| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym,

sporządzona w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 17 stycznia 1995 r. w Pradze została sporządzona Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym

Rzeczpospolita Polska i Republika Czeska, zwane dalej Umawiającymi się Stronami:

– kierując się pragnieniem ułatwienia wzajemnych kontaktów między mieszkańcami terenów przygranicznych,

– dążąc do dalszego pogłębiania przyjaźni między narodami obu Państw,

– mając na względzie rozwój wzajemnej współpracy na terenach przygranicznych,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Umawiające się Strony zgodziły się na wprowadzenie ułatwień w przekraczaniu polsko-czeskiej granicy państwowej przez obywateli obu Umawiających się Stron zamieszkałych w pasach małego ruchu granicznego, na zasadach ustalonych w niniejszej umowie.

2. Za obywateli zamieszkałych w rozumieniu ustępu 1 uważa się osoby zameldowane w miejscowościach pasa małego ruchu granicznego na pobyt stały lub czasowy.

Artykuł 2

1. Za pasy małego ruchu granicznego w rozumieniu niniejszej umowy uważa się obszary położone po obu stronach wspólnej granicy państwowej, każdy o szerokości 15 kilometrów. Jeżeli wyznaczony w ten sposób pas małego ruchu granicznego przedziela obszar gminy, włącza się do niego pozostałą część gminy.

2. Rządy obu Umawiających się Stron mogą na podstawie wzajemnego porozumienia:

1) włączyć do pasa małego ruchu granicznego niektóre gminy położone w odległości większej niż 15 kilometrów od granicy państwowej, jeżeli jest to podyktowane rozwojem wzajemnej współpracy między obywatelami obu Umawiających się Stron;

2) wyłączyć z pasa małego ruchu granicznego gminy, o których mowa w punkcie 1, po ustaniu przyczyn uzasadniających ich włączenie do pasa małego ruchu granicznego.

3. Wykaz gmin wchodzących w obszar pasów małego ruchu granicznego zawiera załącznik nr 1. Włączenie lub wyłączenie gminy z pasa małego ruchu granicznego, zgodnie z ustępem 2, wymaga wzajemnego uzgodnienia w drodze wymiany not między rządami Umawiających się Stron.

Artykuł 3

1. Przekraczanie wspólnej granicy państwowej w ramach małego ruchu granicznego odbywa się w przejściach granicznych przeznaczonych dla ruchu osobowego oraz w przejściach otwartych wyłącznie dla małego ruchu granicznego.

2. Wykaz przejść przeznaczonych wyłącznie dla małego ruchu granicznego oraz zasady ich funkcjonowania zawiera załącznik nr 2.

3. Osoby, o których mowa w artykule 1 ustępie 2, prowadzące gospodarstwa rolne, leśne lub inne w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony, przekraczają granicę państwową w przejściach małego ruchu granicznego położonych najbliżej tych gospodarstw.

4. Otwarcie nowych i zamknięcie istniejących przejść przeznaczonych wyłącznie dla małego ruchu granicznego oraz zmiana zasad ich funkcjonowania wymaga wzajemnego uzgodnienia w drodze wymiany not między rządami Umawiających się Stron.

Artykuł 4

1. Do przekraczania granicy państwowej w małym ruchu granicznym oraz pobytu w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony, w rozumieniu niniejszej umowy, upoważniają:

1) dowody osobiste obywateli obu Umawiających się Stron, w których urzędowo potwierdzono zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w pasie małego ruchu granicznego;

2) paszporty obywateli jednej Umawiającej się Strony zamieszkałych w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony;

3) wkładki podróżne do dowodów osobistych wydawane zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawnymi każdej z Umawiających się Stron.

2. Dzieci mogą przekraczać granicę państwową i przebywać w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekuna, jeśli są wpisane, zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawnymi, do ich dowodu osobistego lub paszportu.

3. Dzieci nie wpisane do dowodu osobistego jednego z rodziców lub opiekuna mogą przekraczać granicę państwową i przebywać w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony na podstawie wkładki podróżnej, o której mowa w ustępie 1 punkcie 3, wydawanej przez właściwe organy jednej z Umawiających się Stron z ważnością do 5 lat.

4. Jeżeli z dokumentów, o których mowa w ustępie 1, nie wynika, że posiadacz jest zameldowany w pasie małego ruchu granicznego, wymagane jest dodatkowe urzędowe poświadczenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

5. Właściwe organy obu Umawiających się Stron wymienią wzory dokumentów, o których mowa w ustępie 1.

Artykuł 5

1. Osoby, o których mowa w artykule 1 ustępie 2, mogą przebywać w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony każdorazowo w okresie do 7 dni.

2. Osoby przekraczające granicę państwową w małym ruchu granicznym podlegają kontroli granicznej i celnej.

3. Osoby przebywające, zgodnie z niniejszą umową, w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony zobowiązane są do przestrzegania jej wewnętrznych przepisów prawnych.

Artykuł 6

Umowa niniejsza nie narusza prawa Umawiających się Stron do zakazu wjazdu na swoje terytorium lub skrócenia pobytu tam obywatela drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 7

1. Przywóz i wywóz towarów przez osoby, które przekraczają granicę państwową w ramach małego ruchu granicznego, regulują postanowienia niniejszej umowy i wewnętrzne przepisy prawne każdej z Umawiających się Stron.

2. Przywozi wywóz towarów o charakterze handlowym jest niedozwolony w ramach małego ruchu granicznego.

3. Osoby przekraczające granicę państwową w małym ruchu granicznym mogą bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat przywozić i wywozić:

1) rzeczy osobistego użytku potrzebne na czas podróży i pobytu;

2) środki transportowe do użytku prywatnego, zarejestrowane na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawnymi, pod warunkiem powrotnego wywozu.

4. Przedmioty służące do ozdoby i utrzymania grobów oraz pomników znajdujących się w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony można przewieźć bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat, jeżeli ich rodzaj i ilość nie ma charakteru handlowego.

5. Właściwe organy Umawiających się Stron mogą uzgodnić w odrębnym porozumieniu rodzaje i ilość towarów, które można przywozić i wywozić przez granicę państwową w ramach małego ruchu granicznego bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat.

Artykuł 8

1. Osoby, o których mowa w artykule 1 ustępie 2, prowadzące gospodarstwa rolne, leśne lub inne w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony, mogą bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat przewozić przez granicę państwową po potwierdzeniu własności i wielkości tego gospodarstwa:

1) produkty rolne, zwierzęce, pszczelarskie, sadownicze i leśne, pochodzące z tych gospodarstw, przy czym zwolnieniu z cła, podatku i innych opłat podlegają jedynie nie przerobione produkty lub produkty, które po zbiorach zostały poddane wstępnej obróbce i pozostają nadal w stanie surowym;

2) ziarno siewne, nawozy i produkty przeznaczone do uprawy ziemi oraz pielęgnacji roślin i zwierząt;

3) zwierzęta pociągowe z niezbędnym zapasem paszy, narzędzia, maszyny rolnicze i leśne oraz środki transportowe, przeznaczone do prac gospodarczych, pod warunkiem powrotnego wywozu.

2. W ramach małego ruchu granicznego bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat można przeprowadzić zwierzęta gospodarskie na pastwiska, do wodopoju lub kąpieli, pod warunkiem ich powrotnego przyprowadzenia. Zwierzęta te powinny być zarejestrowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.

3. Przeprowadzanie zwierząt oraz przewożenie produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego przez granicę państwową w małym ruchu granicznym odbywa się zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawnymi obu Umawiających się Stron. Może być ono zabronione w przypadku, gdy jedna z Umawiających się Stron wprowadzi ograniczenia wynikające z przepisów o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych lub roślinnych.

Artykuł 9

1. W nagłych wypadkach bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia zezwala się ekipom ratowniczym lub osobom udzielającym pomocy, jak też osobom poszkodowanym na przekraczanie granicy państwowej w obu kierunkach, w dowolnym miejscu, w celu udzielenia lub przyjęcia pomocy.

2. Osoby, które przekroczyły granicę państwową zgodnie z ustępem 1, na żądanie właściwych organów drugiej Umawiającej się Strony muszą udokumentować swoją tożsamość.

3. Środki transportowe, sprzęt ratowniczy i części zamienne, przewiezione przez granicę państwową zgodnie z ustępem 1, są wolne od cła, podatku i innych opłat pod warunkiem powrotnego ich wywozu.

Artykuł 10

1. Każda z Umawiających się Stron może czasowo zawiesić w całości lub częściowo wykonywanie postanowień niniejszej umowy, na całym lub niektórych odcinkach wspólnej granicy państwowej, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego oraz z powodu klęsk żywiołowych lub zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych.

2. Umawiająca się Strona, zamierzająca zawiesić lub wznowić wykonywanie postanowień niniejszej umowy z przyczyn określonych w ustępie 1, zawiadamia o tym drugą Umawiającą się Stronę drogą dyplomatyczną nie później niż na 24 godziny przed planowanym zawieszeniem lub wznowieniem.

Artykuł 11

Postanowienia niniejszej umowy nie dotyczą osób, o których mowa w artykule 1 ustępie 2, wykonujących pracę zarobkową na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 12

1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która odbędzie się w Warszawie.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy w stosunkach między Umawiającymi się Stronami tracą moc Konwencja między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym, podpisana w Pradze dnia 4 lipca 1959 r., oraz Protokół w sprawie wykonania Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym z dnia 4 lipca 1959 r., podpisany w Warszawie dnia 24 maja 1985 r.

Artykuł 13

Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania noty dyplomatycznej informującej o jej wypowiedzeniu.

Sporządzono w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

 

W imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu
Republiki Czeskiej

A. Milczanowski

J. Ruml

 

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każcie z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 27 lipca 1995 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

L.S.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski

Załącznik 1. [WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W OBSZAR PASA MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO]

Załączniki do umowy między Rzecząpospolitą Polską a
Republiką Czeską o małym ruchu granicznym (poz. 207).

Załącznik nr 1

WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W OBSZAR PASA MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

I. Rzeczypospolitej Polskiej

1. Istebna

2. Milówka

3. Rajcza

4. Lipowa

5. Wisła

6. Szczyrk

7. Brenna

8. Ustroń

9. Goleszów

10. Cieszyn

11. Hażlach

12. Dębowiec

13. Skoczów

14. Jaworze

15. Bielsko-Biała

16. Jasienica

17. Chybie

18. Strumień

19. Zebrzydowice

20. Jastrzębie-Zdrój

21. Pszczyna

22. Mszana

23. Godów

24. Goczałkowice

25. Pawłowice

26. Suszec

27. Żory

28. Świerklany

29. Rybnik

30. Wodzisław Śląski

31. Marklowice

32. Pszów

33. Rydułtowy

34. Gaszowice

35. Kornowac

36. Lubomia

37. Krzyżanowice

38. Krzanowice

39. Racibórz

40. Rudnik

41. Lyski

42. Pietrowice Wielkie

43. Kietrz

44. Nędza

45. Baborów

46. Pawłowiczki

47. Branice

48. Głubczyce

49. Głogówek

50. Biała

51. Lubrza

52. Prudnik

53. Korfantów

54. Głuchołazy

55. Nysa

56. Otmuchów

57. Kamiennik

58. Paczków

59. Złoty Stok

60. Ziębice

61. Kamieniec Ząbkowicki

62. Ząbkowice Śląskie

63. Stoszowice

64. Bardo

65. Kłodzko

66. Lądek-Zdrój

67. Stronie Śląskie

68. Międzylesie

69. Bystrzyca Kłodzka

70. Polanica-Zdrój

71. Duszniki-Zdrój

72. Szczytna

73. Lewin Kłodzki

74. Kudowa-Zdrój

75. Radków

76. Nowa Ruda

77. Głuszyca

78. Walim

79. Bielawa

80. Dzierżoniów

81. Pieszyce

82. Świdnica

83. Jedlina-Zdrój

84. Wałbrzych

85. Szczawno-Zdrój

86. Stare Bogaczowice

87. Czarny Bór

88. Mieroszów

89. Boguszów-Gorce

90. Lubawka

91. Kamienna Góra

92. Marciszów

93. Janowice Wielkie

94. Mysłakowice

95. Kowary

96. Karpacz

97. Podgórzyn

98. Jelenia Góra

99. Stara Kamienica

100. Piechowice

101. Szklarska Poręba

102. Świeradów-Zdrój

103. Lubomierz

104. Wleń

105. Mirsk

106. Leśna

107. Olszyna

108. Gryfów Śląski

109. Lubań

110. Platerówka

111. Siekierczyn

112. Zawidów

113. Bogatynia

114. Sulików

115. Zgorzelec

116. Pieńsk

II. Republiki Czeskiej

1. Bilý Kostel nad Nisou

2. Bilý Potok

3. Bulovka

4. Černousy

5. Dětřichov

6. Dolni Řasnice

7. Frýdlant

8. Chrastava

9. Habartice

10. Hejnice

11. Heřmanice

12. Horní Rasnice

13. Hrádek nad Nisou

14. Chotyně

15. Jindřichovice pod Smrkem

16. Krásný Les

17. Kryštofovo Udoli

18. Křižany

19. Kunratice

20. Láznĕ Libverda

21. Liberec

22. Mnišek

23. Nová Ves

24. Nové Mĕsto pod Smrkem

25. Oldřichov v Hájích

26. Pertoltice

27. Raspenava

28. Rynoltice

29. Stráż nad Nisou

30. Svĕtlá pod Ještĕdem

31. Višňová

32. Zdislava

33. Albrechtice v Jizerských Horach

34. Bedřichov

35. Desná

36. Držkov

37. Jablonec nad Nisou

38. Janov nad Nisou

39. Josefův Důl

40. Jílové u Držkova

41. Jiřetín nad Bukovou

42. Kořenov

43. Loužnice

44. Lučany nad Nisou

45. Nova Ves nad Nisou

46. Pěnčin

47. Plavy

48. Radčice

49. Smržovka

50. Tanvald

51. Velké Hamry

52. Vlastiboř

53. Zásada

54. Zlatá Olešnice

55. Benecko

56. Bozkov

57. Harrachov

58. Jablonec nad Jizerou

59. Jesenný

60. Jestřabí v Krkonošich

61. Paseky nad Jizerou

62. Poniklá

63. Příkrý

64. Rokytnice nad Jizerou

65. Roprachtice

66. Roztoky u Semil

67. Víchová nad Jizerou

68. Vítkovice

69. Vysoké nad Jizerou

70. Batňovice

71. Bernartice

72. Čermná

73. Černý Důl

74. Dolní Dvůr

75. Hajnice

76. Havlovice

77. Horní Maršov

78. Chvaleč

79. Janské Lázně

80. Jivka

81. Královec

82. Lampetrice

83. Lánov

84. Libňatov

85. Malá Úpa

86. Malé Svatoňovice

87. Maršov u Úpice

88. Mladé Buky

89. Pec pod Sněžkou

90. Pilníkov

91. Radvanice

92. Rudník

93. Rtyně v Podkrkonoší

94. Strážné

95. Suchovršice

96. Svoboda nad Úpou

97. Staré Buky

98. Špindlerův Mlýn

99. Trutnov

100. Úpice

101. Vlčice

102. Vrchlabí

103. Velké Svatoňovice

104. Zlatá Olešnice

105. Žacléř

106. Adršpach

107. Bezděkov nad Metují

108. Bohuslavice

109. Borová

110. Božanov

111. Broumov

112. Bukovice

113. Černčice

114. Červená Hora

115. Červený Kostelec

116. Česká Čermná

117. Česká Metuje

118. Česká Skalice

119. Dolní Radechová

120. Hejtmankovice

121. Heřmankovice

122. Horní Radechov

123. Hořičky

124. Hronov

125. Hynčice

126. Chvalkovice

127. Jestřebí

128. Jetřichov

129. Kramolná

130. Křinice

131. Lhota pod Hořičkami

132. Libchyně

133. Litoboř

134. Machov

135. Martinkovice

136. Mezilečí

137. Mezilesí

138. Meziměstí

139. Nahořany

140. Náchod

141. Nový Hrádek

142. Nové Město nad Metují

143. Otovice

144. Police nad Metuji

145. Provodov – Šonov

146. Přibyslav

147. Řikov

148. Sendraž

149. Slatina nad Úpou

150. Slavoňov

151. Stárkov

152. Studnice

153. Slavětín nad Metují

154. Suchý Důl

155. Šonov u Broumova

156. Teplice nad Metují

157. Velká Jesenice

158. Velké Petrovice

159. Velké Poříčí

160. Velký Třebešov

161. Vernéřovice

162. Vysoká Srbská

163. Vysokov

164. Vršovka

165. Žďár

166. Žernov

167. Zábrodí

168. Ždárky

169. Bačetín

170. Bartošovice v Orlických horách

171. Bílý Újezd

172. Bohdašín

173. Bystré

174. Deštné v Orlických horách

175. Dobruška

176. Dobré

177. Dobřany

178. Chlístov

179. Janov

180. Javorníce

181. Kounov

182. Kvasiny

183. Liberk

184. Lukavice

185. Ohnišov

186. Olešnice v Orlických horách

187. Osečnice

188. Orlické Záhoří

189. Pěčín

190. Podbřezí

191. Rokytnice v Orlických horách

192. Rychnov nad Kněžnou

193. Rybná nad Zdobnicí

194. Říčky

195. Sněžné

196. Sedloňov

197. Skurhov nad Bělou

198. Slatina nad Zdobnici

199. Val

200. Zdobnice

201. Bystřec

202. Čenkovice

203. Červená Voda

204. České Petrovice

205. Dlouhoňovice

206. Dolní Morava

207. Hevlíkovice

208. Horní Heřmanice

209. Jablonné nad Orlicí

210. Jamné nad Orlicí

211. Kameničná

212. Klášterec nad Orlicí

213. Králíky

214. Kunvald

215. Letohrad

216. Lichkov

217. Lišnice

218. Lukavice

219. Mistrovice

220. Mladkov

221. Nekoř

222. Orlický

223. Pastviny

224. Písečná

225. Studené

226. Sobkovice

227. Šedivec

228. Těchonín

229. Verměřovice

230. Vyprachtice

231. Záchlumí

232. Žamberk

233. Bělá pod Pradědem

234. Bernartice

235. Bílá Voda

236. Bohdíkov

237. Bušín

238. Branná

239. Česká Ves

240. Černá Voda

241. Hanušovice

242. Hradec – Nová Ves

243. Jakubovice

244. Janoušov

245. Javorník

246. Jindřichov

247. Jeseník

248. Kopřivná

249. Lipová – lázně

250. Loučná nad Děsnou

251. Malá Morava

252. Mikulovice

253. Ostružná

254. Pisařov

255. Písečná

256. Ruda nad Moravou

257. Skorošice

258. Supíkovice

259. Stará Červená Voda

260. Staré Město

261. Šleglov

262. Štíty

263. Uhelná

264. Vápenná

265. Vidnava

266. Vikantice

267. Vlčice

268. Velká Kras

269. Velké Kunětice

270. Žulová

271. Bohušov

272. Brantice

273. Bykov – Larysov

274. Dívčí Hrad

275. Heřmanovice

276. Hlinka

277. Horní Benešov

278. Horní Životice

279. Holčovice

280. Hoštálkovy

281. Janov

282. Jindřichov

283. Krasov

284. Krnov

285. Liptaň

286. Lichnov

287. Město Albrechtice

288. Osoblaha

289. Petrovice

290. Rusín

291. Slezské Pavlovice

292. Slezské Rudoltice

293. Sosnová

294. Svobodné Heřmanice

295. Třemešná

296. Úvalno

297. Vysoká

298. Zátor

299. Zlaté Hory

300. Bělá

301. Bohuslavice

302. Bolatice

303. Branka

304. Bratříkovice

305. Brumovice

306. Budišovice

307. Darkovice

308. Děhylov

309. Dolní Benešov

310. Dobroslavice

311. Dolní Životice

312. Hať

313. Hlavnice

314. Háj ve Slezsku

315. Hněvošice

316. Holasovice

317. Hrabyně

318. Hradec nad Moravicí

319. Hlučín

320. Chlebičov

321. Chuchelná

322. Chvalíkovice

323. Jakartovice

324. Jezdkovice

325. Kobeřice

326. Kozmice

327. Kravaře

328. Litultovice

329. Lhotka u Litultovic

330. Ludgéřovice

331. Melč

332. Markvartovice

333. Mikolajice

334. Mladecko

335. Mokré Lazce

336. Neplachovice

337. Oldřišov

338. Opava

339. Otice

340. Pišť

341. Raduň

342. Rohov

343. Slavkov

344. Služovice

345. Stěbořice

346. Strahovice

347. Sudice

348. Štablovice

349. Štítina

350. Šilhéřovice

351. Štěpánkovice

352. Tábor

353. Třebom

354. Uhlírov

345. Velké Hoštice

346. Velké Heraltice

357. Velká Polom

358. Vršovice

359. Vřesina

360. Závada

361. Albrechtice

362. Bohumín

363. Český Těšín

364. Dětmarovice

365. Dolní Lutyně

366. Doubrava

367. Havířov

368. Horní Suchá

369. Karviná

370. Orlová

371. Petrovice u Karviné

372. Petřvald

373. Rychvald

374. Stonava

375. Těrlicko

376. Bocanovice

377. Bruzovice

378. Bukovec

379. Bystřice

380. Dobratice

381. Dolní Domaslavice

382. Dolní Lomná

383. Dolní Tošanovice

384. Hnojník

385. Horní Bludovice

386. Horní Domaslavice

387. Horní Lomná

388. Horní Tošanovice

389. Hrádek

390. Hrčava

391. Jablunkov

392. Komorní Lhotka

393. Košařiska

394. Lučina

395. Milíkov

396. Moravka

397. Mosty u Jablunkova

398. Návsí

399. Nižní Lhoty

400. Nošovice

401. Nýdek

402. Pazderna

403. Písek

404. Řeka

405. Smilovice

406. Soběšovice

407. Střítěž

408. Třanovice

409. Třinec

410. Vělopolí

411. Vojkovice

412. Vysní Lhoty

413. Žermanice

414. Dobrá

415. Ostrava

Załącznik 2. [WYKAZ PRZEJŚĆ PRZEZNACZONYCH WYŁĄCZNIE DLA MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO]

Załącznik nr 2

WYKAZ PRZEJŚĆ PRZEZNACZONYCH WYŁĄCZNIE DLA MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

Lp.

Nazwa przejścia

Sposób przekraczania – środki transportu

Czas otwarcia

1

2

3

4

1

Jaworzynka – Hrčava

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

2

Jasnowice – Bukovec

pieszo, rowerami, motocyklami, samochodami osobowymi i transportem rolniczym

całą dobę

3

Stożek – Mały Stożek

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

4

Beskidek – Beskydek

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

5

Puńców – Kojkovice

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

6

Pogwizdów – Louky nad Olši

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

7

Kaczyce Górne – Karviná Ráj II

pieszo, rowerami, motocyklami, samochodami osobowymi i transportem rolniczym

całą dobę

8

Gołkowice – Závada

pieszo, rowerami, motocyklami, samochodami osobowymi i transportem rolniczym

całą dobę

9

Łaziska – Věřnovice

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

 

1

2

3

4

10

Gorzyczki – Věřnovice

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

11

Olza – Kopytov

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

całą dobę

12

Chałupki – Šilhěřovice

pieszo, rowerami, motocyklami, samochodami osobowymi i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

13

Rudyszwatd – Hat'

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

14

Tworków – Hat'

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

15

Owsiszcze – Pišt'

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

16

Bolesław – Pišt'

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

17

Borucin – Chuchelná

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

18

Krzanowice – Chuchelna

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

19

Krzanowice – Strahovice

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

20

Gródczanki – Třebom

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

21

Kietrz – Třebom

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

22

Ściborzyce Wielkie – Rohov

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

23

Wiechowice – Vávrovice

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

24

Branice – Úvalno

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

25

Tarnkowa – Bohušov

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

26

Pomorzowiczki – Osoblaha

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

27

Trzebina – Bartultovice

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

28

Sławniowice – Velké Kunětice

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

29

Kałków – Vidnava

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

30

Dziewiętlice – Bernartice

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

31

Złoty Stok – Bilá Vodá

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

32

Lutynia – Travná

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

33

Nowa Morawa – Stare Město

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

 

1

2

3

4

34

Niemojów – Bartošovice v Orlických horách

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

35

Mostowice – Orlické Záhoři

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

36

Miłoszów – Srbská

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczym

godz.
600 – 2200

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »