reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 24 listopada 1995 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 5 ust. 6, art. 6 ust. 5 pkt 1, art. 7 ust. 6 pkt 1, art. 8 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 4, art. 17 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584) i art. 9 pkt 4, art. 12 pkt 2 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426) oraz art. 6 ust. 10 pkt 2 i art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i ustug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1994 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy (Dz. U. Nr 26, poz. 93, Nr 43, poz. 167, Nr 71, poz. 313 i Nr 127, poz. 629) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Obowiązek oznaczania znakami akcyzy wprowadza się w następujących terminach w stosunku do następujących wyrobów:

1) z dniem 1 kwietnia 1994 r. – w stosunku do importowanych i krajowych wyrobów:

a) przemysłu tytoniowego (SWW 2552-1, -2, -5, -8, -9),

b) przemysłu spirytusowego (SWW 2443),

2) z dniem 1 stycznia 1996 r. – w stosunku do importowanych i krajowych wyrobów winiarskich (SWW 2471, 2472-1, -2, 2473, 2474-1).

2. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 1996 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy następujące importowane i krajowe wyroby:

1) paliwa do silników (SWW 0242-2),

2) oleje smarowe i specjalne (SWW 0243),

3) wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego (SWW 2441, 2442, 2444, 2449),

4) wyroby winiarskie (SWW 2474-2, -3),

5) piwo (SWW 2483),

6) inne niż wymienione w pkt 3–5 napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,5% bez względu na symbol SWW, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. b) i pkt 2,

7) wyroby przemysłu tytoniowego (SWW 2552-3, -4, -6, -7).”;

2) w § 2:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Wzory banderol podatkowych określają załączniki nr 1 i 1a, a wzory banderol legalizacyjnych określają załączniki nr 2 i 2a do rozporządzenia.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość zaliczki na podatek akcyzowy odpowiadającej wartości banderol podatkowych określa załącznik nr 3, z tym że wysokość zaliczki na podatek akcyzowy odpowiadającej wartości banderoli podatkowej na opakowanie jednostkowe wyrobu tytoniowego o innej (nietypowej) liczbie papierosów niż określa to załącznik nr 3 (tabela 1 i 2) – wynosi 25% wysokości podatku akcyzowego od tego wyrobu w tym opakowaniu. Wysokość odpłatności za sprzedaż banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.”;

3) w § 3 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza w razie stosowania rodzajowo innych (nietypowych) opakowań niż określone w załączniku nr 5, banderole mogą być z urzędu lub na wniosek podatnika, na podstawie decyzji właściwego w sprawach banderol urzędu skarbowego, umieszczane przez czas oznaczony albo nie oznaczony odmiennie niż w sposób ustalony w załączniku nr 5, przy zachowaniu jednak ogólnych zasad umieszczania znaków akcyzy na wyrobach (opakowaniach wyrobów).”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dopuszczalne straty (utrata, zniszczenie, uszkodzenie) banderol powstałe w procesie oznaczania nimi wyrobów (opakowań jednostkowych wyrobów) na terytorium Reczypospolitej Polskiej mogą wynosić najwyżej:

1) 1% – dla opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych,

2) 1% – dla opakowań jednostkowych wyrobów spirytusowych,

3) 5% – dla opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich.”;

5) w § 14:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) 14 dni dla przewozu koleją.”,

b) w ust. 2 liczbę „21” zastępuje się liczbą „28”;

6) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. Na wniosek podatnika może nastąpić wydanie oraz sprzedaż banderol lub wydanie upoważnień do wydania banderol – przed terminem powstania obowiązku oznaczania banderolami wyrobów (opakowań wyrobów). W takim wypadku stosuje się w odpowiednim zakresie przepisy dotyczące znaków akcyzy oraz szczególnego nadzoru podatkowego.”;

7) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części zatytułowanej „WZORY BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW) I SPIRYTUSOWYCH” po poz. IV dodaje się objaśnienia w brzmieniu: „Objaśnienia:

1. Wzory banderol podatkowych, określone w poz. I–IV, dotyczą wyrobów tytoniowych i spirytusowych, wobec których występuje obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym.

2. Wzory banderol podatkowych, określone w poz. III i IV, dotyczą także zagranicznych wyrobów tytoniowych i spirytusowych pakowanych albo rozlewanych w opakowania jednostkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w razie występowania w tych przypadkach obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym.

3. Wzory banderol podatkowych, określone w poz. II ust. 1 i 2 oraz poz. IV ust. 1 i 2, dotyczą również opakowań jednostkowych wyrobów spirytusowych, z wyjątkiem opakowań – puszek, innych (nietypowych) niż określone w załączniku nr 5 (rys. 3 i 4) do rozporządzenia.”,

b) w części zatytułowanej „OPIS WZORÓW BANDEROL PODATKOWYCH”, w objaśnieniach dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

„Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz zmiany dat wytworzenia banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol.”;

8) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

9) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w części zatytułowanej „WZORY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW) I SPIRYTUSOWYCH”:

– w poz. I i III wyrazy „miękkie i twarde” zastępuje się wyrazem „wszystkie”,

– po poz. IV dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„Objaśnienia:

1. Wzory banderol legalizacyjnych, określone w poz. I–IV, dotyczą wyrobów tytoniowych i spirytusowych, wobec których nie występuje obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym.

2. Wzory banderol legalizacyjnych, określone w poz. III i IV, dotyczą także zagranicznych wyrobów tytoniowych i spirytusowych pakowanych albo rozlewanych w opakowania jednostkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w razie niewystępowania w tych przypadkach obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym.

3. Wzory banderol legalizacyjnych, określone w poz. II ust. 1 i 2 oraz poz. IV ust. 1 i 2, dotyczą również opakowań jednostkowych wyrobów spirytusowych, z wyjątkiem opakowań – puszek, innych (nietypowych) niż określone w załączniku nr 5 (rys. 3 i 4) do rozporządzenia.”,

b) w części zatytułowanej „OPIS WZORÓW BANDEROL LEGALIZACYJNYCH” w objaśnieniach dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

„Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz zmiany dat wytworzenia banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol.”;

10) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

11) załączniki nr 3–6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 3–6 do niniejszego rozporządzenia;

12) w załączniku nr 7 do rozporządzenia, w objaśnieniach:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) Należy wpisać: miękkie albo twarde, albo nietypowe (dla opakowań wyrobów tytoniowych), albo butelki do 0,25 I, albo powyżej 0,25 I, albo puszki (dla opakowań wyrobów spirytusowych), albo do 0,5 I, albo powyżej 0,5 I (dla opakowań wyrobów winiarskich).”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) Należy wpisać: tytoniowych (papierosów) albo spirytusowych, albo winiarskich.”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5) Należy podać zawartość opakowania, w tym rodzaj wyrobu, z odpowiednim wykorzystaniem załączników nr 1–5 do rozporządzenia.”;

13) w załączniku nr 8 do rozporządzenia:

a) wyrazy „banderol...1) na...2) wyroby...3) w opakowaniach jednostkowych...4)” zastępuje się wyrazami „banderol...1) na...2) wyroby...3) rozlewane, pakowanex) w kraju, poza krajemx) w opakowania jednostkowe...4)”,

b) w objaśnieniu:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) Należy wpisać odpowiednio: tytoniowe (papierosy) albo spirytusowe, albo winiarskie.”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) Należy wpisać odpowiednio rodzaj i/lub zawartość opakowania z wykorzystaniem załączników nr 1-5 do rozporządzenia, np.: miękkie po 20 papierosów bez filtra, albo butelki do 0,25 I z alkoholem o mocy powyżej 25% do 40%, albo do 0,5 I z alkoholem o mocy powyżej 9% do 12% (dla banderol podatkowych na wyroby tytoniowe, spirytusowe, winiarskie), albo papierosów importowanych, albo butelki powyżej 0,25 I, albo powyżej 0,5 l (dla banderol legalizacyjnych na wyroby tytoniowe, spirytusowe, winiarskie).”,

– dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

x) Niepotrzebne skreślić.”;

14) w załączniku nr 9 do rozporządzenia w objaśnieniu pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) Należy podać odpowiednio: podatkowych lub legalizacyjnych na opakowania jednostkowe importowanych lub krajowych wyrobów tytoniowych (papierosów), spirytusowych lub winiarskich – z odpowiednim wykorzystaniem załączników nr 1–5 do rozporządzenia.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1995 r.

Minister Finansów: w z. K. Kalicki

Załącznik 1. [WZORY BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW WINIARSKICH ORAZ NA NIETYPOWE LUBO NIETYPOWEJ LICZBIE PAPIEROSÓW OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 listopada 1995 r. (poz. 664)

Załącznik nr 1

WZORY BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW WINIARSKICH ORAZ NA NIETYPOWE LUBO NIETYPOWEJ LICZBIE PAPIEROSÓW OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW)

I. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych wyrobów winiarskich

1. Opakowania do 0,5 I włącznie

infoRgrafika

infoRgrafika

2. Opakowania powyżej 0,5 I

infoRgrafika

infoRgrafika

II. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe krajowych wyrobów winiarskich

1. Opakowania do 0,5 I włącznie

infoRgrafika

infoRgrafika

2. Opakowania powyżej 0,5 I

infoRgrafika

infoRgrafika

III. Wzór banderoli podatkowej na nietypowe opakowania jednostkowe importowanych wyrobów tytoniowych (papierosów)

infoRgrafika

IV. Wzory banderol podatkowych na nietypowe opakowania jednostkowe krajowych wyrobów tytoniowych (papierosów)

infoRgrafika

V. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych wyrobów tytoniowych (papierosów) o nietypowej liczbie papierosów

1. Opakowania miękkie

infoRgrafika

2. Opakowania twarde

infoRgrafika

 

VI. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe krajowych wyrobów tytoniowych (papierosów) o nietypowej liczbie papierosów

1. Opakowania miękkie

infoRgrafika

2. Opakowania twarde

infoRgrafika

Objaśnienia:

1. Wzory banderol podatkowych, określone w poz. I–VI, dotyczą wyrobów winiarskich i tytoniowych, wobec których występuje obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym.

2. Wzory banderol podatkowych, określone w poz. II, IV i VI, dotyczą także zagranicznych wyrobów winiarskich i tytoniowych rozlewanych albo pakowanych w opakowania jednostkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w razie występowania w tych przypadkach obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym.

3. Wzory banderol podatkowych, określone w poz. I i II, dotyczą wszystkich opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich, w tym także innych (nietypowych) niż określone w załączniku nr 5 (rys. 5 i 6) do rozporządzenia.

4. Wzory banderol podatkowych, określone w poz. III i IV, dotyczą – niezależnie od liczby papierosów – innych (nietypowych) opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych (papierosów) niż opakowania miękkie i twarde, określone w załączniku nr 5 (rys. 1 i 2) do rozporządzenia (wzory zawierają przykładową liczbę papierosów).

5. Wzory banderol podatkowych, określone w poz. V i VI, dotyczą typowych opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych (miękkich i twardych) określonych w załączniku nr 5 (rys. 1 i 2) do rozporządzenia, ale zawierających inną (nietypową) liczbę papierosów niż 10, 20, 25 sztuk w opakowaniu (wzory zawierają przykładową liczbę papierosów).

OPIS WZORÓW BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW WINIARSKICH*)

 

 

Pozycja

Rysunek

Cechy graficzne

Wymiary w mm

długość

szerokość

1

2

3

4

5

I.1

1–5

Banderola1) jest zadrukowana jednostronnie techniką offsetową i ma:

– tło koloru jasnoniebiesko-fioletowego nie obejmujące dwóch marginesów banderoli, które po obu stronach kończy się w kierunku marginesów w kolorze fioletowym mikrodrukiem prostoliniowym: MINISTERSTWO FINANSÓW RP,

– napisy koloru czarnografitowego w trzech wierszach na lewym marginesie banderoli: MINISTERSTWO, FINANSÓW RP, ZNAK AKCYZY, i w tym samym kolorze na prawym marginesie banderoli napisy w czterech wierszach określające zawartość opakowania, serię i datę wytworzenia banderoli2),

– dużą rozetę koloru granatowego, która kończy się po obu stronach w kierunku marginesów powtórzonym dwuwierszowym w kolorze granatowym mikrodrukiem krzywoliniowym: ZNAKAKCYZY, BANDMFRPPODAT, i zawiera w lewym okienku serię banderoli w kolorze czarnografitowym, a w prawym okienku numer ewidencyjny3) (wyzerowany) w kolorze czarnobordowym,

– dwie małe rozety owalne w kolorze srebrnym wydrukowane z lewej i z prawej strony dużej rozety.

110

14

 

1

2

3

4

5

I.2

6–20

Banderola1) jest zadrukowana jednostronnie techniką offsetową i ma:

– tło koloru jasnoniebiesko-fioletowego nie obejmujące dwóch marginesów banderoli, które po obu stronach kończy się w kierunku marginesów w kolorze fioletowym powtórzonym mikrodrukiem prostoliniowym: MINISTERSTWO FINANSÓW RP,

– napisy koloru czarnografitowego w trzech wierszach na lewym marginesie banderoli: MINISTERSTWO, FINANSÓW RP, ZNAK AKCYZY, i w tym samym kolorze na prawym marginesie banderoli napisy w czterech wierszach określające zawartość opakowania, serię i datę wytworzenia banderoli2),

– dużą rozetę koloru granatowego, która kończy się po obu stronach w kierunku marginesów powtórzonym dwuwierszowym w kolorze granatowym mikrodrukiem krzywoliniowym: MFZNAK*AKCYZYRP, MF*BAND*PODAT*RP, i zawiera w lewym okienku serię banderoli w kolorze czarnografitowym, a w prawym okienku numer ewidencyjny3) (wyzerowany) w kolorze czarnobordowym,

– dwie mate rozety owalne w kolorze srebrnym wydrukowane z lewej i z prawej strony dużej rozety.

160

16

II.1

1–5

Banderola1) jest zadrukowana jednostronnie techniką offsetową i ma:

– tło koloru żółto-zielonego nie obejmujące dwóch marginesów banderoli, które po obu stronach kończy się w kierunku marginesów w kolorze zielonym mikrodrukiem prostoliniowym: MINISTERSTWO FINANSÓW RP,

– napisy koloru czarnografitowego w trzech wierszach na lewym marginesie banderoli: MINISTERSTWO, FINANSÓW RP, ZNAK AKCYZY, i w tym samym kolorze na prawym marginesie banderoli napisy w czterech wierszach określające zawartość opakowania, serię i datę wytworzenia banderoli2),

– dużą rozetę koloru zielonego, która kończy się po obu stronach w kierunku marginesów powtórzonym dwuwierszowym w kolorze zielonym mikrodrukiem krzywoliniowym: ZNAKAKCYZY, BANDMFRPPODAT, i zawiera w lewym okienku serię banderoli w kolorze czarno-grafitowym, a w prawym okienku numer ewidencyjny3) (wyzerowany) w kolorze czarnobordowym,

– dwie mate rozety owalne w kolorze srebrnym wydrukowane z lewej i z prawej strony dużej rozety.

110

14

II.2

6–20

Banderola1) jest zadrukowana jednostronnie techniką offsetową i ma:

– tło koloru żółto-zielonego nie obejmujące dwóch marginesów banderoli, które po obu stronach kończy się w kierunku marginesów w kolorze zielonym powtórzonym mikrodrukiem prostoliniowym: MINISTERSTWO FINANSÓW RP,

– napisy koloru czarnografitowego w trzech wierszach na lewym marginesie banderoli: MINISTERSTWO, FINANSÓW RP, ZNAK AKCYZY, i w tym samym kolorze na prawym marginesie banderoli napisy w czterech wierszach określające zawartość opakowania, serię i datę wytworzenia banderoli2),

– dużą rozetę koloru zielonego, która kończy się po obu stronach w kierunku marginesów powtórzonym dwuwierszowym w kolorze zielonym mikrodrukiem krzywoliniowym: MFZNAK*AKCYZYRP, MF*BAND*PODAT*RP, i zawiera w lewym okienku serię banderoli w kolorze czarnografitowym, a w prawym okienku numer ewidencyjny3) (wyzerowany) w kolorze czarnobordowym,

– dwie mate rozety owalne w kolorze srebrnym wydrukowane z lewej i z prawej strony dużej rozety.

160

16

Objaśnienia:

1) Banderola jest przedstawiona w skali 1:1.

2) Banderola ma przykładową datę wytworzenia banderoli.

3) Banderola każdego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej.

*) Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz zmiany dat wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol.

OPISY WZORÓW BANDEROL PODATKOWYCH NA NIETYPOWE LUB O NIETYPOWEJ LICZBIE PAPIEROSÓW OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW)*)

 

 

 

Pozycja

Rysunek

Cechy graficzne

Wymiary w mm

długość

szerokość

1

2

3

4

5

III

Rys.

Banderola1) jest zadrukowana jednostronnie2) i ma wykonane techniką offsetową tło koloru różowo-niebieskiego, powtarzające się napisy koloru niebieskiego: MINISTERSTWO FINANSÓW, umieszczone w dwóch równoległych liniach biegnących wzdłuż dłuższych boków banderoli, oraz napisy koloru czarnego: MINISTERSTWO FINANSÓW RP, AKCYZA, i określające serię, datę wytworzenia banderoli3) oraz zawartość opakowania jednostkowego, a także ma wykonaną techniką wklęsłodrukową dużą rozetę koloru granatowego i pośrodku matą rozetę koloru niebieskiego zmieniającą się w kolor zielony.

50

22

IV

1–4

Banderola1) jest zadrukowana jednostronnie2) i ma wykonane techniką offsetową tło koloru seledynowo-zielonego, powtarzające się napisy koloru zielonego: MINISTERSTWO FINANSÓW, umieszczone w dwóch równoległych liniach biegnących wzdłuż dłuższych boków banderoli, oraz napisy koloru czarnego: MINISTERSTWO FINANSÓW RP, AKCYZA, i określające serię, datę wytworzenia banderoli31 oraz zawartość opakowania jednostkowego, a także ma wykonaną techniką wklęsłodrukową dużą rozetę koloru granatowego i pośrodku matą rozetę koloru niebieskiego zmieniającą się w kolor zielony.

50

22

V.1

Rys.

Banderola1) jest zadrukowana jednostronnie2) i ma wykonane techniką offsetową tło koloru różowo-niebieskiego, powtarzające się napisy koloru niebieskiego: MINISTERSTWO FINANSÓW, umieszczone w dwóch równoległych liniach biegnących wzdłuż dłuższych boków banderoli, oraz napisy koloru czarnego: MINISTERSTWO FINANSÓW RP, AKCYZA, i określające serię, datę wytworzenia banderoli3) oraz zawartość opakowania jednostkowego, a także ma wykonaną techniką wklęsłodrukową dużą rozetę koloru granatowego i pośrodku matą rozetę koloru niebieskiego zmieniającą się w kolor zielony.

50

22

V.2

Rys.

Banderola1) jest zadrukowana jednostronnie2) i ma wykonane techniką offsetową tło koloru różowo-niebieskiego, powtarzające się napisy koloru niebieskiego: MINISTERSTWO FINANSÓW, umieszczone w dwóch równoległych liniach biegnących wzdłuż dłuższych boków banderoli, oraz napisy koloru czarnego: MINISTERSTWO FINANSÓW RP, AKCYZA, i określające serię, datę wytworzenia banderoli3) oraz zawartość opakowania jednostkowego, a także ma wykonaną techniką wklęsłodrukową dużą rozetę koloru granatowego i pośrodku małą rozetę koloru niebieskiego zmieniającą się w kolor zielony.

45

22

VI.1

1–4

Banderola1) jest zadrukowana jednostronnie2) i ma wykonane techniką offsetową tło koloru seledynowo-zielonego, powtarzające się napisy koloru zielonego: MINISTERSTWO FINANSÓW, umieszczone w dwóch równoległych liniach biegnących wzdłuż dłuższych boków banderoli, oraz napisy koloru czarnego: MINISTERSTWO FINANSÓW RP, AKCYZA, i określające serię, datę wytworzenia banderoli3) oraz zawartość opakowania jednostkowego, a także ma wykonaną techniką wklęsłodrukową dużą rozetę koloru granatowego i pośrodku matą rozetę koloru niebieskiego zmieniającą się w kolor zielony.

50

22

Vl.2

1–4

Banderola1) jest zadrukowana jednostronnie2) i ma wykonane techniką offsetową tło koloru seledynowo-zielonego, powtarzające się napisy koloru zielonego: MINISTERSTWO FINANSÓW, umieszczone w dwóch równoległych liniach biegnących wzdłuż dłuższych boków banderoli, oraz napisy koloru czarnego: MINISTERSTWO FINANSÓW RP, AKCYZA, i określające serię, datę wytworzenia banderoli3) oraz zawartość opakowania jednostkowego, a także ma wykonaną techniką wklęsłodrukową dużą rozetę koloru granatowego i pośrodku matą rozetę koloru niebieskiego zmieniającą się w kolor zielony.

45

22

Objaśnienia:

1) Banderola jest przedstawiona w skali 1:1.

2) Na białej nie zadrukowanej stronie banderoli występuje losowo jedno-, dwu- lub trzycyfrowy numer wykonany techniką offsetową w kolorze szarym, określający kolejność i miejsce banderoli na arkuszu.

Cyfry numeru mają dla banderol o wymiarach 50x22 mm i 45x22 mm wysokość 10 mm.

3) Banderola ma przykładową datę wytworzenia banderoli.

*) Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz zmiany dat wytworzenia banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol.

Załącznik 2. [WZORY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW WINIARSKICH]

Załącznik nr 2

WZORY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW WINIARSKICH

I. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe importowanych wyrobów winiarskich

1. Opakowania do 0,5 I włącznie

infoRgrafika

2. Opakowania powyżej 0,5 I

infoRgrafika

II. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe krajowych wyrobów winiarskich

1. Opakowania do 0,5 i włącznie

infoRgrafika

2. Opakowania powyżej 0,5 I

infoRgrafika

Objaśnienia:

1. Wzory banderol legalizacyjnych, określone w poz. I i II, dotyczą wyrobów winiarskich, wobec których nie występuje obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym.

2. Wzory banderol legalizacyjnych, określone w poz. II, dotyczą także zagranicznych wyrobów winiarskich rozlewanych w opakowania jednostkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w razie niewystępowania w tych przypadkach obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym.

3. Wzory banderol legalizacyjnych, określone w poz. I i II, dotyczą wszystkich opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich, w tym także innych (nietypowych) niż określone w załączniku nr 5 (rys. 5 i 6) do rozporządzenia.

OPIS WZORÓW BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW WINIARSKICHx)

 

 

Pozycja

Cechy graficzne

Wymiary w mm

długość

szerokość

1

2

3

4

I.1

Banderola1) jest zadrukowana jednostronnie techniką offsetową i ma:

– tło koloru żótło-czerwonego nie obejmujące dwóch marginesów banderoli, które po obu stronach kończy się w kierunku marginesów w kolorze czerwonym mikrodrukiem prostoliniowym: MINISTERSTWO FINANSÓW RP,

– napisy koloru czarnografitowego w trzech wierszach na lewym marginesie banderoli: MINISTERSTWO, FINANSÓW RP, ZNAK AKCYZY, i w tym samym kolorze na prawym marginesie banderoli napisy w trzech wierszach określające zawartość opakowania, serię i datę wytworzenia banderoli2),

– dużą rozetę koloru granatowego, która kończy się po obu stronach w kierunku marginesów powtórzonym dwuwierszowym w kolorze granatowym mikrodrukiem krzywoliniowym: ZNAKAKCYZY, BANDMFRPLEGAL, i zawiera w lewym okienku serię banderoli w kolorze czarnografitowym, a w prawym okienku numer ewidencyjny3) (wyzerowany) w kolorze czarnobordowym,

– dwie mate rozety owalne w kolorze srebrnym wydrukowane z lewej i z prawej strony dużej rozety.

110

14

I.2

Banderola1) jest zadrukowana jednostronnie techniką offsetową i ma:

– tło koloru żótło-czerwonego nie obejmujące dwóch marginesów banderoli, które po obu stronach kończy się w kierunku marginesów w kolorze czerwonym powtórzonym mikrodrukiem prostoliniowym: MINISTERSTWO FINANSÓW RP,

– napisy koloru czarnografitowego w trzech wierszach na lewym marginesie banderoli: MINISTERSTWO, FINANSÓW RP, ZNAK AKCYZY, i w tym samym kolorze na prawym marginesie banderoli napisy w trzech wierszach określające zawartość opakowania, serię i datę wytworzenia banderoli2),

– dużą rozetę koloru granatowego, która kończy się po obu stronach w kierunku marginesów powtórzonym dwuwierszowym w kolorze granatowym mikrodrukiem krzywoliniowym: MFZNAK* AKCYZY RP, MF*BAND*LEGAL*RP, i zawiera w lewym okienku serię banderoli w kolorze czarnografitowym, a w prawym okienku numer ewidencyjny3) (wyzerowany) w kolorze czarnobordowym,

– dwie mate rozety owalne w kolorze srebrnym wydrukowane z lewej i z prawej strony dużej rozety.

160

16

II.1

Banderola1) jest zadrukowana jednostronnie techniką offsetową i ma:

– tło koloru żótło-czerwonego nie obejmujące dwóch marginesów banderoli, które po obu stronach kończy się w kierunku marginesów w kolorze czerwonym mikrodrukiem prostoliniowym: MINISTERSTWO FINANSÓW RP,

– napisy koloru czarnografitowego w trzech wierszach na lewym marginesie banderoli: MINISTERSTWO, FINANSÓW RP, ZNAK AKCYZY, i w tym samym kolorze na prawym marginesie banderoli napisy w trzech wierszach określające zawartość opakowania, serię i datę wytworzenia banderoli2),

– dużą rozetę koloru zielonego, która kończy się po obu stronach w kierunku marginesów powtórzonym dwuwierszowym w kolorze zielonym mikrodrukiem krzywoliniowym: ZNAKAKCYZY, BANDMFRPLEGAL, i zawiera w lewym okienku serię banderoli w kolorze czarnografitowym, a w prawym okienku numer ewidencyjny3) (wyzerowany) w kolorze czarnobordowym,

– dwie małe rozety owalne w kolorze srebrnym wydrukowane z lewej i z prawej strony dużej rozety.

110

14

II.2

Banderola1) jest zadrukowana jednostronnie techniką offsetową i ma:

– tło koloru żótło-czerwonego nie obejmujące dwóch marginesów banderoli, które po obu stronach kończy się w kierunku marginesów w kolorze czerwonym powtórzonym mikrodrukiem prostoliniowym: MINISTERSTWO FINANSÓW RP

– napisy koloru czarnografitowego w trzech wierszach na lewym marginesie banderoli: MINISTERSTWO, FINANSÓW RP, ZNAK AKCYZY, i w tym samym kolorze na prawym marginesie banderoli napisy w trzech wierszach określające zawartość opakowania, serię i datę wytworzenia banderoli2),

– dużą rozetę koloru zielonego, która kończy się po obu stronach w kierunku marginesów powtórzonym dwuwierszowym w kolorze zielonym mikrodrukiem krzywoliniowym: MFZNAK*AKCYZYRP, MF*BAND*LEGAL*RP, i zawiera w lewym okienku serię banderoli w kolorze czarnografitowym, a w prawym okienku numer ewidencyjny3) (wyzerowany) w kolorze czarnobordowym,

– dwie małe rozety owalne w kolorze srebrnym wydrukowane z lewej i z prawej strony dużej rozety.

160

16

Objaśnienia:

1) Banderola jest przedstawiona w skali 1:1.

2) Banderola ma przykładową datę wytworzenia banderoli.

3) Banderola każdego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej.

*) Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz zmiany dat wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol.

Załącznik 3. [ZESTAWIENIE WARTOŚCI BANDEROL PODATKOWYCH]

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE WARTOŚCI BANDEROL PODATKOWYCH (KWOT ZALICZEK NA PODATEK AKCYZOWY) WEDŁUG LICZBYX) I RODZAJU PAPIEROSÓW W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW)

Tabela 1

Lp.

Liczba
papierosów
w opakowaniu
jednostkowym
w sztukach

Rodzaje papierosów w opakowaniu jednostkowym

Wartość
banderoli
(kwota zaliczki
na podatek
akcyzowy)
w zł

1

2

3

4

01

10

Papierosy marki zagranicznej wytwarzane w Polsce

0,11

02

10

Papierosy z filtrem o długości powyżej 80 mm z filtrem włącznie

0,06

03

10

Papierosy z filtrem o długości do 80 mm z filtrem włącznie

0,05

04

10

Papierosy bez filtra

0,05

05

10

Papierosy importowane

0,11

Tabela 2

Lp.

Liczba
papierosów
w opakowaniu
jednostkowym
w sztukach

Rodzaje papierosów w opakowaniu jednostkowym

Wartość
banderoli
(kwota zaliczki
na podatek
akcyzowy)
w zł

1

2

3

4

1

20

Papierosy marki zagranicznej wytwarzane w Polsce

0,23

2

20

Papierosy z filtrem o długości powyżej 80 mm z filtrem włącznie

0,11

3

20

Papierosy z filtrem o długości do 80 mm z filtrem włącznie

0,10

4

20

Papierosy bez filtra

0,08

5

20

Papierosy importowane

0,23

6

25

Papierosy marki zagranicznej wytwarzane w Polsce

0,26

7

25

Papierosy z filtrem o długości powyżej 80 mm z filtrem włącznie

0,15

8

25

Papierosy z filtrem o długości do 80 mm z filtrem włącznie

0,12

9

25

Papierosy bez filtra

0,10

10

25

Papierosy importowane

0,26

x) Wartość banderoli podatkowej (wysokość zaliczki na podatek akcyzowy) na opakowanie jednostkowe wyrobu tytoniowego (papierosów) zawierające inną (nietypową) liczbę papierosów niż 10, 20, 25 szt. – wynosi 25% podatku akcyzowego od tego wyrobu.

ZESTAWIENIE WARTOŚCI BANDEROL PODATKOWYCH (KWOT ZALICZEK NA PODATEK AKCYZOWY), WEDŁUG POJEMNOŚCI (ZAWARTOŚCI) OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH I MOCY ALKOHOLU W TYCH OPAKOWANIACH, IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH

Lp.

Pojemność (zawartość) opakowania
jednostkowego w litrach

Rzeczywista moc alkoholu w opakowaniu
jednostkowym w %

Wartość
banderoli
(kwota zaliczki
na podatek
akcyzowy)
w zł

1

2

3

4

1

do 0,25 włącznie

do 25 włącznie

0,40

2

do 0,25 włącznie

powyżej 25 do 40 włącznie

0,50

3

do 0,25 włącznie

powyżej 40 do 55 włącznie

0,70

4

do 0,25 włącznie

powyżej 55 do 70 włącznie

0,90

5

do 0,25 włącznie

powyżej 75 do 85 włącznie

1,00

6

do 0,25 włącznie

powyżej 85

1,10

7

powyżej 0,25 do 0,5 włącznie

do 25 włącznie

0,70

8

powyżej 0,25 do 0,5 włącznie

powyżej 25 do 40 włącznie

1,00

9

powyżej 0,25 do 0,5 włącznie

powyżej 40 do 55 włącznie

1,30

10

powyżej 0,25 do 0,5 włącznie

powyżej 55 do 70 włącznie

1,60

11

powyżej 0,25 do 0,5 włącznie

powyżej 70 do 85 włącznie

1,90

12

powyżej 0,25 do 0,5 włącznie

powyżej 85

2,00

13

powyżej 0,5 do 0,75 włącznie

do 25 włącznie

0,90

14

powyżej 0,5 do 0,75 włącznie

powyżej 25 do 40 włącznie

1,40

15

powyżej 0,5 do 0,75 włącznie

powyżej 40 do 55 włącznie

1,80

16

powyżej 0,5 do 0,75 włącznie

powyżej 55 do 70 włącznie

2,30

17

powyżej 0,5 do 0,75 włącznie

powyżej 70 do 85 włącznie

2,70

18

powyżej 0,5 do 0,75 włącznie

powyżej 85

2,90

19

powyżej 0,75 do 1,0 włącznie

do 25 włącznie

1,20

20

powyżej 0,75 do 1,0 włącznie

powyżej 25 do 40 włącznie

1,80

21

powyżej 0,75 do 1,0 włącznie

powyżej 40 do 55 włącznie

2,40

22

powyżej 0,75 do 1,0 włącznie

powyżej 55 do 70 włącznie

3,00

23

powyżej 0,75 do 1,0 włącznie

powyżej 70 do 85 włącznie

3,70

24

powyżej 0,75 do 1,0 włącznie

powyżej 85

4,00

25

powyżej 1,0 do 1,5 włącznie

do 25 włącznie

1,80

26

powyżej 1,0 do 1,5 włącznie

powyżej 25 do 40 włącznie

2,50

27

powyżej 1,0 do 1,5 włącznie

powyżej 40 do 55 włącznie

3,60

23

powyżej 1,0 do 1,5 włącznie

powyżej 55 do 70 włącznie

4,40

29

powyżej 1,0 do 1,5 włącznie

powyżej 70 do 85 włącznie

5,50

30

powyżej 1,0 do 1,5 włącznie

powyżej 85

5,80

31

powyżej 1,5

do 25 włącznie

2,40

32

powyżej 1,5

powyżej 25 do 40 włącznie

3,60

33

powyżej 1,5

powyżej 40 do 55 Włącznie

4,80

34

powyżej 1,5

powyżej 55 do 70 włącznie

6,00

35

powyżej 1,5

powyżej 70 do 85 włącznie

7,30

36

powyżej 1,5

powyżej 85

8,00

 

ZESTAWIENIE WARTOŚCI BANDEROL PODATKOWYCH (KWOT ZALICZEK NA PODATEK AKCYZOWY), WEDŁUG POJEMNOŚCI (ZAWARTOŚCI) OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH I MOCY ALKOHOLU W TYCH OPAKOWANIACH, IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW WINIARSKICH

Lp.

Pojemność (zawartość) opakowania jednostkowego w litrach

Rzeczywista moc alkoholu w opakowaniu
jednostkowym w %

Wartość
banderoli
(kwota zaliczki
na podatek
akcyzowy)
w zł

1

2

3

4

1

do 0,5 włącznie

do 9 włącznie

0,03

2

do 0,5 włącznie

powyżej 9 do 12 włącznie

0,03

3

do 0,5 włącznie

powyżej 12 do 15 włącznie

0,04

4

do 0,5 włącznie

powyżej 15 do 18 włącznie

0,04

5

do 0,5 włącznie

powyżej 18

0,60

6

powyżej 0,5 do 1,0 włącznie

do 9 włącznie

0,05

7

powyżej 0,5 do 1,0 włącznie

powyżej 9 do 12 włącznie

0,05

8

powyżej 0,5 do 1,0 włącznie

powyżej 12 do 15 włącznie

0,06

9

powyżej 0,5 do 1,0 włącznie

powyżej 15 do 18 włącznie

0,08

10

powyżej 0,5 do 1,0 włącznie

powyżej 18

0,80

11

powyżej 1,0 do 2,0 włącznie

do 9 włącznie

0,10

12

powyżej 1,0 do 2,0 włącznie

powyżej 9 do 12 włącznie

0,10

13

powyżej 1,0 do 2,0 włącznie

powyżej 12 do 15 włącznie

0,12

14

powyżej 1,0 do 2,0 włącznie

powyżej 15 d o 18 włącznie

0,15

15

powyżej 1,0 do 2,0 włącznie

powyżej 18

1,60

16

powyżej 2,0

do 9 włącznie

0,20

17

powyżej 2,0

powyżej 9 do 12 włącznie

0,25

18

powyżej 2,0

powyżej 12 do 15 włącznie

0,35

19

powyżej 2,0

powyżej 15 do 18 włącznie

0,45

20

powyżej 2,0

powyżej 18

2,40

 

Załącznik 4. [ZESTAWIENIE ODPŁATNOŚCI ZA SPRZEDAŻ BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH]

Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE ODPŁATNOŚCI ZA SPRZEDAŻ BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH

Lp.

Pochodzenie i rodzaj wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rodzaj lub pojemność (zawartość) tego opakowania

Kwota odpłatności
za sprzedaż
banderoli
legalizacyjnej
w zł

1

2

3

1

Importowane oraz krajowe papierosy we wszystkich opakowaniach – niezależnie od liczby papierosów

0,10

2

Importowane oraz krajowe wyroby spirytusowe w opakowaniu – butelce1) o pojemności (zawartości) do 0,25 I włącznie

0,30

3

Importowane oraz krajowe wyroby spirytusowe w opakowaniu – butelce1) o pojemności (zawartości) powyżej 0,25 l

0,50

4

Importowane oraz krajowe wyroby spirytusowe w opakowaniu – puszce, niezależnie od pojemności (zawartości)

0,30

5

Importowane oraz krajowe wyroby winiarskie w opakowaniu2) o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie

0,15

6

Importowane oraz krajowe wyroby winiarskie w opakowaniu2) o pojemności (zawartości) powyżej 0,5 l

0,30

Objaśnienia:

1) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich innych (nietypowych) opakowań jednostkowych, z wyjątkiem puszek, niż określone w załączniku nr 5 (rys. 3 i 4) do rozporządzenia.

2) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich innych (nietypowych) opakowań jednostkowych niż określone w załączniku nr 5 (rys. 5 i 6) do rozporządzenia.

Załącznik 5. [SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY UMIESZCZANIA ZNAKÓW AKCYZY NA OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH, SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH]

Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY UMIESZCZANIA ZNAKÓW AKCYZY NA OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH, SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH

infoRgrafika

Rysunek 1 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarze 22x45 mm, pod celofanem (o ile występuje) bezpośrednio na twardym jednostkowym opakowaniu papierosów (u góry z tyłu i z lewego boku opakowania, w kształcie litery „L” położonej poziomo do wysokości opakowania), z tym że seria lub nazwa banderoli zawarta na marginesie banderoli powinna znajdować się z tyłu opakowania (nie z boku).

infoRgrafika

Rysunek 2 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej, o wymiarze 22x50 mm, i banderoli legalizacyjnej, o wymiarze 22x45 mm, pod celofanem (o ile występuje) bezpośrednio na miękkim opakowaniu jednostkowym papierosów (od góry opakowania w kształcie odwróconej litery „U”).

infoRgrafika

Rysunek 3 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarze 50x12 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu spirytusowego o pojemności (zawartości) do 0,25 I włącznie oraz banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarze 90x16 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu spirytusowego o pojemności (zawartości) powyżej 0,25 I (od góry na zamknięciu i szyjce opakowania w kształcie odwróconej litery „L”), z tym że seria lub nazwa banderoli zawarta na marginesie banderoli powinna znajdować się na szyjce opakowania (nie na zamknięciu).

infoRgrafika

Rysunek 4 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarze 50x12 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (puszce) wyrobu spirytusowego, niezależnie od pojemności (zawartości) tego opakowania (od góry na otwieraczu puszki w kształcie litery „I” położonej poziomo do wysokości opakowania).

infoRgrafika

Rysunek 5 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarze 110x14 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 I włącznie oraz banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarze 160x16 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) powyżej 0,5 I (od góry na zamknięciu i szyjce opakowania w kształcie odwróconej litery „U”).

infoRgrafika

Rysunek 6 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarze 110x14 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (puszce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 I włącznie oraz banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarze 160x16 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (puszce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) powyżej 0,5 I (od góry na otwieraczu puszki i po dwu stronach ścianek w kształcie odwróconej litery „U”).

 

Załącznik 6. [WYKAZ URZĘDÓW SKARBOWYCH WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH WYDAWANIA LUB SPRZEDAŻY BANDEROL LUB WYDAWANIA UPOWAŻNIEŃ DO WYDANIA BANDEROL ORAZ ICH TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA]

Załącznik nr 6

WYKAZ URZĘDÓW SKARBOWYCH WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH WYDAWANIA LUB SPRZEDAŻY BANDEROL LUB WYDAWANIA UPOWAŻNIEŃ DO WYDANIA BANDEROL ORAZ ICH TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA

Lp.

Nazwa i siedziba urzędu skarbowego

Terytorialny zasięg działania urzędu skarbowego

1

2

3

1

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku,
ul. Świętojańska 13

województwa: białostockie, łomżyńskie, ostrołęckie, suwalskie

2

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku,
ul. Na Stoku 49b

województwa: gdańskie, elbląskie, olsztyńskie, słupskie, toruńskie

3

Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach,
ul. Paderewskiego 32b

województwa: katowickie, bielskie, częstochowskie, opolskie

4

Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście,
ul. Krowoderskich Zuchów 2

województwa: krakowskie, kieleckie, nowosądeckie, tarnowskie

5

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie,
ul. Sądowa 5

województwa: lubelskie, chełmskie, bialskopodlaskie, zamojskie

6

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście,
ul. Papiernicza 7

województwa: łódzkie, piotrkowskie, sieradzkie

7

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu,
ul. Chłapowskiego 17/18

województwa: poznańskie, bydgoskie, kaliskie, konińskie, leszczyńskie, pilskie, zielonogórskie

8

Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu,
ul. Toruńska 1/3

województwo radomskie

9

Urząd Skarbowy w Rzeszowie,
ul. Zamkowa 8

województwa: rzeszowskie, krośnieńskie, przemyskie, tarnobrzeskie

10

Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie,
ul. Rydla 65

województwa: szczecińskie, gorzowskie, koszalińskie

11

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście,
ul. Lindleya 14

województwa: warszawskie, ciechanowskie, płockie, siedleckie, skierniewickie, włocławskie

12

Pierwszy Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście,
ul. J. Piłsudskiego 38a

województwa: wrocławskie, jeleniogórskie, legnickie, wałbrzyskie

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama