reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 czerwca 1997 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1995 r. Nr 65, poz. 333 i Nr 128, poz. 617, z 1996 r. Nr 100, poz. 461 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) oraz art. 26 ust. 1 pkt 2 dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 27, poz. 135, z 1989 r. Nr 35, poz. 190, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 100, poz. 461 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługujących osobom objętym ubezpieczeniem społecznym:

1) osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia,

2) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z1995 r. Nr 65, poz. 333 i Nr 128, poz. 617, z 1996 r. Nr 100, poz. 461 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153),

2) ubezpieczenie – ubezpieczenie społeczne osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz ubezpieczenie społeczne członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin,

3) ubezpieczony – osobę objętą ubezpieczeniem społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia,

4) członek spółdzielni – osobę objętą ubezpieczeniem społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin,

5) zasiłek – zasiłek z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

6) umowa – umowę agencyjną lub umowę zlecenia,

7) składka – składkę na ubezpieczenie,

8) dochód – dochód stanowiący podstawę wymiaru składek,

9) przeciętne wynagrodzenie – przeciętne miesięczne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

Rozdział 2

Szczegółowe zasady dotyczące ubezpieczonych wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia

§ 3.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu stanowi przeciętny miesięczny dochód osiągnięty u danego zleceniodawcy w okresie 12 miesięcy kalendarzowych nieprzerwanego ubezpieczenia poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, a jeżeli ubezpieczenie trwało krócej – z faktycznego okresu ubezpieczenia.
§ 4.
1. Jeżeli prawo do zasiłku powstało przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, podstawa wymiaru zasiłku nie może być wyższa od kwoty równej 250% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie na okres trzech miesięcy, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego każdego kwartału.

2. Do okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okresy ubezpieczenia na podstawie ustawy, jeżeli między nimi nie było przerwy, chyba że przerwa przypadała na dni ustawowo wolne od pracy.

§ 5.
1. Podstawa wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu, dla którego podstawę wymiaru składek stanowi dochód bieżąco zadeklarowany, nie niższy od kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego wynagrodzenia, nie może być niższa od najniższej podstawy wymiaru składek za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku.

2. Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu, dla którego podstawą wymiaru składek jest dochód wynikający z wykonywania umowy, stanowi ten dochód; przepisu ust. 1 nie stosuje się.

3. Jeżeli prawo do zasiłku powstało w pierwszym miesiącu kalendarzowym ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku stanowi:

1) dla ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 1 – najniższa podstawa wymiaru składek za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku,

2) dla ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 2 – kwota dochodu określona w umowie, a jeżeli kwota ta nie jest w umowie określona – kwota przeciętnego miesięcznego dochodu wypłacona innemu ubezpieczonemu, z którym zleceniodawca zawarł taką samą lub podobną umowę, nie wyższa od najniższej podstawy wymiaru składek, o której mowa w ust. 1.

§ 6.
1. Jeżeli w okresie, o którym mowa w § 3, dochód uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania umowy w okresie pobierania zasiłku, świadczenia rehabilitacyjnego albo odbywania ćwiczeń wojskowych, przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku wyłącza się dochód z każdego miesiąca, w którym ubezpieczony wykonywał umowę przez mniej niż połowę obowiązującego go w tym miesiącu okresu wykonywania umowy.

2. Jeżeli jednak w okresie, o którym mowa w § 3, ubezpieczony w każdym miesiącu wykonywał umowę przez mniej niż połowę obowiązującego okresu wykonywania umowy, do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się dochód ze wszystkich miesięcy.

3. Obowiązującym ubezpieczonego okresem wykonywania umowy, w rozumieniu rozporządzenia, jest każdy dzień objęty umową, a jeżeli umowa obejmuje pełny miesiąc kalendarzowy – wszystkie dni miesiąca.

§ 7.
Podstawę wymiaru dla tego samego rodzaju zasiłku ustala się na nowo, jeżeli przerwa między okresami pobierania zasiłku trwała co najmniej trzy miesiące kalendarzowe.
§ 8.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego podlega waloryzacji na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
§ 9.
1. Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio.

2. W razie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego po upływie 6 miesięcy niezdolności do pracy, do ustalenia podstawy wymiaru tego świadczenia przepis § 8 stosuje się odpowiednio.

§ 10.
Jeżeli ubezpieczony wykonuje umowy na rzecz różnych zleceniodawców, podstawę wymiaru zasiłku ustala się i zasiłek wypłaca odrębnie dla każdej z umów.

Rozdział 3

Szczegółowe zasady dotyczące członków spółdzielni

§ 11.

1. Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego członkowi spółdzielni stanowi przeciętny miesięczny dochód z okresu 12 miesięcy kalendarzowych nieprzerwanego ubezpieczenia poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, a jeżeli ubezpieczenie trwało krócej – z faktycznego okresu ubezpieczenia.

2. Jeżeli prawo do zasiłku powstało w pierwszym miesiącu kalendarzowym ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku stanowi kwota najniższej podstawy wymiaru składek za ten miesiąc.

3. Zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku, do którego prawo powstało bezpośrednio po urlopie wychowawczym trwającym dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych.

§ 12.
Jeżeli prawo do zasiłku powstało przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku stosuje się odpowiednio przepis § 4.
§ 13.
1. Jeżeli w okresie, o którym mowa w § 11, dochód członka spółdzielni uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania pracy w okresie pobierania zasiłku, świadczenia rehabilitacyjnego, korzystania z urlopu wychowawczego lub odbywania ćwiczeń wojskowych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku wyłącza się dochód z każdego miesiąca, w którym członek spółdzielni przepracował mniej niż połowę obowiązujących go dni pracy.

2. Jeżeli jednak członek spółdzielni w każdym miesiącu nie przepracował co najmniej połowy obowiązujących go dni pracy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się dochód z wszystkich miesięcy.

§ 14.
Podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązującej w miesiącu, w którym powstało prawo do zasiłku.
§ 15.
Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku przysługującego członkowi spółdzielni stosuje się odpowiednio przepisy § 7–9.
§ 16.
Stawkę zasiłku przysługującego za 1 dzień zaokrągla się do 10 groszy w górę – jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 5 groszy, lub w dół – jeżeli jest niższa od 5 groszy.
§ 17.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków, do których prawo powstało po wejściu w życie rozporządzenia.
§ 18.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 1976 r. w sprawie wykonania przepisów dekretu o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 13, poz. 74, z 1983 r. Nr 27, poz. 131 oraz z 1990 r. Nr 7, poz. 41 i Nr 71, poz. 418) wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się § 4,

2) w § 16 skreśla się pkt 3,

3) w § 17 w ust. 2 skreśla się wyrazy „zasiłku rodzinnego lub”.

§ 19.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. Nr 46, poz. 250, z 1982 r. Nr 13, poz. 102, z 1983 r. Nr 68, poz. 305 i z 1990 r. Nr 7, poz. 41).
§ 20.
Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama