REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1996 nr 10 poz. 56

USTAWA

z dnia 14 grudnia 1995 r.

o urzędzie Ministra Obrony Narodowej.

Tekst pierwotny
Art. 1. [Pozycja ustrojowa]
1. Minister Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji państwowej w dziedzinie obronności Państwa.

2. Minister Obrony Narodowej wykonuje swoje zadania przy pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanego dalej „Ministerstwem", w skład którego wchodzi Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Art. 2. [Zakres działania]
Do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej należy:

1) kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi",

2) przygotowywanie założeń obronnych Państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury Sił Zbrojnych,

3) realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony Państwa i koordynowanie realizacji wynikających z nich zadań,

4) sprawowanie, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, podmioty gospodarcze i inne podmioty,

5) sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony,

6) kierowanie administracją rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony,

7) określanie celów, kierunków i zadań szkolnictwa wojskowego,

8) kierowanie sprawami kadrowymi Sił Zbrojnych,

9) kierowanie wykonywaniem obowiązku służby wojskowej, wychowywaniem żołnierzy oraz sprawami zaspokajania ich potrzeb socjalno-bytowych,

10) kierowanie sprawami zaspokajania potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych Sił Zbrojnych,

11) kierowanie sprawami pracowniczymi w resorcie obrony narodowej,

12) realizowanie decyzji Rady Ministrów w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz w zakresie wywiązywania się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych,

13) zawieranie umów międzynarodowych wynikających z decyzji Rady Ministrów, dotyczących udziału polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych oraz ćwiczeń wojskowych prowadzonych wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi,

14) tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw wojskowych za granicą,

15) utrzymywanie kontaktów z resortami obrony innych państw oraz z wojskowymi organizacjami międzynarodowymi,

16) kierowanie gospodarką finansową resortu obrony narodowej,

17) reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia znajdującego się w posiadaniu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także wykonywanie określonych w ustawach czynności w stosunku do państwowych jednostek budżetowych i form gospodarki pozabudżetowej, działających w resorcie obrony narodowej,

18) kierowanie działalnością gospodarczą w Siłach Zbrojnych,

19) sprawowanie nadzoru nad działalnością Żandarmerii Wojskowej,

20) wykonywanie czynności określonych w ustawach w stosunku do szkół wojskowych, wojskowych jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw państwowych, dla których jest organem założycielskim, wojskowych zakładów opieki zdrowotnej, agencji i fundacji,

21) wykonywanie uprawnień naczelnego organu administracji państwowej w stosunku do terenowych organów administracji wojskowej i innych organów wojskowych,

22) współdziałanie z innymi organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi,

23) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych przepisów.

Art. 3. [Metodyka pracy]
1. Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością Ministerstwa i Sił Zbrojnych bezpośrednio oraz przy pomocy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, sekretarza lub sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.

2. Minister Obrony Narodowej podejmuje decyzje w sprawach związanych ze strukturą, organizacją i działalnością Sił Zbrojnych, po zasięgnięciu opinii lub na wniosek Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

3. W razie nieobecności Ministra Obrony Narodowej, jego obowiązki pełni sekretarz stanu lub wyznaczony podsekretarz stanu w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Ministra.

Art. 4. [Uprawnienia nadzorcze]
Minister Obrony Narodowej sprawuje bezpośrednio lub za pośrednictwem wyznaczonego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu nadzór nad:

1) gospodarką finansową,

2) polityką kadrową,

3) jednostkami kontroli gospodarczo-finansowej,

4) jednostkami kontroli wyszkolenia i gotowości bojowej Sił Zbrojnych,

5) działalnością obsługi prawnej,

6) kontaktami międzynarodowymi,

7) duszpasterstwami wojskowymi,

8) wojskowymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury i sądami wojskowymi.

Art. 5. [Organy podległe Ministrowi Obrony Narodowej]
Ministrowi Obrony Narodowej podlegają bezpośrednio:

1) Wojskowe Służby Informacyjne,

2) Akademia Obrony Narodowej.

Art. 6. [Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego]
1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dowodzi w imieniu Ministra Obrony Narodowej Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju.

2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Art. 7. [Pozycja służbowa]
1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej.

2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest najwyższym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej.

3. W razie nieobecności Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jego obowiązki pełni jeden z jego zastępców, wyznaczony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Art. 8. [Zakres działań]
Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy:

1) współuczestniczenie w opracowywaniu koncepcji rozwoju Sił Zbrojnych i planowanie tego rozwoju,

2) kierowanie kompleksowym planowaniem mobilizacyjnego i strategiczno-operacyjnego rozwinięcia oraz użycia Sił Zbrojnych,

3) utrzymywanie w Siłach Zbrojnych gotowości bojowej i mobilizacyjnej,

4) kierowanie szkoleniem wojsk, określanie celów, kierunków i zadań tego szkolenia oraz kierowanie programowaniem i planowaniem szkolenia bojowego i taktycznego, a także działalnością sportową w Siłach Zbrojnych,

5) kierowanie szkolnictwem wojskowym w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Ministra Obrony Narodowej,

6) kierowanie programowaniem i planowaniem materiałowo-finansowym w Siłach Zbrojnych,

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej oraz wynikających z ustaw i innych przepisów.

Art. 9. [Uprawnienia dyscyplinarne przysługujące Ministrowi Obrony Narodowej]
1. Ministrowi Obrony Narodowej przysługują w stosunku do osób pełniących czynną służbę wojskową wszelkie uprawnienia dyscyplinarne wynikające z ustawy o dyscyplinie wojskowej. Uprawnień tych Minister Obrony Narodowej nie może przekazać innej osobie.

2. W stosunku do osób pełniących czynną służbę wojskową, w tym Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, decyzje Ministra Obrony Narodowej mają moc rozkazu wojskowego.

Art. 10. [Delegacje]
1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej.

2. Rada Ministrów nada, w drodze rozporządzenia, statut Ministerstwu Obrony Narodowej oraz określi wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, a także wykaz przedsiębiorstw państwowych, dla których jest organem założycielskim.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Art. 11. [Zakres działania Ministra Obrony Narodowej w czasie wojny]
Zakres działania Ministra Obrony Narodowej w czasie wojny określa odrębna ustawa.
Art. 12. [Przepisy uchylone]
Traci moc art. 12, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165 oraz z 1996 r. Nr 7, poz. 44).
Art. 13. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1996-01-30
  • Data wejścia w życie: 1996-02-14
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2013-02-10

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA