| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 5 lipca 1996 r.

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw.

Art. 1.
 W ustawie z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 124, poz. 601) skreśla się art. 8.
Art. 2.
 Przepis art. 24b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, stosuje się do radnych tych rad gmin, które zostaną wybrane po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 3.
 1. Urlop bezpłatny udzielony radnemu w okresie od 18 listopada 1995 r. do dnia 18 maja 1996 r. w trybie art. 24b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, ulega skróceniu do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, uważa się za okres wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku, za który przysługuje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.

3. Radny, o którym mowa w ust. 1, korzystający z urlopu bezpłatnego, podejmie pracę w terminie uzgodnionym z pracodawcą, najpóźniej jednak pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po upływie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy; przepisy art. 24c ustawy, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio.

4. Niestawienie się radnego, o którym mowa w ust. 3, w miejscu pracy w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, w celu uzgodnienia daty podjęcia pracy, jest równoznaczne z kontynuowaniem urlopu bezpłatnego, na warunkach określonych w ustawie wymienionej w ust. 1, chyba że uchybienie terminu nastąpiło bez winy radnego i stawił się on w miejscu pracy bezzwłocznie po ustaniu przyczyny uchybienia terminu.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do radnych, którzy po uzyskaniu urlopu bezpłatnego, a przed dniem wejścia w życie ustawy, nawiązali stosunek pracy nie wywołujący skutków przewidzianych w art. 24b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy.

Art. 4.
 1. Stwierdzenie przez radę gminy wygaśnięcia mandatu radnego lub zrzeczenie się mandatu przez radnego, jeżeli wynikło ono z okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie mają mocy prawnej, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy mandat nie został ponownie obsadzony.

2. O utracie mocy obowiązującej uchwały rady gminy stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, zarząd gminy powiadamia wyborców właściwego okręgu wyborczego w drodze obwieszczenia.

3. W przypadku obsadzenia mandatu radnego, osobie, która utraciła mandat w okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie przysługują roszczenia z tego tytułu.

Art. 5.
 1. Z dniem wejścia w życie ustawy ulegają z mocy prawa umorzeniu postępowania wyborcze, prowadzone na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. z 1996 r. Nr 84, poz. 387), których celem jest obsadzenie mandatu wygasłego w okolicznościach określonych w art. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Informację o umorzeniu postępowania wyborczego wojewoda podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy oraz ogłasza, w formie obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Art. 6.
 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »