| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 20 czerwca 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych.

Na podstawie art. 71 i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych (Dz. U. Nr 95, poz. 434 i z 1996 r. Nr 44, poz. 192) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 3 wyraz „uczestnikami” zastępuje się wyrazem „wychowankami”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ogrodu jordanowskiego – posiadanie odpowiednio przygotowanego terenu do prowadzenia zajęć rekreacyjnych w wymiarze co najmniej 6 godzin dziennie, trwałych urządzeń do gier, zabaw i rozgrywek sportowych, jak również – w zależności od odpowiednich warunków bazowych – pomieszczeń do prowadzenia zajęć świetlicowych w ramach tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela”,

2) w § 3 w ust. 1 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy:

a także za zgodą rady pedagogicznej, a w przypadku jej braku, dyrektora byłym wychowankom placówki,”,

3) w ramowym statucie publicznej placówki wychowania pozaszkolnego, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia:

a) w § 1:

– w pkt 1 wyraz „uczestników” zastępuje się wyrazem „wychowanków”,

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) inspiruje amatorski ruch artystyczny i naukowy poprzez organizowanie przeglądów, wystaw, zawodów dla wychowanków placówki i dla innej młodzieży szkolnej”,

b) w § 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący placówkę, na wniosek dyrektora placówki, może wyrazić zgodę na większy tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach, w ramach posiadanych środków finansowych.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: J. J. Wiatr

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Wiesław Dzikowski

Księgowy, współwłaściciel i pełniący rolę wiceprezesa w firmie BR Progres sp. z o.o. Z księgowością związany od 2003 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »