| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6 lutego 1996 r.

w sprawie uzupełnienia postanowień statutu Powszechnej Kasy Oszczędności – banku państwowego.

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 10, poz. 61) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W statucie Powszechnej Kasy Oszczędności – banku państwowego, stanowiącym załącznik do uchwały nr 105 Rady Ministrów z dnia 30 września 1992 r. w sprawie nadania statutu Powszechnej Kasie Oszczędności – bankowi państwowemu (Monitor Polski Nr 32, poz. 221 i Dz. U. z 1993 r. Nr 67, poz. 319) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w pkt 1 skreśla się wyraz „refinansowy”,

b) dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) prowadzić kasę mieszkaniową, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654).”;

2) w § 7 wyrazy „przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego” zastępuje się wyrazami „odrębnymi przepisami”;

3) w § 10 w ust. 3 po wyrazach „trwa 3 lata” dodaje się wyrazy „licząc od dnia pierwszego jej posiedzenia”;

4) w § 11 w ust. 3 w pkt 7 po przecinku dodaje się wyrazy „w tym w sprawach dotyczących zbycia nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 700 000 ECU,”;

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Zarząd PKO składa się z nie mniej niż 5 osób, w tym Prezesa Zarządu PKO, wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu PKO, wiceprezesów Zarządu PKO i pozostałych członków Zarządu PKO.”;

6) w § 13 w pkt 12 po przecinku dodaje się wyrazy „wiceprezesów i”;

7) w § 15 w ust. 2 w pkt 5 wyraz „usługowych” zastępuje się wyrazem „bankowych”;

8) w § 16 w ust. 1 po wyrazie „pełni” dodaje się wyraz „wiceprezes – ”;;

9) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. Roczne sprawozdanie finansowe PKO, po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, Prezes Zarządu PKO w terminie do dnia 31 maja roku następnego po okresie sprawozdawczym przedstawia Ministrowi Finansów.”;

10) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funduszami specjalnymi PKO są:

1) fundusz ryzyka,

2) zakładowy fundusz nagród,

3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.”;

11) skreśla się § 30;

12) w § 33 wyrazy „Zakładowy fundusz socjalny i zakładowy fundusz mieszkaniowy są tworzone i wykorzystywane” zastępuje się wyrazami „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest tworzony i wykorzystywany”;

13) w § 34:

a) w ust. 1 wyrazy „funduszy: inwestycyjnego i” zastępuje się wyrazem „funduszu”,

b) w ust. 2 wyrazy „oraz funduszy: socjalnego i mieszkaniowego” zastępuje się wyrazami „i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »