REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1996 nr 157 poz. 806

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 24 grudnia 1996 r.

w sprawie kas rejestrujących.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703 oraz z 1996 r. Nr 137, poz. 640) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W okresie od dnia 1 stycznia 1997 r. do dnia 31 grudnia 1997 r. obowiązek rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwany dalej „ewidencjonowaniem”, dotyczy podatników, u których wysokość obrotów osiągniętych z działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, oraz z 1996 r. Nr 137, poz. 640), zwanej dalej „ustawą”, w ciągu pierwszych trzech kwartałów 1996 r. przekroczyła 200 tys. zł, z zastrzeżeniem § 3.

2. Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania przez podatników wymienionych w ust. 1 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Podatnicy rozpoczynający działalność w 1997 r. są obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania od początku trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wysokość obrotów osiągniętych z działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy przekroczyła 200 tys. zł.

§ 2.
1. W okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 1998 r. obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania dotyczy podatników, u których wysokość obrotów z tytułu działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy w 1997 r. przekroczyła 80 tys. zł, z zastrzeżeniem § 3.

2. Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania przez podatników wymienionych w ust. 1 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Podatnicy rozpoczynający działalność w 1998 r. są obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania od początku trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wysokość obrotów osiągniętych z działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy przekroczyła 80 tys. zł.

§ 3.
1. W okresie od dnia 1 stycznia 1997 r. do dnia 31 grudnia 1998 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania następujących podatników:

1) świadczących usługi transportu, za których świadczenie należność jest przyjmowana przez konduktorów i rewizorów,

2) świadczących usługi łączności,

3) świadczących usługi komunalne materialne oraz usługi niematerialne, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych.

2. Zwolnienie określone w ust. 1 stosuje się, jeżeli udział wartości tych usług był wyższy od 70% ogólnego obrotu podatnika z tytułu działalności wymienionej w art. 29 ust. 1 ustawy.

§ 4.
1. W terminach określonych w § 1 i 2 podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/20 liczby kas, która została przez podatnika zgłoszona w urzędzie skarbowym do użytkowania, we wszystkich punktach sprzedaży na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych). Po rozpoczęciu ewidencjonowania podatnicy są obowiązani, w każdym kolejnym następnym miesiącu, rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas w ilości odpowiadającej co najmniej liczbie kas zainstalowanych w pierwszym miesiącu.

2. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku od towarów i usług), nie więcej jednak niż 2 500 zł.

3. Odliczenie, o którym mowa w ust. 2, zwane dalej „odliczeniem”, może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiące następujące po miesiącu, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie. Podstawą do odliczenia jest dowód zapłaty całej należności za nabycie kasy rejestrującej.

4. Kwota dokonanego w danym miejscu odliczenia z tytułu nabycia kas rejestrujących nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym w rozumieniu art. 19 ust. 1 i 2 ustawy.

5. W przypadku określonym w art. 21 ust. 2 ustawy kwota odliczenia zwiększa kwotę różnicy podatku w trzech równych częściach miesięcznych.

6. Przepisy ust. 2–5 stosuje się odpowiednio do kwot wydatkowanych na zakup rezerwowych kas rejestrujących, o których mowa w art. 29 ust. 2a ustawy.

§ 5.
1. Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie i, zgodnie z odrębnymi przepisami, użytkują kasy rejestrujące, zarejestrowane we właściwym urzędzie skarbowym.

2. Tracą prawo do odliczenia podatnicy, którzy nie użytkują kas rejestrujących albo użytkują je niezgodnie z przepisami.

3. Przepis ust. 2 stosuje się również w przypadku użytkowania kasy rejestrującej nie odpowiadającej kryteriom oraz warunkom technicznym wynikającym z odrębnych przepisów.

§ 6.
1. Odliczenie obejmuje również dodatkową liczbę kas rejestrujących ponad ilość wynikającą z § 4 ust. 1, jeżeli zostały przez podatnika zgłoszone i zarejestrowane we właściwym urzędzie skarbowym.

2. Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia, przed rozpoczęciem ewidencjonowania, przez podatnika we właściwym urzędzie skarbowym pisemnego oświadczenia o liczbie stanowisk kasowych w danym punkcie (obiekcie) sprzedaży detalicznej wraz z podaniem miejsca (adresu), w którym ta działalność jest prowadzona.

§ 7.
1. Podatnicy obowiązani są do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot podatku w przypadku:

1) rozpoczęcia ewidencjonowania po upływie terminów określonych w § 1 i 2, z uwzględnieniem § 4 ust. 1,

2) nieewidencjonowania mimo istnienia takiego obowiązku,

3) zaprzestania użytkowania kas rejestrujących w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania,

4) zaprzestania działalności, otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości oraz sprzedaży przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans, w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powstaje po upływie miesiąca, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1994 r. w sprawię kas rejestrujących (Dz. U. Nr 65, poz. 278 i Nr 119, poz. 573 oraz z 1996 r. Nr 129, poz. 608).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Minister Finansów: w z. K. Kalicki

Załącznik 1. [TERMINY ROZPOCZĘCIA PROWADZENIA EWIDENCJI OBROTU I KWOT PODATKU NALEŻNEGO, PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH, W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 1997 R. DO 31 GRUDNIA 1997 R.]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 grudnia 1996 r. (poz. 806)

Załącznik nr 1

TERMINY ROZPOCZĘCIA PROWADZENIA EWIDENCJI OBROTU I KWOT PODATKU NALEŻNEGO, PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH, W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 1997 R. DO 31 GRUDNIA 1997 R.

Lp.

Termin rozpoczęcia prowadzenia ewidencji

Wielkość obrotów osiągnięta przez podatnika za pierwsze trzy kwartały 1996 r., która zobowiązuje do rozpoczęcia ewidencji

1

do 10 lutego

powyżej 400 tys. zł

2

do 28 lutego

od 380 tys. zł do 400 tys. zł

3

do 31 marca

od 360 tys. zł do 380 tys. zł

4

do 30 kwietnia

od 340 tys. zł do 360 tys. zł

5

do 31 maja

od 320 tys. zł do 340 tys. zł

6

do 30 czerwca

od 300 tys. zł do 320 tys. zł

7

do 31 lipca

od 280 tys. zł do 300 tys. zł

8

do 31 sierpnia

od 260 tys. zł do 280 tys. zł

9

do 30 września

od 240 tys. zł do 260 tys. zł

10

do 31 października

od 220 tys. zł do 240 tys. zł

11

do 30 listopada

od 210 tys. zł do 220 tys. zł

12

do 31 grudnia

od 200 tys. zł do 210 tys. zł

 

Załącznik 2. [TERMINY ROZPOCZĘCIA PROWADZENIA EWIDENCJI OBROTU I KWOT PODATKU NALEŻNEGO, PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH, W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 1998 R. DO 31 GRUDNIA 1998 R.]

Załącznik nr 2

TERMINY ROZPOCZĘCIA PROWADZENIA EWIDENCJI OBROTU I KWOT PODATKU NALEŻNEGO, PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH, W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 1998 R. DO 31 GRUDNIA 1998 R.

Lp.

Termin rozpoczęcia prowadzenia ewidencji

Wielkość obrotów osiągnięta przez podatnika za 1997 r., która zobowiązuje do rozpoczęcia ewidencji

1

do 10 lutego

powyżej 200 tys. zł

2

do 28 lutego

od 185 tys. zł do 200 tys. zł

3

do 31 marca

od 170 tys. zł do 185 tys. zł

4

do 30 kwietnia

od 160 tys. zł do 170 tys. zł

5

do 31 maja

od 150 tys. zł do 160 tys. zł

6

do 30 czerwca

od 140 tys. zł do 150 tys. zł

7

do 31 lipca

od 130 tys. zł do 140 tys. zł

8

do 31 sierpnia

od 120 tys. zł do 130 tys. zł

9

do 30 września

od 110 tys. zł do 120 tys. zł

10

do 31 października

od 100 tys. zł do 110 tys. zł

11

do 30 listopada

od 90 tys. zł do 100 tys. zł

12

do 31 grudnia

od 80 tys. zł do 90 tys. zł

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1996-12-31
  • Data wejścia w życie: 1997-01-01
  • Data obowiązywania: 1997-01-01
  • Z mocą od: 1997-01-01
  • Dokument traci ważność: 1999-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA