| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 maja 1997 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Wydane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zarządzenia i decyzje powołujące kolegialne organy opiniodawczo-doradcze Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz udzielone pełnomocnictwa zachowują moc do czasu wydania nowych, na podstawie statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 maja 1997 r. (poz. 308)

STATUT MINISTERSTWA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

§ 1. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zwane dalej „Ministerstwem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zwanego dalej „Ministrem”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. Minister kieruje Ministerstwem przy pomocy sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 6 ust. 1.

2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Minister, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775), zwanej dalej ustawą”.

3. Minister może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Ministerstwa do podejmowania decyzji w określonych sprawach, w jego imieniu.

§ 3. 1. Stałymi organami doradczymi i opiniodawczymi Ministra są:

1) Państwowa Rada Ochrony Przyrody,

2) Państwowa Rada Ochrony Środowiska,

3) Rada Geologiczna,

4) Rada Leśnictwa.

2. Przy Ministrze działa Główny Komitet Przeciwpowodziowy.

3. Skład osobowy, zakres i tryb działania organów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2 określają odrębne przepisy.

4. Skład osobowy, organizację, zakres i tryb działania organów wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 4 ustala zarządzeniem Minister.

5. Minister może powoływać komisje, rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze doraźnym, określając nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy oraz cel powołania tych organów, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy.

§ 4. 1. Minister wykonuje zadania naczelnego organu administracji rządowej w zakresie geologii przy pomocy Głównego Geologa Kraju.

2. Minister wykonuje zadania naczelnego organu administracji rządowej w zakresie ochrony przyrody przy pomocy Głównego Konserwatora Przyrody.

§ 5. 1. Minister nadzoruje wykonywanie zadań w zakresie kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska, wykonywanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska, której działalnością kieruje Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest zastępcą Ministra do spraw kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i badania stanu środowiska.

§ 6. 1. W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Departament Prawny,

3) Departament Polityki Ekologicznej,

4) Departament Systemów Ochrony Środowiska,

5) Departament Leśnictwa,

6) Departament Gospodarki Wodnej,

7) Departament Ochrony Przyrody,

8) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych,

9) Departament Orzecznictwa Administracyjnego,

10) Departament Budżetu i Finansów,

11) Departament Spraw Obronnych,

12) Biuro Dyrektora Generalnego,

13) Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji,

14) Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej,

15) Biuro Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,

16) Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków,

17) Biuro Administracyjno-Gospodarcze.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, oraz tryb pracy Ministerstwa określa Minister w regulaminie organizacyjnym nadanym na wniosek Dyrektora Generalnego.

3. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga Minister.

§ 7. 1. W Ministerstwie działa jako jednostka wyodrębniona Gospodarstwo Pomocnicze – „Zakład Obsługi przy Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa”.

2. Nadzór zwierzchni nad Gospodarstwem Pomocniczym sprawuje Dyrektor Generalny.

3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Gospodarstwa Pomocniczego określają odrębne przepisy oraz regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego.

§ 8. 1. Minister nadzoruje jednostki organizacyjne określone w wykazie stanowiącym załącznik do statutu.

2. Minister aktualizuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, stosownie do zmian zachodzących po nadaniu niniejszego statutu, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.

Załącznik do statutu Ministerstwa
Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

WYKAZ

jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

1. Jednostki podległe:

1) Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska,

2) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

3) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Gliwicach,

4) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie,

5) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

6) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

7) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Warszawie,

8) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

9) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

10) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Katowicach,

11) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,

12) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

13) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

14) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,

15) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

16) Zakład Budżetowy Budownictwa Wodnego w Puławach,

17) Biuro Programu Oceny Skutków Działań w Środowisku w Warszawie,

18) Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem,

19) Technikum Leśne im. Stanisława Morawskiego w Brynku,

20) Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kioski w Goraju,

21) Technikum Leśne w Rogozińcu,

22) Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Rzepinie,

23) Technikum Leśne w Starym Sączu,

24) Technikum Leśne w Tułowicach,

25) Zespół Szkół Leśnych w Białowieży,

26) Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju,

27) Zespół Szkół Leśnych w Lesku,

28) Zespół Szkół Leśnych im. prof. Władysława Jedlińskiego w Miliczu,

29) Zespół Szkół Leśnych im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Tucholi,

30) Zespół Szkół Leśnych im. prof. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie,

31) Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku,

32) Babiogórski Park Narodowy,

33) Białowieski Park Narodowy,

34) Biebrzański Park Narodowy,

35) Bieszczadzki Park Narodowy,

36) Park Narodowy „Bory Tucholskie”,

37) Drawieński Park Narodowy,

38) Gorczański Park Narodowy,

39) Park Narodowy Gór Stołowych,

40) Kampinoski Park Narodowy,

41) Karkonoski Park Narodowy,

42) Magurski Park Narodowy,

43) Narwiański Park Narodowy,

44) Ojcowski Park Narodowy,

45) Pieniński Park Narodowy,

46) Poleski Park Narodowy,

47) Roztoczański Park Narodowy,

48) Słowiński Park Narodowy,

49) Świętokrzyski Park Narodowy,

50) Tatrzański Park Narodowy,

51) Wielkopolski Park Narodowy,

52) Wigierski Park Narodowy,

53) Woliński Park Narodowy,

54) Krajowy Zarząd Parków Narodowych w Warszawie.

2. Nadzorowane jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie,

2) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach,

3) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

4) Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie,

5) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej w Warszawie,

6) Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie.

3. Inne jednostki nadzorowane:

1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

2) Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” w Warszawie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »