| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 10 kwietnia 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.

Na podstawie art. 773 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej (Dz. U. Nr 95, poz. 437) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy rozporządzenia stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, do pracowników państwowych jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej, zatrudnionych w:

1) jednostkach obsługi inwestycyjnej (zarządach inwestycji),

2) biurach planowania przestrzennego,

3) Centralnym i wojewódzkich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

4) biurach zamiany mieszkań,

5) innych jednostkach działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej, nie wymienionych w pkt 1–4.”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2,

ustala się dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

2. Do dnia 31 grudnia 1997 r. pracownikowi zatrudnionemu przy pilnowaniu godzinową stawkę, o której mowa w ust. 1, ustala się dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez 178.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1997 r.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: T. Zieliński

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia
1997 r. (poz. 242)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria
zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

400– 450

II

405– 460

III

410– 475

IV

415– 495

V

420– 515

VI

430– 540

VII

440– 565

VIII

450– 590

IX

460– 625

X

470– 665

XI

480– 710

XII

490– 760

XIII

500– 810

XIV

515– 865

XV

530– 925

XVI

545– 990

XVII

560 –1 055

XVIII

575–1 120

XIX

590–1 185

XX

610–1 250

XXI

630–1 320

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

I. TABELA
STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW W JEDNOSTKACH OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ (ZARZĄDACH INWESTYCJI)

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyj­nego

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

XVIII–XX

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora

XVII–XIX

9

wyższe

6

3

Główny księgowy

XVII–XIX

9

wyższe

5

4

Główny specjalista

XIV–XVII

6

wyższe

5

5

Kierownik pracowni,, zespołu

XIV–XVI

5

wyższe

6

6

Kierownik działu, wydziału

XII–XIV

5

wyższe

5

Radca prawny

XIV–XVII

6

według odrębnych przepisów

7

Starszy specjalista

XII–XV

wyższe

5

Starszy projektant

XII–XIV

8

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

XIV–XV

61)

wyższe

5

9

Inspektor nadzoru inwestorskiego2)

XII–XV

51)

wyższe

4

10

Specjalista2)

XI–XIV

wyższe

4

11

Projektant2)

XI–XIV

wyższe

3

 

II. TABELA
STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW W BIURACH PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka do­datku funkcyj­nego

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

XVIII–XX

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora

XVI–XIX

9

wyższe

6

3

Główny księgowy

XVI–XIX

9

wyższe

5

4

Generalny projektant

XVI–XVIII

7

wyższe

5

5

Główny specjalista

XIV–XVII

6

wyższe

5

6

Główny projektant, kierownik pracowni, zespołu

XV–XVI

5

wyższe

6

7

Kierownik działu, wydziału

XII–XIV

5

wyższe

5

8

Radca prawny

XIV–XVII

6

według odrębnych przepisów

9

Starszy specjalista

XIII–XV

wyższe

5

10

Starszy kartograf, starszy projektant

XII–XIV

wyższe

5

11

Starszy inspektor-nadzoru inwestorskiego

XIII–XV

61)

wyższe

5

12

Inspektor nadzoru inwestorskiego2)

XII–XIV

51)

wyższe

4

13

Specjalista2)

XII–XIV

wyższe

4

14

Projektant2), plastyk2)

XI–XIII

wyższe

3

15

Starszy asystent2), kartograf2), fotograf2)

XI–XII

wyższe

3

16

Asystent

VIII–X

średnie

 

III. TABELA
STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ i WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW W CENTRALNYM I WOJEWÓDZKICH OŚRODKACH DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyj­nego

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

XVII–XXI

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora

XVI–XX

9

wyższe

6

3

Główny księgowy

XVI–XX

9

wyższe

5

4

Główny specjalista

XV–XVII

6

wyższe

5

5

Starszy specjalista

XIII–XV

wyższe

5

6

Specjalista

XII–XIV

wyższe

3

7

Kierownik: rejonowego oddziału, biura lub filii

XV–XVII

5

wyższe

5

Kierownik: działu, pracowni, zespołu

XIV–XVI

3

wyższe

3

8

Klasyfikator, informatyk

XII–XIV

wyższe

3

średnie o wymaganym profilu

6

9

Starszy:

XIII–XV

3

wyższe

4

geodeta*),

średnie o wymaganym profilu

 

kartograf*),

 

topograf*)

8

10

Geodeta*), kartograf*),
topograf*)

XII–XIV

wyższe

3

średnie

5

11

Poligraf specjalista, fototechnik specjalista

IX–XI

zasadnicze

2

12

Pomiarowy

VII–VIII

podstawowe

 

*) Zgodnie z odrębnymi przepisami.

IV. TABELA
STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW W BIURACH ZAMIANY MIESZKAŃ ORAZ INNYCH JEDNOSTKACH OBJĘTYCH ROZPORZĄDZENIEM

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyj­nego

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

XVII–XIX

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora

XVI–XVIII

9

wyższe

6

3

Główny księgowy

XVI–XVIII

9

wyższe

5

4

Główny specjalista

XIV–XVII

6

wyższe

5

5

Kierownik pracowni, zespołu

XIV–XVI

6

wyższe

6

6

Kierownik działu, wydziału

XV–XVI

5

wyższe

5

7

Radca prawny

XIV–XVII

6

według odrębnych przepisów

8

Starszy specjalista

XIII–XV

wyższe

5

Starszy projektant

XII–XIV

wyższe

5

9

Specjalista2)

XII–XIV

wyższe

4

10

Rewident zakładowy

XII–XIV

wyższe

4

11

Projektant2)

XI–XIII

wyższe

3

 

V. TABELA
STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH WSPÓLNYCH DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyj­nego

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Starszy mistrz

XI–XIV

3

średnie o wymaganym profilu + tytuł mistrza

5

2

Mistrz

X–XIII

2

średnie o wymaganym profilu + tytuł mistrza

3

3

Kierownik zespołu magazynów, laboratorium

XI–XII

3

średnie

3

4

Starszy inspektor, starszy statystyk

X–XII

średnie

5

5

Inspektor, starszy księgowy

IX–XI

średnie

4

6

Rzemieślnik specjalista

IX–XI

zasadnicze

2

7

Konserwator instalacji elektrycznej

V–XI

zasadnicze

8

Księgowy

IX–X

średnie

9

Kierownik magazynu

IX–X

2

średnie

3

10

Konserwator maszyn i urządzeń

VII–X

zasadnicze

11

Kosztorysant

VII–X

średnie

3

12

Starszy rzemieślnik

VIII–X

zasadnicze

1

13

Konserwator budynków

V–X

zasadnicze

14

Starszy referent, starszy magazynier, planista

VII–IX

średnie

1

 

1

2

3

4

5

6

15

Kierownik kancelarii, archiwum, powielarni

VIII–IX

2

średnie

1

16

Kasjer, kontystka

VIII–IX

średnie

1

17

Sekretarka, intendent, starsza maszynistka

VIII–IX

średnie

18

Rzemieślnik

VII–IX

zasadnicze

19

Maszynistka, kreślarz, magazynier

VII–VIII

średnie

20

Operator urządzeń powielających

VI–VIII

podstawowe

21

Referent

VI–VII

średnie

22

Telefonistka, teletypistka

V–VI

podstawowe

23

Pomoc techniczna, laboratoryjna

III–V

zasadnicze

24

Laborant

IV–V

zasadnicze

25

Pomoc biurowa

III–IV

zasadnicze

26

Palacz c.o. kotłowy

V–VIII

podstawowe

27

Robotnik gospodarczy, pomocnik palacza

IV–VII

podstawowe

28

Dozorca, portier

IV–V

podstawowe

29

Sprzątaczka

III–IV

podstawowe

30

Goniec

II–IV

podstawowe

31

Kierowca autobusu

VIII–XI

według odrębnych przepisów

32

Kierowca samochodu ciężarowego:

– do 3,5 tony

V–IX

według odrębnych przepisów

– powyżej 3,5 tony do 13 ton

VII–X

– powyżej 13 ton

VIII–XI

33

Kierowca samochodu osobowego

V–VIII

według odrębnych przepisów

34

Kierowca transportu wewnętrznego

IV–VII

według odrębnych przepisów

35

Robotnik magazynowy

VI–VIII

wyszkolenie kursowe

36

Maszynista operator

VII–IX

 

zasadnicze i uprawnienia kwalifikacyjne

2

37

Mechanik napraw pojazdów samochodowych

VI–XI

zasadnicze o wymaganym profilu

38

Tokarz

VII–XI

zasadnicze

39

Ślusarz

VI–XI

zasadnicze lub podstawowe

40

Murarz, stolarz

IV–XI

zasadnicze lub-podstawowe

41

Betoniarz, brukarz, blacharz, dekarz, zdun, zbrojarz, elektryk

V–X

zasadnicze lub podstawowe

42

Powielaczowy

V–IX

podstawowe

 

1) Starszemu inspektorowi i inspektorowi nadzoru inwestorskiego dodatek funkcyjny przysługuje tylko za czas wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego.

2)Pracownikowi posiadającemu średnie wykształcenie maksymalne wynagrodzenie zasadnicze obniża się o jedną kategorię.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »