im przekazane w wypadku określonym w § 6 ust. 4 pkt 2, oraz dotacje przyznane i przekazane wnioskodawcom w 1995 r., a następnie w ciągu 1995 r. zwrócone do budżetu wojewody, wojewoda w 1995 r. może przeznaczyć:

1) na zwiększenie kwot dotacji ustalonych na dofinansowanie inwestycji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1,

2) na dofinansowanie innych inwestycji objętych wnioskami złożonymi w terminie określonym w § 4 ust. 1.

2. Wojewoda w ciągu 1995 r. może, na wniosek wnioskodawcy, zmienić również przeznaczenie całej lub części dotacji przyznanej w 1995 r. na dofinansowanie inwestycji, jeżeli wnioskodawca planuje przeznaczyć tę dotację na dofinansowanie innej inwestycji objętej wnioskiem złożonym w terminie określonym w § 4 ust. 1.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli dotacja podlega zwrotowi do budżetu wojewody.

4. W wypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio również pozostałe przepisy rozporządzenia.

§ 8.
 1. Wnioskodawca, który otrzymał dotację na dofinansowanie inwestycji, jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania właściwemu wojewodzie, w terminie 15 dni po upływie III i IV kwartału 1995 r., zwanego dalej „okresem sprawozdawczym”, informacji o przebiegu realizacji i finansowania tej inwestycji, zawierającej w szczególności:

1) nazwę i adres wnioskodawcy,

2) nazwę i lokalizację inwestycji,

3) wartość kosztorysową inwestycji,

4) planowaną i rzeczywistą wartość nakładów poniesionych na inwestycję w okresie sprawozdawczym,

5) kwotę środków z budżetu gminy, planowaną i rzeczywiście przeznaczoną na finansowanie inwestycji realizowanej jako zadanie własne gminy,

6) kwotę przyznanej i otrzymanej dotacji,

7) planowane i rzeczywiste efekty społeczne i gospodarcze inwestycji lub jej części (etapu), zakończonej w okresie sprawozdawczym.

2. Wnioskodawca do informacji, o której mowa w ust. 1, załącza:

1) kopię protokołu końcowego odbioru inwestycji zakończonej w okresie sprawozdawczym, a po upływie IV kwartału 1995 r. również kopię protokołu częściowego odbioru inwestycji przewidzianej do zakończenia po 1995 r. w zakresie rzeczowym planowanym, w części C wniosku, do wykonania w 1995 r.,

2) część opisową, zawierającą w szczególności analizę przebiegu realizacji i finansowania inwestycji oraz dane dotyczące wykonanego zakresu rzeczowego inwestycji, który w części C wniosku był planowany do wykonania w 1995 r.

3. Wojewoda po upływie III i IV kwartału 1995 r. przekaże Ministrowi–Kierownikowi Centralnego Urzędu Planowania informację zbiorczą, sporządzoną na podstawie danych zawartych w informacjach otrzymanych od wnioskodawców, która powinna zawierać w szczególności następujące dane:

1) liczbę inwestycji dofinansowanych dotacją,

2) wartość kosztorysową inwestycji dofinansowanych dotacją,

3) planowaną i rzeczywistą wartość nakładów poniesionych na inwestycje dofinansowane dotacją,

4) kwotę dotacji na dofinansowanie inwestycji, przyznaną przez wojewodę i przekazaną wnioskodawcom,

5) kwotę środków z budżetu gmin, planowaną i rzeczywiście przeznaczoną na finansowanie inwestycji realizowanych jako zadania własne gmin,

6) planowane i rzeczywiste efekty społeczne i gospodarcze inwestycji zakończonych w okresie sprawozdawczym.

4. Informacja zbiorcza sporządzona przez wojewodę po upływie III kwartału 1995 r. jest przekazywana do dnia 31 października 1995 r., a sporządzona po upływie IV kwartału 1995 r. – do dnia 25 lutego 1996 r.

5. Przed sporządzeniem informacji zbiorczej dane zawarte w informacjach otrzymanych od wnioskodawców są weryfikowane przez wojewodę.

6. Informacja zbiorcza sporządzona przez wojewodę po upływie IV kwartału 1995 r. jest przekazywana łącznie z:

1) analizą nieprawidłowości występujących w 1995 r. podczas realizacji i finansowania inwestycji,

2) informacją o działaniach podjętych przez wojewodę w celu usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w pkt 1, i wynikach tych działań,

3) informacją o łącznych kwotach dotacji podlegających zwrotowi przez wnioskodawców do budżetu wojewody w 1995 i w 1996 r. oraz dotacji zwróconych do dnia 31 grudnia 1995 r.

7. Kopie informacji i analizy, o których mowa w ust. 6, wojewoda przekazuje Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministrowi Finansów.

§ 9.
 1. Dotacja przekazana wnioskodawcy na dofinansowanie inwestycji, lecz nie wykorzystana na ten cel w całości w 1995 r., jest w 1996 r. przez wnioskodawcę przeznaczana, w kwocie pozostałej w dniu 31 grudnia 1995 r., na finansowanie zobowiązań związanych z zakresem rzeczowym tej inwestycji, planowanym i wykonanym w 1995 r., a po sfinansowaniu zobowiązań podlega zwrotowi do budżetu wojewody w terminie 14 dni od dnia zakończenia finansowania zobowiązań.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu całej dotacji do budżetu wojewody, w wypadkach określonych w § 6 ust. 4 pkt 1 oraz § 6 ust. 5 i 7.

§ 10.
 1. Dotacje zwrócone do budżetu wojewody w 1995 r., lecz nie przeznaczone przez wojewodę do dnia 31 grudnia 1995 r. na cele określone w § 7 ust. 1, zmniejszają wydatki budżetowe na 1995 r.

2. Dotacje zwrócone do budżetu wojewody w 1996 r. podlegają przekazaniu na dochody budżetu państwa.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, wpływają na rachunek bieżący, subkonto wydatków, właściwego urzędu wojewódzkiego, a dotacje, o których mowa w ust. 2, na rachunek bieżący, subkonto dochodów, właściwego urzędu wojewódzkiego.

§ 11.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Załącznik 1. [WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI Z REZERWY BUDŻETU PAŃSTWA NA 1995 R. NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI OKREŚLONEJ W REGIONALNYM PROGRAMIE RESTRUKTURYZACYJNYM]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 maja 1995 r. (poz. 300)

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI Z REZERWY BUDŻETU PAŃSTWA NA 1995 R. NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI OKREŚLONEJ W REGIONALNYM PROGRAMIE RESTRUKTURYZACYJNYM

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »