| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 14 sierpnia 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 40, poz. 150, Nr 80, poz. 368 i Nr 113 poz. 547, z 1995 r. Nr 50 poz. 261 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 460) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1992 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 101, poz. 516 i z 1994 r. Nr 60, poz. 250) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego są odpowiednio:

1) dla dzieci w wieku do 4 lat – oświadczenie o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie podróży,

2) dla inwalidów wojennych i wojskowych, zaliczonych do I grupy inwalidów – książka inwalidy wojennego (wojskowego) I grupy,

3) dla przewodnika towarzyszącego w podróży osobie niewidomej lub ociemniałej – dokument osoby niewidomej lub ociemniałej stwierdzający inwalidztwo,

4) dla opiekuna towarzyszącego inwalidzie l grupy, odpowiednio:

a) książka inwalidy wojennego (wojskowego), stwierdzająca inwalidztwo I grupy,

b) orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzające zaliczenie do I grupy inwalidów,

c) dowód osobisty z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

d) legitymacja Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdzająca inwalidztwo I grupy.

2. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego dla dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej, przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem są odpowiednio:

1) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły – legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych (wzór MEN U/182),

2) dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do szkoły:

a) legitymacja Polskiego Związku Niewidomych,

b) legitymacja Polskiego Związku Głuchych,

c) legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,

d) legitymacja Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,

e) zaświadczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność, wydane przez lekarza specjalistę publicznego zakładu opieki zdrowotnej z ważnością na okres co najmniej 1 roku (wzór Mz-L-1),

3) dla młodzieży zaliczonej do I, II lub III grupy inwalidów – orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, a dla młodzieży zaliczonej do stopnia niepełnosprawności znacznego, umiarkowanego lub lekkiego – orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności.

3. Przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej wraz z dokumentem, o którym mowa w ust. 2, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie) określające termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobyty w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, nie są wymagane w przypadku widocznego inwalidztwa lub niepełnosprawności dziecka.

5. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego rodziców lub opiekunów dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej przy przejazdach, o których mowa w ust. 2, są odpowiednio:

1) dla rodziców lub opiekunów podróżujących wraz z dzieckiem – dokument dziecka określony w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 4,

2) dla rodziców lub opiekunów podróżujących po dziecko lub po odwiezieniu dziecka:

a) zaświadczenie wydane przez szkołę specjalną, ogólnodostępną lub integracyjną (wzór MEN lII/4),

b) zaświadczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność dziecka, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. e) wraz z zaświadczeniem (zawiadomieniem), o którym mowa w ust. 3.”;

2) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dowód osobisty z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów,”;

3) w § 3:

a) dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

„12) zarządy wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej,

13) oddziały wojewódzkie Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego.”,

b) skreśla się wyrazy „z ważnością na okres 3 lat od daty wydania”;

4) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie;

„1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – oświadczenie o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie podróży,”;

5) w § 7:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – legitymacja szkolna,”

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do ulgi 50% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w klasie 2 dla studentów – obywateli polskich studiujących za granicą, do ukończenia przez nich 26 roku życia, są odpowiednio:

1) legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą – jeżeli odbywają oni studia na podstawie skierowania Ministerstwa Edukacji Narodowej,

2) międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC),

wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku studenta, jeżeli nie jest on określony w tych legitymacjach.”

§ 2.
 Minister Transportu i Gospodarki Morskiej ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 31 grudnia 1997 r. jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1992 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
§ 3.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 1997 r.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: w z. S. Rybak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »