reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 4 marca 1997 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 4 marca 1997 r. (poz. 115)

STATUT MINISTERSTWA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

§ 1. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zwane dalej „Ministerstwem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zwanego dalej „Ministrem”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. Ministerstwem kieruje Minister przy pomocy sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1.

2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Minister, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775), zwanej dalej „ustawą”.

3. Minister może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Ministerstwa do podejmowania decyzji, w określonych sprawach, w jego imieniu.

§ 3. Minister może tworzyć komisje, rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, nazwę, zakres zadań, skład i tryb pracy tych organów, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy.

§ 4. 1. W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji, a w jego ramach w szczególności:

a) Wydział do Spraw Kadr, Szkolenia i Odznaczeń,

b) Wydział Prezydialny,

c) Wydział Organizacji Ministerstwa i Jednostek Nadzorowanych,

d) Wydział Informatyki,

e) Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków,

f) wyodrębnione stanowisko do spraw zamówień publicznych,

3) Departament Budżetu i Finansów,

4) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,

5) Departament Polityki Rolnej i Regionalizacji,

6) Departament Produkcji Rolniczej,

7) Departament Przetwórstwa Rolno-Spożywczego i Przekształceń Własnościowych,

8) Departament Rynku Rolnego,

9) Departament Gospodarki Ziemią,

10) Departament Infrastruktury Wsi,

11) Departament Spraw Społeczno-Zawodowych i Socjalnych,

12) Departament Nauki, Oświaty i Doradztwa,

13) Departament Weterynarii,

14) Biuro Informacji i Analiz,

15) Biuro Budowy Rynków Hurtowych i Giełd,

16) Biuro Spraw Obronnych,

17) Biuro Prawne,

18) Biuro Administracyjno-Budżetowe.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Ministerstwa określa regulamin organizacyjny nadany przez Ministra na wniosek Dyrektora Generalnego.

3. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga Minister.

§ 5. 1. W Ministerstwie działa, jako jednostka wyodrębniona, Gospodarstwo Pomocnicze „Zakład Obsługi Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej”.

2. Nadzór zwierzchni nad Gospodarstwem Pomocniczym sprawuje Dyrektor Generalny.

3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Gospodarstwa Pomocniczego określają odrębne przepisy oraz regulamin wewnętrzny, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego.

§ 6. 1. Minister nadzoruje jednostki organizacyjne, których wykaz stanowi załącznik do statutu.

2. Minister aktualizuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, stosownie do zmian zachodzących po nadaniu statutu, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.

Załącznik do statutu Ministerstwa Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej prowadzonych przez Ministra*)

A. Jednostki badawczo-rozwojowe

1. Centralne Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi.

2. Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych w Poznaniu.

3. Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego w Lublinie.

4. Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie.

5. Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu.

6. Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż w Warszawie.

7. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie.

8. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie.

9. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.

10. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach.

11. Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu.

12. Instytut Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie.

13. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie.

14. Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie.

15. Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu.

16. Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

17. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

18. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

19. Instytut Zootechniki w Krakowie.

20. Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach.

B. Inne jednostki organizacyjne

1. Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szkół Rolniczych w Brwinowie.

2. Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie w Poznaniu.

3. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

4. Centralna Stacja Hodowli Zwierząt w Warszawie.

5. Inspekcja Nasienna w Warszawie.

6. Centralny Inspektorat Standaryzacji w Warszawie.

7. Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie.

8. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

9. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin – Główny Inspektorat w Warszawie.

10. Państwowa Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w Warszawie.

11. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Wesołej.

12. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie.

13. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

C. Szkoły prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

1. Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu.

2. Zespół Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Brwinowie.

3. Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Górze Kalwarii.

4. Zespół Szkół Rolniczych im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie.

5. Zespół Szkół Rolniczych w Pomiechówku.

6. Zespół Szkół Rolniczych im. Wł. Wolskiego w Serocku.

7. Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza i Technikum Ogrodnicze dla Pracujących w Tarczynie.

8. Zespół Szkół Rolniczych w Jabłoniu.

9. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej.

10. Zespół Szkół Rolniczych im. St. Staszica w Łosicach.

11. Zespół Szkół Melioracji Wodnych w Białymstoku.

12. Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku.

13. Zespół Szkół Rolniczych w Bielsku Podlaskim.

14. Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie.

15. Zespół Szkół Rolniczych w Hajnówce.

16. Zespół Szkół Rolniczych w Janowie.

17. Zespół Szkół Rolniczych w Mońkach.

18. Zespół Szkół Rolniczych w Ostróżanach.

19. Zespół Szkół Rolniczych w Różanymstoku.

20. Zespół Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce.

21. Zespół Szkół Rolniczych im. majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce.

22. Zasadnicza Szkoła Rolnicza im. W. Witosa w Suchowoli.

23. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu.

24. Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej.

25. Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Cieszynie.

26. Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu.

27. Zespół Szkół Rolniczych w Milówce.

28. Zespół Szkół Rolniczych w Radoczy.

29. Zespół Szkół Rolniczych im. prof. dr. T. Marchlewskiego w Żywcu-Moszczanicy.

30. Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielicach.

31. Zespół Szkół Ogrodniczych w Bydgoszczy.

32. Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego w Chojnicach.

33. Zespół Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Gąsawie.

34. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Inowrocławiu.

35. Zespół Szkół Rolniczych w Janowcu Wielkopolskim.

36. Zespół Szkół Rolniczych w Kamienicy.

37. Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie.

38. Zespół Szkół Rolniczych w Kobylnikach.

39. Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu Kujawskim.

40. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Lubiewie.

41. Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu.

42. Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.

43. Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. E. Chroboczka w Szubinie.

44. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Świeciu n. Wisłą.

45. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Tucholi.

46. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Żninie.

47. Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Krasnymstawie.

48. Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce.

49. Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa im. J. Piłsudskiego w Okszowie.

50. Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Siennicy Różanej.

51. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Bogurzynie.

52. Zespół Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

53. Zespół Szkół Rolniczych im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.

54. Zespół Szkół Rolniczych w Gródkach.

55. Zespół Szkół Rolniczych im. Emilii Sukiertowej-Biedrawiny w Malinowie.

56. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Płońsku.

57. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Raciążu.

58. Zespół Szkół Rolniczych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.

59. Zespół Szkół Rolniczych w Gorzowie Śląskim.

60. Zespół Szkół Rolniczych w Gosławicach.

61. Zespół Szkół Rolniczych w Myszkowie.

62. Zespół Szkół Rolniczych w Oleśnie.

63. Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza, Zasadnicza Szkoła Hodowlana w Walenczowie.

64. Zespół Szkół Rolniczych w Złotym Potoku.

65. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Żytnie.

66. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Barlewiczkach.

67. Zespół Szkół Rolniczych w Braniewie.

68. Zespół Szkół Rolniczych w Dzierzgoniu.

69. Zespół Szkół Rolniczych w Gronowie Górnym.

70. Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach.

71. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie.

72. Zespół Szkół Rolniczych im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Stawie.

73. Zespół Szkół Rolniczych im. St. Mikołajczyka w Pasłęku.

74. Zespół Szkół Rolniczych w Pieniężnie.

75. Zespół Szkół Ogrodniczych w Połoninach.

76. Zespół Szkół Rolniczych im. I. Kosmowskiej w Suszu.

77. Zespół Szkół Rolniczych im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie.

78. Zespół Szkół Inżynierii środowiska w Gdańsku-Oruni.

79. Zespół Szkół Rolniczych im. St. Staszica w Kłaninie.

80. Liceum Zawodowe w Nowym Lubaniu.

81. Zespół Szkół Rolniczych w Owidzu.

82. Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim.

83. Zespół Szkół Rolniczych w Przodkowie.

84. Zespół Szkół Rolniczych im. Macieja Rataja w Rusocinie.

85. Zespół Szkół Rolniczych w Rzucewie.

86. Zespół Szkół Rolniczych w Sierakowicach.

87. Zespół Szkół Rolniczych w Skórczu.

88. Zespół Szkół Rolniczych w Somoninie.

89. Zespół Szkół Rolniczych w Swarożynie.

90. Zespół Szkół Rolniczych w Bobowicku.

91. Zespół Szkół w Choszcznie.

92. Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Drezdenku.

93. Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim.

94. Zespół Szkół Rolniczych w Kamieniu Małym.

95. Zespół Szkół Rolniczych im. prof. dr. F. Cieszkowskiego-Dembickiego w Międzychodzie.

96. Zespół Szkół Rolniczych w Myśliborzu.

97. Zespół Szkół Rolniczych w Słubicach.

98. Zespół Szkół Rolniczych w Smolnicy.

99. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Strzelcach Krajeńskich.

100. Zespół Szkół Rolniczych w Trzcielu.

101. Zespół Szkół Rolniczych w Biedrzychowicach.

102. Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Bolkowie.

103. Zespół Szkół Rolniczo-Ekologicznych w Jeleniej Górze.

104. Zespół Szkół Rolniczych w Jeleniej Górze.

105. Zespół Szkół Rolniczych im. Kombatantów Ziemi Lwówieckiej w Rakowicach Wielkich.

106. Zespół Szkół Rolniczych w Zgorzelcu.

107. Zespół Szkół Rolniczych w Koźminie.

108. Zespół Szkół Rolniczych im. Marii Koszutskiej „Wery” w Liskowie.

109. Zespół Szkół Rolniczych w Marszewie.

110. Zespół Szkół Rolniczych w Międzyborzu.

111. Zespół Szkół Rolniczych w Opatówku.

112. Zespół Szkół Rolniczych w Ostrzeszowie.

113. Zespół Szkół Rolniczych w Przygodzicach.

114. Zespół Szkół Rolniczych w Słupi.

115. Zespół Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarce.

116. Zasadnicza Szkoła Rolnicza i Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa w Czechowicach-Dziedzicach.

117. Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Gliwicach-Ostropie.

118. Liceum Zawodowe MRiGŻ i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jastrzębiu-Zdroju.

119. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Jawiszowicach.

120. Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Jaworznie.

121. Zespół Szkół Rolniczych im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim.

122. Zespół Szkół Rolniczych w Ornontowicach.

123. Zespół Szkół Rolniczych im. Karola Miarki w Pszczynie.

124. Zespół Szkół – Zasadnicza Szkoła Rolnicza i Technikum Rolnicze w Pyskowicach.

125. Zespół Szkół Zawodowych – Zasadnicza Szkóła Rolnicza i Liceum Zawodowe MRiGŻ w Raciborzu.

126. Zespół Szkół Zawodowych – Liceum Zawodowe MRiGŻ i Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Rybniku.

127. Zasadnicza Szkoła Rolniczo-Ogrodnicza w Tychach.

128. Zespół Szkół – Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Rydułtowach.

129. Zespół Szkół – Liceum i Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Wodzisławiu Śląskim.

130. Zespół Szkół – Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza i Technikum Ogrodnicze w Wojkowicach.

131. Zespół Szkół – Liceum Zawodowe MRiGŻ w Wolbromiu.

132. Liceum Zawodowe MRiGŻ i Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Żarnowcu.

133. Zasadnicza Szkoła w Żorach-Baranowicach.

134. Zespół Szkół Rolniczych w Bałtowie.

135. Zespół Szkół Rolniczych im. Bolesława Chrobrego w Chroberzy.

136. Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

137. Zespół Szkół Rolniczych im. Macieja Rataja w Krzelowie.

138. Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Książu Wielkim.

139. Zespół Szkół Rolniczych w Podzamczu Chęcińskim.

140. Zespół Szkół Rolniczych we Włoszczowie.

141. Zespół Szkół Rolniczych im. H. Sawickiej w Kaczkach Średnich.

142. Zespół Szkół Rolniczych im. St. Staszica w Kościelcu.

143. Zespół Szkół Ogrodniczych w Powierciu.

144. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Strzałkowie.

145. Zespół Szkół Rolniczych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie.

146. Zespół Szkół Rolniczych MRiGŻ w Zagórowie.

147. Zespół Szkół Rolniczych w Żychlinie.

148. Zespół Szkół Rolniczych im. Oskara Langego w Białym Borze.

149. Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa im. Wincentego Witosa w Boninie.

150. Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Gogułczynie.

151. Zespół Szkół Rolniczych im. Macieja Rataja w Gościnie.

152. Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Połczynie-Zdroju.

153. Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa im. St. Staszica w Szczecinku-Świątkach.

154. Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie.

155. Zespół Szkół Rolniczych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie.

156. Zespół Szkół Rolniczych im. dr. Franciszka Stefczyka w Czernichowie.

157. Zespół Szkół Rolniczych w Dobczycach.

158. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Giebułtowie.

159. Zespół Szkół Melioracji Wodnych w Krakowie.

160. Zespół Szkół Rolniczych w Myślenicach.

161. Zespół Szkół Rolniczych im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.

162. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Mechanizacji Rolnictwa w Trzyciążu.

163. Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa w Jedliczach.

164. Zespół Szkół Rolniczych w Iwoniczu.

165. Zespół Szkół Rolniczych w Lesku.

166. Technikum Rolnicze im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach.

167. Zespół Szkół – Liceum Zawodowe im. M. Kopernika w Nowym Żmigrodzie.

168. Zespół Szkół Rolniczych im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy.

169. Zespół Szkół Rolniczych im. Wł. Szafera w Chojnowie.

170. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Chróstniku.

171. Zespół Szkół Rolniczych im. Macieja Rataja w Głogowie.

172. Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Legnicy.

173. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Rudnej.

174. Zespół Szkół Rolniczych im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie.

175. Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Bronowie.

176. Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu.

177. Zespół Szkół Rolniczych im. Synów Pułku w Lesznie.

178. Zespół Szkół Rolniczych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.

179. Zespół Szkół Rolniczych w Bełżycach.

180. Zespół Szkół Rolniczych w Janowcu.

181. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.

182. Zespół Szkół Rolniczych im. Macieja Rataja w Klementowicach.

183. Zespół Szkół Rolniczych im. I. Kosmowskiej w Kluczkowicach.

184. Zespół Szkół w Kocku.

185. Zespół Szkół Rolniczych w Ludwinie.

186. Zespół Szkół Ogrodniczych w Łęcznej.

187. Zespół Szkół Ogrodniczych w Niemcach.

188. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piotrowicach.

189. Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli.

190. Zespół Szkół Rolniczych w Sobieszynie.

191. Zespół Szkół Rolniczych w Zakrzówku.

192. Zespół Szkół Ogrodniczych w Żyrzynie.

193. Zasadnicza Szkoła Rolnicza i Wieczorowe Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Urzędowie.

194. Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie.

195. Zespół Szkół Weterynaryjnych im. Ludwika Bojanusa w Łomży.

196. Zespół Szkół Rolniczych im. chór. Jana Szymańskiego w Marianowie.

197. Zespół Szkół Rolniczych im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie.

198. Zespół Szkół Rolniczych w Wojewodzinie.

199. Zespół Szkół Rolniczych w Zambrowie.

200. Zespół Szkół Rolniczych im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach.

201. Zespół Szkół Ogrodniczych w Łodzi.

202. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Modlnej.

203. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rąbieniu k. Łodzi.

204. Zespół Szkół Rolniczych im. mjr. pil. W. Szcześniewskiego w Widzewie.

205. Liceum Zawodowe w Bobowej.

206. Technikum Rolnicze i Zasadnicza Szkoła Rolnicza im. Stanisławy Groblewskiej w Bystrej.

207. Zespół Szkół Rolniczych w Hańczowej.

208. Liceum Ekonomiczne i Technikum Rolnicze w Jordanowie.

209. Zespół Szkół Rolniczych w Lubieniu.

210. Zespół Szkół Rolniczych w Łącku.

211. Zespół Szkół Rolniczych im. Wł. Orkana w Marcinkowicach.

212. Zespół Szkół Ogrodniczych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej.

213. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Nawojowej.

214. Zespół Szkół Rolniczych im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu.

215. Zespół Szkół Rolniczych w Starym Sączu.

216. Zespół Szkół Rolniczych w Tęgoborzu.

217. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Trzycierzu.

218. Zespół Szkół Rolniczych w Dobrocinie.

219. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Dźwierzutach.

220. Zespół Szkół Rolniczych w Jagarzewie.

221. Zespół Szkół Rolniczych MRiGŻ w Jezioranach.

222. Zespół Szkół Rolniczych MRiGŻ w Karolewie.

223. Zespół Szkół Rolniczych im. Mariana Gotowca w Lidzbarku Warmińskim.

224. Zespół Szkół Rolniczo-Spożywczych w Olsztynie.

225. Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa im. Wincentego Witosa w Ostródzie.

226. Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa im. Macieja Rataja w Reszlu.

227. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Rybnie.

228. Technikum Rolnicze w Smolajnach.

229. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – Technikum Rolnicze w Szczytnie.

230. Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Tuławkach.

231. Technikum Zawodowe w Biechowie.

232. Zespół Szkół Rolniczych im. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach.

233. Zespół Szkół Rolniczych w Chróścinie Opolskiej.

234. Zespół Szkół Rolniczych im. Wł. Szafera w Głubczycach.

235. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Grodkowie.

236. Zespół Szkół Rolniczych im. Jakuba Kani w Izbicku.

237. Zespół Szkół Rolniczych im. Arki Bożka w Komornie.

238. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Mochowie.

239. Zespół Szkół Rolniczych im. T. Kościuszki w Namysłowie.

240. Zespół Szkół Rolniczych im. E. Godlewskiego w Nysie.

241. Zespół Szkół Rolniczych w Polanowicach.

242. Zespół Szkół Ogrodniczych im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.

243. Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku.

244. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Pokoju.

245. Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Reymonta w Żłobiźnie.

246. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Baranowie.

247. Zespół Szkół w Chorzelach.

248. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Czerwinie.

249. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Długosiodle.

250. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Goworowie.

251. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Kadzidle.

252. Zespół Szkół Zawodowych – Liceum Rolnicze w Krasnosielcu.

253. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Lelisie.

254. Zespół Szkół Rolniczych w Lubiejewie.

255. Zasadnicza Szkoła w Łysych.

256. Zespół Szkół Zawodowych w Makowie Mazowieckim.

257. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Myszyńcu.

258. Zespół Szkół Rolniczych w Ostrołęce.

259. Zespół Szkół Zawodowych w Przasnyszu.

260. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Rozogach.

261. Szkoły Rolnicze w Różanie.

262. Zasadnicza Szkoła w Rząśniku.

263. Zasadnicza Szkoła w Troszynie.

264. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie.

265. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Zabrodziu.

266. Zespół Szkół Rolniczych im. Stanisława Staszica w Białej.

267. Zespół Szkół Rolniczych im. M. Drzymały w Brzostowie.

268. Zespół Szkół Rolniczych im. Karola Libelta w Gołańczy.

269. Zespół Szkół Technicznych w Gospodarce Żywnościowej im. Leona Kruczkowskiego w Jastrowiu.

270. Zespół Szkół Rolniczych im. B. Krajny w Nieżychowie.

271. Zespół Szkół Rolniczych w Ratajach.

272. Zespół Szkół Rolniczych im. Dezyderego Chłapowskiego w Rogoźnie.

273. Zespół Szkół Ogrodniczych w Starej Łubiance.

274. Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Broniewskiego w Wałczu.

275. Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie.

276. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Bełchatowie.

277. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Bujnach.

278. Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie.

279. Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Dobryszycach.

280. Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa im. Bronisława Franciszka Lewkowicza w Mroczkowie Gościnnym.

281. Zasadnicza Szkoła w Opocznie.

282. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Przedborzu.

283. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Strzałkowie.

284. Zespół Szkół Rolniczych w Szydłowie.

285. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu.

286. Zasadnicza Szkoła Rolnicza i Liceum Rolnicze w Ciućkowie.

287. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Czerwińsku.

288. Zasadnicza Szkoła Rolnicza i Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Iłowie.

289. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Kiernozi.

290. Zespół Szkół Rolniczych im. Macieja Rataja w Mieczysławowie.

291. Zespół Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

292. Zespół Szkół Rolniczych im. Leokadii Bergerowej w Trzepowie.

293. Zespół Szkół Rolniczych w Gnieźnie.

294. Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grzybnie.

295. Zespół Szkół Rolniczych w Kotowie.

296. Zespół Szkół Rolniczych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie.

297. Zespół Szkół Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Objezierzu.

298. Zespół Szkół Rolniczych im. Michała Drzymały w Poznaniu.

299. Zespół Szkół Rolniczych w Rokietnicy.

300. Zespół Szkół Rolniczych im. prof. Maksymiliana Siły-Nowickiego w Sierakowie.

301. Zespół Szkół Rolniczych w Starym Tomyślu.

302. Zespół Szkół Rolniczych im. Stanisława Staszica w Szamotułach.

303. Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.

304. Zespół Szkół Rolniczych w Trzciance k. Opalenicy.

305. Zespół Szkół Mleczarskich im. Tomasza Dziamy we Wrześni.

306. Zespół Szkół Rolniczych im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni.

307. Zespół Szkół Rolniczych w Nienadowie.

308. Zespół Szkół Rolniczych w Oleszycach.

309. Technikum Ogrodnicze w Pawłosiowie.

310. Zespół Szkół Rolniczych im. prof. W. Szafera w Przemyślu.

311. Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa w Radymnie.

312. Technikum Rolnicze w Sośnicy.

313. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Zarzeczu.

314. Zespół Szkół Zawodowych w Białobrzegach.

315. Zespół Szkół Rolniczych im. St. Staszica w Borkowicach.

316. Zespół Szkół Rolniczych im. Ziemi Iłżeckiej w Chwałowicach.

317. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Jasieńcu.

318. Zespół Szkół Zawodowych w Kozienicach.

319. Zespół Szkół Zawodowych w Lipsku.

320. Zespół Szkół Ogrodniczych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi.

321. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Aleksandra Niedbalskiego w Radomiu-Wacyniu.

322. Zespół Szkół Ogrodniczych im. Józefa Brzezińskiego w Radomiu-Wośnikach.

323. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siennie.

324. Zespół Szkół Zawodowych im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

325. Zespół Szkół Rolniczych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu.

326. Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Albigowej.

327. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Leżajsku.

328. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie.

329. Zespół Szkół Rolniczych w Miłocinie.

330. Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ropczycach.

331. Zespół Szkół Rolniczych w Rzemieniu.

332. Zespół Szkół Budownictwa Wodnego, Melioracji i Weterynarii im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie.

333. Zespół Szkół Rolniczych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni.

334. Zespół Szkół Rolniczych w Wysokiej.

335. Zespół Szkół Rolniczych w Janowie.

336. Zespół Szkół Rolniczych w Łukowie.

337. Zespół Szkół Rolniczych im. St. Staszica w Miętnem.

338. Zespół Szkół Rolniczych w Smolanach.

339. Zespół Szkół Rolniczych im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach.

340. Zespół Szkół – Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa w Siennicy.

341. Zespół Szkół Rolniczych im. Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej w Sokołowie Podlaskim.

342. Zespół Szkół – Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa w Stoczku Łukowskim.

343. Zespół Szkół Zawodowych – Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Węgrowie.

344. Zespół Szkół Zawodowych – Liceum Zawodowe w Żelechowie.

345. Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie.

346. Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie.

347. Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach.

348. Zespół Szkół Rolniczych w Wojsławicach.

349. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Bielawach.

350. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Głuchowie.

351. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Guzowie.

352. Zespół Szkół Rolniczych w Łowiczu.

353. Zespół Szkół Rolniczych w Mszczonowie.

354. Zespół Szkół Rolniczych w Rawie Mazowieckiej.

355. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. broni Zygmunta Berlinga w Skierniewicach.

356. Zespół Szkół Rolniczych im. Bohaterów Walk nad Bzurą w 1939 r. w Sochaczewie.

357. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Szwejkach Małych.

358. Zespół Szkół Rolniczych w Teresinie.

359. Zespół Szkół Rolniczych w Witkowicach.

360. Zespół Szkół Rolniczych w Zduńskiej Dąbrowie.

361. Zespół Szkół Rolniczych w Człuchowie.

362. Zespół Szkół Rolniczych w Lęborku.

363. Zespół Szkół Rolniczych w Łodzierzy.

364. Zespół Szkół Rolniczych w Sławnie.

365. Zespół Szkół Rolniczych im. Wł. Reymonta w Słupsku.

366. Zespół Szkół Rolniczych w Białej Piskiej.

367. Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.

368. Zespół Szkół Rolniczych w Ełku.

369. Zespół Szkół Rolniczych w Giżycku.

370. Zespół Szkół Rolniczych w Olecku.

371. Zespół Szkół Rolniczych im. St. Staszica w Sejnach.

372. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Suwałkach.

373. Technikum Rolnicze i Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Benicach.

374. Technikum Rolnicze i Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa w Kamiennym Moście.

375. Zespół Szkół Rolniczych w Maszewie.

376. Zespół Szkół Rolniczych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach.

377. Zespół Szkół Rolniczych w Nowogardzie.

378. Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Płotach.

379. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach.

380. Zespół Szkół Rolniczych w Stargardzie Szczecińskim.

381. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie Szczecińskim.

382. Zespół Szkół Rolniczych im. Wł. Orkana w Szczecinie-Dąbiu.

383. Zespół Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie-Zdrojach.

384. Zespół Szkół Agroekonomicznych w Wolinie.

385. Zespół Szkół Rolniczych im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie.

386. Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa w Opatowie.

387. Zespół Szkół Rolniczych w Potoczku.

388. Zespół Szkół Rolniczych w Sichowie Dużym.

389. Zespół Szkół Rolniczych im. B. Głowackiego w Tarnobrzegu.

390. Zespół Szkół Rolniczych im. Wł. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej.

391. Zespół Szkół Rolniczych im. Wł. Reymonta w Brniu.

392. Zespół Szkół Rolniczych w Brzostku.

393. Zespół Szkół Rolniczych im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.

394. Zespół Szkół Ogrodniczo-Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie.

395. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Wincentego Witosa w Tarnowie.

396. Zespół Szkół Rolniczych im. prof. Emila Godlewskiego w Wojniczu.

397. Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy.

398. Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach.

399. Zespół Szkół Rolniczych w Golubiu-Dobrzyniu.

400. Zespół Szkół Rolniczych w Gronowie,

401. Zespół Szkół Rolniczych im. J. Łyskowskiego w Grubnie.

402. Zespół Szkół Rolniczych im. Wł. Grabskiego w Grudziądzu.

403. Zespół Szkół Rolniczych w Jabłonowie Pomorskim.

404. Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim.

405. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu.

406. Zespół Szkół Rolniczych we Wroniach.

407. Zespół Szkół Rolniczych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie.

408. Zespół Szkół Rolniczych w Kamieńcu Ząbkowickim.

409. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Mokrzeszowie.

410. Zespół Szkół Rolniczych im. Jana Dzierżonia w Pieszycach.

411. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Macieja Rataja w Roztoczniku.

412. Zespół Szkół Ogrodniczych w Aleksandrowie Kujawskim.

413. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Chodczu.

414. Zespół Szkół Rolniczych im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n. Wisłą.

415. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Izbicy Kujawskiej.

416. Zespół Szkół Rolniczych im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

417. Zespół Szkół Rolniczych w Lubrańcu-Marysinie.

418. Zespół Szkół Ogrodniczych w Nadrożu.

419. Zespół Szkół Rolniczych im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce.

420. Zespół Szkół Rolniczych w Rypinie.

421. Zespół Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu.

422. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Tłuchowie.

423. Zasadnicza Szkoła Rolnicza we Włocławku.

424. Zespół Szkół Rolniczych im. Waleriana Łukasińskiego w Wymyślinie.

425. Zespół Szkół Rolniczych im. Wł. Reymonta w Bierutowie.

426. Zespół Szkół Rolniczych w Jakubowicach.

427. Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżowicach.

428. Zespół Szkół Rolniczych im. prof. Tadeusza Konopińskiego w Ludowie Polskim.

429. Zespół Szkół Rolniczych w Miliczu.

430. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Środzie Śląskiej.

431. Zespół Szkół Rolniczych im. T. Kościuszki w Wołowie.

432. Zespół Szkół Ogrodniczych im. Władysława Szafera we Wrocławiu.

433. Zespół Szkół Rolniczych im. Ziemi Piastów we Wrocławiu.

434. Zespół Szkół Rolniczych w Żmigrodzie.

435. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Dołhobyczowie.

436. Zespół Szkół Rolniczych w Hrubieszowie.

437. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. prof. Cz. J. Kanafajskiego w Lubyczy Królewskiej,

438. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Różańcu.

439. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Tarnogórze.

440. Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim.

441. Zespół Szkół Rolniczych im. J. Poniatowskiego w Turkowicach.

442. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Turobinie.

443. Zespół Szkół Rolniczych im. J. Piłsudskiego w Zamościu.

444. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Żółkiewce.

445. Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa w Czerwieńsku.

446. Zespół Szkół Rolniczych w Gubinie.

447. Zespół Szkół Rolniczych w Iłowej.

448. Zespół Szkół Rolniczych im. Wł. Reymonta w Lubsku.

449. Zespół Szkót Rolniczych w Nowym Miasteczku.

450. Zespół Szkół Rolniczych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie.

451. Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa w Siedlisku.

452. Technikum Rolnicze im. Dezyderego Chłapowskiego w Sławie.

453. Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Sulechowie.

454. Zespół Szkół Rolniczych im. Komisji Edukacji Narodowej w Szprotawie.

455. Zespół Szkół Mechanicznych i Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Świebodzinie.

456. Technikum Rolnicze im. Wincentego Witosa w Żarach.

 

 

*) Ponadto w ramach zespołów szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej funkcjonują filie tych szkół.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama