| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 15 kwietnia 1996 r.

w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania

Na podstawie art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 34) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powiatowy urząd pracy może dokonywać przez okres do 12 miesięcy zwrotu z Funduszu Pracy kosztów dojazdu z miejsca stałego zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub odbywania u pracodawcy stażu i z powrotem, zwanych dalej „kosztami dojazdu”, osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) zamieszkuje na stałe w powiecie (gminie) uznanym na podstawie odrębnych przepisów za zagrożony szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,

2) podjęła, na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy, zatrudnienie lub staż poza miejscem stałego zamieszkania w miejscowości, do której koszt dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej wynosi miesięcznie co najmniej 15% najniższego wynagrodzenia, obowiązującego w miesiącu, za który dokonywany jest zwrot kosztów dojazdu,

3) uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 2—krotnego najniższego wynagrodzenia.

§ 2.
Powiatowy urząd pracy może dokonywać przez okres 12 miesięcy zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania osobie, która spełniła łącznie następujące warunki:

1) zamieszkuje na stałe w powiecie (gminie) uznanym na podstawie odrębnych przepisów za zagrożony szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,

2) podjęła, na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy, zatrudnienie lub staż poza miejscem stałego zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie,

3) mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości, w której jest zatrudniona lub odbywa staż, albo w pobliżu tej miejscowości,

4) ponosi koszt zakwaterowania w hotelu lub mieszkaniu, o których mowa w pkt 3, wynoszący miesięcznie co najmniej 20% najniższego wynagrodzenia,

5) uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 2,5—krotnego najniższego wynagrodzenia obowiązującego w miesiącu, za który dokonywany jest zwrot kosztów zakwaterowania.

§ 3.
1. Osoba spełniająca warunki, o których mowa w § 1 lub § 2, może złożyć wniosek o dokonywanie zwrotu kosztów dojazdu lub zakwaterowania w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. Wzory wniosku stanowią załączniki nr 1 [1] i 2 [2] do rozporządzenia.

2. O rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, kierownik powiatowego urzędu pracy powiadamia wnioskodawcę na piśmie.

3. Zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania, poniesionych w okresie poprzedniego miesiąca, powiatowy urząd pracy dokonuje po przedłożeniu przez uprawnioną osobę rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów. Wzór rozliczenia stanowią załączniki nr 3 [3] i nr 4 [4] do rozporządzenia.

4. Zwrotowi mogą podlegać koszty dojazdu albo zakwaterowania do wysokości:

1) 90% kosztów faktycznie poniesionych, jednakże miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 90% najniższego wynagrodzenia — w okresie pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia lub odbywania stażu,

2) 70% kosztów faktycznie poniesionych, jednakże miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 70% najniższego wynagrodzenia — w okresie od siódmego miesiąca zatrudnienia lub odbywania stażu.

5. Zwrot kosztów, o których mowa w § 1 i 2, nie przysługuje za miesiąc, w którym rozwiązany został stosunek pracy lub stosunek służbowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, oraz od miesiąca, w którym pracownik dokonał wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego.

§ 4.
Powiatowy urząd pracy finansuje z Funduszu Pracy w pełnej wysokości koszty zakwaterowania bezrobotnego lub innej uprawnionej osoby, skierowanych na szkolenie odbywane poza miejscem stałego zamieszkania, jeżeli zakwaterowanie to wynika z umowy zawartej z jednostką szkoleniową. Należność z tytułu zakwaterowania przekazywana jest jednostce szkoleniowej, której zlecono szkolenie.
§ 4a.
W powiatach (gminach), które utraciły status rejonu zagrożonego szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania jest dokonywany do końca okresu, na który został przyznany.
§ 5.
[5] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 15 kwietnia 1996 r. (poz. 202)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU

Dnia............................

.....................................

(imię i nazwisko)

........................................

(adres zamieszkania)

Powiatowy Urząd Pracy

w...................................

Na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1, z późniejszymi zmianami) zwracam się z prośbą o dokonywanie przez okres...... miesięcy zwrotu z Funduszu Pracy ponoszonych przeze mnie kosztów dojazdu do pracy – miejsca stażu*) i powrotu do miejsca zamieszkania.

Nadmieniam, że na podstawie skierowania tutejszego urzędu pracy z dnia......................................... podjąłem (podjęłam) z dniem.................................. zatrudnienie – staż*) w...........................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa pracodawcy)

w miejscowości.....................................................

Jednocześnie oświadczam, że koszt dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej wynosi
...................................zł miesięcznie.

Nadmieniam jednocześnie, że zgodnie z zawartą umową będę uzyskiwał(a) za wykonywaną pracę
wynagrodzenie w wysokości około.....................................zł miesięcznie*).

.............................................

(podpis)


*) Niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

WZÓR WNIOSKU

Dnia............................

.....................................

(imię i nazwisko)

........................................

(adres zamieszkania)

Powiatowy Urząd Pracy

w...................................

Na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1, z późniejszymi zmianami) zwracam się z prośbą o dokonywanie przez okres...... miesięcy zwrotu z Funduszu Pracy ponoszonych przeze mnie kosztów zakwaterowania.

Nadmieniam, że na podstawie skierowania tutejszego urzędu pracy z dnia.........................................
podjąłem (podjęłam) z dniem.................................. zatrudnienie – staż*) w...........................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa pracodawcy)

w miejscowości.....................................................

Jednocześnie oświadczam, że:

- zamieszkuję w hotelu*) w..................................................................................................................

(nazwa hotelu i jego adres)

- zamieszkuję w wynajętym mieszkaniu*).............................................................................................

(adres i nazwisko właściciela lub nazwa instytucji)

- koszt zakwaterowania ponoszony przeze mnie wynosi miesięcznie...............................................zł

- zgodnie z zawartą umową uzyskiwane przeze mnie wynagrodzenie za pracę wynosić będzie około.............................. zł miesięcznie.

.............................................

(podpis)


*) Niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

WZÓR ROZLICZENIA KOSZTÓW DOJAZDU

Dnia............................

.....................................

(imię i nazwisko)

........................................

(adres zamieszkania)

Powiatowy Urząd Pracy

w...................................

ROZLICZENIE

faktycznie poniesionych kosztów dojazdu do pracy – miejsca stażu*)

w miesiącu...

W miesiącu...............................199...r. z tytułu dojazdu do pracy – miejsca stażu*) i powrotu poniosłem(am) koszty w wysokości..................................zł.

Kwota powyższa wynika z przejazdu w rozliczanym miesiącu z miejsca zamieszkania.....................

.......................................................................................................................................................

(miejscowość)

do miejsca zatrudnienia – stażu*) i powrotu........................................................................................

(miejscowość)

najtańszymi środkami komunikacji publicznej, tj. PKP, PKS, MZK.*)

Koszt dojazdu wynosił......................................zł.

Jednocześnie oświadczam, że:*)

- za rozliczony miesiąc uzyskałem(am) wynagrodzenie w wysokości...............................................zł,

- nadal pozostaję w zatrudnieni (odbywam staż),

- nie wypowiedziałem(am) umowy o pracę.

Należną mi kwotę zwrotu kosztów:*)

- proszę przekazać pocztą na adres...................................................................................................

- proszę przekazać na moje konto nr................................................w................................................

- odbiorę osobiście w kasie powiatowego urzędu pracy.

.............................................

(podpis)


*) Niepotrzebne skreślić

 

 

 

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

WZÓR ROZLICZENIA KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA

Dnia............................

.....................................

(imię i nazwisko)

........................................

(adres zamieszkania)

Powiatowy Urząd Pracy

w...................................

ROZLICZENIE

faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania w miesiącu..............................

W miesiącu...........................199...r. z tytułu podjęcia zatrudnienia – stażu*) poza miejscem stałego zamieszkania poniosłem(am) koszty zakwaterowania w kwocie........................zł (według załączonych dokumentów: rachunku, pokwitowania wpłaty)*)

Jednocześnie oświadczam, że:

- za rozliczony miesiąc uzyskałem(am) wynagrodzenie w wysokości..........................................zł,

- nadal pozostaje w zatrudnieniu (odbywam staż),

- nie wypowiedziałem(am) umowy o pracę.

Należną mi kwotę zwrotu kosztów:*)

- proszę przekazać pocztą na adres...................................................................................................

- proszę przekazać na moje konto nr...........................................w.....................................................

- odbiorę osobiście w kasie powiatowego urzędu pracy.

.............................................

(podpis)


 

*) Niepotrzebne skreślić

 

 

[1] Załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. Nr 166, poz. 1238). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 1999 r.

[2] Załącznik nr 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. Nr 166, poz. 1238). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 1999 r.

[3] Załącznik nr 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. Nr 166, poz. 1238). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 1999 r.

[4] Załącznik nr 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. Nr 166, poz. 1238). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 1999 r.

[5] Rozporządzenie wchodzi w życie 4 maja 1996 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »