| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 8 sierpnia 1996 r.

o Komitecie Integracji Europejskiej

Art. 1. [Komitet Integracji Europejskiej]
Komitet Integracji Europejskiej, zwany dalej "Komitetem", jest naczelnym organem administracji rządowej do spraw programowania i koordynowania polityki w sprawach związanych z integracją Polski z Unią Europejską oraz programowania i koordynowania działań dostosowawczych Polski do standardów europejskich, jak również koordynowania działań administracji państwowej w zakresie otrzymywanej pomocy zagranicznej.
Art. 2. [Zadania Komitetu]
1. Do zadań Komitetu należy w szczególności:

1) koordynowanie procesów adaptacyjnych i integracyjnych Polski z Unią Europejską oraz inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działań kształtujących te procesy, zwłaszcza w sferze gospodarczej i społecznej,

2) inicjowanie i koordynowanie prac dostosowawczych w zakresie instytucji prawnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych co do ich zgodności z prawem Unii Europejskiej,

3) współpraca z Komisją Europejską w zakresie realizacji indywidualnego programu wymagań integracyjnych,

4) ocena przebiegu procesów dostosowawczych,

5) koordynowanie przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków pochodzących z pomocy zagranicznej,

6) podejmowanie działań mających na celu przygotowanie informacyjne, koncepcyjne i kadrowe dla procesów integracyjnych,

7) współdziałanie z organizacjami samorządowymi, zmierzające do udziału tych organizacji w różnych strukturach instytucjonalnych Unii Europejskiej,

8) wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, stosownie do kompetencji określonych w odrębnych przepisach,

9) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów lub wynikających z odrębnych przepisów.

2. Komitet przedstawia Radzie Ministrów:

1) założenia programów dostosowawczych oraz integracyjnych z Unią Europejską,

2) projekty rozstrzygnięć w zakresie przeznaczania środków pochodzących z pomocy zagranicznej,

3) projekty aktów prawnych dotyczących działań dostosowawczych i integracyjnych,

4) sprawozdania z przebiegu realizacji programów dostosowawczych i działań integracyjnych.

Art. 3. [Delegacja]
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania Komitetu.
Art. 4. [Skład Komitetu]
1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący Komitetu,

2) Sekretarz Komitetu,

3) członkowie.

2. Do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Komitetu stosuje się przepisy ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426, z 1995 r. Nr 38, poz. 184 i Nr 150, poz. 729 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 488). Przewodniczący Komitetu wchodzi w skład Rady Ministrów.

3. Sekretarza Komitetu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu, z zastrzeżeniem art. 9 pkt 1.

4. Członkami Komitetu są:

1) Ministrowie: Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gospodarki, Finansów, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Pracy i Polityki Socjalnej, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Sprawiedliwości,

2) nie więcej niż trzy osoby, powoływane i odwoływane przez Prezesa Rady Ministrów, z zastrzeżeniem art. 9 pkt 1, których doświadczenie lub sprawowane funkcje mogą mieć istotne znaczenie dla realizacji zadań Komitetu.

5. Członek Komitetu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wyznaczyć swego stałego zastępcę - sekretarza stanu bądź podsekretarza stanu w kierowanym przez siebie ministerstwie, do zastępowania go w Komitecie.

6. W razie rozpatrywania przez Komitet sprawy należącej do zakresu działania innego ministra niż wymieniony w ust. 4 pkt 1, minister ten uczestniczy w posiedzeniach Komitetu z prawem głosu. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. W posiedzeniach Komitetu może uczestniczyć Prezes Narodowego Banku Polskiego i Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

Art. 5. [Posiedzenia Komitetu]
1. Posiedzenia Komitetu odbywają się przy obecności co najmniej połowy składu Komitetu.

2. Rozstrzygnięcia Komitetu zapadają w drodze uzgodnienia.

3. W przypadku gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywy przewodniczącego posiedzenia, poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia w drodze głosowania zapadają większością głosów osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 6, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

4. Na wniosek Przewodniczącego Komitetu, członka Komitetu lub ministra, o którym mowa w art. 4 ust. 6, zgłoszony w trakcie posiedzenia, na którym rozpatrywano sprawę w zakresie, w którym przysługiwało mu prawo głosu - Prezes Rady Ministrów może wstrzymać wykonanie uchwały i skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów.

Art. 6. [Regulamin]
Szczegółowe zasady i tryb działania Komitetu określa regulamin uchwalony przez Komitet i zatwierdzony przez Radę Ministrów.
Art. 7. [Przewodniczący Komitetu]
1. Przewodniczący Komitetu kieruje jego pracą i, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, reprezentuje Komitet na zewnątrz.

2. Przewodniczący Komitetu, w celu wykonania ustaw i na podstawie udzielonych w nich upoważnień, wydaje rozporządzenia.

3. Przewodniczący Komitetu współdziała z organami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach objętych zakresem działania Komitetu.

4. W razie gdy Przewodniczący Komitetu nie może czasowo wykonywać swoich zadań, zastępuje go Minister Spraw Zagranicznych, a w razie jego nieobecności - inny członek Komitetu wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów. W przypadku tym przepisu art. 4 ust. 5 nie stosuje się.

Art. 8. [Urząd Komitetu]
1. Komitet wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu Komitetu, którym kieruje Przewodniczący Komitetu, z zastrzeżeniem art. 9 pkt 2.

2. Organizację urzędu Komitetu określa statut nadany, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 9. [Prezes Rady Ministrów]
W przypadku gdy funkcję Przewodniczącego Komitetu pełni Prezes Rady Ministrów:

1) Sekretarza Komitetu oraz członków Komitetu, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2, powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii członków Komitetu, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1,

2) urzędem Komitetu kieruje, z upoważnienia Przewodniczącego Komitetu, Sekretarz Komitetu.

Art. 10. [Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej]
Komitet wydaje Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Art. 11. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Nowicki

Członek Zarządu Sembox Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »