REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 43 poz. 272

USTAWA

z dnia 19 marca 1997 r.

o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu]
W ustawie z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu (Dz. U. Nr 27, poz. 169, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1991 r. Nr 107, poz. 460) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej określa, w drodze rozporządzenia, warunki skażania spirytusu oraz substancje służące do skażania.”

Art. 2. [Kodeks cywilny]
W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417 oraz z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703) art. 384 otrzymuje brzmienie:

Art. 384. W wypadkach gdy wymaga tego ochrona interesów konsumentów, Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, określić szczegółowe warunki zawierania i wykonywania umów między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą a konsumentami.”

Art. 3. [Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia]
W ustawie z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) substancjami obcymi są substancje nie odpowiadające warunkom określonym w pkt 1 i 2, a znajdujące się w środkach spożywczych lub w używkach albo na ich powierzchni; w szczególności są to substancje dodatkowe i zanieczyszczenia; substancjami obcymi są również środki chemiczne używane przy uprawie i ochronie roślin.”;

2) w art. 3:

a) w ust. 2 wyrazy „używek przeznaczonych do celów dietetycznych i odżywek” zastępuje się wyrazami „w tym - wymagania dotyczące informacji bądź innych form promocji lub reklamy środków spożywczych przeznaczonych dla niemowląt, zastępujących mleko matki, oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakaz reklamy bądź stosowania innych form promocji określonych dietetycznych środków spożywczych zastępujących mleko matki oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt tymi środkami spożywczymi.”;

3) w art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych, zwanych dalej substancjami dodatkowymi dozwolonymi i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach,”;

4) w art. 5 w ust. 2 po wyrazie „udzielania” dodaje się wyrazy „i cofania”;

5) w art. 7 skreśla sięust. 2 i oznaczenie ust. 1;

6) w art. 10 w ust. 1 po wyrazie „ustanowione” dodaje się wyrazy „i uznane za obowiązkowe”;

7) w art. 11 w ust. 3 po wyrazie „udzielania” dodaje się wyrazy „i cofania”;

8) w art. 12:

a) wust. 1:

- w pkt 2 na końcu skreśla się przecinek i dodaje wyrazy „i uznana za obowiązkową,”

- w pkt 5 skreśla się wyrazy „i odżywki”,

b) wust. 2:

- po wyrazie „określi” dodaje się wyrazy „w drodze rozporządzenia”,

- w pkt 1 po wyrazie „udzielania” dodaje się wyrazy „i cofania”;

9) w art. 13:

a) w ust. 1 po wyrazie „może” dodaje się wyrazy „, w drodze rozporządzenia,” oraz skreśla się oznaczenie ust. 1,

b) skreśla się ust. 2;

10) w art. 14 po wyrazie „może” dodaje się wyrazy „, w drodze rozporządzenia,”;

11) w art. 15 w ust. 1 wyrazy „o dacie produkcji lub o dacie, do której dany artykuł zachowuje przydatność do spożycia przy przechowywaniu w warunkach przewidzianych dla danego artykułu” zastępuje się wyrazami „o terminie przydatności do spożycia lub dacie minimalnej trwałości środka spożywczego”;

12) w art. 17:

a) wust. 1 wyrazy „oraz ich prawidłowa lokalizacja są zgodne z obowiązującymi wymogami” zastępuje się wyrazami „oraz ich lokalizacja są zgodne z obowiązującymi wymogami, a także zapewniają właściwą jakość zdrowotną produkowanych lub będących w obrocie środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych”,

b) wust. 2 po wyrazie „określi” dodaje się wyrazy „, w drodze rozporządzenia,”

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, z zastrzeżeniem ust. 4, ustala, w drodze rozporządzenia, warunki sanitarne oraz zasady przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi oraz może określić szczególne wymagania w tym zakresie dla niektórych środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych.”,

d) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Osoby biorące udział w produkcji lub obrocie środkami spożywczymi, używkami lub substancjami dodatkowymi dozwolonymi powinny posiadać kwalifikacje w zakresie podstawowych zagadnień higieny przy produkcji i obrocie żywnością.”,

e) poust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu:

„3b. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określa, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje wymagane od osób, o których mowa w ust. 3a, oraz zasady uzyskiwania takich kwalifikacji.

3c. Podmiot gospodarczy produkujący lub wprowadzający do obrotu środki spożywcze, używki lub substancje dodatkowe dozwolone ponosi koszty szkoleń i egzaminów związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji przez osoby, o których mowa w ust. 3a.”,

f) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Warunki sanitarne oraz zasady przestrzegania higieny przy produkcji i składowaniu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego określają odrębne przepisy.”;

13) art. 18 otrzymuje brzmienie:

Art. 18. Środki spożywcze, używki i substancje dodatkowe dozwolone rozprowadzane w opakowaniach jednostkowych, znakowane zgodnie z art. 15 ust. 4 datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia, mogą być wprowadzane do obrotu do tej daty.”;

14) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady postępowania organów nadzoru w razie stwierdzenia niewłaściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych.”;

15) skreśla się art. 29;

16) w art. 30 w ust. 2 skreśla się wyrazy „lub odżywki”;

17) w art. 32:

a) w pkt 2 wyraz „odżywki” zastępuje się wyrazem „używki”,

b) w pkt 7 na końcu skreśla się przecinek i dodaje wyrazy „lub po upływie daty ich minimalnej trwałości,”.

Art. 4. [Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia]
W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 12, poz. 116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 45, poz. 291, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, Nr 43, poz. 251 i Nr 72, poz. 422, z1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 94, poz. 419, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 475) w art. 67 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wykroczenia, za które funkcjonariusze innych organów upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasady i sposób wydawania upoważnień określi, w drodze rozporządzenia, właściwy minister w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w stosunku do funkcjonariuszy urzędów centralnych - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek właściwego centralnego organu administracji rządowej "

Art. 5. [Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych]
W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775) w art. 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb działalności przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1, w sprawach, do których na podstawie ust. 1 nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy”

Art. 6. [Ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego]
W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123, z 1986 r. Nr 17, poz. 88, z 1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1989 r. Nr 10, poz. 57, z 1990 r. Nr 17, poz 99, z 1991 r. Nr 2, poz. 6 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 118, poz. 561) art. 49 otrzymuje brzmienie:

Art. 49. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres stosowania przepisów ustawy do przedsiębiorstw, o których mowa w art. 3 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, oraz do przedsiębiorstw, które w całości lub w części prowadzą działalność poza granicami kraju.

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1, a do których na podstawie ust. 1 nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy.”

Art. 7. [Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin]
W ustawie z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz. U. Nr 23, poz. 99, z 1985 r. Nr 20, poz. 85, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450 i z 1996 r. Nr 136, poz. 636) art. 18 otrzymuje brzmienie:

Art. 18. 1. Emerytowi lub renciście pobierającemu kolejową emeryturę lub kolejową rentę przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej, tworzone i utrzymywane przez przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Koleje Państwowe”, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Emerytowi lub renciście pobierającemu kolejową emeryturę lub kolejową rentę przysługuje prawo do deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego, na zasadach określonych, w drodze zarządzenia, przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w porozumieniu z Ministrem Finansów; prawo do deputatu węglowego nie przysługuje jednak emerytowi lub renciście, jeżeli nie przysługiwało mu w zatrudnieniu, z tytułu którego powstało prawo do emerytury lub renty.

3. Świadczenia określone w ust. 1 i 2 przysługują również emerytowi lub renciście, który pobiera kolejową emeryturę lub kolejową rentę z tytułu zatrudnienia w okresach równorzędnych z okresami zatrudnienia na kolei, oraz osobie, której przyznano kolejową emeryturę lub kolejową rentę na podstawie art. 19.”

Art. 8. [Ustawa o podatku rolnym]
W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i z 1996 r. Nr 91, poz. 409) art. 18 otrzymuje brzmienie:

Art. 18. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie danych statystycznych, ogłasza w terminie do dnia 30 października każdego roku, wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha.”

Art. 9. [Ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych]
W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163 oraz z 1996 r. Nr 41, poz. 175 i Nr 89, poz. 402) w art. 72:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa:

1) zakres stosowania przepisów ustawy do jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji tych jednostek.”,

b) poust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb działania jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawach, do których na podstawie ust. 1 nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy.”,

c) wust. 2 wyrazy „i Ministrowi Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji”,

d) wust. 3 skreśla się wyraz „przekształcania,”.

Art. 10. [Ustawa o działalności gospodarczej]
W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44 i Nr 23, poz. 117) w art. 20 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Właściwy minister może, w drodze rozporządzenia, określić rodzaj, wysokość i sposób zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4a, w zależności od przedmiotu działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu.”

Art. 11. [Ustawa o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego]
W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 39, poz. 223 i z 1996 r. Nr 34, poz. 146) w art. 5 skreśla się ust. 4.
Art. 12. [Ustawa o działalności ubezpieczeniowej]
W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 82cdodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Wynagrodzenie Prezesa i wiceprezesa Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń ustalane jest zgodnie z przepisami o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z tym że wynagrodzenie ustala się z uwzględnieniem poziomu płac w instytucjach ubezpieczeniowych.”;

2) w art. 90e ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, organy uprawnione i organy obowiązane do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku określonego w art. 4 oraz tryb ustalania i egzekwowania opłaty, o której mowa w ust. 1.”

Art. 13. [Ustawa o tytule naukowym i stopniach naukowych]
W ustawie z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu:

Art. 36a. 1. Za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz za działalność naukową i naukowo-techniczną mogą być przyznawane nagrody Prezesa Rady Ministrów.

2. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, liczbę, wysokość oraz warunki i tryb przyznawania nagród.”

Art. 14. [Ustawa o łączności]
W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) w art. 14 w ust. 6 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister Łączności”.
Art. 15. [Ustawa o izbach aptekarskich]
W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 i Nr 105, poz. 452) w art. 6 skreśla się pkt 1.
Art. 16. [Ustawa o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym]
W ustawie z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 152) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 40dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia, dodatkowe kwalifikacje zawodowe wymagane, stosownie do art. 41, od kierownika apteki, dotyczące głównie stażu pracy i specjalizacji.”;

2) w art. 44 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia, dodatkowe kwalifikacje zawodowe wymagane od kierownika hurtowni, dotyczące głównie stażu pracy i specjalizacji.”;

3) w art. 49:

a) skreśla się wyrazy „art. 5 ust. 2 pkt 2 i 5,”, a pozostałą treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, po zasięgnięciu opinii Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Naczelnej Rady Aptekarskiej, w odniesieniu do środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt, może określić:

1) w drodze zarządzenia, leki gotowe i inne środki farmaceutyczne i materiały medyczne, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 5, które nie podlegają wpisowi do rejestru,

2) w drodze rozporządzenia, dodatkowe kwalifikacje zawodowe wymagane od kierownika hurtowni środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt.”

Art. 17. [Ustawa o zmianie ustawy o działalności gospodarczej]
W ustawie z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 107, poz. 460) skreśla się art. 4.
Art. 18. [Ustawa o ochronie przyrody]
W ustawie z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i z 1997 r. Nr 14, poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23 w ust. 3 po wyrazach „w art. 37 ust. 1 oraz” dodaje się wyrazy „w razie potrzeby otulinę, a także”;

2) w art. 27skreśla sięust. 8 ;

3) art. 52otrzymuje brzmienie:

Art. 52. 1. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez żubry, niedźwiedzie i bobry. Odpowiedzialność nie obejmuje utraconych korzyści.

2. W sprawach o naprawienie szkód, o których mowa w ust. 1, orzekają sądy powszechne. Wypłaty odszkodowań dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wyrządzenia szkody.

3. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, inne gatunki zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które odpowiada Skarb Państwa.

4. Szkody spowodowane przez gatunki zaliczone do zwierząt łownych, występujące w parkach narodowych, szacuje się oraz dokonuje wypłaty według zasad ustalonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713 i z 1997 r. Nr 14, poz. 72).”

Art. 19. [Prawo o miarach]
W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248) w art. 18 wyrazy „określa Minister Zdrowia i Opieki Społecznej” zastępuje się wyrazami „określają odrębne przepisy wydane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej”.
Art. 20. [Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych]
W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 i Nr 43, poz. 170) w art. 20 w ust. 3 wyraz „organizację” zastępuje się wyrazem „organizacje”, a wyraz „właściwą” zastępuje się wyrazem „właściwe”.
Art. 21. [Ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych]
W ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 86, poz. 433 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 56, poz. 257) w art. 19 skreśla sięust. 2.
Art. 22. [Ustawa o rachunkowości]
W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 i z 1997 r. Nr 32, poz. 183) w art. 81 w ust. 2 w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) szczególne zasady rachunkowości, w tym również wzory bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i innych składników sprawozdań finansowych, w odniesieniu do podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie i towarzystw funduszy powierniczych,”.

Art. 23. [Delegacja]
Minister Gospodarki ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy o działalności gospodarczej, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
Art. 24. [Dotychczas wydane przepisy wykonawcze]
1. Przepisy wykonawcze wydane przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie upoważnień zawartych w ustawach wymienionych w art. 1-4, 6, 8, 9, 18, 20 i 22, które zostały zmienione niniejszą ustawą, zachowują moc do czasu wydania przepisów na podstawie upoważnień w brzmieniu określonym niniejszą ustawą.

2. Przepisy wykonawcze dotychczas nie wydane na podstawie upoważnień przewidzianych w art. 3, 7, 12, 13, 14, 16 i 23 właściwe organy wydadzą w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 25. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA