REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1996 nr 158 poz. 816

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 17 grudnia 1996 r.

w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ust. 3 i art. 39 ust. 3 w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

 Rozporządzenie określa wysokość oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania ekwiwalentu konserwacyjnego, a także szczegółowe zasady ustalania wysokości i tryb przyznawania równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych, zwanych dalej „kwaterami”, oraz najemcom lokali mieszkalnych.
§ 2.
 Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496).
§ 3.
 Przez pojęcie właściwego organu rozumie się organy wojskowe właściwe w sprawach związanych z zakwaterowaniem żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz emerytów, rencistów wojskowych i członków ich rodzin, określone w odrębnych przepisach.

Rozdział 2

Ekwiwalent konserwacyjny

§ 4.

 1. Osobom uprawnionym do kwater i najemcom lokali mieszkalnych, otrzymującym przydział kwatery, kwatery zastępczej lub lokalu mieszkalnego w drodze ich ponownego zasiedlenia, przysługuje na ich wniosek ekwiwalent konserwacyjny za wykonanie robót malarskich i konserwacyjnych we własnym zakresie.

2. Ekwiwalent konserwacyjny nie przysługuje osobom zamieniającym we własnym zakresie zajmowaną kwaterę lub lokal mieszkalny z innymi osobami.

§ 5.
 1. Właściwy organ przed wyrażeniem zgody na wykonanie robót malarskich i konserwacyjnych we własnym zakresie:

1) dokonuje sprawdzenia, czy nie zachodzi konieczność przeprowadzenia w kwaterze lub lokalu mieszkalnym innych robót remontowych poprzedzających roboty malarskie i konserwacyjne, których wykonanie należy do obowiązków tego organu,

2) informuje osobę uprawnioną lub najemcę lokalu mieszkalnego o zakresie i warunkach wykonania robót malarskich i konserwacyjnych.

2. Po uzyskaniu zgody na wykonanie robót malarskich i konserwacyjnych osoba uprawniona lub najemca lokalu mieszkalnego wykonuje te roboty na własny koszt. Właściwy organ może zezwolić na wypłacenie zaliczki na poczet ekwiwalentu konserwacyjnego w wysokości 50% tego ekwiwalentu.

3. Od dnia uzyskania zgody na wykonanie robót malarskich i konserwacyjnych we własnym zakresie osoba uprawniona lub przyszły najemca ponosi opłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 86, poz. 433 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 56, poz. 257).

4. Po wykonaniu robót malarskich i konserwacyjnych przedstawiciel właściwego organu dokonuje ich odbioru.

5. W razie stwierdzenia, że roboty malarskie i konserwacyjne wykonano niezgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, właściwy organ nakazuje na piśmie osobie uprawnionej lub przyszłemu najemcy usunięcie usterek w określonym terminie.

6. Po dokonaniu odbioru robót malarskich i konserwacyjnych właściwy organ wydaje decyzję o wypłaceniu ekwiwalentu konserwacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie drugie.

§ 6.
 Stawka ekwiwalentu konserwacyjnego w 1996 r. wynosi 37,50 zł za 1 m2 powierzchni mieszkalnej.
§ 7.
 1. Wysokość ekwiwalentu konserwacyjnego oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, mnożąc stawkę, o której mowa w § 6, przez powierzchnię mieszkalną przydzielonej kwatery lub lokalu mieszkalnego.

2. Jeżeli powierzchnia mieszkalna przydzielonej kwatery jest większa od maksymalnej należnej, ustalonej na podstawie art. 26 ust. 1–5 ustawy, do obliczenia wysokości ekwiwalentu konserwacyjnego przyjmuje się maksymalną należną powierzchnię mieszkalną.

Rozdział 3

Równoważnik mieszkaniowy

§ 8.

 1. Równoważnik mieszkaniowy jest przeznaczony na wykonanie przez osobę uprawnioną we własnym zakresie robót remontowych i napraw wyposażenia w zajmowanej kwaterze lub lokalu mieszkalnym.

2. Równoważnik mieszkaniowy przysługuje osobom uprawnionym, zajmującym:

1) kwaterę,

2) kwaterę zastępczą lub inne pomieszczenie mieszkalne na zakwaterowanie tymczasowe z rodziną,

3) lokal mieszkalny nie będący w zasobach resortu spraw wewnętrznych, za który jest uiszczany czynsz regulowany,

4) własnościowy lub spółdzielczy lokal mieszkalny uzyskany bez pomocy finansowej resortu spraw wewnętrznych,

5) lokal mieszkalny wynajęty, za który żołnierz zawodowy w służbie stałej otrzymuje świadczenie, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy.

3. Żołnierz zawodowy zajmujący kwaterę funkcyjną ma prawo do równoważnika mieszkaniowego za jedną wybraną przez siebie kwaterę lub lokal mieszkalny.

§ 9.
1. Osoby uprawnione składają corocznie, w terminie do dnia 31 stycznia, oświadczenia o okolicznościach mających wpływ na wysokość równoważnika mieszkaniowego.

2. Wypłaty równoważnika mieszkaniowego, po zweryfikowaniu złożonych oświadczeń, dokonuje właściwy organ w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.

§ 10.
 Stawka równoważnika mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni mieszkalnej w 1996 r. wynosi dla kwater i lokali mieszkalnych:

1) wyposażonych w centralne ogrzewanie:

a) bez pieca kąpielowego – 7,90 zł,

b) z piecem kąpielowym – 8,40 zł,

2) ogrzewanych piecami akumulacyjnymi – 9,95 zł.

§ 11.
 Wysokość równoważnika mieszkaniowego oblicza się mnożąc stawkę, o której mowa w § 10, przez maksymalną powierzchnię mieszkalną należną w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego.
§ 12.
 1. W razie stwierdzenia obniżenia stanu technicznego kwatery lub lokalu mieszkalnego, właściwy organ może nakazać wykonanie robót remontowych i napraw wyposażenia w określonym terminie.

2. W wypadku gdy osoba uprawniona nie wykonała robót i napraw, o których mowa w ust. 1, właściwy organ wydaje decyzję o wstrzymaniu wypłaty równoważnika mieszkaniowego do czasu wykonania nakazanych robót i napraw.

3. W razie niewykonania nakazanych robót i napraw w określonym terminie, właściwy organ wykonuje te roboty i naprawy we własnym zakresie. Koszt wykonania robót i napraw organ ten potrąca z przysługującego osobie uprawnionej równoważnika mieszkaniowego.

§ 13.
 Jeżeli osoba uprawniona nie uiszcza w ustalonych terminach zobowiązań finansowych z tytułu zajmowania kwatery lub lokalu mieszkalnego, właściwy organ wstrzymuje wypłatę równoważnika mieszkaniowego do czasu uregulowania tych zobowiązań.
§ 14.
 1. Osoba uprawniona, która nabyta uprawnienia do równoważnika mieszkaniowego w ciągu roku kalendarzowego, otrzymuje część tego równoważnika, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po dniu, w którym nabyta te uprawnienia, przyjmując do obliczenia jego wysokości maksymalną powierzchnię mieszkalną należną w tym dniu. Wypłaty tej należności dokonuje się w następnym roku kalendarzowym.

2. Osoba uprawniona, która utraciła uprawnienia do równoważnika mieszkaniowego w ciągu roku kalendarzowego, jest obowiązana zwrócić jego część, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po dniu, w którym utraciła te uprawnienia.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 15.

 1. Właściwy organ wypłaca osobom uprawnionym ekwiwalent konserwacyjny i równoważnik mieszkaniowy poprzez oddziały gospodarcze jednostek wojskowych.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują osobom uprawnionym od 1 stycznia 1996 r.

§ 16.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Siemiątkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1996-12-31
  • Data wejścia w życie: 1996-12-31
  • Data obowiązywania: 1996-12-31
  • Z mocą od: 1996-01-01
  • Dokument traci ważność: 2002-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA