| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 grudnia 1996 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 106, poz. 490) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Ministerstwu Gospodarki nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA GOSPODARKI]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 1996 r. (poz. 798)

STATUT MINISTERSTWA GOSPODARKI

§ 1. Ministerstwo Gospodarki, zwane dalej „Ministerstwem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Ministra Gospodarki, zwanego dalej „Ministrem”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. Ministerstwem kieruje Minister przy pomocy sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1.

2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Minister, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492), zwanej dalej „ustawą”.

3. Minister może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Ministerstwa, do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu.

§ 3. Minister, w celu inicjowania działań i przygotowania rozstrzygnięć w sprawach należących do zakresu jego działania, może tworzyć komisje, rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, określając cel powołania, zakres zadań, skład i tryb pracy tych organów, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy.

§ 4. 1. W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Sekretariat Ministerstwa,

3) Departament Strategii Gospodarczej,

4) Departament Polityki Przemysłowej,

5) Departament Energii i Środowiska,

6) Departament Integracji Europejskiej,

7) Departament Wielostronnych Stosunków Gospodarczych,

8) Departament Dwustronnych Stosunków Gospodarczych,

9) Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

10) Departament Instrumentów Polityki Gospodarczej,

11) Departament Regulacji Obrotu Wewnętrznego,

12) Departament Regulacji Obrotu z Zagranicą,

13) Departament Kontroli Eksportu,

14) Departament Analiz Ekonomicznych,

15) Departament Rezerw Państwowych i Spraw Obronnych,

16) Biuro Promocji Gospodarczej,

17) Biuro Prawne,

18) Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków,

19) Biuro Komunikacji Społecznej i Informacji,

20) Biuro Administracyjno-Budżetowe,

21) Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji,

22) Biuro Informatyki,

23) Biuro Zamówień Publicznych.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 oraz tryb prac Ministerstwa określa regulamin organizacyjny, nadany przez Ministra na wniosek Dyrektora Generalnego.

3. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Ministerstwa rozstrzyga Minister.

§ 5. 1. W Ministerstwie działa, jako jednostka wyodrębniona, Gospodarstwo Pomocnicze.

2. Nadzór zwierzchni nad Gospodarstwem Pomocniczym sprawuje Dyrektor Generalny.

3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Gospodarstwa Pomocniczego określają odrębne przepisy oraz regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego.

§ 6. 1. Minister nadzoruje jednostki organizacyjne, których wykaz stanowi załącznik do statutu.

2. Minister tworzy i utrzymuje placówki ekonomiczno-handlowe za granicą.

3. Minister aktualizuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, stosownie do zmian zachodzących po nadaniu statutu, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.

Załącznik do statutu Ministerstwa Gospodarki

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODPORZĄDKOWANYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA GOSPODARKI

1. Agencja Techniki i Technologii

2. Agencja Rezerw Materiałowych

3. Urząd Dozoru Technicznego

4. Ośrodek Studiów Wschodnich

5. Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej w Bydgoszczy

6. Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej w Gdańsku

7. Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej w Katowicach

8. Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej w Krakowie

9. Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej w Poznaniu

10. Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej w Radomiu

11. Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej w Warszawie

12. Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej we Wrocławiu

13. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach

14. Muzeum Węgla Kamiennego w Zabrzu

15. Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Chorzowie

16. Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Kępnie

17. Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Konstancinie

18. Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Przemysłu i Handlu DOSKO w Łodzi

19. Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Mysłowicach

20. Ośrodek Doskonalenia Kadr Specjalistycznych Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Bytomiu

21. Ośrodek Doskonalenia Kadr Specjalistycznych Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Chorzowie Batorym

22. Ośrodek Doskonalenia Kadr Specjalistycznych Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Krośnie n. Wisłokiem – w likwidacji

23. Ośrodek Doskonalenia Kadr Specjalistycznych Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Łodzi

24. Ośrodek Doskonalenia Kadr Specjalistycznych Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Tychach

25. Placówki ekonomiczno-handlowe za granicą

26. Beskidzki Instytut Tekstylny w Bielsku-Białej

27. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych „Kornel” w Katowicach

28. Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów w Tarnowskich Górach – w likwidacji

29. Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu

30. Centralne Laboratorium Naftowe w Warszawie

31. Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie

32. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach

33. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przetwórstwa Lnu w Żyrardowie

34. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Polam” w Warszawie

35. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku w Warszawie – w likwidacji

36. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „Polmatex-Cenaro” w Łodzi

37. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie

38. Centralny Ośrodek Chłodnictwa „Coch” w Krakowie

39. Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek w Pruszkowie

40. Centrum Badań i Promocji Biznesu „Ekorno” w Łodzi

41. Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „Emag” w Katowicach

42. Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag” w Gliwicach

43. Centrum Techniki Morskiej w Gdańsku

44. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

45. Instytut Technik i Technologii Dziewiarskiej „Tricotextil” w Łodzi

46. Instytut Architektury Tekstyliów w Łodzi

47. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu

48. Instytut Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu

49. Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie

50. Instytut Celulozowo-Papierniczy w Łodzi

51. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

52. Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach

53. Instytut Chemii Przemysłowej im. I. Mościckiego w Warszawie

54. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu

55. Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego w Warszawie

56. Instytut Elektrotechniki w Warszawie

57. Instytut Energetyki w Warszawie

58. Instytut Farmaceutyczny w Warszawie

59. Instytut Gospodarki Odpadami w Katowicach

60. Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie

61. Instytut Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor-lnstytut” we Wrocławiu

62. Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie

63. Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych w Łodzi

64. Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we Wrocławiu

65. Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

66. Instytut Lotnictwa w Warszawie

67. Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie

68. Instytut Maszyn Spożywczych w Warszawie

69. Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

70. Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie

71. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

72. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

73. Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica w Gliwicach

74. Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu

75. Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach

76. Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu

77. Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie

78. Instytut Odlewnictwa w Krakowie

79. Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie

80. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w Warszawie

81. Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil” w Piastowie

82. Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie

83. Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi

84. Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach

85. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych w Warszawie

86. Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie

87. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

88. Instytut Systemów Sterowania w Katowicach

89. Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie

90. Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych „Moratex” w Łodzi

91. Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi

92. Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu

93. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu

94. Instytut Technologii Próżniowej w Warszawie

95. Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

96. Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

97. Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie

98. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie

99. Instytut Technologii Nafty im. Prof. S. Piłata w Krakowie

100. Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie

101. Instytut Włókien Chemicznych w Łodzi

102. Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu

103. Instytut Włókiennictwa w Łodzi

104. Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie

105. Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny „Koprotech” w Warszawie

106. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewrowej „Oram” w Łodzi

107. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pakowania „Empak” w Krakowie

108. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” w Poznaniu

109. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki we Wrocławiu

110. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających „Barowent” w Katowicach

111. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Erg” w Jaśle

112. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie

113. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Predom-Obr” w Warszawie

114. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Skarżysko” w Skarżysku-Kamiennej

115. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Armatury Przemysłowej w Kielcach

116. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych w Łodzi

117. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego „Budokop” w Mysłowicach

118. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego w Katowicach

119. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych „Cebea” w Krakowie

120. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych „Detrans” w Bytomiu

121. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki w Kielcach

122. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej w Katowicach

123. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „Chemkop” w Krakowie

124. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu

125. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przemysłu Mięsnego we Wrocławiu – w likwidacji

126. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych w Pleszewie

127. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Hutniczych w Bytomiu — w likwidacji

128. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Toruniu

129. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny „Befamatex” w Bielsku-Białej

130. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych w Stalowej Woli

131. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej „Lumel” w Zielonej Górze

132. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów w Krakowie

133. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Motoreduktorów i Reduktorów „Redor” w Bielsku-Białej

134. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych w Poznaniu

135. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Plastycznej Metali „Plasomet” w Warszawie

136. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn „Tekoma” w Warszawie

137. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szynowych w Poznaniu

138. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie

139. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku

140. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” w Tarnobrzegu

141. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych „Bosmal” w Bielsku-Białej

142. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Gospodarstwa Domowego „Domgos” w Chorzowie – w likwidacji

143. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie

144. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Suszarnictwa Płodów Rolnych „Suprol” w Rogoźnie Wielkopolskim – w likwidacji

145. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków Organizacyjno-Technicznych „Prebot” w Radomiu

146. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Chłodniczych i Gastronomicznych „Gastromasz” w Bydgoszczy

147. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „Obrum” w Gliwicach

148. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu

149. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „Mera-PIAP” w Warszawie

150. Przemysłowy Instytut Elektroniki w Warszawie

151. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce

152. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu

153. Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

154. Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie

155. Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu

156. Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim

157. Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów we Włocławku

158. Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów we Wrocławiu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »