| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 maja 1995 r.

w sprawie trybu składania wniosków i zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na 1995 r. na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych, jako zadania własne gmin, w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1995 z dnia 30 grudnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 27, poz. 141 i 142) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa tryb składania wniosków oraz zasady przyznawania z rezerwy budżetu państwa, określonej w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy budżetowej na rok 1995 z dnia 30 grudnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 27, poz. 141 i 142), dotacji na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych, jako zadania własne gmin, w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie budżetowej – rozumie się przez to ustawę budżetową na rok 1995 z dnia 30 grudnia 1994 r.,

2) ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. ozatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1),

3) ustawie o finansowaniu gmin – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600 i z 1994 r. Nr 105, poz. 509),

4) dotacji lub dotacji z rezerwy – rozumie się przez to dotację z rezerwy budżetu państwa, określonej w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy budżetowej,

5) inwestycjach infrastrukturalnych – rozumie się przez to inwestycje realizowane jako zadania własne gminy, w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i energię cieplną, kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, gminnych dróg i ulic oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych,

6) regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym – rozumie się przez to gminy wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 14, poz. 64),

7) wnioskodawcach – rozumie się przez to zarządy gmin, o których mowa w pkt 6, ubiegających się o uzyskanie dotacji na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w roku 1995,

8) robotach publicznych – rozumie się przez to roboty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

9) kosztach podlegających refundacji ze środków Funduszu Pracy – rozumie się przez to:

a) koszty wynagrodzeń, nagród, zasiłków z ubezpieczenia społecznego bezrobotnych i składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

b) rzeczowe koszty organizacji robót publicznych, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

10) liczbie bezrobotnych przewidzianych do zatrudnienia przy realizacji inwestycji infrastrukturalnej – rozumie się przez to liczbę bezrobotnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, określoną w umowie zawartej między rejonowym urzędem pracy a wnioskodawcą,

11) rzeczywistej liczbie bezrobotnych zatrudnionych przy realizacji inwestycji infrastrukturalnej – rozumie się przez to liczbę bezrobotnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, skierowanych przez właściwy dla siedziby wnioskodawcy rejonowy urząd pracy i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez wnioskodawcę lub upoważniony przez niego zakład pracy przy realizacji inwestycji infrastrukturalnej.

§ 2.
Minister Pracy i Polityki Socjalnej:

1) dokona podziału kwoty rezerwy budżetu państwa, określonej w § 1 ust. 1, pomiędzy województwa, w których występują regiony zagrożone wysokim bezrobociem strukturalnym, rozdzielając 50% tej kwoty proporcjonalnie do liczby bezrobotnych zarejestrowanych w rejonowych urzędach pracy w tych regionach na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym jest dokonywany podział, a 50% tej kwoty – proporcjonalnie do kwot środków z Funduszu Pracy przeznaczonych w 1995 r. w tych regionach na finansowanie robót publicznych,

2) poinformuje właściwych wojewodów i dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy o kwocie dotacji ustalonej dla województwa,

3) przekaże Ministrowi Finansów wykaz kwot dotacji ustalonych dla poszczególnych województw.

§ 3.
1. Kwoty dotacji na dofinansowanie poszczególnych inwestycji infrastrukturalnych są ustalane przez wojewodę, po zasięgnięciu opinii dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy i wojewódzkiej rady zatrudnienia, w granicach kwoty dotacji ustalonej dla województwa.

2. Dotacja może być przyznana na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnej będącej zadaniem własnym gminy, jeżeli taka inwestycja jest zlokalizowana w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem strukturalnym i realizowana z udziałem bezrobotnych kierowanych do robót publicznych przez rejonowy urząd pracy, właściwy dla siedziby wnioskodawcy.

3. Łączna kwota dotacji z rezerwy i innych dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie w 1995 r. inwestycji infrastrukturalnej realizowanej w okresie dłuższym niż rok – nie może przekroczyć kwoty ustalonej według zasad określonych w art. 21 ust. 3 i 4 ustawy o finansowaniu gmin, a jeżeli inwestycja infrastrukturalna jest rozpoczynana i kończona w ciągu 1995 r. – nie może przekroczyć 100% środków planowanych w budżecie gminy na 1995 r. na finansowanie tej inwestycji i 50% jej wartości kosztorysowej, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Przed określeniem kwoty dotacji na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnej w 1995 r., kwoty środków planowanych w budżecie gminy na 1995 r. na dofinansowanie tej inwestycji i wykazanych w części B rubr. 2 wniosku, jest odejmowana kwota środków z Funduszu Pracy na refundację kosztów wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 9, która jest ustalona w umowie zawartej przez wnioskodawcę z właściwym wojewódzkim lub rejonowym urzędem pracy i wykazana w części B rubr. 3 wniosku.

§ 4.
1. Wnioski o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych są składane przez wnioskodawców właściwym wojewodom, w terminie określonym przez wojewodów, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Właściwi wojewodowie zawiadomią zarządy gmin zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym o ustalonym terminie składania wniosków, o których mowa w ust. 1.

3. Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnej jest sporządzany według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Część opisowa wniosku powinna zawierać w szczególności uzasadnienie potrzeby realizacji inwestycji infrastrukturalnej objętej wnioskiem oraz informacje o:

1) zakresie rzeczowym inwestycji infrastrukturalnej wykonanym do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest składany wniosek, jeżeli inwestycja infrastrukturalna jest w toku realizacji,

2) zakresie rzeczowym inwestycji infrastrukturalnej planowanym do wykonania do terminu jej zakończenia, określonego w części A, poz. 5 wniosku (w tym w 1995 r., jeżeli inwestycja infrastrukturalna jest planowana do zakończenia po 1995 r.),

3) stanie przygotowania inwestycji infrastrukturalnej do realizacji,

4) uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska, związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnej,

5) planowanych efektach gospodarczych i społecznych inwestycji infrastrukturalnej, innych niż określone w części A poz. 6 wniosku,

6) wnioskach o przyznanie dotacji z państwowych funduszów celowych albo z budżetu wojewody lub z innego źródła, złożonych przez wnioskodawcę, lecz nie rozpatrzonych do dnia, w którym jest składany wniosek.

5. Do wniosku należy załączyć:

1) kopię umowy, o której mowa w § 3 ust. 4,

2) opinię rejonowego urzędu pracy właściwego dla siedziby wnioskodawcy,

3) zobowiązanie wnioskodawcy do zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak od zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia otrzymania dotacji – w wypadkach, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 1, § 9 ust. 2 i § 10 ust. 1, oraz po upływie terminu określonego w § 12 ust. 1.

6. Przy sporządzaniu i rozpatrywaniu wniosków w pierwszej kolejności powinny być uwzględnione inwestycje infrastrukturalne wymagające najniższej kwoty dotacji na jednego bezrobotnego, przewidzianego do zatrudnienia przy realizacji takiej inwestycji w 1995 r., oraz stwarzające warunki do powstania po zakończeniu inwestycji największej liczby miejsc pracy w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem strukturalnym.

§ 5.
1. Wojewoda po otrzymaniu opinii, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz rozpatrzeniu wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, w ciągu 40 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia:

1) ustala kwoty dotacji na dofinansowanie poszczególnych inwestycji infrastrukturalnych oraz planowane terminy ich przekazywania wnioskodawcom; jeżeli dotacje mają być przekazane w ratach – wojewoda określa wysokość rat i planowane terminy ich przekazania wnioskodawcom,

2) przekazuje Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej oraz dyrektorowi wojewódzkiego urzędu pracy wykaz inwestycji infrastrukturalnych, które będą dofinansowane dotacją, zawierający również dane o ustalonych kwotach dotacji i planowanych terminach ich przekazania wnioskodawcom,

3) informuje wnioskodawców o ustalonych kwotach dotacji i planowanych terminach ich przekazania,

4) występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o dokonanie odpowiednich zmian w budżecie państwa.

2. Wojewoda przekazuje wnioskodawcy dotację w kwocie i terminie, które ustalił po rozpatrzeniu wniosków, chyba że:

1) w wypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 – zmieni ustalony termin przekazania dotacji,

2) w wypadku, o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt 2 – raty nie podlegają przekazaniu wnioskodawcy.

§ 6.
1. Wnioskodawca, który otrzymał dotację na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania właściwemu wojewodzie oraz dyrektorowi wojewódzkiego urzędu pracy, w terminie 15 dni po upływie III i IV kwartału 1995 r., informacji o przebiegu realizacji i finansowania tych inwestycji, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wnioskodawca do informacji, o której mowa w ust. 1, załącza:

1) kopie protokołów końcowego odbioru inwestycji infrastrukturalnych zakończonych w danym kwartale 1995 r., a po upływie IV kwartału 1995 r. – również kopie protokołów częściowego odbioru inwestycji infrastrukturalnych przewidzianych do zakończenia po 1995 r., w zakresie rzeczowym określonym w części C wniosków, planowanym do wykonania w 1995 r.,

2) część opisową zawierającą w szczególności analizę przebiegu realizacji i finansowania każdej inwestycji infrastrukturalnej oraz dane dotyczące wykonanego zakresu rzeczowego poszczególnych inwestycji infrastrukturalnych, który jest określony w części C wniosków.

3. Właściwi wojewodowie, w porozumieniu z dyrektorami wojewódzkich urzędów pracy, przekazują Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej informacje zbiorcze sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1, na podstawie danych zawartych w informacjach otrzymanych od wnioskodawców, z zastrzeżeniem ust. 4–6.

4. Przed sporządzeniem informacji zbiorczych przekazywanych Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej dane zawarte w informacjach otrzymanych od wnioskodawców są weryfikowane przez wojewodów.

5. Informacje zbiorcze, o których mowa w ust. 3, sporządzone po III kwartale 1995 r., są przekazywane Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej do dnia 31 października 1995 r.

6. Informacje zbiorcze, o których mowa w ust. 3, sporządzone po IV kwartale 1995 r., są przekazywane Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej do dnia 25 lutego 1996 r., łącznie z analizą nieprawidłowości występujących w ciągu 1995 r. podczas realizacji i finansowania inwestycji infrastrukturalnych oraz działań podjętych w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i wyników tych działań.

7. Kopie informacji zbiorczych i analizy, o których mowa w ust. 5 i 6, wojewodowie przesyłają Ministrowi Finansów.

8. Minister Pracy i Polityki Socjalnej przedstawi Radzie Ministrów, w terminie do dnia 31 marca 1996 r., informację o realizacji i finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych, dofinansowanych dotacją w 1995 r., która będzie zawierała w szczególności następujące dane:

1) liczbę inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych dotacją,

2) liczbę bezrobotnych zatrudnionych przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych dotacją,

3) wartość kosztorysową inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych dotacją,

4) kwotę dotacji na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych przyznaną przez wojewodów i przekazaną wnioskodawcom,

5) kwotę środków z budżetu gmin planowaną i rzeczywiście przeznaczoną na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych,

6) kwotę środków z Funduszu Pracy wydatkowanych na finansowanie robót publicznych,

7) liczbę wnioskodawców zobowiązanych do zwrotu dotacji do budżetu wojewody w 1995 r. i w 1996 r. oraz łączne kwoty dotacji podlegających zwrotowi w tych latach.

§ 7.
1. Właściwi wojewodowie kontrolują prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanych na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych i sporządzania informacji, o których mowa w § 6 ust. 1, oraz przestrzeganie przez wnioskodawców obowiązku zwrotu dotacji w wypadkach określonych w § 8 ust. 4 pkt 1, § 9 ust. 2, § 10 ust. 1 i § 12 ust. 1.

2. Kontrole dotyczące nieprawidłowości w realizacji robót publicznych są dokonywane przez wojewodę w porozumieniu z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy.

§ 8.
1. Jeżeli wojewoda w wyniku kontroli albo na podstawie informacji otrzymanych od innego organu kontrolnego lub od wnioskodawcy stwierdzi nieprawidłowości polegające w szczególności na:

1) wstrzymaniu lub na zaniechaniu realizacji kontynuowanej inwestycji infrastrukturalnej, nierozpoczęciu inwestycji infrastrukturalnej w planowanym terminie albo zaawansowaniu realizacji inwestycji infrastrukturalnej w stopniu zagrażającym zakończeniu inwestycji w planowanym terminie,

2) wykorzystywaniu dotacji przekazanej na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnej niezgodnie z jej przeznaczeniem,

3) zatrudnianiu bezrobotnych przy robotach publicznych w liczbie mniejszej od określonej we wniosku na podstawie umowy, o której mowa w § 3 ust. 4

– podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn wystąpienia nieprawidłowości oraz ustala dla wnioskodawcy termin, do którego wnioskodawca jest zobowiązany usunąć nieprawidłowości i zawiadomić o tym wojewodę.

2. Wojewoda, w czasie podejmowania działań wobec wnioskodawcy, może zmienić ustalone terminy przekazania pozostałych rat dotacji.

3. W razie występowania nieprawidłowości, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wojewoda podejmuje działania wobec wnioskodawcy w porozumieniu z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy.

4. Jeżeli wnioskodawca nie usunie nieprawidłowości w ustalonym przez wojewodę terminie, o którym mowa w ust. 1:

1) dotacja przekazana na finansowanie inwestycji infrastrukturalnej podlega zwrotowi w całości przez wnioskodawcę, w ciągu 14 dni po upływie tego terminu, do budżetu wojewody,

2) wojewoda nie przekazuje wnioskodawcy pozostałych rat dotacji.

5. Wojewodowie informują bezzwłocznie Ministra Finansów, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy o przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, oraz o kwotach dotacji podlegających zwrotowi do budżetu wojewodów przez wnioskodawców, kwotach rat dotacji nie przekazanych tym wnioskodawcom i dokonanych zmianach terminów przekazania wnioskodawcom pozostałych rat dotacji.

§ 9.
1. Właściwi wojewodowie po upływie w 1995 r. planowanego terminu zakończenia każdej inwestycji infrastrukturalnej oraz po dniu 31 grudnia 1995 r. dokonują ponownej kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych.

2. Jeżeli wojewoda, w wyniku kontroli albo na podstawie informacji otrzymanych od innego organu kontrolnego lub od wnioskodawcy, stwierdzi wystąpienie choćby tylko jednej z następujących nieprawidłowości:

1) liczba bezrobotnych zatrudnionych w 1995 r. przy realizacji inwestycji infrastrukturalnej była mniejsza o więcej niż 5% od liczby bezrobotnych przewidzianych do zatrudnienia w 1995 r., określonej w części A poz. 2 wniosku,

2) inwestycja infrastrukturalna planowana do zakończenia w 1995 r. nie została zakończona do dnia 31 grudnia 1995 r.,

3) inwestycja infrastrukturalna przewidziana do zakończenia po 1995 r. nie została zrealizowana w zakresie rzeczowym planowanym, w części C wniosku, do wykonania w 1995 r.

– cała dotacja przekazana na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnej podlega zwrotowi do budżetu wojewody, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W wypadkach, o których mowa w ust. 2, dotacja podlega zwrotowi przez wnioskodawcę ze środków budżetu gminy w terminie uzgodnionym z wojewodą, nie później niż do dnia 31 grudnia 1996 r.

4. Wojewodowie informują bezzwłocznie Ministra Finansów, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy o kwotach i terminach zwrotu dotacji do budżetu wojewody, w wypadkach określonych w ust. 2.

§ 10.
1. Wnioskodawca zwraca całą dotację również:

1) w wypadku określonym w art. 21 ust. 6 ustawy o finansowaniu gmin,

2) gdy gmina w 1995 r. nie przeznaczy na finansowanie inwestycji infrastrukturalnej rozpoczętej i zakończonej w 1995 r. środków z budżetu gminy w kwocie wymaganej dla takiej inwestycji na podstawie § 3 ust. 3.

2. Przepisy § 9 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio również do dotacji zwracanych w wypadkach wymienionych w ust. 1.

§ 11.
1. Dotacje, które w 1995 r. będą ustalone dla wnioskodawców, lecz nie zostaną im przekazane w wypadku określonym w § 8 ust. 4 pkt 2, oraz dotacje przyznane i przekazane wnioskodawcom w 1995 r., a następnie w ciągu 1995 r. zwrócone do budżetu wojewody, wojewoda w 1995 r., na wniosek wnioskodawcy, może przeznaczyć:

1) na zwiększenie dotacji ustalonych na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1,

2) na dofinansowanie innych inwestycji infrastrukturalnych objętych wnioskami złożonymi w terminie określonym w § 4 ust. 1.

2. Wojewoda w ciągu 1995 r., na wniosek wnioskodawcy, może również zmienić przeznaczenie całej lub części dotacji przyznanej w 1995 r. na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnej, jeżeli wnioskodawca planuje przeznaczyć tę dotację na dofinansowanie innej inwestycji infrastrukturalnej, objętej wnioskiem złożonym w terminie określonym w § 4 ust. 1.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli dotacja podlega zwrotowi do budżetu wojewody.

4. W wypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio również pozostałe przepisy rozporządzenia.

§ 12.
1. Dotacja przekazana wnioskodawcy na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnej, lecz nie wykorzystana na ten cel w całości w 1995 r., jest w 1996 r. przez wnioskodawcę przeznaczana, w kwocie pozostałej w dniu 31 grudnia 1995 r., na finansowanie zobowiązań związanych z zakresem rzeczowym tej inwestycji, planowanym i wykonanym w 1995 r., a po sfinansowaniu zobowiązań podlega zwrotowi do budżetu wojewody w terminie 14 dni od dnia zakończenia finansowania zobowiązań.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu całej dotacji do budżetu wojewody, w wypadkach określonych w § 8 ust. 4 pkt 1, § 9 ust. 2 i § 10 ust. 1.

§ 13.
1. Dotacje zwrócone do budżetu wojewody w 1995 r., lecz nie przeznaczone przez wojewodę do dnia 31 grudnia 1995 r. na cele określone w § 11 ust. 1, zmniejszają wydatki budżetowe na 1995 r.

2. Dotacje zwrócone do budżetu wojewody w 1996 r. podlegają przekazaniu na dochody budżetu państwa.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, wpływają na rachunek bieżący, subkonto wydatków, właściwego urzędu wojewódzkiego, a dotacje, o których mowa w ust. 2 – na rachunek bieżący, subkonto dochodów, właściwego urzędu wojewódzkiego.

§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Załącznik 1. [WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI Z REZERWY BUDŻETU PAŃSTWA NA 1995 R. NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNEJ REALIZOWANEJ W SYSTEMIE ROBÓT PUBLICZNYCH JAKO ZADANIE WŁASNE GMINY]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 maja 1995 r. (poz. 308)

Załącznik nr 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI Z REZERWY BUDŻETU PAŃSTWA NA 1995 R. NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNEJ REALIZOWANEJ W SYSTEMIE ROBÓT PUBLICZNYCH JAKO ZADANIE WŁASNE GMINY

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 2. [INFORMACJA O REALIZACJI I FINANSOWANIU INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH WYKONYWANYCH W SYSTEMIE ROBÓT PUBLICZNYCH JAKO ZADANIA WŁASNE GMIN W REGIONACH ZAGROŻONYCH WYSOKIM BEZROBOCIEM STRUKTURALNYM, KTÓRE SĄ FINANSOWANE Z UDZIAŁEM DOTACJI Z REZERWY BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 1995]

Załącznik nr 2

INFORMACJA O REALIZACJI I FINANSOWANIU INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH WYKONYWANYCH W SYSTEMIE ROBÓT PUBLICZNYCH JAKO ZADANIA WŁASNE GMIN W REGIONACH ZAGROŻONYCH WYSOKIM BEZROBOCIEM STRUKTURALNYM, KTÓRE SĄ FINANSOWANE Z UDZIAŁEM DOTACJI Z REZERWY BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 1995

infoRgrafika

infoRgrafika


 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »